Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vízum k pobytu nad 90 dnů (dlouhodobé)

English English

Mimořádné pracovní vízum

Mimořádné pracovní vízum je vízem k pobytu na území nad 90 dní (tzv. dlouhodobým vízem). Udělovat toto vízum bude možné pouze v případě, že bude existovat nařízení Vlády České republiky, kterým se proces vedoucí k udělování těchto víz aktivuje. Vláda svým nařízením může stanovit:

 1. odvětví nebo profesi, pro které bude mimořádné pracovní vízum cizincům udělováno,

 2. státní příslušnost cizince, který bude oprávněn o toto vízum požádat,

 3. maximální počet žádostí, které budou moci být v určitém časovém období podány,

 4. termín, do kterého bude možné žádost o toto vízum podat a

 5. podmínku, že zaměstnavatelem cizince na území nesmí být agentura práce.
   

Žádost o vydání mimořádného pracovního víza se podává na zastupitelském úřadu České republiky v zahraničí, a to za podmínky, že bylo vydáno nařízení vlády umožňující podání takové žádosti. Tato žádost nemůže být podána na území České republiky. Žádost musí být podána na úředním tiskopisu.
 

K žádosti o vydání mimořádného pracovního víza musí být předložen:

 1. originál platného cestovního dokladu,

 2. doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území,

 3. fotografie,

 4. na požádánídoklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, vydaný státem, jehož je cizinec státním občanem, jakož i státy, v nichž pobýval v posledních třech letech nepřetržitě po dobu delší než šest měsíců, anebo čestné prohlášení pro případ, že tento stát takový doklad nevydává,

 5. rozhodnutí o povolení k zaměstnání, vydané Úřadem práce České republiky podle zákona o zaměstnanosti.
   

Náležitosti žádosti nesmí být starší 180 dnů s výjimkou cestovního dokladu a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě.  Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů je cizinec dále povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území, a to na dobu, než se stane účastníkem veřejného zdravotního pojištění.

Mimořádné pracovní vízum bude možné vydat s dobou platnosti nejdéle na jeden rok a jeho platnost nebude možné prodloužit, a to ani v případě, že bude vydáno s platností na dobu kratší než jeden rok. V okamžiku, kdy dojde k naplnění nařízením vlády stanoveného počtu podaných žádostí, nebude už možné žádost o vydání tohoto víza podat, neboť počet žádostí stanovený v nařízení vlády je nepřekročitelný.

Pobyt na území České republiky na základě mimořádného pracovního víza se nezapočítává do doby 5 let nepřetržitého pobytu na území, potřebných pro vydání povolení k trvalému pobytu. Z v době pobytu na toto vízum , nebude možné podat žádnou žádost o vydání jiného pobytového oprávnění.

  


Odbor azylové a migrační politiky, 11. listopadu 2019

vytisknout  e-mailem