Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

V Česku je na 1,5 milionu dobrovolníků, jejich činnost má hodnotu až 38 miliard

Projekt "Rozvoj dobrovolnictví" se blíží do konce a tak již můžeme přiblížit většinu jeho výstupů a předběžných závěrů, které byly představeny na závěrečné konferenci projektu dne 31. 5. 2022. 

 

I když dobrovolnictví hraje významnou roli v celé řadě oblastí lidského života i v běžných podmínkách, mimořádné situace poslední doby (pandemie nemoci covid-19, tornádo na jižní Moravě či uprchlická krize související s válkou na Ukrajině) ukázaly, že je pro naši společně naprosto nepostradatelné.

Významnou měrou ke koordinaci dobrovolnické pomoci pak během posledních dvou let pomohla v projektu pilotně realizovaná Regionální dobrovolnická centra (RDC). Z předběžné evaluace projektu vyplynula potřeba RDC udržet a dále rozvíjet a na pilotní projekt navázat trvalým zakotvením RDC do "dobrovolnických struktur" v České republice. Stejně tak nutnost posílení role krajů v dobrovolnictví a potřeba větší propagace dobrovolnictví.

Z unikátního celospolečenského šetření realizovaného v projektu koncem roku 2021 vyplynulo, že aktuálně se dobrovolnictví věnuje v ČR na 600 tisíc lidí a zkušenost s dobrovolnictvím (současnou či minulou) má na 1,5 mil. lidí. V průměru lidé věnují dobrovolnictví 450 tisíc hodin denně, což při přepočtu na průměrnou mzdu v ČR na konci roku 2021 vytváří hodnotu ve výši až 38 mld. Kč za rok. To jsou finance, které, pokud by tyto činnosti neodvedli dobrovolníci, musel často hradit stát či samosprávy.
 

Projekt Rozvoj dobrovolnictví

Ministerstvo vnitra realizuje od září 2016 projekt Rozvoj dobrovolnictví (celým názvem "Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center), který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
 

Mezi cíle projektu patří:

 1. Zvýšení dostupnosti dobrovolnictví, širší zapojení dobrovolníků do dobrovolnických aktivit, lepší koordinace, profesionalizace a zefektivnění poskytování služeb dobrovolnictví na celém území České republiky.

 2. Zkvalitnění práce s dobrovolníky a s pracovníky dobrovolnických organizací a dobrovolnických center, poskytování vzdělávání, odborné, profesionální a koordinované podpory.

 3. Metodicky jednotné a plošné poskytování služeb dobrovolnických center v rámci zvyšování kvality a dostupnosti služeb neziskových organizací v České republice. Využití jednotné koncepce a metodiky pro další koncepční rozvoj dobrovolnictví ze strany MV.
   

V prvních fázích projektu došlo ke zmapování současného stavu v oblasti dobrovolnictví v ČR i v zahraničí a na základě toho byl vytvořen návrh koncepce rozvoje dobrovolnictví v ČR pro další zpracování a představen návrh podoby pilotního fungování regionálních dobrovolnických center v ČR.

Koncepce rozvoje dobrovolnictví v ČR bude dále zpracovávána již existující meziresortní mezioborovou pracovní skupinou při Ministerstvu vnitra a na základě rozhodnutí vlády ČR ve "Strategii spolupráce veřejné správy s NNO na léta 2021 až 2030" má být koncepce v letech 2023 až 2024, se zohledněním výstupů z tohoto projektu, předložena vládě ČR ke schválení.

Pro pilotní provoz regionálních dobrovolnických center realizovalo Ministerstvo vnitra otevřené nadlimitní výběrové řízení a od května 2020 do dubna 2022 tak začalo v ČR působit 11 RDC (všechny kraje s výjimkou Královéhradeckého, Olomouckého a kraje Vysočina, kde se do výběrového řízení nikdo ani nadvakrát nepřihlásil; ve Zlínském kraji byl pak provoz RDC zahájen i ukončen o měsíc a půl později).
 

