Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí - rok 2012

19. prosince 2012
Částka 6/2012 (pdf, 280 kB)

 • 4. Směrnice Ministerstva financí č.j. MF – 78 977/2012/12 – 124 ze dne 3. prosince 2012, o postupu obcí a krajů při financování volby prezidenta republiky
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 8. listopadu 2012 č. 802 k Analýze řešení směřující ke zvýšení transparentnosti při nakládání s majetkem státu a územních samospráv a při realizaci výdajů z veřejných rozpočtů
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 14. listopadu 2012 č. 831 ke Zprávě o stavu romské menšiny v České republice za rok 2011
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 14. listopadu 2012 č. 837 o záměru vypracování Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 5. prosince 2012 č. 907 o plnění úkolů k optimalizaci vojenských újezdů
 • Informace o vzniku nových obcí Krhová a Poličná
 • Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě úředních razítek a odcizení úředních razítek

21. září 2012
Částka 5/2012 (pdf, 60 kB)

 • 3. Směrnice Ministerstva financí č. j. MF-78 065/2012/12 - 124 ze dne 19. září 2012, kterou se mění směrnice Ministerstvafinancí č. j. 124/1354/2002 ze dne 12. února 2002, kterou se upravuje postup obcí, krajů a okresních úřadů při financování voleb do zastupitelstev obcí, krajů a Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších směrnic
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 19. července 2012 č. 550 ke Zprávě o plnění úkolů obsažených v Obecných opatřeních k výkonu rozsudků Evropského soudu pro lidská práva – prevence odebírání dětí z péče rodičů ze sociálně ekonomických důvodů
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 25. července 2012 č. 578 ke Zprávě o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2011
 • Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě úředních razítek, odcizení úředního razítka, ztrátě pečetítka a odcizení průkazu

18. července 2012
Částka 4/2012 (pdf, 53 kB)

 • Usnesení vlády České republiky ze dne 30. května 2012 č. 385 o Koncepci nákupu datových a hlasových služeb Komunikační infrastruktury veřejné správy v období po 27. březnu 2013
 • Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě úředních razítek a služebního průkazu

28. května 2012
Částka 3/2012 (pdf, 80 kB)

 • 2. Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-14219/2012-26 ze dne 17. května 2012, kterou se mění směrnice č. j. 28 768/2005-45, ve znění pozdějších předpisů
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 11. dubna 2012 č. 258 k Akčnímu plánu k naplnění Národní strategie ochrany práv dětí na období 2012 – 2015
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 9. května 2012 č. 330 k Hodnotící zprávě k výsledkům kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti svěřené orgánům obcí, krajů a hlavního města Prahy za léta 2010 – 2011
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy
 • Sdělení Ministerstva vnitra o odcizení úředního razítka

27. března 2012
Částka 2/2012 (pdf, 59 kB)

 • Usnesení vlády České republiky ze dne 11. ledna 2012 č. 28 o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2011 až 2015 včetně internetizace knihoven
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 11. ledna 2012 č. 30 ke Koncepci podpory místní Agendy 21 v České republice do roku 2020 a Akčního plánu pro období 2012 – 13
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 14. března 2012 č. 159 k použití prostředků Vládní rozpočtové rezervy na rok 2012 na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u dotčených vybraných účetních jednotek
 • Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě úředních razítek
 • Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě služebních průkazů
 • Sdělení Ministerstva vnitra o odcizení služebního průkazu
 • Sdělení Ministerstva vnitra – Seznam platných právních předpisů a směrnic týkajících se činnosti orgánů krajů a orgánů obcí, aktualizovaný k 31. prosinci 2011

31. ledna 2012
Částka 1/2012 (pdf, 275 kB)

 • 1. Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 30176/2011-26 ze dne 17. ledna 2012, kterou se mění směrnice č. j. 28 768/2005-45, ve znění pozdějších předpisů
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 14. prosince 2011 č. 924 k Analýze aktuálního stavu veřejné správy
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 14. prosince 2011 č. 925 o Strategii prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 4. ledna 2012 č. 4 o Národní strategii ochrany práv dětí
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 4. ledna 2012 č. 6 k Postupu při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců – Společné soužití v roce 2012
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 4. ledna 2012 č. 10 o optimalizaci vojenských újezdů
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 4. ledna 2012 č. 11 ke Zprávě o plnění Národního akčního plánu k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období 2009 - 2011
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 4. ledna 2012 č. 12 o stanovení výše příspěvku obci na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území pro rok 2012
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 4. ledna 2012 č. 14 k Metodice pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace
 • Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě úředních razítek
 • Věcný rejstřík – Seznam opatření uveřejněných ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí v roce 2011 (ročník 9)

vytisknout  e-mailem