Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vízum k pobytu nad 90 dnů (dlouhodobé)

English English

Účel studium

Žádost o udělení víza k pobytu nad 90 dnů (tzv. dlouhodobého víza) za účelem studia na území je oprávněn podat cizinec, který za tímto účelem hodlá na území České republiky pobývat déle než tři měsíce.

Cizinci, kteří na území České republiky hodlají pobývat po dobu delší než tři měsíce, a kteří budou účastni studia ve smyslu § 64 zákona o pobytu cizinců, mohou na zastupitelském úřadě České republiky v zahraničí podat rovnou žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu. Má-li být účelem pobytu cizince na území studium ve smyslu § 64 zákona o pobytu cizinců, je zcela na uvážení tohoto cizince, zda bude žádat o udělení dlouhodobého víza, anebo přímo o vydání povolení k dlouhodobému pobytu.

K žádosti o dlouhodobé vízum předložte tyto náležitosti:

  1. cestovní doklad (originál),

  2. fotografie, pokud nebude pořízen obrazový záznam cizince,

  3. doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území,

  4. doklad o přijetí ke studiu (např. originál / úředně ověřená kopie potvrzení o studiu nebo originál / úředně ověřená kopie potvrzení o přijetí ke studiu),

  5. prostředky k pobytu na území,

  6. souhlas rodičů,

  7. poplatek za podání žádosti, pokud se vás týká,

  8. doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný zemí původu cizince. Tento doklad se nevyžaduje od cizince mladšího 15 let  a není jej třeba dokládat, pokud zastupitelský úřad sám zveřejní, že jej je možné nahradit čestným prohlášením.
     

Na požádání dále:

  

Po kladném vyřízení žádosti jste povinen zastupitelskému úřadu ČR před vyznačením víza předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění, které odpovídá stanoveným podmínkám (nevyžaduje se pokud je cizinec účastníkem veřejného zdravotního pojištění anebo jsou-li náklady zdravotní péče hrazeny na základě mezinárodní smlouvy nebo pokud cizinec prokáže, že je zdravotní péče hrazena jiným způsobem), a na požádání doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění.

Zákon o pobytu cizinců (pdf, 2 MB) stanoví pro vyřízení žádosti standardně lhůtu 60 dnů ode dne podání žádosti.

Náležitosti žádosti nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu a fotografie, pokud odpovídá vaší skutečné podobě.

Dlouhodobé vízum za účelem studia se vydává na dobu, na kterou prokážete potvrzení o studiu, nejdéle však na dobu 1 roku.

  


Odbor azylové a migrační politiky, 23. října 2023

vytisknout  e-mailem