Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na obsazení služebního místa vedoucí/ho oddělení publikace Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv

Platné do 4. 10. 2021, 15. PT, č. j.: MV-152833-3/SST-2021 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na obsazení služebního místa vedoucí/ho oddělení publikace Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv;
služební místo je zařazeno v odboru všeobecné správy

V Praze dne 24. 9. 2021

Č. j.: MV-152833-3/SST-2021

Státní tajemník v Ministerstvu vnitra, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen "zákon"), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vedoucí/ho oddělení publikace Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv v odboru všeobecné správy, ID 17003440, v oborech služby:

 • 22. Legislativa a právní činnost,

 • 26. Systém veřejné správy a všeobecná vnitřní správa,

 • 28. Informační a komunikační technologie.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaným termínem nástupu do služby na služebním místě je listopad 2021.

Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 15. platové třídy.

Místem výkonu služby je Praha.

Služební místo je označeno společným služebním předpisem náměstka ministra vnitra pro státní službu a státního tajemníka v Ministerstvu vnitra č. 24/2021, kterým se stanoví požadavky na služební a pracovní místa na Ministerstvu vnitra, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "služební předpis"), za klíčové služební místo dle § 1 odst. 3 nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů. Služební místo bude v návaznosti na vydání nového služebního předpisu převedeno z odboru všeobecné správy k odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy.

Výkon služby na služebním místě zahrnuje:

 • tvorbu návrhů nejsložitějších systémů právních úprav včetně systémů právních úprav mezinárodního práva a práva Evropské unie nebo nejsložitějších zákonných úprav s nejširšími dopady na právní poměry České republiky nebo jejich posuzování v rámci legislativní činnosti na úrovni vlády nebo komplexní koordinaci zpracovávání stanovisek k těmto předpisům pro člena vlády;

 • komplexní tvorbu systému elektronické publikace právních předpisů České republiky včetně spolupráce na tvorbě koncepce rozvoje právní informatiky v rámci Evropské unie a rozvoj celostátní koncepce a  celostátní systémové koordinace procesů elektronizace veřejné správy;

 • zajišťování přípravy, realizace a rozvoje systému elektronické tvorby a publikace právních předpisů České republiky včetně mezinárodní spolupráce odboru na tvorbě koncepce rozvoje právní informatiky v rámci Evropské unie, zejména na úrovni pracovních skupin Rady Evropské unie, Evropské komise a Evropského fóra úředních listů;

 • koordinaci a řízení činnosti týkající se redakční práce od předložení právních předpisů, mezinárodních smluv a dalších právních aktů až po jejich vyhlášení ve Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv v součinnosti s příslušnými předkladateli a následnými dalšími zpracovateli;

 • odbornou tvorbu komplexního systému a správu souborů metadat a indexačních slovníků právní terminologie pro oblast práva České republiky, mezinárodního práva a práva Evropské unie v rámci systému elektronické tvorby a publikaci právních předpisů České republiky včetně spolupráce s úřady Evropské unie;

 • účast na jednáních resortních a meziresortních orgánů zřízených zejména pro řešení záležitostí spadajících do působnosti oddělení.

Posuzovány budou žádosti1 o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného nebo žádosti o jmenování na služební místo představeného (dále jen "žádost") podané ve lhůtě do 4. 10. 2021, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu státního tajemníka v Ministerstvu vnitra, Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7, nebo osobně podané na podatelnu Ministerstva vnitra na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (posta@mvcr.cz) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky: krk34e3).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotevírat" a slovy "Výběrové řízení na služební místo vedoucí/ho oddělení publikace Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv v odboru všeobecné správy, ID 17003440, sp. zn.: MV-152833/SST-2021".

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel/ka, který:

1) splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:

 1. je státním občanem České republiky;
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství2 popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu je žadatel/ka v takovém případě povinen/na doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

 2. dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];

 3. je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením3;

 4. je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel/ka do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů4, není již povinen/a výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů;

 5. dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo;
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání5; uvedenou listinu v takovém případě je nutné doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

 6. má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením6. U nejvhodnější/ho žadatele/ky vybrané/ho podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách;

Požadavky stanovené podle § 25 odst. 5 zákona a služebním předpisem služebního orgánu:

2) splňuje požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona a služebním předpisem vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo,

3) splňuje požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona a služebním předpisem jazykové zkoušky z anglického jazyka odpovídající úrovni 3 stanovené rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy7,

4) splňuje požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. b) zákona a služebním předpisem přístupu k utajované informaci podle zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, na stupně utajení "Vyhrazené";

Splnění požadavku přístupu k utajované informaci se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií platného Oznámením fyzické osoby na stupeň utajení "Vyhrazené", popřípadě i originálem nebo úředně ověřenou kopií platného Osvědčení fyzické osoby na stupeň utajení "Důvěrné" nebo "Tajné" nebo "Přísně tajné". Nedoložení tohoto dokladu není důvodem pro vyřazení žádosti podle § 27 odst. 2 zákona. Pokud žadatel/ka nedisponuje příslušným dokladem a zároveň jeho žádost nebude z jiných důvodů vyřazena postupem podle § 27 odst. 2 zákona, bude akceptováno, pokud žadatel/ka doloží, že podal/a žádost o vydání oznámení fyzické osoby nejpozději před vydáním rozhodnutí o jmenování na služební místo;

Další předpoklady pro výběrová řízení na služební místa představených:

5) je-li narozen/a přede dnem 1. prosince 1971, předloží originál nebo úředně ověřenou kopii osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl/a:

 1. příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti,

 2. evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník Státní bezpečnosti;

Splnění tohoto předpokladu lze pro účely výběrového řízení doložit též dokladem, že žadatel/ka o vydání osvědčení požádal/a. Osvědčení je však žadatel/ka povinen/na doložit nejpozději před vyhodnocením výsledků výběrového řízení výběrovou komisí;

6) je-li narozen/a přede dnem 1. prosince 1971, předloží čestné prohlášení[8] podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl/a:

 1. tajemníkem orgánu Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany Slovenska od stupně okresního nebo jemu na roveň postaveného výboru výše, členem předsednictva těchto výborů, členem ústředního výboru Komunistické strany Československa nebo ústředního výboru Komunistické strany Slovenska, členem Byra pro řízení stranické práce v českých zemích nebo členem Výboru pro řízení stranické práce v českých zemích, s výjimkou těch, kteří tyto funkce zastávali pouze v období od 1. 1. 1968 do 1. 5. 1969,

 2. pracovníkem aparátu orgánů uvedených pod písmenem a) na úseku politického řízení Sboru národní bezpečnosti,

 3. příslušníkem Lidových milicí,

 4. členem akčního výboru Národní fronty po 25. 2. 1948, prověrkových komisí po 25. 2. 1948 nebo prověrkových a normalizačních komisí po 21. 8. 1968,

 5. studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Dzeržinského při Radě ministrů Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Státní bezpečnosti. Vysoké škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Veřejné bezpečnosti, Vyšší politické škole ministerstva Svazu sovětských socialistických republik nebo vědeckým aspirantem anebo účastníkem kursů delších než 3 měsíce na těchto školách;

 6. podle § 58 odst. 2 zákona v prvním kole výběrového řízení se může zúčastnit osoba, která v uplynulých 4 letech vykonávala činnosti podle § 5 zákona nebo činnosti obdobné nejméně po dobu 1 roku;

Mezi činnosti podle § 5 zákona nebo činnosti obdobné lze považovat tj.:

 • přípravu návrhů právních předpisů9 a zajišťování právní činnosti10,

 • přípravu mezinárodních smluv a předpisů Evropské unie nebo jiné mezinárodní organizace,

 • přípravu návrhů koncepcí, strategií a programů,

 • řízení a usměrňování činnosti jiných správních úřadů, organizačních složek státu, které nejsou správními úřady, nebo orgánů veřejné moci, které nejsou správními úřady,

 • vytváření a správu informačních systémů veřejné správy podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou provozních informačních systémů,

 • státní statistickou službu,

 • správu kapitoly státního rozpočtu vůči organizačním složkám státu a právnickým osobám, s výjimkou služebního úřadu, ve kterém je služba vykonávána,

 • ochranu utajovaných informací podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů,

 • zabezpečování obrany státu,

 • zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti,

 • obhajobu zahraničních zájmů České republiky a zájmů České republiky vyplývajících z jejího členství v Evropské unii nebo v jiné mezinárodní organizaci,

 • přípravu nebo realizaci dotační politiky,

 • přípravu nebo realizaci politiky výzkumu a vývoje,

 • přípravu a provádění správních úkonů11 včetně kontroly,

 • ochranu obyvatelstva, krizové řízení a integrovaný záchranný systém,

 • zadávání veřejných zakázek,

 • audit,

 • zajišťování organizačních věcí služby a správy služebních vztahů a odměňování státních zaměstnanců12,

 • řízení (činností výše uvedených),

 • přípravu a vypracování odborných věcných podkladů (k činnostem výše uvedeným).

Splnění tohoto předpokladu se podle § 51 odst. 3 zákona dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušných listin (např. pracovní smlouva, potvrzení o zaměstnání vydané zaměstnavatelem, nebo výpis z personálního spisu), z nichž je zřejmé, kdo je vydal a které prokazují dosaženou délku a povahu činností podle § 5 odst. 1 zákona nebo činností obdobných.

K žádosti dále žadatel/ka přiloží:

 1. strukturovaný profesní životopis,

 2. motivační dopis,

 3. c) písemnou práci v maximálním rozsahu 4 normostran13 na téma: "Využití projektů e-Sbírka a e-Legislativa pro činnost ústředních orgánů státní správy".

  

Služební úřad Ministerstvo vnitra podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rozhodovacích pozicích.

Bližší informace poskytne:

Bc. Martin Procházka
kancelář státního tajemníka v Ministerstvu vnitra
Tel.: +420 974 833 349
e-mail: martin.prochazka@mvcr.cz

RNDr. Josef Postránecký
státní tajemník v Ministerstvu vnitra

  

1)
Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení.

2)
Písemné čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel/ka zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.

3)
Písemné čestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

4)
Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.

5)
Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel/ka zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.

6)
Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

7)
Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: MSMT-24156/2019 ze dne 3. 9. 2019, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech.

8)
Písemné čestné prohlášení tvoří ppřílohu č. 2 tohoto oznámení.

9)
Zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce Mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů.

10)
Např. § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.

11)
Např. § 15 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

12)
Mezi obdobné těmto činnostem lze zařadit činnosti v oblasti personalistiky a řízení lidských zdrojů.

13)
Tj. 30 řádků x 60 znaků (celkem 1 800 znaků) podle ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory, vydané Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) dne 1. července 2014, účinné od 1. srpna 2014.

  

vytisknout  e-mailem