Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Uzavření registrovaného partnerství

Registrované partnerství (dále jen "partnerství") je trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví vzniklé způsobem stanoveným zákonem č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o partnerství").

Partnerství vzniká projevem vůle dvou osob stejného pohlaví činěným formou souhlasného svobodného a úplného prohlášení těchto osob o tom, že spolu vstupují do partnerství.

Prohlášení se činí před matrikářem na základě otázky, položené těmto osobám vstupujícím do partnerství, zda chtějí spolu vstoupit do partnerství. Dříve, než učiní prohlášení, osoby vstupující do partnerství výslovně uvedou, že jim nejsou známy okolnosti vylučující vstup do partnerství.

O vstupu do partnerství se sepíše protokol, který podepisují partneři, matrikář, který prohlášení o vstupu do partnerství přijal a tlumočník, je-li jeho přítomnost k prohlášení o vstupu do partnerství nutná. Partnerství se zapíše do knihy partnerství.
 

Kdo a za jakých podmínek

Do partnerství může vstoupit každý, komu to zákon o partnerství nezakazuje.

Partnerem se rozumí osoba, která uzavřela partnerství. Podmínkou vstupu do partnerství je, aby alespoň jedna z osob vstupujících do partnerství byla státním občanem České republiky (dále jen "občan").

Do partnerství nemohou vstoupit osoby navzájem příbuzné v linii přímé a sourozenci.

Do partnerství nemůže vstoupit osoba, která

 • nedosáhla věku 18 let,
 • má omezenou svéprávnost v této oblasti, nebo
 • již dříve uzavřela manželství nebo která již dříve vstoupila do partnerství anebo do obdobného svazku osob stejného pohlaví v zahraničí, a její manželství nebo partnerství anebo obdobný svazek trvá.

  

Jak a kam se obrátit

Osoby vstupující do partnerství činí prohlášení osobně před matrikářem kteréhokoli matričního úřadu. Příslušný k zápisu partnerství je matriční úřad, v jehož správním obvodu došlo ke vzniku partnerství.

Matriční úřad přijímá prohlášení o vstupu do partnerství na jím určeném místě v jeho správním obvodu a jím určené době. Matriční úřad může na základě žádosti osob vstupujících do partnerství povolit vstup do partnerství na kterémkoli vhodném místě ve svém správním obvodu a ve kteroukoli vhodnou dobu.
 

Co musíte předložit

1) Je-li osoba, která chce vstoupit do partnerství, občanem přihlášeným k trvalému pobytu v České republice, je povinna matričnímu úřadu prokázat svoji totožnost a k předepsanému tiskopisu připojit:

 1. rodný list,
 2. doklad o státním občanství,
 3. výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel (dále jen "výpis z evidence obyvatel") o místě trvalého pobytu,
 4. výpis z evidence obyvatel o osobním stavu,
 5. pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera.
   

Doklad, který je jinak třeba podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o matrikách"), předložit matričnímu úřadu, se nepředkládá, pokud si skutečnost v něm uvedenou matriční úřad může ověřit z jím vedené matriční knihy, ze základního registru obyvatel, z informačního systému evidence obyvatel, z informačního systému cizinců, z informačního systému evidence občanských průkazů nebo z informačního systému evidence cestovních dokladů.
 

2) Je-li osoba, která chce vstoupit do partnerství, občanem, který má trvalý pobyt v cizině, je povinna prokázat svoji totožnost a k předepsanému tiskopisu připojit výše uvedené doklady, nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány.

Doklady výše uvedené pod písmeny c) a d) nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány, musí být vydány státem, na jehož území má osoba, která chce vstoupit do partnerství, pobyt.
 

3) Je-li osoba, která chce vstoupit do partnerství, cizincem, k předepsanému tiskopisu připojí:

 1. rodný list,
 2. doklad o státním občanství,
 3. doklad o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství, je-li cizím státem vydáván,
 4. potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno,
 5. úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince; tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o dokladu o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství,
 6. pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, jde-li o rozvedeného cizince,
 7. pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství,
 8. doklad, kterým je možné prokázat totožnost.
   

Je-li osoba, která chce vstoupit do partnerství, cizincem, a zdržuje-li se trvale v jiném státě než ve státě, jehož je občanem, k dotazníku k partnerství dále připojí potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno, i z tohoto státu.

Je-li osoba, která chce vstoupit do partnerství, cizincem, předloží matričnímu úřadu před vznikem partnerství potvrzení vydané Policií České republiky o oprávněnosti pobytu na území České republiky; to neplatí, jde-li o občana členského státu Evropské unie, smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) nebo Švýcarské konfederace nebo jeho rodinné příslušníky. Toto potvrzení nesmí být ke dni vzniku partnerství starší 7 pracovních dnů.

