Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vízum k pobytu nad 90 dnů (dlouhodobé)

English English

Mimořádné pracovní vízum

Mimořádné pracovní vízum je vízem k pobytu na území nad 90 dní (tzv. dlouhodobým vízem).

Mimořádné pracovní vízum lze vydat pouze za podmínek stanovených nařízením vlády č. 291/2019 Sb., které bylo vydáno s účinností do 31. prosince 2022. Vízum je na základě tohoto nařízení možno vydat pouze pro vybrané druhy prací ve stanovených sektorech zařazených v Klasifikaci ekonomických činností (CZ-NACE):

 • 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti
 • 02 Lesnictví a těžba dřeva
 • 10 Výroba potravinářských výrobků
 • 11 Výroba nápojů

Žadatel o vízum i jeho zaměstnavatel musí být účastníky vládou schváleného migračního programu v gesci Ministerstva zemědělství.

Zaměstnavatelem žadatele o mimořádné pracovní vízum nesmí být agentura práce.

O mimořádné pracovní vízum mohou na základě nařízení vlády žádat pouze občané Ukrajiny, a to pouze na zastupitelském úřadu ČR ve Lvově.  Termíny pro podání žádosti jsou cizincům přidělovány. Kvóta pro náběr žádostí je stanovena na 125 žádostí měsíčně. V okamžiku, kdy dojde k naplnění stanoveného počtu, není možno žádné další žádosti podat.

Žádost nelze podat na území České republiky. Žádost musí být podána na úředním tiskopisu.
 

K žádosti o vydání mimořádného pracovního víza musí být předložen:

 1. originál platného cestovního dokladu,

 2. doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území,

 3. fotografie,

 4. doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, vydaný státem, jehož je cizinec státním občanem, Tento doklad se nevyžaduje od cizince mladšího 15 let,

 5. na požádání doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný i státy, v nichž cizinec pobýval v posledních třech letech souhrnně po dobu delší než šest měsíců, anebo čestné prohlášení pro případ, že tento stát takový doklad nevydává,

 6. rozhodnutí o povolení k zaměstnání, vydané Úřadem práce České republiky podle zákona o zaměstnanosti,

 7. poplatek za podání žádosti, pokud se vás týká.
   

Náležitosti žádosti nesmí být starší 180 dnů s výjimkou cestovního dokladu a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě.  Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů je cizinec dále povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území, a to na dobu, než se stane účastníkem veřejného zdravotního pojištění.

Mimořádné pracovní vízum je možné vydat s dobou platnosti nejdéle na jeden rok a jeho platnost není možné prodloužit, a to ani v případě, že je vydáno s platností na dobu kratší než jeden rok.

Pobyt na území České republiky na základě mimořádného pracovního víza se nezapočítává do doby 5 let nepřetržitého pobytu na území, potřebných pro vydání povolení k trvalému pobytu. V době pobytu na toto vízum  není možné podat žádnou žádost o vydání jiného pobytového oprávnění.

  

vytisknout  e-mailem