Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vízum k pobytu nad 90 dnů (dlouhodobé)

English English

Vízum k pobytu nad 90 dnů (dlouhodobé)

Žádost o dlouhodobé vízum za účelem vyžadujícím pobyt na území ČR delší než 3 měsíce lze podat na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí. Žádost jste oprávněn podat pouze na zastupitelském úřadu ve státě, jehož jste občanem, popřípadě jenž vydal váš cestovní doklad, jehož jste držitelem, nebo ve státě, ve kterém máte povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt a oprávněně zde pobývá nepřetržitě po dobu nejméně 2 let. Splnění této podmínky se nevyžaduje, jde-li o cizince, který je občanem státu uvedeného v seznamu zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni žádost o udělení dlouhodobého víza podat na kterémkoli zastupitelském úřadě ČR (vyhláška č. 429/2010 Sb.).

Žádost o dlouhodobé vízum lze na území ČR podat pouze v zákonem stanovených případech.

Žádost podávejte na vyplněném formuláři, ke kterému předložte všechny zákonem stanovené náležitosti. Vždy však předkládejte originály nebo úředně ověřené kopie dokumentů. Všechny předkládané dokumenty (s výjimkou cestovního dokladu) musí být vyhotoveny v českém jazyce nebo do češtiny úředně přeloženy. Cizozemské veřejné listiny musí být navíc opatřeny vyšším ověřením (apostila, superlegalizace)
 

K žádosti o udělení dlouhodobého víza je cizinec povinen standardně předložit:

 1. cestovní doklad (originál),

 2. fotografie, pokud nebude pořízen obrazový záznam cizince,

 3. doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území,

 4. doklad potvrzující účel pobytu na území,

 5. prostředky k pobytu na území,

 6. souhlas rodičů, popřípadě jiných zákonných zástupců nebo poručníků, s pobytem dítěte na území; souhlas rodiče, zákonného zástupce nebo poručníka se nevyžaduje, jde-li o rodiče, zákonného zástupce nebo poručníka, který za dítě podal žádost nebo se kterým bude dítě společně pobývat na území, a dále pokud cizinec prokáže, že souhlas nemůže z důvodů na jeho vůli nezávislých předložit,

 7. poplatek za podání žádosti, pokud se vás týká,

 8. doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný zemí původu cizince. Tento doklad se nevyžaduje od cizince mladšího 15 let a není jej potřeba dokládat, pokud zastupitelský úřad sám zveřejní, že jej je možné nahradit čestným prohlášením.
   

Na požádání je cizinec povinen dále předložit:

V originále je potřeba předkládat pouze cestovní doklad a matriční doklad. Úředně ověřená kopie není pro tyto účely dostačující.

Ostatní náležitosti žádosti je možné předkládat v podobě, která má stejné účinky jako originál (úředně ověřená kopie nebo autorizovaná konverze).

Doklad o účelu pobytu je možné předložit minimálně v podobě úředně ověřené kopie.

Po kladném vyřízení žádosti jste povinen zastupitelskému úřadu ČR před vyznačením víza předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění, které odpovídá stanoveným podmínkám (nevyžaduje se pokud je cizinec účastníkem veřejného zdravotního pojištění anebo jsou-li náklady zdravotní péče hrazeny na základě mezinárodní smlouvy nebo pokud cizinec prokáže, že je zdravotní péče hrazena jiným způsobem), a na požádání doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění.
 

Řízení o žádosti

Zastupitelský úřad ČR je příslušný pouze k přijetí podávané žádosti o udělení dlouhodobého víza, orgánem příslušným k jejímu vyřízení je MV ČR. Zastupitelský úřad v průběhu řízení komunikuje s žadatelem, vyzývá ho k pohovoru, nebo ho vyzve k převzetí víza.

Řízení o Vaší žádosti podléhá režimu zákona o pobytu cizinců (pdf, 2 MB), vybraným částem správního řádu, a případně dalších souvisejících zákonů.

Zastupitelský úřad ČR nebo MV ČR Vás může v průběhu řízení vyzvat k pohovoru, požádat o doplnění náležitostí k žádosti; zastupitelský úřad ČR je rovněž oprávněn snímat vaše otisky prstů či pořizovat váš obrazový záznam.

Žádost o udělení dlouhodobého víza je nepřijatelná, pokud:

 • si cizinec předem nesjednal termín podání žádosti o udělení dlouhodobého víza,

 • nebyla podána na příslušném zastupitelském úřadu

 • k ní nebyly předloženy všechny zákonem stanovené náležitosti,

 • nebyl zaplacen správní poplatek za přijetí žádosti

 • cizinec odmítl pořízení otisků prstů nebo obrazového záznamu,

 • nebyla podána na stanoveném formuláři,

 • žadatel prohlásil, že neovládá jazyk, jímž se vede jednání, a neobstaral si v přiměřené lhůtě stanovené zastupitelským úřadem na své náklady tlumočníka nebo osobu, která splňuje podmínky pro ustanovení tlumočníkem uvedené v § 24 zákona o znalcích a tlumočnících, ačkoli byl o této povinnosti zastupitelským úřadem poučen.
   

