Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vydávání matričních dokladů a doslovných výpisů z matričních knih

Matriční doklady (tj. rodný list, oddací list, úmrtní list a doklad o registrovaném partnerství) vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad se jedná, narodila, uzavřela manželství, zemřela nebo vstoupila do registrovaného partnerství. Jde-li o narození, uzavření manželství, úmrtí nebo vznik registrovaného partnerství státního občana České republiky v cizině, matriční doklad vydá Úřad městské části Brno-střed (tzv. zvláštní matrika). Matriční doklad obsahuje údaje zapsané v matriční knize uvedené podle stavu ke dni vydání matričního dokladu.

Matriční úřad zašle prvopis matričního dokladu oprávněné osobě na doručenku do vlastních rukou nebo jej vydá po předložení platného průkazu totožnosti. Při ztrátě matričního dokladu může matriční úřad na žádost vydat jeho stejnopis (duplikát). Kromě matričních dokladů může příslušný matriční úřad vydat na žádost také doslovný výpis z matričních knih. Doslovný výpis z matriční knihy obsahuje všechny údaje zapsané v matriční knize v původním i pozměněném znění.

  

Kdo a za jakých podmínek

Matriční úřad vydá matriční doklad nebo doslovný výpis z matriční knihy:

 • fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny,
 • pro úřední potřebu státních orgánů České republiky nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků,
 • statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949,
 • fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před státními orgány České republiky nebo před orgány územních samosprávných celků, nebo
 • osobě, která prokáže, že je to nezbytné k uplatnění právních nároků v cizině.
   

Oprávněné osoby mohou požádat o vydání matričního dokladu nebo doslovného výpisu z matriční knihy prostřednictvím zmocněnce; podpis na plné moci musí být úředně ověřen.

Za členy rodiny se považuje manžel, partner, rodiče, děti, sourozenci, prarodiče, vnuci a pravnuci.

Matriční úřad vydá rodný list dítěte na žádost zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo fyzické osoby odpovědné za výchovu dítěte, pokud bylo dítě do péče tohoto zařízení nebo osoby svěřeno na základě rozhodnutí soudu.

Matriční úřad vydá úmrtní list osobě, která na jeho vydání prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo osobě, která je vypravitelem jeho pohřbu.

Na žádost oprávněné fyzické osoby vydá matriční úřad k matričnímu dokladu pro použití v jiném členském státě Evropské unie vícejazyčný standardní formulář vyhotovený podle přímo použitelného předpisu Evropské unie.
 

Matriční úřad vydá matriční doklad fyzické osobě:

 • uplynula-li od provedení dotčeného zápisu v matriční knize lhůta 100 let u knihy narození,
 • uplynula-li od provedení dotčeného zápisu v matriční knize lhůta 75 let u knihy manželství nebo knihy partnerství,
 • uplynula-li od provedení dotčeného zápisu v matriční knize lhůta 30 let u knihy úmrtí.
   

U zápisů v matriční knize vedené zvláštní matrikou se shora uvedené lhůty počítají od matriční události, nikoli od provedení dotčeného zápisu.

Pouze v případě, že od dotčeného zápisu v matriční knize uplynula zákonem stanovená lhůta, může být vydán matriční doklad jakékoliv fyzické osobě, aniž by musela prokazovat příbuzenský vztah k fyzické osobě, jíž se zápis týká.

Doslovný výpis lze pořídit i kopií matričního zápisu.

Matriční doklad a doslovný výpis z matriční knihy vedené v jiném než českém jazyce, s výjimkou kopie matričního zápisu, se vydává v českém jazyce.

  

Jak a kam se obrátit

Žadatel se obrátí osobně nebo písemně na matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad se jedná, narodila, uzavřela manželství, zemřela nebo vstoupila do registrovaného partnerství.

Jde-li o narození, uzavření manželství, úmrtí nebo vznik registrovaného partnerství státního občana České republiky v cizině, na Úřad městské části Brno-střed (zvláštní matriku).

  

Co musíte předložit

Žadatel předloží:

 • žádost
 • průkaz totožnosti,
 • případně doklad, kterým žadatel prokáže, že se požadovaný matriční doklad nebo doslovný výpis z matriční knihy týká členů jeho rodiny,
 • doklad, kterým fyzická osoba prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před státními orgány České republiky nebo před orgány územních samosprávných celků,
 • doklad, kterým fyzická nebo právnická osoba prokáže, že je to nezbytné k uplatnění právních nároků v cizině,
 • plnou moc, požádá-li fyzická nebo právnická osoba prostřednictvím zmocněnce (podpis na plné moci musí být úředně ověřen).

  

Formuláře

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

  

Poplatky a termíny

Poplatky

Dle položky 3 sazebníku uvedeného v příloze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů:

 • Vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu nebo dokladu o registrovaném partnerství ve výši 300,- Kč.
 • Vydání vícejazyčného standardního formuláře ve výši 100,- Kč.
   

Osvobození

Od poplatku za výpisy z matrik jsou osvobozeny církve, jde-li o matriky vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949.
 

Předmětem poplatku není

Vydání prvního rodného, úmrtního nebo oddacího listu, vydání prvního dokladu o registrovaném partnerství, anebo vydání těchto matričních dokladů po provedení dodatečného záznamu o matriční skutečnosti, jíž se mění zápis v matriční knize již provedený.
 

Lhůty

Matriční úřad je povinen rozhodnout o žádosti do 30 dnů; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů.

  

Právní úprava

 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
   

Doplňující zákony a předpisy

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012.

  

Opravné prostředky, sankce

Opravné prostředky

V případě zamítnutí žádosti je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.
 

Sankce

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

 • úmyslně zničí, poškodí nebo zneužije matriční doklad nebo vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku,
 • úmyslně neužívá v úředním styku jméno, popřípadě jména nebo příjmení, popřípadě více příjmení, která jsou uvedena na matričním dokladu vydaném matričním úřadem v České republice.
   

Za výše uvedený přestupek lze uložit pokutu do 10 000,- Kč.

  

Kde získáte bližší informace

 • na kterémkoliv matričním úřadu České republiky, případně krajském úřadu
 • na Ministerstvu vnitra
  odbor všeobecné správy
  oddělení matrik a ověřování
  náměstí Hrdinů 1634/3
  140 21, Praha 4
  E-mail: ovs@mvcr.cz
              posta@mvcr.cz

  

Odbor všeobecné správy, oddělení matrik a ověřování, dne 1. února 2024

  

vytisknout  e-mailem