Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na služební místo vedoucí/ho oddělení provozní a organizační v útvaru personálního ředitele sekce pro státní službu

Č. j. MV-118766-2/PR-2023 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na služební místo vedoucí/ho oddělení provozní a organizační v útvaru personálního ředitele sekce pro státní službu

Č. j.: MV-118766-2/PR-2023

Praha 14. července 2023
 

1. Údaje o služebním místě

Personální ředitelka sekce pro státní službu, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. e) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o státní službě"), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vedoucí/ho oddělení provozní a organizační v útvaru personálního ředitele sekce pro státní službu v sekci pro státní službu v Ministerstvu vnitra, ID: 30373271, se služebním působištěm Jindřišská 34, 110 00 Praha 1.

Na služebním místě je státní služba (dále jen "služba") vykonávána v oborech služby

- 26 Systém veřejné správy a všeobecná vnitřní správa

- 63 Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců.

Služba na služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Délka stanovené týdenní služební doby je 40 hodin.

Místo výkonu služby Praha.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 15. srpna 2023.
 

Vedoucí oddělení organizační a provozní

- odpovídá zejména za plnění úkolů v oblasti:

-- správy služebních vztahů, pracovněprávních vztahů a odměňování státních zaměstnanců a zaměstnanců zařazených v sekci pro státní službu a státních tajemníků;

-- administrativního a organizačního zabezpečování výběrových řízení na obsazení volných služebních míst v sekci pro státní službu a úkony potřebné k obsazení volných pracovních míst v sekci pro státní službu;

-- zajištění provozní agendy související s chodem sekce pro státní službu, zejména v oblastech správy svěřeného majetku a rozpočtu;

- zajišťuje:

-- úkoly spojené s funkcí ředitele areálu a vedoucího bezpečnostní ochrany areálu;

-- přípravu podkladů pro rozhodování personálního ředitele sekce pro státní službu jako služebního orgánu a přípravu podkladů pro rozhodování nejvyššího státního tajemníka jako služebního orgánu;

-- přípravu podkladů k návrhu systemizace služebních a pracovních míst a organizační struktury podle zákona č. 234/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za útvary zařazené v sekci pro státní službu;

-- koordinaci zabezpečování výkonu ochrany utajovaných informací v sekci pro státní službu;

-- výkon role věcného správce aplikace pro realizaci úřednické zkoušky (eZkouška);

- podílí se:

-- na koordinaci, přípravě a realizaci projektů a činností souvisejících s agendou státní služby a zvýšením efektivity jejího výkonu;

-- na přípravě aktivit sekce pro státní službu v souladu s naplňováním strategického cíle profesionalizace a rozvoje lidských zdrojů;

-- nastavení systému udržitelného rozvoje sekce pro státní službu prostřednictvím vnitřní i vnější komunikace.
 

2. Údaje o složkách platu

Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 zákona o státní službě do 14. platové třídy.
 

2.1 Platový tarif

Státnímu zaměstnanci přísluší platový tarif od 34.840 Kč do 51.530 Kč.

Státní zaměstnanec se zařadí do platového stupně podle započitatelné praxe a míry jejího zápočtu podle § 3 nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.
 

2.2 Osobní příplatek

Rozpětí od 2.577 Kč do 7.730 Kč odpovídá průměrné výši osobního příplatku při dosahování dobrých výsledků ve služebním hodnocení ve služebních úřadech v České republice.

Osobní příplatek je nenároková složka platu, kterou lze ocenit státního zaměstnance za jeho znalosti, dovednosti, a především za jeho výkonnost. V závislosti na výsledku jeho služebního hodnocení tedy státnímu zaměstnanci přísluší osobní příplatek v rozmezí od 0 Kč do částky odpovídající 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zařazeno služební místo, na kterém státní zaměstnanec vykonává službu, a u tzv. vynikajících, všeobecně uznávaných odborníků do částky odpovídající 100 %.
 

2.3 Příplatek za vedení

Představenému přísluší příplatek za vedení od 10.306 Kč do 15.459 Kč.

Rozpětí odpovídá nejnižší a nejvyšší možné výši příplatku za vedení příslušejícího představenému podle přílohy č. 2 k zákonu o státní službě, což činí 20 až 30 % z nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je místo představeného zařazeno.

Zveřejnění uvedených údajů o složkách platu nepředstavuje veřejný příslib.
 

3. Údaje o podmínkách výkonu služby

Dokument ke stažení
 

4. Podání žádosti

Posuzovány budou žádosti[1] o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného nebo žádosti o jmenování na služební místo představeného podané ve lhůtě do 30. července 2023 tj. v této lhůtě:

- doručené služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu: Ministerstvo vnitra, Jindřišská 34, 110 00 Praha 1,

- podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese,

- podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické podatelny služebního úřadu: posta@mvcr.cz nebo

- podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky služebního úřadu, ID datové schránky: 9iutsan.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotevírat" a slovy "Výběrové řízení na služební místo vedoucí oddělení organizační a provozní v útvaru personálního ředitele sekce pro státní službu - č.j.: MV-118766-2/PR-2023".