V takovém případě zastupitelský úřad ČR cizinci, který podal nepřijatelnou žádost o udělení dlouhodobého víza, vrátí formulář žádosti, veškeré předložené náležitosti a správní poplatek - současně cizince informuje i o důvodech, pro které je žádost považována za nepřijatelnou.

Žádost o udělení dlouhodobého víza je nezbytné podávat vždy osobně (pouze v odůvodněných případech může zastupitelský úřad ČR od této povinnosti upustit).

Dokumenty, k jejichž doložení jste byli MVČR vyzváni, dokládejte vždy ve stanovených lhůtách. Během řízení můžete samozřejmě dokládat i jiné dokumenty, které považujete za důležité pro posouzení Vaší žádosti. Nezapomeňte, že cestovní doklady je nutno předkládat vždy osobně.

Zákon o pobytu cizinců (pdf, 2 MB) pro vyřízení žádosti o udělení dlouhodobého víza stanoví standardně lhůtu 90 dnů ode dne podání žádosti, ve zvlášť složitých případech do 120 dnů ode dne podání žádosti a ve vybraných případech (za účelem studia, pedagogické činnosti nebo výzkumu) do 60 dnů ode dne podání žádosti.

Toto vízum opravňuje k opakovanému vycestování a vstupu na území ČR.
 

Rozhodnutí o udělení dlouhodobého víza

V případě kladného posouzení vaší žádosti se s vámi zastupitelský úřad, na kterém jste žádost podal, spojí - ve většině případů emailem a domluví termín převzetí dlouhodobého víza.
 

Rozhodnutí o neudělení dlouhodobého víza

MV ČR dlouhodobé vízum neudělí, např. jestliže

 1. se cizinec na požádání MV ČR nebo zastupitelského úřadu ČR nedostaví k pohovoru nebo nepředloží ve stanovené lhůtě doklady za účelem ověření údajů uvedených v žádosti o dlouhodobé vízum nebo jestliže se i přes provedení pohovoru nebo vyhodnocení předložených dokladů nepodaří tyto údaje ověřit,

 2. cizinec vyplní žádost o udělení dlouhodobého víza nepravdivě,

 3. cizinec předložil padělané anebo pozměněné náležitosti nebo údaje podstatné pro posouzení žádosti v nich uvedené neodpovídají skutečnosti,

 4. je cizinec nežádoucí osobou,

 5. je cizinec zařazen do Schengenského informačního systému,

 6. je důvodné nebezpečí, že by cizinec mohl při svém pobytu na území ohrozit bezpečnost státu, závažným způsobem narušit veřejný pořádek nebo ohrozit mezinárodní vztahy České republiky,

 7. je důvodné nebezpečí, že by cizinec mohl při svém pobytu na území jiného schengenského státu ohrozit jeho bezpečnost nebo v něm závažným způsobem narušit veřejný pořádek anebo ohrozit mezinárodní vztahy schengenkých států,

 8. nesplňuje požadavky stanovené opatřením Ministerstva zdravotnictví před zavlečením infekčního onemocnění ze zahraničí podle zákona o ochraně veřejného zdraví (dále jen „požadavek opatření před zavlečením infekčního onemocnění“),

 9. před vyznačením dlouhodobého víza nepředloží doklad o cestovním zdravotním pojištění, které odpovídá stanoveným podmínkám a na požádání doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění, nebo

 10. jsou zjištěny skutečnosti nasvědčující tomu, že cizinec po skončení pobytu stanoveného dlouhodobým vízem neopustí území nebo že dlouhodobé vízum hodlá zneužít k jinému účelu, než uvedl v žádosti o udělení dlouhodobého víza,

 11. cizinec nesplňuje některou z podmínek pro udělení víza, nebo

 12. se cizinec dopustil obcházení tohoto zákona s cílem získat vízum k pobytu nad 90 dnů, zejména pokud účelově uzavřel manželství nebo jeho účelově prohlášeným souhlasem bylo určeno otcovství nebo pokud byl účelově jmenován statutárním orgánem obchodní korporace nebo jeho členem a jeho činnost jako statutárního orgánu obchodní korporace nebo jeho člena není skutečným účelem jeho pobytu na území.
   

V případě neudělení dlouhodobého víza MV ČR písemně informuje cizince o důvodech neudělení dlouhodobého víza - v takovém případě můžete ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení informace o neudělení dlouhodobého víza požádat přímo MV ČR o nové posouzení důvodů neudělení víza. MV ČR vás bude písemně informovat o výsledku nového posouzení důvodů neudělení dlouhodobého víza ve lhůtě do 60 dnů.

  

vytisknout  e-mailem