Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na služební místo ředitele odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy

Č. j.: MV-72185-1/SST-2016 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Státní tajemník v Ministerstvu vnitra

vyhlašuje dne 13. května 2016 výběrové řízení na obsazení služebního místa
ředitele odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy

Předpoklady a požadavky na služební místo ředitele odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, podle § 25 a § 188 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon o státní službě“).

Výběrového řízení na služební místo ředitele odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy se, v souladu se zákonem o státní službě, může zúčastnit státní zaměstnanec ve služebním poměru na dobu neurčitou, který vykonává službu na služebním místě ve stejném oboru služby, v jakém je služební místo představeného, které má být obsazeno; ustanovení § 51 odst. 4 se použije obdobně. Splnění těchto předpokladů se dokládá příslušnými listinami1.

Služební poměr na služebním místě ředitele odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, ID 17020458 je stanoven jako služební poměr na dobu neurčitou. Služební místo je zařazeno v 15. platové třídě, s následujícím oborem služby:

 • 33. Systém veřejné správy.

V souladu s § 25 odst. 5 písm. b) zákona o státní službě a společným služebním předpisem náměstka ministra vnitra pro státní službu a státního tajemníka v Ministerstvu vnitra č. 9/2016, kterým se stanoví požadavky na služební a pracovní místa v Ministerstvu vnitra, ve znění pozdějších předpisů, je stanoven na služebním místě ředitele odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy požadavek přístupu k utajované informaci podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, na stupeň utajení „Důvěrné“.

Uchazeč musí splňovat základní předpoklady stanovené § 25 zákona o státní službě tj.:

 1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru,

 2. dosáhl věku 18 let,

 3. je plně svéprávný,

 4. je bezúhonný,

 5. ve smyslu přílohy č. 1 k zákonu o státní službě dosáhl vzdělání v magisterském studijním programu požadovaném pro toto služební místo; splnění tohoto předpokladu se dokládá kopií vysokoškolského diplomu (případně v souladu s § 26 odst. 2 zákona o státní službě, písemným čestným prohlášením o dosaženém vzdělání) a následně předložením jeho originálu či úředně ověřené kopie před konáním ústního pohovoru v rámci výběrového řízení,

 6. má potřebnou zdravotní způsobilost (splnění tohoto předpokladu se dokládá při podání žádosti čestným prohlášením a následně, nejpozději však před konáním ústního pohovoru, posudkem zdravotní způsobilosti, který byl vydán poskytovatelem pracovně - lékařských služeb).

1) Uchazeč předloží osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:

 1. příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti,

 2. evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník Státní bezpečnosti.

Splnění tohoto předpokladu lze pro účely výběrového řízení též doložit dokladem, že uchazeč o vydání osvědčení požádal. Osvědčení o výše uvedených skutečnostech je uchazeč povinen doložit nejpozději ke dni bezprostředně předcházejícímu jmenování na služební místo představeného.

2) Uchazeč předloží písemné čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., o tom, že nebyl:

 1. tajemníkem orgánu Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany Slovenska od stupně okresního nebo jemu na roveň postaveného výboru výše, členem předsednictva těchto výborů, členem ústředního výboru Komunistické strany Československa nebo ústředního výboru Komunistické strany Slovenska, členem Byra pro řízení stranické práce v českých zemích nebo členem Výboru pro řízení stranické práce v českých zemích, s výjimkou těch, kteří tyto funkce zastávali pouze v období od 1. 1. 1968 do 1. 5. 1969,

 2. pracovníkem aparátu orgánů uvedených v § 4 odst. 3 písm. d) zákona č. 451/1991 Sb., na úseku politického řízení Sboru národní bezpečnosti,

 3. příslušníkem Lidových milicí,

 4. členem akčního výboru Národní fronty po 25. 2. 1948, prověrkových komisí po 25. 2. 1948 nebo prověrkových a normalizačních komisí po 21. 8. 1968,

 5. studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Dzeržinského při Radě ministrů Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Státní bezpečnosti. Vysoké škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Veřejné bezpečnosti, Vyšší politické škole ministerstva Svazu sovětských socialistických republik nebo vědeckým aspirantem anebo účastníkem kursů delších než 3 měsíce na těchto školách.

Osvědčení dle bodu 1 ani čestné prohlášení dle bodu 2 nepředkládají fyzické osoby narozené po 1. prosinci 1971.

