Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vízum k pobytu nad 90 dnů (dlouhodobé)

English English

Účel sportovní

O dlouhodobé vízum za účelem sportovní žádejte, pokud vaše předpokládaná doba pobytu v ČR bude delší než 3 měsíce, jde-li o výkon profesionální sportovní činnosti.

K žádosti o dlouhodobé vízum předložte tyto náležitosti:

  1. cestovní doklad (originál),

  2. doklad potvrzující účel pobytu na území,

  3. prostředky k pobytu na území,

  4. doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území,

  5. fotografie; to neplatí, pokud bude pořizován obrazový záznam cizince,

  6. souhlas rodičů,

  7. poplatek za podání žádosti, pokud se vás týká,

  8. doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný zemí původu cizince. Tento doklad se nevyžaduje od cizince mladšího 15 let  a není jej třeba dokládat, pokud zastupitelský úřad sám zveřejní, že jej je možné nahradit čestným prohlášením.
     

Na požádání dále:

Jako doklad potvrzující účel pobytu na území je třeba předložit hráčskou smlouvu, kterou jste uzavřel se sportovním klubem. Tato smlouva musí být řádně registrovaná příslušným sportovním svazem, působícím v daném odvětví sportu jako zastřešující orgán. Hráčská smlouva musí být uzavřena s klubem, příp. sportovním svazem působícím v daném sportu na takové úrovni, aby bylo zřejmé, že budete na území České republiky vykonávat profesionální sportovní činnost, tedy sportovní činnost v rámci soutěže, která je příslušným sportovním svazem označena jako profesionální (jedná se zpravidla o nejvyšší, případně ještě druhou nejvyšší úroveň soutěže v daném sportovním odvětví).

Sportovci, jejichž výkon činnosti neodpovídá výše uvedeným podmínkám, avšak jsou za svou sportovní činnost sportovním klubem odměňováni, mohou svůj pobytový status řešit cestou zaměstnanecké karty.

Po kladném vyřízení žádosti jste povinen zastupitelskému úřadu ČR před vyznačením víza předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění, které odpovídá stanoveným podmínkám (nevyžaduje se, pokud je cizinec účastníkem veřejného zdravotního pojištění anebo jsou-li náklady zdravotní péče hrazeny na základě mezinárodní smlouvy nebo pokud cizinec prokáže, že je zdravotní péče hrazena jiným způsobem), a na požádání doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění.

Zákon o pobytu cizinců (pdf, 1,6 MB) stanoví pro vyřízení žádosti standardně lhůtu 90 dnů ode dne podání žádosti.

Náležitosti žádosti nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu a fotografie, pokud odpovídá vaší skutečné podobě.

Pod účel pobytu sportovní nelze podřazovat trenérskou činnost, výkon činnosti sportovního fyzioterapeuta apod. Jelikož tyto osoby přímo sportovní činnost nevykonávají, nemohou žádat o dlouhodobé vízum za účelem sportovní. V těchto případech je třeba žádat o dlouhodobé vízum za účelem podnikání nebo o zaměstnaneckou kartu.

  


Odbor azylové a migrační politiky, 28. července 2023

vytisknout  e-mailem