Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na služební místo vedoucí oddělení vnitřního a veterinárního

Platné do 30. 9. 2020, 13. PT, č. j.: MV-15569-37/SST-2018 

Č. j.: MV- 15569-37/SST-2018

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na služební místo vedoucí oddělení vnitřního a veterinárního;
služební místo je zařazeno v odboru zdravotnického zabezpečení

V Praze dne 13. července 2020

Státní tajemník v Ministerstvu vnitra, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen "zákon"), vyhlašuje druhé kolo výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení vnitřního a veterinárního v odboru zdravotnického zabezpečení, ID 17005427, v oborech služby:

 • 25. Krizové řízení, ochrana obyvatelstva a integrovaný záchranný systém,

 • 46. Veterinární péče,

 • 59. Ochrana utajovaných informací.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je říjen 2020.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.

Místem výkonu služby je Praha.

Výkon služby na tomto služebním místě vedoucí oddělení vnitřního a veterinárního zahrnuje především celostátní metodické usměrňování a koordinace výkonu státní správy na úseku veterinární péče; stanovování a komplexní zajišťování opatření pro případ mimořádných událostí a krizových situací; zpracování dílčích koncepcí jednotlivých oblastí veterinární správy a veterinárních léčiv; zajišťování agendy ochrany utajovaných informací. Služební místo je vhodné pro absolventy.

Posuzovány budou žádosti1 o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného nebo žádosti o jmenování na služební místo představeného (dále jen "žádost") podané ve lhůtě do 30. 9. 2020, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu státního tajemníka v Ministerstvu vnitra, Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, P. O. BOX 95, 170 34 Praha 7, nebo osobně podané do podatelny Ministerstva vnitra na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (posta@mvcr.cz) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky: krk34e3).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotvírat" a slovy "Výběrové řízení na služební místo vedoucí oddělení vnitřního a veterinárního, ID 17005427" 2.

Výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení vnitřního a veterinárního, se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel/ka, který/á:

1) splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:

 1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru3;
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství4 popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu je žadatel/ka v takovém případě povinen/na doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

 2. dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];

 3. je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením5;

 4. je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel/ka do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů6, není již povinen/a výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů;

 5. dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti veterinárního lékařství nebo veterinární hygieny7;
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání8; uvedenou listinu v takovém případě je nutné doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

 6. má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením9. U nejvhodnější/ho žadatele/ky vybrané/ho podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických zdravotních službách;

Požadavky stanovené podle § 25 odst. 5 zákona a služebním předpisem služebního orgánu:

2) splňuje požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona a společným služebním předpisem náměstka ministra vnitra pro státní službu a státního tajemníka v Ministerstvu vnitra č. 18/2020, kterým se stanoví požadavky na služební a pracovní místa na Ministerstvu vnitra, kde je stanoven na služebním místě vedoucí oddělení vnitřního a veterinárního požadavek odborné způsobilosti k provádění státního veterinárního dozoru10. Státní veterinární dozor může podle § 59 odst. 5 zákona č. 166/1999 Sb., veterinární zákon, vykonávat i úřední veterinární lékař, který atestaci I. stupně nezískal, nejdéle však po dobu 3 let ode dne, kdy začal vykonávat činnost úředního veterinárního lékaře.

3) splňuje požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. b) zákona a společným služebním předpisem náměstka ministra vnitra pro státní službu a státního tajemníka v Ministerstvu vnitra č. 18/2020, kterým se stanoví požadavky na služební a pracovní místa na Ministerstvu vnitra, kde je stanoven na služebním místě vedoucí oddělení vnitřního a veterinárního požadavek přístupu k utajované informaci podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, na stupeň utajení "Vyhrazené";

Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií platného Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci na stupeň utajení "Vyhrazené", popřípadě úředně ověřenou kopií platného Osvědčení fyzické osoby na stupeň utajení "Důvěrné", "Tajné" nebo "Přísně tajné". Nedoložení tohoto dokladu není důvodem pro vyřazení žádosti podle § 27 odst. 2 zákona. Pokud žadatel/ka nedisponuje příslušným dokladem a zároveň jeho/její žádost nebude z jiných důvodů vyřazena postupem podle § 27 odst. 2 zákona, bude akceptováno, pokud žadatel/ka doloží, že podal/a žádost o vydání osvědčení fyzické osoby příslušného stupně utajení nejpozději před vydáním rozhodnutí o jmenování na služební místo;

Další předpoklady pro výběrová řízení na služební místa představených:

4) je-li narozen přede dnem 1. prosince 1971, předloží originál nebo úředně ověřenou kopii osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:

 1. příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti,

 2. evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník Státní bezpečnosti;

Splnění tohoto předpokladu lze pro účely výběrového řízení doložit též dokladem, že žadatel o vydání osvědčení požádal. Osvědčení je však žadatel povinen doložit nejpozději před vyhodnocením výsledků výběrového řízení výběrovou komisí;

5) je-li narozen přede dnem 1. prosince 1971, předloží čestné prohlášení11 podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:

 1. tajemníkem orgánu Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany Slovenska od stupně okresního nebo jemu na roveň postaveného výboru výše, členem předsednictva těchto výborů, členem ústředního výboru Komunistické strany Československa nebo ústředního výboru Komunistické strany Slovenska, členem Byra pro řízení stranické práce v českých zemích nebo členem Výboru pro řízení stranické práce v českých zemích, s výjimkou těch, kteří tyto funkce zastávali pouze v období od 1. 1. 1968 do 1. 5. 1969;

 2. pracovníkem aparátu orgánů uvedených pod písmenem a) na úseku politického řízení Sboru národní bezpečnosti;

 3. příslušníkem Lidových milicí;

 4. členem akčního výboru Národní fronty po 25. 2. 1948, prověrkových komisí po 25. 2. 1948 nebo prověrkových a normalizačních komisí po 21. 8. 1968;

 5. studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Dzeržinského při Radě ministrů Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Státní bezpečnosti, Vysoké škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Veřejné bezpečnosti, Vyšší politické škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik nebo vědeckým aspirantem anebo účastníkem kursů delších než 3 měsíce na těchto školách;

Druhého kola výběrového řízení se může účastnit žadatel/ka splňující předpoklad uvedený v § 58 odst. 2 zákona a dále žadatel/ka splňující předpoklad uvedený v § 58 odst. 4 zákona.

6) podle § 58 odst. 2 zákona se výběrového řízení může zúčastnit osoba, která v uplynulých 4 letech vykonávala činnosti podle § 5 zákona nebo činnosti obdobné nejméně po dobu 1 roku.

Mezi činnosti podle § 5 zákona nebo činnosti obdobné lze považovat:

 • přípravu návrhů právních předpisů12 a zajišťování právní činnosti13;

 • přípravu mezinárodních smluv a předpisů Evropské unie nebo jiné mezinárodní organizace;

 • přípravu návrhů koncepcí, strategií a programů;

 • řízení a usměrňování činnosti jiných správních úřadů, organizačních složek státu, které nejsou správními úřady, nebo orgánů veřejné moci, které nejsou správními úřady;

 • vytváření a správu informačních systémů veřejné správy podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou provozních informačních systémů;

 • státní statistickou službu;

 • správu kapitoly státního rozpočtu vůči organizačním složkám státu a právnickým osobám, s výjimkou služebního úřadu, ve kterém je služba vykonávána;

 • ochranu utajovaných informací podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů;

 • zabezpečování obrany státu;

 • zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti;

 • obhajobu zahraničních zájmů České republiky a zájmů České republiky vyplývajících z jejího členství v Evropské unii nebo v jiné mezinárodní organizaci;

 • přípravu nebo realizaci dotační politiky;

 • přípravu nebo realizaci politiky výzkumu a vývoje;

 • přípravu a provádění správních úkonů14 včetně kontroly;

 • ochranu obyvatelstva, krizové řízení a integrovaný záchranný systém;

 • zadávání veřejných zakázek;

 • audit;

 • zajišťování organizačních věcí služby a správy služebních vztahů a odměňování státních zaměstnanců15;

 • řízení (činností výše uvedených);

 • přípravu a vypracování odborných věcných podkladů (k činnostem výše uvedeným).

