Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Uzavření registrovaného partnerství

Registrované partnerství (dále jen "partnerství") je trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví vzniklé způsobem stanoveným zákonem č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o partnerství"). Partnerství vzniká projevem vůle dvou osob stejného pohlaví činěným formou souhlasného svobodného a úplného prohlášení těchto osob o tom, že spolu vstupují do partnerství. Prohlášení se činí před matrikářem na základě otázky, položené těmto osobám vstupujícím do partnerství, zda chtějí spolu vstoupit do partnerství. Dříve, než učiní prohlášení, osoby vstupující do partnerství výslovně uvedou, že jim nejsou známy okolnosti vylučující vstup do partnerství. Protokol, který se o  vstupu do partnerství sepisuje, podepisují partneři, matrikář, který prohlášení o vstupu do partnerství přijal a  tlumočník, je-li jeho přítomnost k prohlášení o vstupu do partnerství nutná. Partnerství se zapíše do knihy partnerství.
 

Kdo a za jakých podmínek

Do partnerství může vstoupit každý, komu to zákon o partnerství nezakazuje. Partnerem se rozumí osoba, která uzavřela partnerství. Podmínkou vstupu do partnerství je, aby alespoň jedna z osob vstupujících do partnerství byla státním občanem České republiky (dále jen "občan").

Do partnerství nemohou vstoupit osoby navzájem příbuzné v linii přímé a sourozenci.

Do partnerství nemůže vstoupit osoba, která

 • nedosáhla věku 18 let,

 • má omezenou svéprávnost v této oblasti, nebo

 • již dříve uzavřela manželství nebo která již dříve vstoupila do partnerství anebo do obdobného svazku osob stejného pohlaví v zahraničí, a její manželství nebo partnerství anebo obdobný svazek trvá.
   

Jak a kam se obrátit

Registrující matriční úřady, před kterými lze učinit prohlášení, jsou stanoveny v příloze č. 4 vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

Seznam registrujících matričních úřadů a vymezení jejich správních obvodů:

Matriční úřad Správní obvod
Úřad městské části Praha 1 území hlavního města Prahy
Magistrát města Kladno území Středočeského kraje
Magistrát České Budějovice území Jihočeského kraje
Úřad městského obvodu Plzeň 3 území Plzeňského kraje
Magistrát města Karlovy Vary území Karlovarského kraje
Úřad městského obvodu Ústí na Labem-město území Ústeckého kraje
Magistrát města Liberec území Libereckého kraje
Magistrát města Hradec Králové území Královéhradeckého kraje
Magistrát města Pardubice území Pardubického kraje
Magistrát města Jihlava území Kraje Vysočina
Úřad městské části Brno-střed území Jihomoravského kraje
Magistrát města Olomouc území Olomouckého kraje
Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz území Moravskoslezského kraje
Magistrát města Zlín území Zlínského kraje

Osoby vstupující do partnerství na území České republiky činí prohlášení osobně před kterýmkoli registrujícím matričním úřadem bez ohledu na trvalý pobyt budoucích partnerů. Registrující matriční úřad přijímá prohlášení na místě, které k tomu určí ve svém správním obvodu.
 

Co musíte předložit

1) Je-li osoba, která chce vstoupit do partnerství, občanem přihlášeným k trvalému pobytu v České republice, je povinna matričnímu úřadu prokázat svoji totožnost a k předepsanému tiskopisu připojit:

 1. rodný list,

 2. doklad o státním občanství,

 3. výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu,

 4. výpis z evidence obyvatel o osobním stavu,

 5. pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera.

Doklad, který je jinak třeba podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o matrikách") předložit matričnímu úřadu, se nepředkládá, pokud si skutečnost v něm uvedenou matriční úřad může ověřit z jím vedené matriční knihy, ze základního registru obyvatel, z informačního systému evidence obyvatel, z informačního systému cizinců, z informačního systému evidence občanských průkazů nebo z informačního systému evidence cestovních dokladů.
 

2) Je-li osoba, která chce vstoupit do partnerství, občanem, který má trvalý pobyt v cizině, je povinna prokázat svoji totožnost a k předepsanému tiskopisu připojit výše uvedené doklady, nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány. Doklady výše uvedené pod písm. c) a d) nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány, musí být vydány státem, na jehož území má osoba, která chce vstoupit do partnerství, pobyt.
 

