Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na obsazení služebního místa vedoucího služebního úřadu – ředitele Státního oblastního archivu v Plzni

Platné do 8. 11. 2021, PT 14, č. j.: MV-166042-4/SST-2021 

 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
na obsazení služebního místa vedoucího služebního úřadu – ředitele Státního oblastního archivu v Plzni

     V Praze dne 25. 10. 2021
     Č. j.: MV-166042-4/SST-2021
 

Státní tajemník v Ministerstvu vnitra, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu – ředitele Státního oblastního archivu v Plzni, ID 17000885, v oborech služby: „27. Archivnictví a spisová služba, 63. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků“.

Služba na tomto služebním místě vedoucího služebního úřadu – ředitele Státního oblastního archivu v Plzni bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 14. platové třídy. Předpokládaným termínem nástupu do služby na služebním místě je prosinec 2021. Místem výkonu služby je Plzeň.

Vedoucí služebního úřadu – ředitel Státní oblastní archiv v Plzni vykonává následující činnosti:

 1. Organizuje, řídí a kontroluje činnost archivu a odpovídá za práci jeho státních zaměstnanců a zaměstnanců; pro zvláštní právní úkony může písemně pověřit jednáním podřízené představené, pokud obdobná působnost pro ně nevyplývá přímo z organizačního řádu.
 2. Odpovídá za řádný výkon působnosti archivu a za správnost a včasné plnění úkolů. Rozhoduje o způsobu řešení úkolů, vyhodnocuje účinnost a účelnost tohoto řešení a kontroluje postup jejich plnění.
 3. Zajišťuje tvorbu celostátní koncepce rozvoje archivnictví a spisové služby.
 4. Zajišťuje koordinaci mezinárodní spolupráce v oblasti archivnictví.
 5. Odpovídá za svěřenou část Národního archivního dědictví uloženou ve služebním úřadu a za vedení její řádné evidence.
 6. V rozsahu svěřené pravomoci, odpovědnosti a věcné a územní působnosti stanovené zákonem o archivnictví zastupuje služební úřad při jednání navenek.
 7. Vydává rozhodnutí v řízení o uložení sankce za porušení povinnosti dle zvláštního právního předpisu.
 8. V rámci předmětu činnosti služebního úřadu připravuje a zpracovává materiály, podklady, návrhy a stanoviska pro příslušné organizační útvary Ministerstva vnitra.
 9. Zpracovává plán činnosti Archivu a výroční zprávu o činnosti Archivu, kterou předkládá ministerstvu a zajišťuje její zveřejnění v informačních systémech s možností dálkového přístupu.
 10. Stanovuje koncepci činnosti archivu a vytváří podmínky pro její realizaci. Stanovuje zásady řízení archivu a vyhodnocuje jejich účinnost.
 11. Svolává porady vedení archivu, určuje jejich program a vyhodnocuje účinnost závěrů.
 12. Předkládá Ministerstvu vnitra návrh rozpočtu archivu a odpovídá za jeho účelné čerpání.
 13. Stanoví systém opatření k ochraně majetku archivu.
 14. Plní úkoly uvedené nařízením MV č. 50 ze dne 18. října 2012, kterým se upravuje bezpečnostní ochrana areálů, čl. 5. (výkon funkce ředitele areálu, dislokace areálu, zařazení areálu do skupin).
 15. Řídí a kontroluje výkon státní služby podřízenými státními zaměstnanci.
 16. Je služebním orgánem, jedná a rozhoduje ve věcech služebního poměru a ostatních pracovněprávních vztahů. Řídí činnost související se zajišťováním organizačních věcí státní služby. Navrhuje systemizaci a organizační strukturu archivu.
 17. V rozsahu pravomocí podle zákona o státní službě a zákoníku práce se podílí na výkonu personální a mzdové práce.
 18. Zpracovává charakteristiky služebních míst a popisy pracovních činností přímých podřízených. Rozhoduje o nenárokových složkách platu všech zaměstnanců.
 19. Jmenuje a odvolává prošetřovatele pro oblast podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu.
 20. V rozsahu pravomocí podle zákona o státní službě provádí pravidelná služební hodnocení a stanovuje vzdělávací plány státních zaměstnanců.
 21. Schvaluje a vydává interní akty řízení (služební předpisy, pokyny, řády a příkazy).
 22. Odpovídá za dodržování právních předpisů, služebních předpisů a aktů řízení, vydaných ministerstvem v oboru jeho působnosti.
 23. Plní další úkoly vyplývající z působnosti archivu nebo související se zajišťováním podmínek pro plnění úkolů archivu nebo uložené mu náměstkem ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, státní správy a územní samosprávy a ostatními náměstky ministra vnitra vyplývající z aktů řízení vydaných ministerstvem v jeho působnosti, nebo služebními předpisy vydanými náměstkem ministra vnitra pro státní službu nebo státním tajemníkem ministerstva.