Splnění tohoto předpokladu se podle § 51 odst. 3 zákona dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušných listin (např. pracovní smlouva, potvrzení o zaměstnání vydané zaměstnavatelem, nebo výpis z personálního spisu), z nichž je zřejmé, kdo je vydal a které prokazují dosaženou délku a povahu činností podle § 5 odst. 1 zákona nebo činností obdobných.

7) nebo podle § 58 odst. 4 zákona se výběrového řízení může dále zúčastnit osoba, která splňuje předpoklady a požadavky podle § 25 zákona, s výjimkou požadavku podle § 25 odst. 5 písm. b) zákona.

K žádosti žadatel/ka přiloží:

 1. strukturovaný profesní životopis,

 2. motivační dopis,

 3. písemnou práci v maximálním rozsahu 5 normostran16 na téma: "Další směřování oddělení vnitřního a veterinárního".

  

Služební úřad Ministerstvo vnitra podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rozhodovacích pozicích.

Bližší informace poskytne:
Mgr. Radim Brňák
oddělení právního zabezpečení a služebního řízení
kancelář státního tajemníka v Ministerstvu vnitra
Tel.: +420 974 833 361
e-mail: radim.brnak@mvcr.cz

RNDr. Josef Postránecký
státní tajemník v Ministerstvu vnitra

  

1)
Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení.

2)
Totéž platí pro případ označení přihlášek zaslaných na uvedenou emailovou adresu nebo do datové schránky.

3)
Písemné čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti.

4)
Písemné čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.

5)
Písemné čestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

6)
Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.

7)
Osobami odborně způsobilými k výkonu odborné veterinární činnosti jsou veterinární lékaři, za něž se považují absolventi vysoké školy, kteří dosáhli požadovaného vzdělání během nejméně pětiletého denního teoretického a praktického studia v magisterském studijním programu v oblasti veterinárního lékařství a veterinární hygieny zahrnujícím studijní předměty vymezené prováděcím právním předpisem, a získali tak přiměřené znalosti a dovednosti ze studijních oborů, uvedených v prováděcím právním předpisu, na nichž je založena odborná činnost veterinárních lékařů. Za veterinární lékaře se považují také osoby, které jsou držiteli diplomu, vysvědčení nebo jiného dokladu o dosažení požadovaného vzdělání, uvedeného v prováděcím právním předpisu a vydaného příslušným orgánem jiného členského státu.

8)
Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel/ka zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.

9)
Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

10)
Osobami odborně způsobilými k výkonu odborné veterinární činnosti jsou veterinární lékaři, za něž se považují absolventi vysoké školy, kteří dosáhli požadovaného vzdělání během nejméně pětiletého denního teoretického a praktického studia v magisterském studijním programu v oblasti veterinárního lékařství a hygieny zahrnujícím studijní předměty vymezené prováděcím právním předpisem, a získali tak přiměřené znalosti a dovednosti ze studijních oborů, uvedených v prováděcím právním předpisu, na nichž je založena odborná činnost veterinárních lékařů. Za veterinární lékaře se považují také osoby, které jsou držiteli diplomu, vysvědčení nebo jiného dokladu o dosažení požadovaného vzdělání, uvedeného v prováděcím právním předpisu a vydaného příslušným orgánem jiného členského státu.

11)
Písemné čestné prohlášení tvoří přílohu č. 2 tohoto oznámení.

12)
Zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce Mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů.

13)
Např. § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.

14)
Např. § 15 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

15)
Mezi obdobné těmto činnostem lze zařadit činnosti v oblasti personalistiky a řízení lidských zdrojů.

16)
Tj. 30 řádků x 60 znaků (celkem 1 800 znaků) podle ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory, vydané Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) dne 1. července 2014, účinné od 1. srpna 2014.

  

vytisknout  e-mailem