Regionální dobrovolnická centra

Hlavním výstupem projektu je pilotního provoz Regionálních dobrovolnických center v ČR a evaluace jejich činnosti. RDC jsou informační a kontaktní centra pro dobrovolníky, neziskové organizace, příspěvkové organizace či obce v daném kraji v oblasti dobrovolnictví.
 

Činnost RDC je realizována v následujících oblastech:

 1. informační a zprostředkovatelská - vytvářet a udržovat webovou stránku a sociální sítě s aktuálními informacemi o dobrovolnictví, vytvářet a udržovat databázi dobrovolnických organizací a zájemců o dobrovolnictví a aktivně se podílet na zprostředkování nabídky a poptávky po dobrovolnictví v kraji;

 2. propagační a komunikační - propagace dobrovolnictví na veřejnosti a v médiích, pořádání Dnů dobrovolnictví v kraji, dnů otevřených dveří a provozování kontaktního místa pro veřejnost;

 3. vzdělávací - realizace bezúplatného vzdělávání koordinátorů dobrovolníků ve vysílajících organizacích či kontaktních osob v přijímajících organizacích i vzdělávání samotných dobrovolníků;

 4. koncepční a metodická - jsou partnerem pro kraj a samosprávy, společně vytváření koncepce a strategie rozvoje a podpory dobrovolnictví v kraji;

 5. poradenská a konzultační - poskytovat odborné poradenství pro dobrovolnická centra a dobrovolnické organizace v kraji, pro samosprávy, dobrovolníky v oblasti dobrovolnictví.
   

Více o jednotlivých RDC a jejich činnosti viz https://www.dobrovolnik.net/regionalni-dobrovolnicka-centra.

Činnost RDC byla evaluována jak na základě konkrétních výstupů jejich dvouleté činnosti, tak prostřednictvím kulatých stolů v jednotlivých krajích, kde se sešli zástupci dobrovolnických organizací v kraji, dobrovolníků, odborníků i zástupci kraje a obcí. Konečné výsledky z evaluací budou k dispozici až na konci projektu v srpnu tohoto roku, nicméně z předběžných závěrů lze již konstatovat mj. následující zjištění.

Dobrovolnické organizace v kraji mají o RDC a jejich činnosti velmi dobré znalosti (průměrné hodnocení 82,3 na škále 0 až 100), stejně tak je tomu i u zástupců veřejné správy, byť zde je znalost o něco nižší (75,1 bodu). Mezi účastníky kulatých stolů obecně vyplynula potřeba udržet a dále rozvíjet RDC, navázat na pilotní projekt trvalým zakotvením RDC do "dobrovolnických struktur" v ČR. Většina krajů deklarovala ochotu se na tomto konceptu organizačně podílet, některé kraje RDC již nyní finančně podporují. Mezi hodnocením RDC v jednotlivých krajích jsou rozdíly, což je často dáno výchozí pozicí (stavem dobrovolnictví v daném kraji na počátku projektu) i specifiky jednotlivých krajů v oblasti dobrovolnictví.

Mezi klíčová doporučení z evaluace patří potřeba posílit roli krajů v dobrovolnictví a stanovit kompetentní osobu ve vedení kraje pro tuto oblast, zakotvit rozvoj dobrovolnictví do strategických dokumentů kraje; ze strany RDC, samospráv i státu rozvinout dlouhodobou koordinovanou propagaci dobrovolnictví v rámci kraje a i celostátně; či zvýšit informovanost měst, obcí a MAS o možnostech dobrovolnictví.

Na základě evaluace bude do konce projektu vytvořena rovněž metodika s doporučeními pro další fungování a udržitelnost regionálních dobrovolnických center a financování jejich činnosti.
 

