Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na služební místo vrchní ministerský rada oddělení koordinace státní služby

Č. j.: MV-172435-2/OKV-2021 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
na služební místo vrchní ministerský rada
oddělení koordinace státní služby
odboru koordinace státní služby a vzdělávání
v sekci pro státní službu Ministerstva vnitra
 

Č. j.: MV-172435-2/OKV-2021
V Praze dne 25. října 2021


Personální ředitelka sekce pro státní službu, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. e) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada oddělení koordinace státní služby odboru koordinace státní služby a vzdělávání v sekci pro státní službu Ministerstva vnitra, ID: 30362318,

v oborech služby

22 Legislativa a právní činnost

63 Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. prosinec 2021.

Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 14. platové třídy.

Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:

 • tvorba koncepce státní služby;
 • příprava návrhů právních předpisů, služebních předpisů a metodických pokynů v oblasti státní služby, jejichž příprava nespadá do působnosti ostatních útvarů sekce pro státní službu;
 • zajišťování další metodické činnosti sekce pro státní službu (např. zpracování výkladových stanovisek a odpovědí na dotazy, lektorské zajištění školení a seminářů),
 • zpracovávání stanovisek k návrhům právních předpisů a k návrhům nelegislativní povahy;
 • zpracovávání analýz v oblasti státní služby;
 • vyřizování podání v oblasti státní služby, zejména vyřizování stížností;
 • příprava podkladů pro poradní sbor náměstka ministra vnitra pro státní službu k zákonu o státní službě;
 • podíl na přípravě kolektivní dohody vyššího stupně;
 • podílení se na výkonu kontroly ve služebních vztazích státních zaměstnanců.

Dovednosti žádoucí pro výkon činností na služebním místě:

 • vysoká úroveň ústního a písemného projevu; jasné, přesné, výstižné a srozumitelné vyjadřování; schopnost zapojovat se do jednání a s tím související schopnost konstruktivní diskuse a argumentace; schopnost prezentovat na školeních, seminářích a při podobných příležitostech;
 • samostatnost a odpovědnost za plněné úkoly, rovněž schopnost týmové spolupráce a sdílení nabytých znalostí s ostatními; schopnost naslouchat a respektovat názory ostatních; schopnost přijímat zpětnou vazbu;
 • schopnost stanovovat priority a následně postupovat organizovaně a plánovaně, schopnost mít připraveny alternativy pro případ možných komplikací a související ochota přijímat nové přístupy, myšlenky, plány činnosti nebo rozhodnutí; iniciativa ve vztahu k vykonávaným činnostem a působnosti organizačního útvaru; pečlivost, smysl pro detail, schopnost vypracovávat obsahově i formálně správné výstupy;
 • jednání v souladu s pravidly etiky státního zaměstnance.

Posuzovány budou žádosti[1]o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 15. listopadu 2021, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Ministerstvo vnitra, Jindřišská 34, 110 00 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu (posta@mvcr.cz) nebo prostřednictvím datové schránky (9iutsan).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada oddělení koordinace státní služby odboru koordinace státní služby a vzdělávání – Č.j. MV-172435-2/OKV-2021“.

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:

1) splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:

 1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];

  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství[2] popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu je žadatel v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

  Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.
   
 2. dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
   
 3. je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením[3];
   
 4. je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[4], není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.
  Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti[5]
   
 5. dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu;
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání[6]; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
   
 6. má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením[7]. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických zdravotních službách;
   

K žádosti dále žadatel přiloží:

 1. strukturovaný profesní životopis, v němž zvýrazní doposud vykonávané činnosti a získané dovednosti a zkušenosti významné pro výkon služby na obsazovaném služebním místě, má-li takové,
 2. motivační dopis, v němž uvede, jaké má dovednosti ve vztahu k výše uvedenému výčtu dovedností žádoucích pro výkon činností na služebním místě, jakož i své zkušenosti s aplikací zákona o státní službě a plněním úkolů v oblasti státní služby, má-li takové, případně uvede příklad úspěšně splněného pracovního, služebního nebo studijního úkolu, jemuž přikládá zvláštní význam,
 3. písemnou práci v rozsahu maximálně 3 normostran na téma „Význam koordinační a metodické role sekce pro státní službu a její možný budoucí vývoj.“

Mgr. Martina Postupová
personální ředitelka
sekce pro státní službu

 

[1] Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení.

[2] Písemné čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.

[3] Písemné čestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[4] Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.

[5] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

[6] Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.

[7] Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

vytisknout  e-mailem