3) Uchazeč předloží platné osvědčení podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, alespoň na stupeň utajení „Důvěrné“. Splnění tohoto požadavku se dokládá kopií příslušného osvědčení přiloženého k žádosti. V případě, že uchazeč nedisponuje příslušným osvědčením a zároveň jeho žádost nebude vyřazena z jiných důvodů postupem podle § 27 odst. 2 zákona o státní službě, lze tento požadavek splnit dokladem o podání žádosti o vydání osvědčení před vydáním rozhodnutí o jmenování na služební místo. K podání žádosti o vydání osvědčení pak bude konkrétní žadatel vyzván služebním orgánem poté, co o něm bude jako o nejvhodnějším uchazeči uzavřena dohoda mezi bezprostředně nadřízeným představeným a služebním orgánem, ale ještě před tím, než bude vydáno rozhodnutí o jmenování na služební místo.

4) Uchazeč podá služebnímu orgánu na základě § 24 odst. 3 zákona o státní službě písemnou žádost o jmenování na služební místo představeného, případně v souladu s ustanovením § 24 odst. 4 zákona o státní službě písemnou žádost o přijetí do služebního poměru, jejíž součástí je též žádost o jmenování na služební místo představeného (dále jen „žádost“).

K žádosti uchazeč přiloží:

 1. listiny prokazující, že je žadatel státním zaměstnancem ve služebním poměru na dobu neurčitou, který vykonává službu na služebním místě ve stejném oboru služby, v jakém je služební místo představeného, které má být obsazeno2,

 2. písemné čestné prohlášení o státním občanství České republiky, občanství jiného členského státu Evropské unie nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru, [§ 25 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 26 zákona o státní službě]3,

 3. písemné čestné prohlášení o svéprávnosti [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě],

 4. výpis z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců, respektive obdobný doklad o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona o státní službě]4,

 5. doklad o dosaženém vzdělání – písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání nebo úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu v magisterském studijním programu [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona o státní službě][5],

 6. písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti k výkonu služby [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona o státní službě] nebo posudek zdravotní způsobilosti vydaný poskytovatelem pracovně - lékařských služeb6,

 7. osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., nebo doklad, že uchazeč o vydání osvědčení požádal,

 8. čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb.,

 9. platné osvědčení podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, alespoň na stupeň utajení „Důvěrné“, pokud je jeho držitelem,

 10. strukturovaný profesní životopis,

 11. motivační dopis,

 12. písemnou práci v maximálním rozsahu 5 normostran7 na téma: "Další směřování odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy".

Posuzovány budou přihlášky, které uchazeči zašlou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu státního tajemníka v Ministerstvu vnitra, Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, P. O. BOX 95, Praha 7, PSČ 170 34, nebo osobně podají do podatelny Ministerstva vnitra na výše uvedené adrese v termínu do 15. června 2016. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (posta@mvcr.cz) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky: krk34e3).

Obálka obsahující přihlášku včetně požadovaných listin musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo ředitele odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy“8.

Předpokládaný termín nástupu: červenec 2016

Služební působiště: Praha

 

Bližší informace poskytne:

Bc. Martin Procházka
Kancelář státního tajemníka v Ministerstvu vnitra
Tel.: +420 974 833 349
e-mail: martin.prochazka@mvcr.cz

Mgr. Jiří Kaucký
státní tajemník v Ministerstvu vnitra

 

1)
Výběrového řízení se může zúčastnit rovněž dosavadní zaměstnanec podle § 190 odst. 1 v souladu s § 194 odst. 1, vykonávající činnosti na služebním místě, které je charakterizováno uvedeným oborem služby a který byl ke dni 2. března 2016 v pracovním poměru na dobu neurčitou k České republice a má nárok být na základě systemizace služebních míst přijat do služebního poměru na dobu neurčitou.

2)
Splnění tohoto předpokladu se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušných listin (např. potvrzení o zaměstnání vydané zaměstnavatelem, nebo výpis z personálního spisu, které prokazují aktuálně zastávanou pozici).

3)
Čestné prohlášení lze též nahradit zasláním kopie občanského průkazu nebo jiného průkazu totožnosti, z něhož je zřejmé státní občanství žadatele. Toto se týká i prokazování občanství ostatních členských států Evropské unie nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Nejpozději před konáním pohovoru je třeba doložit příslušnou listinu, kterou bude státní občanství žadatele prokázáno (originál občanského průkazu nebo jiného průkazu, popř. osvědčení o státním občanství).

4)
Jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

5)
Originál či úředně ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání je třeba doložit nejpozději před konáním pohovoru.

6)
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti vydaný poskytovatelem pracovně - lékařských služeb je třeba doložit nejpozději před konáním pohovoru.

7)
Tj. 30 řádků x 60 znaků (celkem 1 800 znaků) na normostranu podle ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory, vydané Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) dne 1. července 2014, účinné od 1. srpna 2014

8)
Totéž platí pro případ označení přihlášek zaslaných na uvedenou emailovou adresu nebo do datové schránky.

 

vytisknout  e-mailem