Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vyhlášení 2. kola Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2023

JUDr. Michal Barbořík
ředitel odboru
prevence kriminality

                                   Praha    19. dubna 2023
                                   Č.j.: MV-196098-8/OPK-2022

                                                                                              

Vyhlášení 2. kola Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2023

V souladu s vládou schválenou „Strategií prevence kriminality v ČR na léta 2022 až 2027“ (usnesením č. 276 ze dne 6. dubna 2022) a se souhlasem ministra vnitra informuji o vyhlášení 2. kola Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2023 (2.kolo PPK 2023).

Priority, resp. Strategické cíle 2. kola PPK 2023, jsou:

  1. Podpora a rozvoj systému prevence kriminality v ČR.
  2. Pomoc obětem TČ a jejich podpora.
  3. Práce s pachateli trestné činnosti, prevence recidivy.
  4. Komplexní a koordinovaný přístup k bezpečnosti v rizikových lokalitách.
  5. Situační prevence kriminality a nové přístupy.
  6. Kriminalita páchaná dětmi a na dětech.
  7. Prevence kybernetické kriminality.

Žadatelé o dotaci ve 2. kole PPK 2023 se musí řídit následujícími dokumenty a splnit podmínky v nich obsažené:

Příjemcem dotace ve 2. kole PPK 2023 může být pouze kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí. Dotace jsou určeny na projekty neinvestičního i investičního charakteru. Faktickým realizátorem dílčího preventivního projektu může být i nestátní nezisková organizace, příspěvková organizace či další osoby, se kterými příjemce dotace uzavře smlouvu.

Investiční projekty jsou zaměřeny mj. na zřizování, rozšiřování a modernizaci kamerových systémů (MKDS) včetně inteligentních analytických SW, osvětlení či oplocení rizikových míst, SW a HW pro bezpečnostní a preventivní účely. Neinvestiční projekty jsou určeny na financování projektu Asistent prevence kriminality, Domovník – preventista, dále také mj. na forenzní značení jízdních kol, kompenzačních pomůcek či městského mobiliáře, prevenci kyberkriminality, preventivní aktivity směřované na zvlášť zranitelné osoby (děti, senioři apod.), vzdělávání pracovníků v oblasti prevence kriminality, od roku 2020 též vymezené aktivity v protidrogové prevenci ad., viz přiložené Zásady.

Elektronické vyplnění žádosti probíhá prostřednictvím webové aplikace https://isprofin.mfcr.cz/rispf a vygenerované „Žádosti“ se odesílají prostřednictvím datové schránky na Ministerstvo vnitra (6bnaawp). Na jiný způsob podání žádosti nebude brán zřetel. Pokud v Žádosti budou shledány formální nedostatky, bude vyřazena. Takový projekt nebude dále posuzován a nebude podpořen.

Ministerstvo vnitra si vyhrazuje (v souladu s § 14k zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů) kdykoliv v průběhu řízení před vydáním rozhodnutí vyzvat žadatele o dotaci k doložení dalších podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání rozhodnutí. K doložení dalších podkladů poskytne Ministerstvo vnitra žadateli o dotaci lhůtu přiměřenou povaze vyžádaných dalších podkladů. Ministerstvo vnitra může žadateli o dotaci doporučit úpravu žádosti, lze-li předpokládat, že upravené žádosti bude zcela vyhověno; vyhoví-li žadatel o dotaci tomuto doporučení, posuzuje poskytovatel upravenou žádost.

Součástí 2. kola Programu PK 2023 je i nadále podpora projektu Bezpečnostní dobrovolník.

Termín pro vyplnění a podání žádostí (vedle vyplnění žádosti prostřednictvím webové aplikace je nutné žádost podat datovou schránkou na MV ČR!) je od 1. 5. 2023 do 31. 5. 2023.

Vzhledem ke konci schváleného Programu[1]je nutné všechny plánované projekty dokončit nejpozději do 31. 12. 2023, a to včetně investičních. Prodloužení realizace nebude možné.

V případě konzultací a doplňujících informací můžete využít manažery prevence kriminality krajských úřadů (xlsx, 13 kB) nebo konzultanty odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra (pdf, 85 kB).  

JUDr. Michal Barbořík v. r.
ředitel odboru

 

[1] Program 314080 „Podpora prevence kriminality“ byl Ministerstvem financí prodloužen do konce roku 2023.

vytisknout  e-mailem