Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Volební kampaň ve volbách do zastupitelstev obcí

Volební kampaň pro volby do zastupitelstev obcí je upravena v ustanovení § 30 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "volební zákon"). Podle tohoto ustanovení může starosta vyhradit plochu pro vylepení plakátů, a to nejméně 10 dnů přede dnem voleb s tím, že možnost jejího využívání musí odpovídat zásadě rovnosti kandidujících volebních stran. V době počínající třetím dnem přede dnem voleb a končící ukončením hlasování nesmějí být žádným způsobem zveřejňovány výsledky předvolebních a volebních průzkumů. Ve dny voleb je v objektu, v němž je umístěna volební místnost a v jeho bezprostředním okolí, zakázána volební agitace a propagace pro volební strany i nezávislých kandidátů.

Z výše uvedeného vyplývá, že volební zákon neupravuje na rozdíl od jiných druhů voleb povinnost zřídit si transparentní volební účet, limity na volební výdaje nebo dohled Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí na volební kampaně.

Důvodem je, že převážná část kandidujících subjektů v komunálních volbách jsou totiž sdružení nezávislých kandidátů a nezávislí kandidáti, pro které by nastavená opatření, jakými jsou povinnost zřízení transparentního volebního účtu, vedení účetnictví o financování volební kampaně, zveřejňování informací o financování volební kampaně na internetových stránkách a vyhotovování zprávy o financování volební kampaně, fakticky působila jako nepřiměřená zátěž a faktor odrazující kandidovat, což by v řadě, zejména menších obcí, mohlo být příčinou nekonání voleb pro nedostatek kandidátů. Navíc lze předpokládat, že na místní úrovni je transparentnost vedení volební kampaně do jisté míry kontrolována v důsledku osobní znalosti kandidátů a jejich poměrů.

Podle zásady legální licence zakotvené v čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, kde je uvedeno, že každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá, vyplývá, že ve volbách do zastupitelstev obcí jsou kampaně volebních stran limitovány pouze podmínkami stanovenými ve výše uvedeném § 30.1

Pro úplnost uvádíme, že volební zákon neupravuje ani zákaz využívat k volební kampani komunikační média kraje, obce či městské části nebo právnické osoby, která je ovládána krajem nebo obcí. V této spojitosti je ovšem případné upozornit na judikaturu, konkrétně usnesení Městského soudu v Praze ze dne 13. 11. 2014 (sp.zn. 9 A 344/2014 - 61), v němž soud uvádí: "Volební zákon upravuje pravidla volební kampaně velice kuse v ust. § 30. Obecně je tak třeba uvést, že tiskoviny, jejichž vydavateli jsou obce, mají svou povahou blíže k veřejnoprávním médiím než k plochám pro vylepování volebních plakátů. Pokud zákon nezakazuje použit pro volební kampaň periodika obcí, pak platí, že je lze pro volební kampaň použít, při zachování rovnosti přístupu volebních stran. Tiskoviny, vydávané jako obecní zpravodaje, tím, že jsou v rukou veřejné moci, musí zachovávat korektnost a neutralitu …".

V rámci volebního zákona lze tedy využít k volební kampani komunikační média kraje, obce či městské části, avšak za podmínky, že si tato média zachovají korektnost a neutralitu a všechny kandidující subjekty budou mít stejné podmínky pro uveřejňování svých příspěvku.

  

1 Tím ovšem nejsou dotčeny povinnosti politických stran a politických hnutí na základě zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.

  

vytisknout  e-mailem