Posuzovány budou žádosti[1]o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného nebo žádosti o jmenování na služební místo představeného (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 8. 11. 2021, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu státního tajemníka v Ministerstvu vnitra, Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7, nebo osobně podané na podatelnu Ministerstva vnitra na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (posta@mvcr.cz) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky: krk34e3).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu – ředitele Státního oblastního archivu v Plzni, ID 17000885, sp. zn.: MV-166042/SST-2021“.

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel/ka, který:
 

1) splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:

 1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru;
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství[2] popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu je žadatel/ka v takovém případě povinen/na doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru; 
   
 2. dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
   
 3. je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením[3];
   
 4. je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel/ka do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[4], není již povinen/a výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů; 
   
 5. dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona] a ve smyslu § 61 odst. 7 písm. a) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu archivnictví nebo historie, případně ve studijním programu archivnictví nebo historie v kombinaci s dalšími obory;
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání[5]; uvedenou listinu v takovém případě je nutné doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
   
 6. má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením[6]. U nejvhodnější/ho žadatele/ky vybrané/ho podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách;

Další předpoklady pro výběrová řízení na služební místa představených:

2) je-li narozen/a přede dnem 1. prosince 1971, předloží originál nebo úředně ověřenou kopii osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl/a:

 1. příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti,
 2. evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník Státní bezpečnosti;

Splnění tohoto předpokladu lze pro účely výběrového řízení doložit též dokladem, že žadatel/ka o vydání osvědčení požádal/a. Osvědčení je však žadatel/ka povinen/na doložit nejpozději před vyhodnocením výsledků výběrového řízení výběrovou komisí;

3) je-li narozen/a přede dnem 1. prosince 1971, předloží čestné prohlášení[7] podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl/a:

 1. tajemníkem orgánu Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany Slovenska od stupně okresního nebo jemu na roveň postaveného výboru výše, členem předsednictva těchto výborů, členem ústředního výboru Komunistické strany Československa nebo ústředního výboru Komunistické strany Slovenska, členem Byra pro řízení stranické práce v českých zemích nebo členem Výboru pro řízení stranické práce v českých zemích, s výjimkou těch, kteří tyto funkce zastávali pouze v období od 1. 1. 1968 do 1. 5. 1969,
 2.  pracovníkem aparátu orgánů uvedených pod písmenem a) na úseku politického řízení Sboru národní bezpečnosti,
 3.  příslušníkem Lidových milicí,
 4.  členem akčního výboru Národní fronty po 25. 2. 1948, prověrkových komisí po 25. 2. 1948 nebo prověrkových a normalizačních komisí po 21. 8. 1968,
 5.  studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Dzeržinského při Radě ministrů Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Státní bezpečnosti. Vysoké škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Veřejné bezpečnosti, Vyšší politické škole ministerstva Svazu sovětských socialistických republik nebo vědeckým aspirantem anebo účastníkem kursů delších než 3 měsíce na těchto školách;
   

4) podle § 54 odst. 3 zákona v prvním kole se může výběrového řízení zúčastnit státní zaměstnanec vykonávající službu na služebním místě představeného, s výjimkou vedoucího oddělení, nebo vedoucí zaměstnanec zařazený v organizační složce státu, který řídí jiné vedoucí zaměstnance, pokud v uplynulých 8 letech vykonával nejméně po dobu 4 let v organizační složce státu, instituci Evropské unie, mezinárodní organizaci, regionální radě regionu soudržnosti nebo jako uvolněný člen zastupitelstva kraje anebo obce s rozšířenou působností činnosti podle § 5 zákona nebo činnosti obdobné.

