Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí - rok 2016

8. prosince 2016
Částka 5/2016 (pdf, 860 kB)

 • 3. Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-24005/2016 ze dne 22. listopadu 2016, o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 12. září 2016 č. 813 ke Zprávě za rok 2015 o rovnosti žen a mužů a o naplňování Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 až 2020
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 23. listopadu 2016 č. 1032 o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2017 až 2020
 • Sdělení Ministerstva vnitra

 

23. září 2016
Částka 4/2016 (pdf, 88,4 MB)

 • Usnesení vlády České republiky ze dne 22. června 2016 č. 567 o Akčním plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na období let 2016 až 2018 v oblasti nelegálních návykových látek
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 7. července 2016 č. 620 k Metodickému pokynu Centrální harmonizační jednotky č. 3. Metodika veřejného nakupování - Naplňování principů 3E v praxi veřejného zadávání
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 7. července 2016 č. 622 ke Zprávě o stavu romské menšiny v České republice za rok 2015
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 20. července 2016 č. 652 o Státním programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství na léta 2016 až 2025
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 27. července 2016 č. 705 k Akčnímu plánu prevence kriminality na léta 2016 až 2020
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 24. srpna 2016 č. 736 k Informaci o realizaci Akčního plánu Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 24. srpna 2016 č. 737 k Závěrečné zprávě o plnění Akčního plánu k naplnění Národní strategie ochrany práv dětí na období let 2012 až 2015
 • Sdělení Ministerstva vnitra

 

24. srpna 2016
Částka 3/2016 (pdf, 97,7 MB)

 • Usnesení vlády České republiky ze dne 21. března 2016 č. 245 o Národní strategii rozvoje sociálních služeb na období 2016-2025
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 11. května 2016 č. 415 k návrhu Programu státní podpory festivalů profesionálního umění
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 23. května 2016 č. 466 k Doporučení Rady vlády pro rovnost žen a mužů směřující k odstranění překážek a k vytváření podmínek pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích (Podnět k uplatňování Strategie „+1“)
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 8. června 2016 č. 518 ke Zprávě o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2015
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 15. června 2016 č. 538 o Implementačním plánu k Akčnímu plánu rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v České republice do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 11. července 2016 č. 632 o Akčním plánu pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích na léta 2016 až 2018
 • Sdělení Ministerstva vnitra

 

1. června 2016
Částka 2/2016 (pdf, 8,6 MB)

 • 2. Směrnice Ministerstva zemědělství č. j.: 26191/2016-MZE-16221 ze dne 10. května 2016 o postupu obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů při poskytování náhrad podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 21. března 2016 č. 245 o Národní strategii rozvoje sociálních služeb na období 2016 - 2025
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 21. března 2016 č. 247 ke Směrnici pro vyhodnocování, výběr a ochranu objektů obranné infrastruktury a stanovení rozsahu zpracovávané dokumentace
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března 2016 č. 286 o Zásadách pro poskytování příspěvku obci na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti se zařízením na jejím území ve smyslu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března 2016 č. 287 o Společných zásadách pro poskytování jednorázové dotace ze státního rozpočtu České republiky na rozvoj obce, na jejímž území se nachází zařízení ve smyslu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, nebo azylové zařízení ve smyslu zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2016 a v následujících letech
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 7. dubna 2016 č. 303 o změně výše příspěvku obci na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území, a to od 1. ledna 2016
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 11. dubna 2016 č. 312 o Akčním plánu na léta 2016 až 2018 ke Koncepci podpory místní Agendy 21 v České republice do roku 2020
 • Sdělení Ministerstva vnitra

 

6. dubna 2016
Částka 1/2016 (pdf, 232 kB)

 • 1. Směrnice Ministerstva vnitra č.j. MV-1802-28/SC-2016 ze dne 7. března 2016, kterou se mění směrnice Ministerstva vnitra č. 5 k zákonu č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákonu č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a zákonu č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 14. prosince 2015 č. 1033 o Akčním plánu boje s korupcí na rok 2016
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 14. prosince 2015 č. 1038 o schválení seznamů věcí, které budou předmětem přechodu vlastnického práva podle zákona č. 15/2015 Sb., o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů)
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 18. ledna 2016 č. 26 o aktualizované Koncepci integrace cizinců - Ve vzájemném respektu a o Postupu při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců v roce 2016
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 25. ledna 2016 č. 66 o Strategii prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 3. února 2016 č. 85 o Národním akčním plánu pro Alzheimerovu nemoc a další obdobná onemocnění na léta 2016 až 2019
 • Sdělení Ministerstva vnitra
 • Sdělení Ministerstva vnitra - Seznam platných právních předpisů a směrnic týkajících se činnosti orgánů krajů a orgánů obcí, aktualizovaný k 31. prosinci 2015
 • Věcný rejstřík - Seznam opatření uveřejněných ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí v roce 2015 (ročník 13)

 

vytisknout  e-mailem