Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Veřejná zakázka: „Budování vztahů s veřejností v souvislosti s novelou zák. 300/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů“

Zadavatel: Sekce rozvoje a projektového řízení ICT v oblasti veřejné správy 

 

Tato veřejná zakázka je součástí projektu publicity informačního systému datových schránek pro rok 2009.
Informační systém datových schránek slouží k zajištění provozu datových schránek. Cílem zavedení institutu datových schránek pro doručování mezi občanem a orgánem veřejné moci je přiblížení úřadu k občanovi prostřednictvím elektronických nástrojů, zefektivnění komunikace mezi občanem a úřadem a mezi orgány veřejné moci vzájemně. Vnější elektronická komunikace umožní orgánům veřejné moci zefektivnit práci s dokumenty uvnitř těchto orgánů. Ministerstvo vnitra České republiky je zřizovatelem informačního systému Datových schránek.
Dnem 1.7.2009 vstoupila v účinnost novela zák. č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, znamenající m.j. zahájení „ostrého provozu― ISDS od 1.11.2009. Tato novela nově upravuje některé podmínky zavádění e-Governmentu v ČR a proto je třeba informovat občany celé České republiky o dopadech novely zák. č. 300/2008 Sb. Jedním ze způsobů šíření informací je kampaň s využitím publicity a PR.

PŘEDMĚTEM veřejné zakázky je tedy zajištění publicity a Public Relations Informačního systému datových schránek (dále jen „Publicita a PR―) pro období od 1.10.2009 do 31.12.2009.

Zadavatel si klade za cíl oslovit 2 základní CÍLOVÉ SKUPINY, a to:
1. široká veřejnost – občané ČR starší 18-ti let a
2. odborná veřejnost (sektor veřejné správy – zejména pak starostové obcí, zastupitelé apod.).

Zadavatel požaduje naplánování poloviny předpokládané zbylé hodnoty VZ (po odečtení pevně stanovené odměny agentury za agenturní servis) do celoplošných médií s regionálním zásahem cílových skupin (regionální mutace celostátních médií) a druhé poloviny hodnoty VZ (po odečtení pevně stanovené odměny agentury za agenturní servis) do lokálních médií se zásahem CS na úrovni města, okresu až regionu.

PUBLICITOU se rozumí informování v prostředcích masové komunikace prostřednictvím optimalizovaného nákupu mediálního prostoru pro zveřejnění inzerátů placené publicity.
PR se rozumí řízené vztahy s veřejností, tzn. cílené informování veřejnosti o novele zák. 300/2008 Sb.
Cílem PR a publicity je zajištění zvýšení povědomí široké veřejnosti o dopadech novely zák. 300/2008 Sb.

Publicita bude zajištěna zejména v regionálních a lokálních tiskových médiích a na internetu.

Předmětem veřejné zakázky je tudíž současně i agenturní servis – tvorba komunikační PR strategie, tvorba PR textů a zajištění nákupu mediálního prostoru a umístění placené PR inzerce.

Další podrobnosti najdete v příloze.

vytisknout  e-mailem