Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vydávání osvědčení a potvrzení o státním občanství České republiky a zjišťování státního občanství České republiky

Osvědčení o státním občanství České republiky (dále jen "osvědčení") je dokladem, kterým se prokazuje státní občanství České republiky. V osvědčení příslušný krajský úřad (v Praze úřad městské části Praha 1 až 22) uvede, že daná osoba je ke dni vydání osvědčení státním občanem České republiky. Osvědčení má platnost po dobu jednoho roku.

Na žádost fyzické osoby se v osvědčení uvede, údaj o tom, kdy, jakým způsobem a podle jakého právního předpisu fyzická osoba české či československé státní občanství nabyla nebo pozbyla, nebo také o tom, že k určitému datu nebo v určitém období byla českým státním občanem či československým státním občanem, případně o tom, že fyzická osoba je státním občanem České republiky od určitého data nepřetržitě do doby vydání osvědčení.

  

Kdo a za jakých podmínek

V této věci je oprávněna jednat:

 • fyzická osoba zletilá, o jejíž státní občanství se jedná
   
 • za dítě mladší 15 let
  • zákonný zástupce
   nebo
  • opatrovník, který k žádosti připojí pravomocné rozhodnutí soudu o svém ustanovení
   nebo
  • osoba, které bylo dítě svěřeno pravomocným soudním rozhodnutím svěřeno do péče
   nebo
  • ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují o dítě na základě pravomocného soudního rozhodnutí.
    
 • za zemřelou osobu
  • příbuzný této osoby v řadě přímé, sourozenec, vdova nebo vdovec,
   nebo
  • fyzická osoba, která prokáže právní zájem na vydání osvědčení.

  

Jak a kam se obrátit

Žádost o vydání osvědčení či potvrzení o státním občanství České republiky podejte u krajského úřadu (v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22) příslušného podle místa trvalého, resp. posledního trvalého pobytu osoby, o jejíž státní občanství se jedná, na území ČR. Pokud dotyčná osoba na území ČR nikdy trvalý pobyt neměla, žádost se podává na Úřadu městské části Praha 1. Žádost lze podat prostřednictvím zastupitelského úřadu ČR v cizině.

  

Co musíte předložit

Na úřadě předložte:

 • vyplněnou žádost o vydání osvědčení o státním občanství České republiky

 • vyplněný dotazník

 • rodný list, oddací list, pokud jste uzavřel manželství, doklad o vzniku partnerství, pokud jste vstoupil do partnerství, popřípadě doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera,

 • rodné listy rodičů, jejich oddací list, pokud uzavřeli manželství, popřípadě doklad o rozvodu manželství, jejich úmrtní listy, pokud zemřeli, máte-li tyto doklady k dispozici

 • dříve vydané doklady o Vašem státním občanství a o státním občanství rodičů, popřípadě i dalších předků, máte-li tyto doklady k dispozici,

 • doklad o osvojení, došlo-li k osvojení osoby, o jejíž osvědčení se jedná, státním občanem České republiky (K dokladu o osvojení, který je vydán orgánem cizího státu a který by mohl mít vliv na nabytí státního občanství České republiky, se přihlíží pouze tehdy, pokud lze osvojení v České republice podle zákona o mezinárodním právu soukromém uznat.)

 • doklad prokazující datum a způsob nabytí cizího státního občanství

 • jiné doklady na vyžádání krajského úřadu, pokud je jejich předložení podstatné pro zjištění státního občanství
   

Doklady vystavené orgány cizího státu musí být opatřeny náležitým vyšším ověřením (superlegalizační doložkou nebo doložkou Apostille), nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředním překladem do českého jazyka, jsou-li vystaveny v cizím jazyce.
 

Formuláře

Potřebné formuláře jsou k dispozici na krajském úřadu nebo na zastupitelském úřadu.

  

Poplatky a termíny

Poplatky

Výše poplatku za přijetí žádosti o vydání osvědčení o státním občanství České republiky činí 100 Kč;

V případě, že žádosti o vydání osvědčení nebylo po provedeném správním řízení vyhověno, správní poplatek za přijetí žádosti se nevrací.

Samotné vydání osvědčení o státním občanství České republiky není zpoplatněno: to se však netýká žádostí o vydání osvědčení, které byly podány před 2. 8. 2021.

Je-li žádost podávána prostřednictvím zastupitelského úřadu, činí správní poplatek za vydání osvědčení 300 Kč.
 

Lhůty

Krajský úřad vydá osvědčení bez zbytečného odkladu.  Ve složitých případech vyžadujících archivní šetření činí lhůta pro vydání osvědčení 180 dnů.

  

Právní úprava

 • Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

  

Opravné prostředky a sankce

Opravné prostředky

Odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání osvědčení o státním občanství České republiky lze podat prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal, a to k Ministerstvu vnitra nebo k Magistrátu hlavního města Prahy, pokud rozhodnutí vydal některý z úřadů městských částí v Praze.
 

Sankce

Pokud žadatel o vydání osvědčení (nebo zákonný zástupce nebo opatrovník žádající o vydání osvědčení pro dítě) uvede nepravdivý nebo neúplný údaj, který může mít zásadní vliv na rozhodnutí ve věci, anebo tento údaj zatají, v úmyslu neoprávněně získat toto osvědčení, lze mu za tento přestupek uložit pokutu až do výše 50 000 Kč.

  

Kde získáte bližší informace

Další informace na žádost podají krajské úřady (v Praze úřady městských částí Prahy 1 a až 22 nebo  Magistrát hlavního města Prahy), Oddělení státního občanství odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra, Náměstí Hrdinů 3, 140 21, Praha 4, a to buď písemně na uvedené adrese, telefonicky na telefonním čísle 974 817 438 nebo i elektronickou poštou: obcanmat@mvcr.cz.

Za správnost odpovídá:

 • Ministerstvo vnitra
  Odbor všeobecné správy
  oddělení státního občanství
  Náměstí Hrdinů 3
  140 21 Praha 4
  E-mail: obcanmat@mvcr.cz
  Tel. 974 817 438 (informační linka oddělení státního občanství)
  Tel. 974 817 411 (sekretariát oddělení státního občanství)

  


Odbor všeobecné správy, oddělení státního občanství, 20. března 2024

vytisknout  e-mailem