Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vládní protikorupční politika

Hlavním koncepčním materiálem v oblasti tvorby protikorupční politiky vlády je Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017, která byla schválena usnesením vlády ČR ze dne 15. prosince 2014 č. 1057 (dále jen „Vládní koncepce“). Vládní koncepce je realizována jednoletými akčními plány pro příslušný rok, které jsou samostatně vyhodnocovány. Prioritními oblastmi stávající protikorupční politiky jsou:

  • Výkonná a nezávislá exekutiva – přijetí zákona o státní službě a jeho důsledné uvádění do praxe, prosazení nového zákona o státním zastupitelství.
     
  • Transparentnost a otevřený přístup k informacím – projekt elektronické Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv a elektronického legislativního procesu, předložení novely zákona o střetu zájmů, zpřísnění systému financování politických stran, předložení zákona o centrálním registru, vytvoření závazných standardů pro nominaci zástupců státu.
     
  • Hospodárné nakládání s majetkem státu – příprava nových pravidel pro zadávání veřejných zakázek, předložení návrhu zákona, který zajistí transparentnost vlastnictví, podpora centrálních nákupů a elektronických aukcí, rozšíření pravomocí NKÚ, vytvoření zákona o vnitřním řízení a kontrole.
     
  • Rozvoj občanské společnosti – přijetí legislativního řešení ochrany oznamovatelů korupce (whistleblowerů).

Akční plán boje s korupcí na rok 2015, schválený stejným usnesením vlády jako Vládní koncepce, obsahuje téměř 40 úkolů, na jejichž plnění se podílejí všechny orgány státní správy, především však Ministerstvo vnitra, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, Ministerstvo financí, Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo spravedlnosti.

Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí, která byla zřízena usnesením vlády ČR ze dne 30. července 2014 č. 629 (dále jen „Rada vlády“), je poradním orgánem vlády pro oblast boje s korupcí. Do působnosti Rady vlády náleží koordinace a vyhodnocování problematiky boje s korupcí, předkládání návrhů vládě na přijetí protikorupčních opatření, podíl na přípravě koncepčních dokumentů vlády pro boj s korupcí, kontrola jejich plnění apod. Rada vlády se skládá z 18 členů, jejím předsedou je ze své funkce ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, místopředsedy jsou ministr vnitra, ministr financí, ministr spravedlnosti a místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace. Dalšími členy pak jsou ředitel Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování, ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů, nejvyšší státní zástupce, předseda Svazu města a obcí ČR, předseda Asociace krajů ČR, prezident Hospodářské komory ČR, veřejný ochránce práv a šest Radou volených zástupců odborné veřejnosti.

Činnost Rady vlády zabezpečuje z organizačního hlediska Oddělení boje s korupcí Odboru hodnocení dopadů regulace Úřadu vlády ČR, jež je zároveň pověřeno koordinací plnění úkolů vyplývajících z výše uvedených koncepčních dokumentů na vládní úrovni.


Odbor bezpečnostní politiky, 7. května 2014

vytisknout  e-mailem