V žádosti je žadatel povinen uvést ID datové schránky nebo elektronickou adresu, na kterou mu budou doručovány písemnosti ve výběrovém řízení.
 

5. Podmínky účasti ve výběrovém řízení a dokládané listiny

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se může zúčastnit žadatel/ka

splňující předpoklady stanovené zákonem o státní službě:

a) je státním občanem České republiky[2], občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru[3] [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona o státní službě],

b) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona o státní službě],

c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě][4],

d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona o státní službě][5],

e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona o státní službě], tj. vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu[6],

f) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona o státní službě][7]

splňující další předpoklady pro výběrová řízení na služební místa představených:

i) je-li narozen přede dnem 1. prosince 1971, předloží originál nebo úředně ověřenou kopii osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky;[8]

j) je-li narozen přede dnem 1. prosince 1971, předloží čestné prohlášení[9] podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky;

k) žadatel/ka musí splňovat profesní kvalifikační předpoklad účasti ve výběrovém řízení na služební místo vedoucí oddělení provozní a organizační podle § 58 odst. 2 zákona o státní službě; podle tohoto ustanovení se výběrového řízení může zúčastnit: "osoba, která v uplynulých 15 letech vykonávala nejméně po dobu 1 roku činnosti podle § 5 nebo činnosti obdobné"[10].
 

6. Další povinné přílohy

- životopis[11] (strukturovaný profesní),

- motivační dopis.
 

7. Údaje o pohovoru

Se žadateli, jejichž žádost nebude vyřazena, provede výběrová komise pohovor.
 

8. Poučení služebního orgánu

Poučení o doručování ve výběrovém řízení podle § 24 odst. 11 zákona o státní službě:

V průběhu výběrového řízení se doručuje žadateli do datové schránky nebo na elektronickou adresu pro doručování (e-mail), pokud žadatel nemá datovou schránku zřízenu. Pokud žadatel v žádosti elektronickou adresu pro doručování neuvede a nemá zřízenu datovou schránku, bude jeho žádost vyřazena.

Dokument doručovaný žadateli ve výběrovém řízení na elektronickou adresu je doručen pátým dnem ode dne, kdy byl odeslán, pokud se datová zpráva nevrátila jako nedoručitelná. Pokud nebude možno dokument doručit, protože se datová zpráva vrátí jako nedoručitelná, učiní se neprodleně další pokus o doručení; bude-li i další pokus o doručení neúspěšný, doručí se dokument jiným vhodným způsobem. V takovém případě pak bude platit, že dokument bude doručen pátým dnem ode dne, kdy byl odeslán.

V případě doručování do datové schránky platí, že nepřihlásí-li se do datové schránky osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodané písemnosti, ve lhůtě 5 dnů ode dne, kdy byla písemnost dodána do datové schránky, je písemnost doručena pátým dnem ode dne, kdy byla odeslána.

Poučení o možnosti provedení pohovoru v náhradním termínu podle § 27 odst. 5 zákona o státní službě:

V případě řádné omluvy žadatele z účasti na pohovoru mu může být stanoven náhradní termín se souhlasem služebního orgánu, pokud provedení pohovoru v náhradním termínu nebrání řádnému plnění úkolů služebního úřadu.

Mgr. Martina Postupová
personální ředitelka
sekce pro státní službu

[1]
Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení.

[2]
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona o státní službě dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství (je již zahrnuto ve formuláři žádosti, kde stačí doplnit příslušnou kolonku); uvedenou listinu je žadatel v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru.

[3]
Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.

[4]
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením. Toto prohlášení je součástí formuláře žádosti.

[5]
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona o státní službě dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů, není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů. Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.
Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti. Podle § 26 odst. 1 zákona o státní službě jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen "domovský stát"), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

[6]
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona o státní službě dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání. Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru.

[7]
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením, které je zahrnuto ve formuláři žádosti. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona o státní službě služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách.

[8]
Splnění tohoto předpokladu lze pro účely výběrového řízení doložit též dokladem, že žadatel o vydání osvědčení požádal. Osvědčení je však žadatel povinen doložit nejpozději před vyhodnocením výsledků výběrového řízení výběrovou komisí.

[9]
Písemné čestné prohlášení tvoří přílohu č. 2 tohoto oznámení.

[10]
Splnění tohoto předpokladu se podle § 51 odst. 3 zákona o státní službě dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušných listin (např. pracovní smlouva, jmenovací listiny, odvolání z funkce, rozhodnutí o jmenování nebo o odvolání ze služebního místa, potvrzení o zaměstnání vydané zaměstnavatelem, výpis z personálního spisu, pracovní náplň), z nichž je zřejmé, kdo je vydal, a které prokazují dosaženou délku a povahu činností podle § 5 odst. 1 zákona o státní službě nebo činností obdobných.

[11]
V životopisu žadatel uvede údaje o své dosavadní praxi a o znalostech a dovednostech týkajících se služebního místa, jehož se výběrové řízení týká. Nedoložení životopisu je jedním z důvodů pro vyřazení žádosti.

Vyvěšeno dne: 14.07.2023

Sejmuto dne:

vytisknout  e-mailem