Další výstupy projektu včetně závěrů celospolečenského šetření

Vedle zmiňované evaluace pilotního provozu a metodiky dalšího fungování RDC, které budou finalizované až na konci projektu v srpnu 2022, patří mezi již hotové a prezentované výstupy také dvě výzkumná šetření, která jsou svým rozsahem v oblasti dobrovolnictví v ČR prozatím zcela unikátní. Jednalo se o celospolečenské šetření a oborové šetření.

Celospolečenské šetření bylo realizováno metodou CAPI na reprezentativním vzorku 3321 respondentů, sběr dat probíhal v měsících červenec až říjen 2021. Z celé řady zjištění, která budou využita při dalších pracích na rozvoji dobrovolnictví v ČR, zde uvádíme následující. Jakoukoli zkušenost s dobrovolnictvím, současnou či minulou, má v ČR 23 % (tj. cca 1,5 mil.) lidí. Aktuálně jako dobrovolník vykonává činnost 7 % (tj. na 600 tisíc) lidí. 52 % respondentů se dobrovolnické činnosti (DČ) věnovalo pravidelně, 48 % jednorázově. Typickým dobrovolníkem je mladá žena z města, věk do 34 let, vyšší vzdělání. Pro dobrovolníky jsou nejzásadnějšími oblasti živelních katastrof či pandemie, zvelebování okolí nebo dárcovství krve (pro účely šetření byly mezi DČ zařazeny i dárcovství krve či sousedská výpomoc). Denně dobrovolníci v ČR vykonají činnosti ve výši 450 tisíc hodin při započtení všech forem dobrovolnictví. Přepočtenou průměrnou mzdou na konci roku 2021, dobrovolníci svou činností vytvořili v roce 2021 hodnoty dosahující výše až 38 mld. Kč. To jsou částky, které by v mnoha případech, pokud by tuto činnost neodvedli dobrovolníci, musel platit stát či samosprávy. 63 % populace nemá s dobrovolnictvím žádnou zkušenost a zároveň neplánuje se do dobrovolnictví zapojit ani v budoucnu. Jako nejčastější překážku tito lidé uvádějí nedostatek volného času či nevědí, jak vůbec začít, jak se zapojit. Zároveň až čtvrtina populace (reálným odhadem cca 10 - 14 %) tvoří potenciál dalších dobrovolníků do budoucna. Nejvyšší zájem mezi nimi je o činnosti, které se týkají seniorské populace a malých dětí do 6 let. Obecně pak také dobrovolnická pomoc těm nejstarším lidem, dále pak pomoc zdravotně postiženým, nemocným či pomoc při živelných katastrofách a v pandemii, jsou lidmi považovány za ty nejpotřebnější.

Z oborového šetření, kterého se v 1. čtvrtletí roku 2022 zúčastnilo více než 400 odborníků ve všech krajích v ČR, pak mj. vyplynulo, že pro větší zapojení dobrovolníků v ČR je potřebná vyšší míra propagace dobrovolnictví, a to jak u široké veřejnosti, tak výukou na školách a tím zvýšení prestiže dobrovolnictví u veřejnosti. Jako vhodné by dále odborníci viděli zavedení motivačních benefitů na celorepublikové úrovni, aby dobrovolnictví mělo větší váhu např. při hledání zaměstnání nebo v přijímacích řízeních na studia, jako je tomu v některých zemích v zahraničí.

Mezi další významné výstupy projektu pak patří Doporučený obsah vzdělávání pro dobrovolníky a koordinátory dobrovolnictví, který byl vytvořen na základě zkušeností se vzděláváním těchto cílových skupin v rámci projektu. Výsledkem jsou pak kompetenční oblasti ve vztahu k vzdělávacím potřebám jednotlivých cílových skupin.