3) Je-li osoba, která chce vstoupit do partnerství, cizincem, k předepsanému tiskopisu připojí:

 1. rodný list,

 2. doklad o státním občanství,

 3. doklad o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství, je-li cizím státem vydáván,

 4. potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno,

 5. úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince; tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství,

 6. pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, jde-li o rozvedeného cizince,

 7. pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství,

 8. doklad, kterým je možné prokázat totožnost.

Je-li osoba, která chce vstoupit do partnerství, cizincem, předloží matričnímu úřadu před vznikem partnerství potvrzení vydané  Policií České republiky o oprávněnosti pobytu na území České republiky; to neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) nebo jeho rodinné příslušníky. Toto potvrzení nesmí být ke dni vzniku partnerství starší 7 pracovních dnů.

Údaje uvedené v odst. 3 písm. b) až d) mohou být uvedeny v jednom dokladu; státní občanství lze rovněž prokázat cestovním dokladem.

Doklad o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství nesmí být k datu vzniku partnerství starší 6 měsíců.

Registrující matriční úřad může na žádost osoby, která chce vstoupit do partnerství a která žádá o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky nebo je azylantem nebo osobou požívající doplňkové ochrany, předložení některých dokladů prominout, je-li jejich opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou.
 

Formuláře

Osoby, které chtějí vstoupit do partnerství, vyplní před vstupem do partnerství předepsaný tiskopis - Dotazník k partnerství, který je k dispozici u shora uvedených příslušných registrujících matričních úřadů.
 

Poplatky

 1. vstup do partnerství osobami, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky je zpoplatněn 3.000 Kč,

 2. vstup do  partnerství osobami, z nichž pouze  jeden má trvalý pobyt na území České republiky, je zpoplatněn 2.000 Kč,

 3. vydání vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství v cizině nebo s cizincem je zpoplatněno 500 Kč.
   

Poznámky

Poplatek podle výše uvedených písmen a)  a  b) se vybírá jen od jedné osoby vstupující do  partnerství.
 

Osvobození od poplatku

Osvobození od poplatku není stanoveno.
 

Lhůty

Lhůty nejsou stanoveny.
 

Další účastníci a činnosti

Další účastníci

Protokol o  vstupu do partnerství, který se sepisuje, podepisují partneři, matrikář, který prohlášení o vstupu do partnerství přijal a popřípadě tlumočník, je-li jeho přítomnost k prohlášení o vstupu do partnerství nutná. 
 

Další činnosti

Registrující matriční úřad vydá doklad o partnerství nebo povolí nahlédnout do knihy partnerství a činit výpisy z nich v přítomnosti matrikáře fyzické osobě, které se zápis týká, nebo jejímu zmocněnci. Požádá-li fyzická osoba o vydání matričního dokladu z matriční knihy prostřednictvím zmocněnce, musí být její podpis na plné moci úředně ověřen.
 

Právní úprava

 • zákon č. 115/2006 Sb. o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Doplňující zákony a předpisy

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění  pozdějších předpisů,

 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě), ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky), ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon  č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech,

 • zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č.  326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012.
   

Opravné prostředky a sankce

Opravné prostředky

Opravné prostředky nejsou stanoveny.
 

Sankce

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

 • úmyslně zničí, poškodí nebo zneužije matriční doklad nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství,

 • nesplní oznamovací povinnost matričnímu úřadu při registrovaném partnerství stanovenou zákonem o matrikách  nebo úmyslně uvede při plnění oznamovací povinnosti nesprávné údaje,

 • úmyslně neužívá v úředním styku jméno, popřípadě jména nebo příjmení, popřípadě více příjmení, která jsou uvedena na matričním dokladu vydaném matričním úřadem v České republice.

Za výše uvedený přestupek lze uložit pokutu do 10.000 Kč.
 

Kde získáte bližší informace

 • na kterémkoliv matričním úřadu České republiky, případně krajském úřadu

 • na Ministerstvu vnitra,
  odboru všeobecné správy,
  oddělení matrik a ověřování,
  náměstí Hrdinů 1634/3,
  140 21, Praha 4.
  email: ovs@mvcr.cz,
             posta@mvcr.cz

  


Odbor všeobecné správy, oddělení matrik a ověřování, dne 6. ledna 2022

vytisknout  e-mailem