Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vízum k pobytu nad 90 dnů (dlouhodobé)

English English

Prodloužení doby platnosti víza a doby pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů

Žádost o prodloužení doby platnosti víza a doby pobytu na území na dlouhodobé vízum se podává na pracovišti MV ČR. Podání žádosti podléhá správnímu poplatku.

Platnost víza a dobu pobytu na území, která je kratší než 1 rok, MV ČR na žádost cizince opakovaně prodlouží, za podmínky, že trvá stejný účel pobytu, nejdéle však na dobu 1 roku.

O prodloužení doby platnosti a doby pobytu na území na dlouhodobé vízum jste oprávněn požádat, pokud trvá stejný účel pobytu, a to nejdříve 90 dnů a nejpozději před uplynutím doby platnosti dlouhodobého víza a doby povoleného pobytu na území.

V případě, že podání žádosti v této lhůtě zabrání důvody na vaší vůli nezávislé, jste oprávněn tuto žádost podat do 5 pracovních dnů po zániku těchto důvodů. Důvody na vůli nezávislé jste povinen uvést při podání žádosti a nejpozději - na výzvu prokázat. K později uvedeným důvodům nemůže být přihlédnuto.

Pokud doba pobytu na toto dlouhodobé vízum uplyne před rozhodnutím o jejím prodloužení a žádost byla podána ve stanovené lhůtě, považuje se dlouhodobé vízum za platné a doba pobytu na toto dlouhodobé vízum za prodlouženou do nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Žádost o prodloužení doby pobytu na vízum k pobytu nad 90 dnů se podává na příslušném tiskopisu Žádost o udělení dlouhodobého víza.

Žádost o prodloužení doby pobytu na vízum k pobytu nad 90 dnů bude doložena:

  1. cestovním dokladem,

  2. dokladem potvrzujícím účel pobytu na území,

  3. prostředky k pobytu na území,

  4. dokladem o zajištění ubytování po dobu pobytu na území,

  5. dokladem o cestovním zdravotním pojištění, které odpovídá stanoveným podmínkám, a to v rozsahu komplexní zdravotní péče (nevyžaduje se pokud je cizinec účastníkem veřejného zdravotního pojištění anebo jsou-li náklady zdravotní péče hrazeny na základě mezinárodní smlouvy nebo pokud cizinec prokáže, že je zdravotní péče hrazena jiným způsobem), a na požádání dokladem zaplacení pojistného, uvedeného v dokladu o cestovním zdravotním pojištění,

  6. fotografie, a to pouze při změně podoby žadatele,

  7. na požádání doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění,

Cestovní doklad, doklad prokazující účel pobytu na území a matriční doklady musí být předloženy v originále. Úředně ověřená kopie není pro tyto účely dostačující.
 

Žádost o prodloužení doby platnosti a doby pobytu na dlouhodobé vízum je nepřijatelná, pokud:

  • k ní nebyly předloženy všechny zákonem stanovené náležitosti,

  • nebyl zaplacen správní poplatek za přijetí žádosti,

  • nebyla podána na stanoveném formuláři,

V takovém případě MV ČR cizinci, který podal nepřijatelnou žádost o udělení dlouhodobého víza, vrátí formulář žádosti, veškeré předložené náležitosti a správní poplatek - současně cizince informuje i o důvodech, pro které je žádost považována za nepřijatelnou.

Žádost o prodloužení doby platnosti a doby pobytu na dlouhodobé vízum za účelem strpění pobytu na území musí žadatel podat osobně (od povinnosti osobního podání žádosti může Ministerstvo vnitra upustit pouze v odůvodněných případech).

  


Odbor azylové a migrační politiky, 30. července 2021

vytisknout  e-mailem