Závěrem je třeba říci, že celý pilotní projekt RDC i výběr jednotlivých provozovatelů RDC probíhal ještě v době, kdy nikdo netušil, jak moc ovlivní svět pandemie nemoci covid-19, oblast dobrovolnictví nevyjímaje. Zcela se změnilo fungování dobrovolnictví, spousta činností a přístupů musela být přehodnocena. RDC se však ukázala jako velmi vhodný koordinační nástroj právě při takových krizích, jako je pandemie, ale i později v případě organizování pomoci ukrajinským uprchlíkům v souvislosti s válkou na Ukrajině. Zkušenosti a příklady dobré praxe z nelehkého období pandemie pak byly shrnuty k dalšímu využití v publikacích "Nové přístupy v komunikaci a prezentaci. On-line prostředí pro rozvoj vzdělávání v dobrovolnictví - zkušenosti a praxe" a "Dobrovolnictví v době pandemie".

Všechny uvedené a již finalizované výstupy projektu naleznete na https://www.mvcr.cz/clanek/rozvoj-dobrovolnictvi.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d.
 

Cena za DOBROvolnictví

V rámci závěrečné konference projektu byly také jako poděkování předány diplomy a ocenění v rámci v projektu zavedené "Ceny za DOBROvolnictví", která byla spojená s pomocí dobrovolníků a dobrovolnických organizací v době pandemie. Poděkování patří všem nominovaným z jednotlivých krajů, protože každý z nich dokázal, že jeho pomoc byla nesmírně potřebná a užitečná. Nicméně vítěz mohl být vždy jen jeden a těmi byly v kategorii dobrovolník Jan Macoun nominovaný RDC Libereckého kraje a v kategorii dobrovolnická organizace Komunitní osvětové společenství, z. s., nominované RDC Karlovarského kraje.

Jan Macoun i přes vlastní nemoc prokázal velkou odhodlanost a statečnost, která může jít všem příkladem. V době pandemie pomáhal těm nejpotřebnějším, zejména seniorům (většinou nad 80 let věku) zařizoval registraci na očkování, protože ti by si jinak tuto registraci sami zařídit nedokázali, protože neovládají potřebné technologie.

Komunitní osvětové společenství, z.s., působí na Chebsku, ale v době pandemie pomáhali i za hranicemi v Sasku. Ušili více než 13 tisíc roušek, podporovali chebské zdravotníky v akci Pečeme/vaříme pro první linii, nabízeli psychosociální a praktickou pomoc lidem na Chebsku včetně provozu podpůrné telefonické linky pro psychicky a fyzicky vyčerpané zdravotníky, kterým poskytovali také podporu profesionálních terapeutů přímo v nemocnici. Věnují se rovněž pomoci hendikepovaným a organizují koncerty skupiny The Tap Tap, ve které hrají právě hendikepovaní muzikanti.

Nominovaní za jednotlivé kraje (Olomoucký a Zlínský kraj bez nominace):

Kraj Dobrovolník Dobrovolnická organizace
Hl. m. Praha Brigita Kopalová Liga otevřených mužů, z. s.
Středočeský kraj Martin Veleba DC Klaudiánovy nemocnice, Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a. s.
Královéhradecký kraj - Univerzita Hradec Králové
Liberecký kraj Jan Macoun FB skupina Dobrovolníci pomáhají v Libereckém kraji
Karlovarský kraj Petr Fiala Komunitní osvětové společenství, z. s.
Ústecký kraj Miroslav Edward Beneš Radka, z. s.
Plzeňský kraj Anička Stejskalová Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z. s.
Jihočeský kraj Karel Bušta Městský úřad Prachatice a Dobrovolnické centrum Prachatice
Kraj Vysočina Pavel Miřátský a Oktaviáni roku 2020 Gymnázia v Humpolci Oblastní charita Jihlava
Jihomoravský kraj Jakub Fišák Šijeme roušky v Brně
Pardubický kraj Vratislav Příhoda Oblastní spolek ČČK Chrudim
Moravskoslezský kraj Eva Srbová ADRA, o. p. s. - DC Frýdek-Místek, Havířov a Ostrava

  

  

vytisknout  e-mailem