Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výdej údajů z evidence obyvatel

Evidence obyvatel je vedena v agendovém informačním systému a obsahuje zákonem stanovené údaje o státních občanech České republiky (dále jen "občan"), osobách, které pozbyly státní občanství České republiky a o cizincích, kteří jsou matkou, otcem, popřípadě jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem nebo dítětem občana.

  

Kdo a za jakých podmínek

Žádost může podat obyvatel starší 15 let. Za obyvatele mladšího 15 let a za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti o poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel, žádá o poskytnutí údajů jeho zákonný zástupce nebo opatrovník.

O poskytnutí údajů může rovněž požádat člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování bylo schváleno soudem. Za obyvatele může rovněž požádat o poskytnutí údajů zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Tyto osoby musí prokázat svoji totožnost a jejich identifikační údaje se zapisují na žádost o poskytnutí údajů.

Údaj o osvojení může být poskytnut obyvateli až po dovršení věku 18 let pouze Ministerstvem vnitra.

Ministerstvo vnitra, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo ohlašovna poskytuje na písemnou žádost obyvatele údaje z evidence obyvatel, které jsou vedeny k jeho osobě a k osobě blízké. K osobě blízké se poskytuje pouze údaj o datu, místu a okresu úmrtí, popř. místu a státu úmrtí, údaje o prohlášení za nezvěstného, údaje o prohlášení za mrtvého.

Osobou blízkou se pro účely zákona o evidenci obyvatel rozumí otec, matka, prarodiče, praprarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner.

Žádost o poskytnutí údajů může obyvatel podat osobně, elektronicky nebo formou listinného podání, a to u kteréhokoli obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo krajského úřadu, případně u Ministerstva vnitra (pouze na adrese náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4). Osobně či v listinné podobě lze žádost podat i u kterékoli ohlašovny.

Elektronicky je třeba žádost podat na formuláři publikovaném na webových stránkách Ministerstva vnitra a tento formulář zaslat prostřednictvím datové schránky fyzické osoby nebo s uznávaným elektronickým podpisem.

Žádost zasílaná v listinné podobě musí být opatřena úředně ověřeným podpisem; tato povinnost neplatí, podepíše-li žadatel žádost před pracovníkem úřadu příslušným k jejímu převzetí.

Osobně či písemně lze žádost podat na tiskopisu "Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému" (pdf, 200 kB), jenž je k dispozici u všech výše uvedených úřadů, případně na webu Ministerstva vnitra.

  

Co musíte předložit

 • písemnou žádost na příslušném úřadu. Žádost v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis obyvatele; to neplatí v případě, kdy obyvatel podepíše žádost před orgánem příslušným k převzetí žádosti. Pokud má žádost formu datové zprávy, obyvatel ji po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem nebo dodá prostřednictvím datové schránky fyzické osoby.
 • v případě osobního podání žádosti na příslušném úřadu prokázat totožnost občanským průkazem, popřípadě cestovním dokladem.
   

Formuláře

Tiskopis "Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému" naleznete zde (pdf, 195 kB).

Pro vyplnění formuláře je nutné mít nainstalovaný Adobe Reader verze 9.0 a vyšší. Tento typ formuláře musí být v případě jeho elektronického zaslání opatřen uznávaným elektronickým podpisem, nebo být podán prostřednictvím zpřístupněné datové schránky fyzické osoby, provozované podle zvláštního právního předpisu s uvedením čísla elektronicky čitelného identifikačního dokladu.

Informace k vyplnění tiskopisu žádosti o poskytnutí údajů z AISEO naleznete zde (pdf, 1,1 MB).

  

Poplatky a termíny

Správní poplatek

Obyvatel za poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel uhradí správní poplatek ve výši 50,- Kč (za každou započatou stránku) formou

 • kolkové známky, platební kartou nebo bezhotovostním převodem u Ministerstva vnitra,
 • kolkové známky, platební kartou, v hotovosti při podání nebo bezhotovostním převodem na pověřeném úřadě.

Správní poplatek je nezbytné vždy uhradit úřadu, na kterém je žádost podávána!

V případě podání žádosti elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím zpřístupněné datové schránky fyzické osoby, provozované podle zvláštního právního předpisu, u Ministerstva vnitra lze správní poplatek uhradit bezhotovostní platbou na příjmový účet Ministerstva vnitra č. 3711-8920071/0710.

 • variabilní symbol - uvede se číslo ve tvaru 1111****, kdy na pozice * žadatel doplní část svého rodného čísla uvedeného za lomítkem, tj. čtyřmístné nebo trojmístné číslo (variabilní symbol nesmí obsahovat tečky, čárky, pomlčky, písmena, mezery apod.),
  • (např. 11116823 u čtyřmístné koncovky a 1111297 u trojmístné koncovky),
 • specifický symbol - uvede se číslo 433,
 • zpráva pro příjemce - uvede se jméno a příjmení kontaktující osoby (žadatele),

V případě platby ze zahraničí je nezbytné dále uvést IBAN: CZ47 0710 0037 1100 0892 0071 a SWIFT CODE: CNBACZPP.
 

Lhůty

Nejsou stanoveny

  

Právní úprava

 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů,
 • Vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů.
   

Související předpis

 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

  

Doplňující informace

Ministerstvo vnitra poskytuje údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel v rozsahu nezbytně nutném a za podmínek stanovených zákonem o evidenci obyvatel nebo zvláštním právním předpisem. /Např. zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech/. Na dožádání osoby ze zahraničí nebo zastupitelského úřadu cizího státu poskytuje osobní údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel Ministerstvo vnitra, a to jen, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána.

Ministerstvo vnitra
odbor správních činností
oddělení evidence obyvatel,
nám. Hrdinů 3, 140 21 Praha 4
E-mail: osc@mvcr.cz

  

Odbor správních činností, oddělení evidence obyvatel, 19. ledna 2024

  

vytisknout  e-mailem