Mezi činnosti podle § 5 zákona nebo činnosti obdobné lze považovat tj.:

 • přípravu návrhů právních předpisů[8] a zajišťování právní činnosti[9],
 • přípravu mezinárodních smluv a předpisů Evropské unie nebo jiné mezinárodní organizace,
 • přípravu návrhů koncepcí, strategií a programů,
 • řízení a usměrňování činnosti jiných správních úřadů, organizačních složek státu, které nejsou správními úřady, nebo orgánů veřejné moci, které nejsou správními úřady,
 • vytváření a správu informačních systémů veřejné správy podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou provozních informačních systémů,
 • státní statistickou službu,
 • správu kapitoly státního rozpočtu vůči organizačním složkám státu a právnickým osobám, s výjimkou služebního úřadu, ve kterém je služba vykonávána,
 • ochranu utajovaných informací podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů,
 • zabezpečování obrany státu,
 • zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti,
 • obhajobu zahraničních zájmů České republiky a zájmů České republiky vyplývajících z jejího členství v Evropské unii nebo v jiné mezinárodní organizaci,
 • přípravu nebo realizaci dotační politiky,
 • přípravu nebo realizaci politiky výzkumu a vývoje,
 • přípravu a provádění správních úkonů[10] včetně kontroly,
 • ochranu obyvatelstva, krizové řízení a integrovaný záchranný systém,
 • zadávání veřejných zakázek,
 • audit,
 • zajišťování organizačních věcí služby a správy služebních vztahů a odměňování státních zaměstnanců[11],
 • řízení (činností výše uvedených),
 • přípravu a vypracování odborných věcných podkladů (k činnostem výše uvedeným).

Splnění tohoto předpokladu se podle § 51 odst. 3 zákona dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušných listin (např. pracovní smlouva, potvrzení o zaměstnání vydané zaměstnavatelem, nebo výpis z personálního spisu), z nichž je zřejmé, kdo je vydal a které prokazují dosaženou délku a povahu činností podle § 5 odst. 1 zákona nebo činností obdobných.

K žádosti dále žadatel/ka přiloží:

 1. strukturovaný profesní životopis,
 2. motivační dopis,
 3. písemnou práci v maximálním rozsahu 10 normostran[12] na téma: "Další směřování Státního oblastního archivu v Plzni se speciálním zřetelem k řešení prostorové situace, zefektivnění kontrolní činnosti na úseku spisové služby a digitalizace archiválií a jejich zpřístupňování veřejnosti".

Služební úřad Ministerstvo vnitra podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rozhodovacích pozicích.                                 

Bližší informace poskytne:
Bc. Martin Procházka
kancelář státního tajemníka v Ministerstvu vnitra
Tel.: +420 974 833 349
e-mail: martin.prochazka@mvcr.cz

RNDr. Josef Postránecký
státní tajemník v Ministerstvu vnitra

 

[1] Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení.

[2] Písemné čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel/ka zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.

[3] Písemné čestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[4] Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.

[5] Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel/ka zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.

[6] Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[7] Písemné čestné prohlášení tvoří ppřílohu č. 2 tohoto oznámení.

[8] Zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce Mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů.

[9] Např. § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.

[10] Např. § 15 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

[11] Mezi obdobné těmto činnostem lze zařadit činnosti v oblasti personalistiky a řízení lidských zdrojů.

[12] tj. 30 řádků x 60 znaků (celkem 1 800 znaků) podle ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory, vydané Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) dne 1. července 2014, účinné od 1. srpna 2014

vytisknout  e-mailem