Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vízum k pobytu nad 90 dnů (dlouhodobé)

English English

Prodloužení doby platnosti víza a doby pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů

Žádost o prodloužení doby platnosti víza a doby pobytu na území na dlouhodobé vízum se podává na pracovišti MV ČR. Podání žádosti podléhá správnímu poplatku.

Platnost víza a dobu pobytu na území, která je kratší než 1 rok, MV ČR na žádost cizince opakovaně prodlouží, za podmínky, že trvá stejný účel pobytu, nejdéle však na dobu 1 roku.

O prodloužení doby platnosti a doby pobytu na území na dlouhodobé vízum jste oprávněn požádat, pokud trvá stejný účel pobytu, a to nejdříve 90 dnů a nejpozději před uplynutím doby platnosti dlouhodobého víza a doby povoleného pobytu na území.

V případě, že podání žádosti v této lhůtě zabrání důvody na vaší vůli nezávislé, jste oprávněn tuto žádost podat do 5 pracovních dnů po zániku těchto důvodů. Důvody na vůli nezávislé jste povinen uvést při podání žádosti a nejpozději - na výzvu prokázat. K později uvedeným důvodům nemůže být přihlédnuto.

Pokud doba pobytu na toto dlouhodobé vízum uplyne před rozhodnutím o jejím prodloužení a žádost byla podána ve stanovené lhůtě, považuje se dlouhodobé vízum za platné a doba pobytu na toto dlouhodobé vízum za prodlouženou do nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Žádost o prodloužení doby pobytu na vízum k pobytu nad 90 dnů se podává na příslušném tiskopisu Žádost o udělení dlouhodobého víza.

Žádost o prodloužení doby pobytu na vízum k pobytu nad 90 dnů bude doložena:

 1. cestovním dokladem,

 2. dokladem potvrzujícím účel pobytu na území,

 3. prostředky k pobytu na území,

 4. dokladem o zajištění ubytování po dobu pobytu na území,

 5. dokladem o cestovním zdravotním pojištění, které odpovídá stanoveným podmínkám, a to v rozsahu komplexní zdravotní péče (nevyžaduje se pokud je cizinec účastníkem veřejného zdravotního pojištění anebo jsou-li náklady zdravotní péče hrazeny na základě mezinárodní smlouvy nebo pokud cizinec prokáže, že je zdravotní péče hrazena jiným způsobem), a na požádání dokladem zaplacení pojistného, uvedeného v dokladu o cestovním zdravotním pojištění,

 6. fotografie, a to pouze při změně podoby žadatele,

 7. na požádání doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění,

 8. poplatek za podání žádosti, pokud se vás týká.
   

Cestovní doklad, doklad prokazující účel pobytu na území a matriční doklady musí být předloženy v originále. Úředně ověřená kopie není pro tyto účely dostačující.
 

Žádost o prodloužení doby platnosti a doby pobytu na dlouhodobé vízum je nepřijatelná, pokud:

 • k ní nebyly předloženy všechny zákonem stanovené náležitosti,

 • nebyl zaplacen správní poplatek za přijetí žádosti,

 • nebyla podána na stanoveném formuláři,

V takovém případě MV ČR cizinci, který podal nepřijatelnou žádost o udělení dlouhodobého víza, vrátí formulář žádosti, veškeré předložené náležitosti a správní poplatek - současně cizince informuje i o důvodech, pro které je žádost považována za nepřijatelnou.

Žádost o prodloužení doby platnosti a doby pobytu na dlouhodobé vízum za účelem strpění pobytu na území musí žadatel podat osobně (od povinnosti osobního podání žádosti může Ministerstvo vnitra upustit pouze v odůvodněných případech).


V ostatních případech je možné žádost podat i jinak než osobně (poštou, do datové schránky MV ČR). V případě použití datové schránky je třeba veškeré listiny, kromě cestovního pasu, k datové zprávě připojit v jejich elektronickém originále nebo převedené do elektronické podoby cestou autorizované konverze. Tam, kde je stanoven správní poplatek za přijetí žádosti, je třeba současně s žádostí požádat též o sdělení platebních údajů pro úhradu správního poplatku. Je-li žádost o prodloužení doby platnosti a doby pobytu na dlouhodobé vízum podávána poštou nebo do datové schránky MV ČR, lze k žádosti přiložit pouze kopii stránky cestovního pasu s osobními údaji, originál cestovního pasu předložíte až při vyznačení víza. Neposílejte originál cestovního pasu poštou.  


Odbor azylové a migrační politiky, 28. července 2023

vytisknout  e-mailem