Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí - rok 2011

30. prosince 2011
Částka 7/2011 (pdf, 11 MB)

 • 5. Směrnice Ministerstva vnitra k zákonu č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákonu č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a zákonu č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 25. října 2011 č. 785 o Národním akčním plánu České republiky pro případ vzniku události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005)
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 9. listopadu 2011 č. 816 k Základním principům, dílčím cílům a východiskům Národní strategie ochrany práv dětí
 • Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě úředních razítek

30. listopadu 2011
Částka 6/2011 (pdf, 37 MB)

 • 4. směrnice Ministerstva vnitra, kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje, krizového štábu obce s rozšířenou působností a krizového štábu obce
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 8. září 2011 č. 666 k Informaci o plnění opatření vyplývajících z materiálu
 • Problematika objasňování krádeží motorových vozidel v České republice
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 14. září 2011 č. 682 k Pandemickému plánu České republiky
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 27. září 2011 č. 720 o Plánu obrany České republiky
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 12. října 2011 č. 750 ke Zprávě o stavu romské menšiny v České republice za rok 2010, k Informaci o plnění usnesení vlády týkajících se integrace romské menšiny a aktivního postupu státní správy při uskutečňování opatření přijatých souvisejícími usneseními vlády ke dni 31. prosince 2010 a k Informaci o naplňování Dekády romské inkluze 2005 – 2015 v roce 2010
 • Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátách úředních razítek a služebních průkazů

21. září 2011
Částka 5/2011 (pdf, 100 kB)

 • Usnesení vlády České republiky ze dne 20. července 2011 č. 559 o Základním rámci pro Koncepci dokončení reformy veřejné správy
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 20. července 2011 č. 562 o Koncepci památkové péče v České republice na léta 2011 až 2016
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 20. července 2011 č. 563 k resortním systémům centralizovaného zadávaní veřejných zakázek ústředních orgánů státní správy
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 10. srpna 2011 č. 599 o Národní strategii bezpečnosti silničního provozu na období let 2011 až 2020
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 10. srpna 2011 č. 600 o Národním akčním plánu na zvýšení proočkovanosti proti sezónní chřipce v České republice
 • Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátách úředních razítek a služebního průkazu

27. července 2011
Částka 4/2011 (pdf, 50 kB)

 • Usnesení vlády České republiky ze dne 8. června 2011 č. 424 ke Zprávě o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010
 • Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě úředních razítek
 • Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby

20. června 2011
Částka 3/2011 (pdf, 288 kB)

 • 3. Směrnice Ministerstva zemědělství č. j. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011, kterou se zrušuje směrnice Ministerstva zemědělství čj. 41658/2001-60000 ze dne 20. prosince 2001, kterou se upravuje postup orgánů krajů, okresních úřadů a orgánů obcí k zajištění nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou při mimořádných událostech a za krizových stavů Službou nouzového zásobování vodou
 • Metodický pokyn Ministerstva zemědělství čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30.5.2011 k zajištění jednotného postupu orgánů krajů, hlavního města Prahy, orgánů obcí a městských částí v hlavním městě Praze k zajištění nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou při mimořádných událostech a za krizových stavů Službou nouzového zásobování vodou
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 13. dubna 2011 č. 262 o Národním akčním plánu prevence domácího násilí na léta 2011 až 2014
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 11. května 2011 č. 341 k Závěrečným doporučením Výboru pro odstranění diskriminace žen 2010
 • Příloha 1. k Usnesení vlády České republiky ze dne 11. května 2011 č. 341 k Závěrečným doporučením Výboru pro odstranění diskriminace žen 2010
 • Příloha 2. k Usnesení vlády České republiky ze dne 11. května 2011 č. 341 k Závěrečným doporučením Výboru pro odstranění diskriminace žen 2010
 • Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě a odcizení úředních razítek a služebního průkazu

18. dubna 2011
Částka 2/2011 (pdf, 375 kB)

 • 2. Směrnice Ministerstva financí č. j.: 12/28 324/2011 – 124 ze dne 30. 3. 2011, kterou se mění směrnice č. j. 12/70 384/ 2010 – 124 ze dne 31. 8. 2010, o postupu krajů, hl. m. Prahy a obcí při financování výdajů spojených s přípravou a provedením sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 9. února 2011 č. 99 k aktualizované Koncepci integraci cizinců na území České republiky a k návrhu dalšího postupu v roce 2011
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 23. února 2011 č. 143 o vzdělávání pro udržitelný rozvoj a opatření pro roky 2011 a 2012 ke Strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 – 2015)
 • Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě a odcizení úředního razítka a služebního průkazu

1. února 2011
Částka 1/2011 (pdf, 1,77 MB)

 • 1. Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 27005/2010-26 ze dne 17. ledna 2011, kterou se mění směrnice č. j. 28 768/2005-45, ve znění pozdějších předpisů
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 5. ledna 2011 č. 5 o Strategii elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015
 • Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 5. ledna 2011 č. 6 ke Zprávě o převodu správních agend vykonávaných obcemiv přenesené působnosti prostřednictvím veřejnoprávních smluv
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 5. ledna 2011 č. 11 o Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice na léta 2011 až 2015
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 12. ledna 2011 č. 33 o stanovení výše příspěvku obci na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území pro rok 2011
 • Sdělení Ministerstva vnitra o změnách v územní organizaci nastalé od 2. ledna 2010 do 1. ledna 2011
 • Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě úředního razítka
 • Věcný rejstřík – Seznam opatření uveřejněných ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí v roce 2010 (ročník 8)

vytisknout  e-mailem