Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí - rok 2006

Částka 8/2006 (pdf, 2,4 MB), 29. 12. 2006

 • Usnesení vlády České republiky ze dne 8. listopadu 2006 č. 1271 o Pandemickém plánu České republiky pro případ pandemie chřipky vyvolané novou variantou chřipkového viru
  (Příloha usnesení: Statut Komise pro řešení výskytu závažných infekčních onemocnění v České republice)
 • Pandemický plán - plán opatření pro případ pandemie chřipky vyvolané novou variantou chřipkového viru
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 22. listopadu 2006 č. 1325 k Souhrnné analýze působností vykonávaných orgány územních samosprávných celků
 • Souhrnná analýza působností vykonávaných orgány územních samosprávných celků vypracovaná na základě usnesení vlády České republiky ze dne 17. března 2004 č. 238
 • Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě úředních razítek
Částka 7/2006 (pdf, 116 kB), 8. 12. 2006
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 25. října 2006 č. 1199 o Strategii vlády v boji proti korupci na období let 2006 až 2011
 • Strategie vlády v boji proti korupci
 • Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě a odcizení úředních razítek, služebního průkazu a odznaku
Částka 6/2006 (pdf, 280 kB), 28. 11. 2006
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 11. října 2006 č. 1155 k plnění usnesení vlády ze dne 23. října 2000 č. 1048, o Státním programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 18. října 2006 č. 1181 o Postupu ústředních orgánů státní správy, krajských úřadů a magistrátů hlavního města Prahy a územně členěných statutárních měst při realizaci systému dozoru a kontroly územních samosprávných celků
 • Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě a odcizení úředních razítek a služebních průkazů
Částka 5/2006 (pdf. 1,6 MB), 29. 9. 2006
 • Metodický pokyn Ministerstva vnitra č.j.: SC - 243/2006 ze dne 6. září 2006 k postupu obecních úřadů obcí s rozšířenou působností při zpracovávání žádostí a vydávání cestovních pasů se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji
 • Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 12 382/2006-44 o postupu vyúčtování dotací poskytnutých soukromým školám a školským zařízením
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 14. června 2006 č. 737 o dalších majetkových změnách a konečných dislokacích u vybraného majetku České republiky
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 16. srpna 2006 č. 949 k Národnímu plánu boje proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí na období 2006 - 2008
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 16. srpna 2006 č. 982 o změně usnesení vlády ze dne 19. dubna 2006 č. 433, o poskytnutí příspěvků pro krytí mimořádných výdajů obcí s rozšířenou působností a správních úřadů při přípravě vydávání cestovních dokladů s biometrickými údaji
 • Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě a odcizení úředních razítek a služebních průkazů
Částka 4/2006 (pdf, 291 kB), 31. 7. 2006
 • Směrnice Ministerstva vnitra ze dne 21. 6. 2006 č.j.: VS-28/60/2-2006 k jednotnému postupu při ověřování způsobilosti úředníka k provádění ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 12. dubna 2006 č. 393 o Zásadách dlouhodobé Koncepce romské integrace do roku 2025
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 10. května 2006 č. 500 o Národním plánu zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek pro období let 2006 - 2010
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 10. května 2006 č. 508 ke Zprávě o postupu naplňování Strategie podpory dostupnosti a kvality veřejných služeb
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 10. května 2006 č. 512 o Zásadách pro zřizování záložních krizových pracovišť
 • Zásady pro zřizování záložních krizových pracovišť
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 17. května 2006 č. 561 o Politice územního rozvoje České republiky
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 17. května 2006 č. 577 o využití bývalého objektu okresního úřadu U Staré sladovny č.p. 470, Nymburk a poskytnutí dotace vybraným obcím s rozšířenou působností
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 24. května 2006 č. 607 o zajištění širší účasti studentů z České republiky na studiu College of Europe
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 24. května 2006 č. 622 o majetkových změnách a konečných dislokacích u vybraného majetku České republiky
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 31. května 2006 č. 676 o Koncepci účinnější podpory umění na léta 2007 - 2013
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 7. června 2006 č. 687 o prodloužení přechodného období pro vybrané územní samosprávné celky při užívání prostor v administrativních objektech po bývalých okresních úřadech
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 7. června 2006 č. 689 ke Zprávě o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2005
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 7. června 2006 č. 692 k dalšímu využití Portálu veřejné správy při zjišťování údajů z území
 • Sdělení Ministerstva vnitra o vzniku nových obcí
 • Sdělení Ministerstva vnitra o odcizení úředních razítek a služebních průkazů
Částka 3/2006 (pdf, 880 kB), 31. 5. 2006
 • Seznam platných právních předpisů a směrnic týkajících se činnosti orgánů krajů a orgánů obcí, aktualizovaný k 31. prosinci 2005
 • Metodické doporučení Ministerstva pro místní rozvoj č.j.: 6754/2006-27 ze dne 27. března 2006, kterým se stanoví zásady, dle nichž se provádí řízení Společného regionálního operačního programu České republiky na období 2004-2006 (dále jen SROP) a Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 regionu NUTS 2 hl. m. Praha na období 2004-2006 (dále jen JPD 2)
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 21. prosince 2005 č. 1660 k Národnímu plánu výuky cizích jazyků a Akčnímu plánu výuky cizích jazyků pro období 2005 - 2008
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 4. ledna 2006 č. 8 k Návrhu provedení dlouhodobého monitoringu situace romských komunit v České republice
 • Návrh provedení dlouhodobého monitoringu situace romských komunit v České republice v souvislosti se Zprávou o návrhu postupu ke zjišťování statistického zastoupení příslušníků romských komunit ve školách, v evidenci úřadů práce a v jiných institucích
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 8. února 2006 č. 126 ke Koncepci integrace cizinců v roce 2005
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 19. dubna 2006 č. 433 o poskytnutí příspěvků pro krytí mimořádných výdajů obcí s rozšířenou působností a správních úřadů při přípravě vydávání cestovních dokladů s biometrickými údaji
 • Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě a odcizení úředních razítek
Částka 2/2006 (pdf, 900 kB), 10. 3. 2006
 • Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí ČR: „Postup posuzování vlivů koncepcí a záměrů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti“
 • Metodická pomůcka Ministerstva financí k provádění identifikace podle § 2 odst. 6 zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě a odcizení úředních razítek
Částka 1/2006 (pdf, 360 kB), 15. 2. 2006
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 4. ledna 2006 č. 5 o zabezpečení integrace azylantů v roce 2006
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 4. ledna 2006 č. 22 o Zásadách pro poskytování příspěvku obci na úhradu nákladů obce, vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území
 • Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě a odcizení úředních razítek

vytisknout  e-mailem