Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí - rok 2009

18. prosince 2009
Částka 5/2009 (pdf, 77 kB)

 • Usnesení vlády České republiky ze dne 20. července 2009 č. 935 ke Zprávě o stavu romských komunit v České republice za rok 2008 a k Informaci o plnění usnesení vlády, týkajících se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečňování opatření  přijatých souvisejícími usneseními vlády ke dni 31. prosince 2008
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 20. července 2009 č. 936 o Národním akčním plánu realizace Národní strategie prevence násilí na dětech v České republice na období let 2009 a 2010
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 19. října 2009 č. 1302 o Akčním plánu Státního programu environmentálního¨vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice na léta 2010 – 2012 s výhledem do roku 2015
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 19. října 2009 č. 1303 o Realizačním plánu Rozvojového programu environmentálního poradenství v České republice na roky 2010 – 2013
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 19. října 2009 č. 1325 k informaci o stavu připravenosti orgánů veřejné moci na aplikaci zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů
 • Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě a odcizení úředních razítek a služebních průkazů

24. srpna 2009
Částka 4/2009 (pdf, 67,9 kB)

 • Usnesení vlády České republiky ze dne 29. června 2009 č. 845 ke Zprávě o situaci národnostních menšin v České republice
  za rok 2008
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 13. července 2009 č. 883 o Národním akčním plánu k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období 2009 – 2011
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 20. července 2009 č. 929 o Politice územního rozvoje České republiky 2008
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 20. července 2009 č. 934 k Analýze právní úpravy informování členů zastupitelstev územních samosprávných celků o výši odměn a požitků získaných v souvislosti s jejich členstvím v orgánech právnických osob s majetkovou účastí územního samosprávného celku či státu
 • Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě a odcizení úředních razítek a služebních průkazů

29. května 2009
Částka 3/2009 (pdf, 288 kB)

 • Usnesení vlády České republiky ze dne 20. dubna 2009 č. 454 o Akčním plánu realizace Koncepce včasné péče o děti ze
  sociálně znevýhodňujícího prostředí
 • 1. Směrnice Ministerstva vnitra č. j. MV-4830/SC-2009 ze dne 14. května 2009 k zákonu č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákonu č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů a zákonu 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů
 • Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby
 • Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě úředního razítka a služebního průkazu
 • Seznam platných právních předpisů a směrnic týkajících se činnosti orgánů krajů a orgánů obcí, aktualizovaný
  k 31. prosinci 2008

27. dubna 2009
Částka 2/2009 (pdf, 1,07 MB)

 • Usnesení vlády České republiky ze dne 16. prosince 2008 č. 1592 o Programu obměny vozového parku veřejné správy za
  „ekologicky přátelská“ vozidla
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 5. ledna 2009 č. 16 o stanovení výše příspěvku obci na úhradu nákladů obce
  vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území pro rok 2009
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 16. února 2009 č. 183 ke Zprávě o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2008
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 16. března 2009 č. 303 ke Zprávě o obecných opatřeních k výkonu rozsudku
  Evropského soudu pro lidská práva ve věci č. 57325/00 – D.H. a ostatní proti České republice
 • Usnesení vlády ze dne 23. března 2009 č. 326 k návrhu věcného záměru zákona o úřednících veřejné správy a o vzdělávání
  ve veřejné správě
 • Usnesení vlády ze dne 23. března 2009 č. 331 k řešení aktuálních problémů sociálního vyloučení
 • Metodický pokyn Ministerstva vnitra č.j. MV-21261/SC-2009 ze dne 27. března 2009 k zákonu č. 133/2000 Sb., o evidenci
  obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákonu
  č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a zákonu č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
  a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech),
  ve znění pozdějších předpisů
 • Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby
 • Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě a odcizení úředních razítek a služebních průkazů

28. ledna 2009
Částka 1/2009 (pdf, 251 kB)

 • Usnesení vlády České republiky ze dne 1. prosince 2008 č. 1545 k dalšímu postupu při nákupu softwarových licencí pro subjekty veřejné správy
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 16. prosince 2008 č. 1584 o Revizi a aktualizaci Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na období let 2008 až 2010 (2012)
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 12. ledna 2009 č. 66 o Plánu operační přípravy státního území České republiky na léta 2009 až 2012
 • Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě a odcizení úředních razítek a služebních průkazů
 • Věcný rejstřík – Seznam opatření uveřejněných ve Věstníku vlády České republiky pro orgány krajů a orgány obcí v r. 2008
  (ročník 6)

vytisknout  e-mailem