Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na služební místo ministerského rady v odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy (ID 30350096)

Č.j.: MV-4336-2/SP-2016 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
  ministerského rady v odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy

Č.j.: MV-4336-2/SP-2016
datum: 16. února 2016

Státní tajemník v Ministerstvu vnitra jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerského rady v odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, ID 30350096, v oboru služby:

 • 29. Legislativa a právní činnost,

 • 33. Systém veřejné správy.

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou po dobu realizace projektu: „Implementační jednotka Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020.“ Služební poměr bude podle nařízení vlády č. 137/2015 Sb. nejdéle na 3 roky; tato doba může být ode dne vzniku prvního služebního poměru na dobu určitou opakována nejvýše dvakrát a skončí nejpozději do 31. prosince 2020.

Předpokládaný nástup do služby na toto služební místo je duben 2016.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy a výkon služby zahrnuje: podíl na legislativní činnosti vycházející z jednotlivých aktivit specifických cílů Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020, revizi stávající právní základny s cílem zajištění možnosti zjednodušení situace, snížení či odstranění regulatorní zátěže dopadající na občany a veřejnou správu, přípravu podkladů k materiálům předkládaným Vládě ČR a poskytování právního poradenství v oblasti dopadu variantních řešení výsledku analýz na ostatní právní předpisy. Pokročilá znalost MS OFFICE,  zkušenost se zpracováváním právních stanovisek v oblasti veřejné správy, s realizací a administrací veřejných zakázek po dobu 3 let, s připomínkováním a tvorbou legislativních předpisů a znalost správního práva jsou výhodou.

Posuzovány budou žádosti1 podané ve lhůtě do 8. března 2016 tj. v této lhůtě zaslané státnímu tajemníkovi v Ministerstvu vnitra prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, 170 00 Praha 7, P. O. BOX 95 nebo osobně podané do podatelny Ministerstva vnitra na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu (posta@mvcr.cz) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky: krk34e3).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“a „Výběrové řízení na služební místo ministerského rady v odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, ID 30350096, č.j.: MV- 4336-2/SP-2016“. (Totéž platí pro případ označení přihlášek zaslaných na uvedenou emailovou adresu).

Výběrového řízení na služební místo ministerského rady v odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:

Splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:

 1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství2, popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

 2. dosáhl věku18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];

 3. je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením3;

 4. je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce;

 5. dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu;
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání4;  v takovém případě žadatel doloží originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání následně, nejpozději před konáním pohovoru;

 6. má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. lékařským posudkem o zdravotní způsobilosti vydaným poskytovatelem pracovnělékařských služeb. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti5; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

K žádosti dále žadatel přiloží:

 1. strukturovaný profesní životopis,

 2. ísemnou práci v rozsahu maximálně dvou normostran6 na téma „Legislativní aspekty a mantinely možného rozvoje veřejné správy“.

 

Bližší informace poskytne:

Ing. Milan Petržílek
odbor personální
tel.: +420 974 832 295
e-mail: milan.petrzilek@mvcr.cz

Mgr. Jiří Kaucký
státní tajemník v Ministerstvu vnitra

 

1)
Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo státního zaměstnance tvoří Přílohu č. 1 tohoto oznámení.

2)
Písemné čestné prohlášení o státním občanství tvoří Přílohu č. 2 tohoto oznámení.

3)
Písemné čestné prohlášení o svéprávnosti tvoří Přílohu č. 3 tohoto oznámení.

4)
Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání tvoří Přílohu č. 4 tohoto oznámení.

5)
Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti tvoří Přílohu č. 5 tohoto oznámení.

6)
Tj. 30 řádků x 60 znaků (celkem 1 800 znaků) podle ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory, vydané Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) dne 1. července 2014, účinné od 1. srpna 2014.

 

vytisknout  e-mailem