Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí - rok 2005

Částka 7/2005 (pdf, 149 kB), 13. 1. 2006

 • Usnesení vlády České republiky ze dne 23. listopadu 2005 č. 1523 o majetkových změnách a konečných dislokacích u vybraných objektů na území města Jindřichův Hradec
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 7. prosince 2005 č. 1574 k návrhu na ratifikaci Evropské charty regionálních či menšinových jazyků (ETS 148), otevřené k podpisu členským státům Rady Evropy ve Štrasburku dne 5. listopadu 1992
 • Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j.: 28 768/2005-45 ze dne 12. prosince 2005, kterou se stanoví závazné zásady, podle kterých provádějí krajské úřady rozpis finančních prostředků státního rozpočtu
 • Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě a odcizení úředních razítek
Částka 6/2005 (pdf, 146 kB), 21. 12. 2005
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 17. srpna 2005 č. 1010 o dalších bezúplatných převodech vybraných nemovitostí po bývalých okresních úřadech z vlastnictví České republiky do vlastnictví obcí s rozšířenou působností a jiných majetkových změnách a konečných dislokacích s nimi souvisejících
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 17. srpna 2005 č. 1011 o dalších majetkových změnách a konečných dislokacích u vybraného majetku České republiky
 • Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě a odcizení úředních razítek
Částka 5/2005 (pdf, 120 kB), 20. 9. 2005
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 15. června 2005 č. 742 ke Zprávě o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2004
 • 5. Směrnice Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. června 2005 č. j. 20 979/2005-LEG jíž se zrušuje Instrukce Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky ze dne 22. 8. 1985, č. j. LP/3-271-21.8.1985 o prevenci, sledování, hlášení a vyšetřování potransfúzních reakcí
 • 6. Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 19 963/2005-44 ze dne 4. srpna 2005, kterou se stanoví závazná osnova a postup, podle kterých zpracovávají krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu poskytovanými podle § 161 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Sdělení ke směrnici Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 19 963/2005-44 ze dne 4. srpna 2005, kterou se stanoví závazná osnova a postup, podle kterých zpracovávají krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu poskytovanými podle § 161 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Sdělení Ministerstva vnitra o odcizení a ztrátě úředních razítek
Částka 4/2005 (pdf, 890 kB), 29. 7. 2005
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 13. dubna 2005 č. 428 o dalších majetkových změnách a konečných dislokacích u vybraného majetku České republiky
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 4. května 2005 č. 532 o změně Koncepce romské integrace a k Informaci o plnění usnesení vlády, týkajících se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečňování opatření přijatých souvisejícími usneseními vlády ke dni 31. prosince 2004
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 11. května 2005 č. 563 k Programu podpory alternativních paliv v dopravě - zemní plyn
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 11. května 2005 č. 564 k návrhu Koncepce (projektu) včasné péče o děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí v oblasti vzdělávání
 • 3. Směrnice Ministerstva vnitra č. j. SC-885/2005 ze dne 30. května 2005 k zákonu č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákonu č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a zákonu č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů
 • 4. Směrnice Ministerstva vnitra ze dne 2. června 2005 č. j. VS-95/60/2-2005 k jednotnému postupu matričních úřadů při souběžném vedení matričních knih pomocí výpočetní techniky
 • Seznam platných právních předpisů a směrnic (instrukcí) týkajících se činnosti orgánů krajů a orgánů obcí, aktualizovaný k 31. prosinci 2004
 • Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě úředních razítek
Částka 3/2005 (pdf, 1 MB), 29. 4. 2005
 • 2. Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, č.j.: 33 377/2004-45 ze dne 25. února 2005, kterou se stanoví závazné zásady, podle kterých provádějí krajské úřady rozpis finančních prostředků státního rozpočtu přidělovaných podle § 161 odst. 6 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a podle kterých provádějí obecní úřady obcí s rozšířenou působností návrhy rozpisů rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu podle § 161 odst. 7 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb.
 • Seznam platných právních předpisů a směrnic týkajících se činnosti orgánů krajů a orgánů obcí, aktualizovaný k 31. prosinci 2004
 • Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě a odcizení úředních razítek a služebního průkazu
Částka 2/2005 (pdf, 132 kB), 10. 3. 2005
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 5. ledna 2005 č. 5 k Realizaci Koncepce integrace cizinců do konce roku 2004 a k jejímu dalšímu rozvoji v roce 2005
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 12. ledna 2005 č. 44 o Zásadách pro poskytování příspěvku obci na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území podle ustanovení § 84 písm. a) zákona č. 325/1999 Sb. a stanovení výše příspěvku pro rok 2005
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 26. ledna 2005 č. 104 o zabezpečení integrace azylantů v roce 2005
 • Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě a odcizení úředních razítek
Částka 1/2005 (pdf, 96 kB), 8. 2. 2005
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 24. listopadu 2004 č. 1168 o dalších majetkových změnách a konečných dislokacích u vybraného majetku České republiky
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 15. prosince 2004 č. 1278 k Informaci o možnostech zpřístupnění Úředního věstníku Evropské unie v České republice
 • 1. Směrnice Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 9. prosince 2004 č. j. 17020/2004-61 k vyznačování nebezpečných území z hlediska neřízených plošných výstupů metanu v územně plánovací dokumentaci pro území ostravsko-karvinské oblasti
 • Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě a odcizení úředních razítek

vytisknout  e-mailem