Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Uzavření registrovaného partnerství

Registrované partnerství (dále jen „partnerství“) je trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví vzniklé způsobem stanoveným zákonem č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o partnerství“). Partnerství vzniká projevem vůle dvou osob stejného pohlaví činěným formou souhlasného svobodného a úplného prohlášení těchto osob o tom, že spolu vstupují do partnerství. Prohlášení se činí před matrikářem na základě otázky, položené těmto osobám, zda chtějí spolu vstoupit do partnerství. Před učiněním prohlášení výslovně uvedou, že jim nejsou známy okolnosti vylučující vstup do partnerství. Protokol, který se o prohlášení sepisuje, podepisují osoby vstupující do partnerství, matrikář, tlumočník, je-li jeho přítomnost nutná. Partnerství se zapíše do knihy registrovaného partnerství.

Kdo a za jakých podmínek 

Do partnerství může vstoupit každý, komu to zákon o partnerství nezakazuje. Partnerem se rozumí osoba, která uzavřela partnerství. Podmínkou vstupu do partnerství je, abyalespoň jedna z osob vstupujících do partnerství byla státním občanem České republiky.
 
Do partnerství nemohou vstoupit osoby navzájem příbuzné v linii přímé a sourozenci.
Do partnerství nemůže vstoupit osoba, která
 • nedosáhla věku 18 let,
 • nemá způsobilost k právním úkonům,
 • již dříve uzavřela manželství,
 • již dříve vstoupila do partnerství anebo do obdobného svazku osob stejného pohlaví v zahraničí, a její manželství nebo partnerství anebo obdobný svazek trvá.

Jak a kam se obrátit

Registrující matriční úřady, před kterými lze učinit prohlášení jsou stanoveny v příloze č. 4 vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
  
Seznam registrujících matričních úřadů a vymezení jejich správních obvodů:
Matriční úřad Správní obvod
Úřad městské části Praha 1 území hlavního města Prahy
Magistrát města Kladno území Středočeského kraje
Magistrát České Budějovice území Jihočeského kraje
Úřad městského obvodu Plzeň 3 území Plzeňského kraje
Magistrát měst Karlovy Vary území Karlovarského kraje
Úřad městského obvodu Ústí na Labem-město území Ústeckého kraje
Magistrát města Liberec území Libereckého kraje
Magistrát města Hradec Králové území Královéhradeckého kraje
Magistrát města Pardubice území Pardubického kraje
Magistrát města Jihlava území Kraje Vysočina
Úřad městské části Brno-střed území Jihomoravského kraje
Magistrát města Olomouc území Olomouckého kraje
Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz území Moravskoslezského kraje
Magistrát města Zlín území Zlínského kraje

Osoby vstupující do partnerství na území České republiky činí prohlášení osobně před kterýmkoli registrujícím matričním úřadem bez ohledu na trvalý pobyt budoucích partnerů. Registrující matriční úřad přijímá prohlášení na místě, které k tomu určí ve svém správním obvodu.

Co musíte předložit

Dle § 33 zákona o matrikách, je-li osoba, která chce vstoupit do partnerství, státním občanem České republiky (dále jen „občan“) a je přihlášen k trvalému pobytu v České republice, je povinen matričnímu úřadu prokázat svou totožnost a k předepsanému tiskopisu připojit
 • rodný list,
 • doklad o státním občanství,
 • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu,
 • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu,
 • pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera.
Občan není povinen předkládat doklady, pokud si skutečnosti v nich uvedené matriční úřad může ověřit z jím vedené matriční knihy, ze základního registru obyvatel, informačního systému obyvatel, z informačního systému občanských průkazů nebo z informačního systému evidence cestovních dokladů. 
Dle § 34 zákona o matrikách je osoba, která chce vstoupit do partnerství, jež je občanem a má trvalý pobyt v cizině, povinen prokázat svoji totožnost a k předepsanému tiskopisu připojit výše uvedené doklady nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány. Doklady výše uvedené pod písm. c) a d) nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány, musí být vydány státem, na jehož území má snoubenec pobyt.
Je-li osoba, která chce vstoupit do partnerství, cizincem, předloží matričnímu úřadu před vznikem partnerství potvrzení vydané Ministerstvem vnitra o oprávněnosti pobytu na území České republiky; to neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinné příslušníky. Toto potvrzení nesmí být ke dni vzniku partnerství starší 7 pracovních dnů.
Doklad o právní způsobilosti vstupu do partnerství nesmí být k datu uzavření manželství nebo vzniku partnerství starší 6 měsíců.
Registrující matriční úřad může na žádost osoby, která chce vstoupit do partnerství a která žádá o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky nebo je azylantem nebo osobou požívající doplňkové ochrany, předložení některých dokladů prominout, je-li jejich opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou.

Formuláře

Osoby, které chtějí vstoupit do partnerství, vyplní před prohlášením předepsaný tiskopis  - Dotazník k registrovanému partnerství, který je k dispozici na shora uvedených příslušných matričních úřadech.

Poplatky a termíny

Poplatky
 • Vstup do registrovaného partnerství mezi osobami, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky je zpoplatněn 3000 Kč
 • Vstup do registrovaného partnerství mezi osobami, z nichž pouze jedna z nich má trvalý pobyt na území České republiky, je zpoplatněn 2000 Kč
 • Vydání vysvědčení o právní způsobilosti  ke   vstupu   do   registrovaného   partnerství v   cizině   nebo   s   cizincem je zpoplatněno 500 Kč.
 
Poznámky
 1. Poplatek podle písmen a) až c) této položky se vybírá jen od jedné osoby vstupující do registrovaného partnerství.
 2. Poplatek podle písmene c) této položky se vybírá jen jednou, povoluje-li se učinění prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství před jiným než příslušným matričním úřadem.
Osvobození od poplatku
Od poplatku podle písmene c) této položky jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené.
Lhůty
Lhůty nejsou stanoveny.

Další účastníci a činnosti

Další účastníci
Protokol o prohlášení, který se sepisuje, podepisují osoby vstupující do partnerství, matrikář, tlumočník, je-li jeho přítomnost nutná. 
Další činnosti
Registrující matriční úřad vydá doklad o partnerství nebo povolí nahlédnout do knihy partnerství a činit výpisy z nich v přítomnosti matrikáře fyzické osobě, které se zápis týká, nebo jejímu zmocněnci. Požádá-li fyzická osoba uvedená o vydání matričního dokladu z matriční knihy prostřednictvím zmocněnce, musí být její podpis na plné moci úředně ověřen.

Právní úprava

 • zákon č. 115/2006 Sb. o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 239/2008 Sb.;
 • vyhláška č. 300/2006, kterou se provádí zákon č. 115/2006 Sb., a kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
Doplňující zákony a předpisy
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)
 • zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
   

Opravné prostředky a sankce

Opravné prostředky
Opravné prostředky nejsou stanoveny
Sankce
Sankce nejsou stanoveny.

Kde získáte bližší informace

 • na kterémkoliv matričním úřadu České republiky, případně krajském úřadu
 • na Ministerstvu vnitra, odboru všeobecné správy, oddělení matričním a organizačním,
  Náměstí Hrdinů 3, 140 21, Praha 4
  tel. 974 817 427,
        974 817 431,
        974 817 429,
        974 817 443
  email: ovs@mvcr.cz,
             posta@mvcr.cz

  

vytisknout  e-mailem