Údaje uvedené pod písmeny b) až d) mohou být uvedeny v jednom dokladu; státní občanství lze rovněž prokázat cestovním dokladem.

Doklad o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství nesmí být k datu vzniku partnerství starší 6 měsíců.

Matriční úřad může na žádost osoby, která chce vstoupit do partnerství, předložení dokladů uvedených pod písmeny a) až f) a g) prominout, je-li jejich opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou.

  

Formuláře

Osoby, které chtějí vstoupit do partnerství, vyplní před vstupem do partnerství předepsaný tiskopis (Dotazník k partnerství) a předloží jej matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má partnerství vzniknout. Dotazník k partnerství je k dispozici u kteréhokoli matričního úřadu.

  

Poplatky

 1. Vstup do partnerství osobami, které nemají trvalý pobyt na území České republiky je zpoplatněn 5 000,- Kč,
 2. vstup do partnerství osobami, z nichž pouze jedna má trvalý pobyt na území České republiky je zpoplatněn 3 000-, Kč,
 3. vydání povolení vstoupit do partnerství mimo určené místo nebo dobu je zpoplatněno 3 000,- Kč,
 4. vydání vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství je zpoplatněno 500,- Kč,
 5. vydání vícejazyčného standardního formuláře je zpoplatněno 100,- Kč.
   

Poznámky

Poplatek uvedený pod písm. a) až c) se vybírá jen od jedné osoby vstupující do partnerství.

Poplatek za vydání povolení vstoupit do partnerství mimo určené místo nebo dobu se vybírá jen jednou, povoluje-li se vstup do partnerství mimo místo i čas určené matričním úřadem k přijímání prohlášení o vstupu do partnerství.
 

Osvobození od poplatku

Od poplatku za vydání povolení vstoupit do partnerství mimo určené místo nebo dobu jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené

  

Lhůty

Lhůty nejsou stanoveny.

  

Další účastníci a činnosti

Další účastníci

Protokol o vstupu do partnerství, který se sepisuje, podepisují partneři, matrikář, který prohlášení o vstupu do partnerství přijal a popřípadě tlumočník, je-li jeho přítomnost k prohlášení o vstupu do partnerství nutná.
 

Další činnosti

Matriční úřad vydá matriční doklad, nebo povolí nahlédnout do matriční knihy a činit z ní výpisy v přítomnosti matrikáře. Matriční úřad vydá potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize uložené u matričního úřadu a doslovný výpis z matriční knihy, který lze pořídit i kopií matričního zápisu těmto osobám:

 1. fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny (tj. partner, rodiče, děti, sourozenci, prarodiče, vnuci a pravnuci),
 2. pro úřední potřebu státních orgánů České republiky nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků,
 3. fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před státními orgány České republiky nebo před orgány územních samosprávný celků, nebo
 4. osobě, která prokáže, že je to nezbytné k uplatnění právních nároků v cizině.
   

Požádá-li uvedená osoba o vydání matričního dokladu, povolení nahlédnout do matriční knihy a činit výpisy z ní v přítomnosti matrikáře, vydání potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize, nebo vydání doslovného výpisu z matriční knihy prostřednictvím zmocněnce, musí být její podpis na plné moci úředně ověřen.

  

Právní úprava

 • Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
   

Doplňující zákony a předpisy

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 329/1999Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech),
 • zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012.

  

Opravné prostředky a sankce

Opravné prostředky

Opravné prostředky nejsou stanoveny.
 

Sankce

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

 • úmyslně zničí, poškodí nebo zneužije matriční doklad nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství,
 • nesplní oznamovací povinnost matričnímu úřadu při registrovaném partnerství stanovenou zákonem o matrikách nebo úmyslně uvede při plnění oznamovací povinnosti nesprávné údaje,
 • úmyslně neužívá v úředním styku jméno, popřípadě jména nebo příjmení, popřípadě více příjmení, která jsou uvedena na matričním dokladu vydaném matričním úřadem v České republice.
   

Za výše uvedený přestupek lze uložit pokutu do 10 000,- Kč.

  

Kde získáte bližší informace

 • na kterémkoliv matričním úřadu České republiky, případně krajském úřadu, nebo
 • na Ministerstvu vnitra,
  odbor všeobecné správy
  oddělení matrik a ověřování
  náměstí Hrdinů 1634/3
  140 21, Praha 4
  E-mail: ovs@mvcr.cz
              posta@mvcr.cz

  

Odbor všeobecné správy, oddělení matrik a ověřování, dne 2. února 2024

  

vytisknout  e-mailem