Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Uzavření manželství zmocněncem

Jsou-li pro to důležité důvody, může krajský úřad v souladu s § 38 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o matrikách"), v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno, na žádost snoubenců povolit, aby projev vůle jednoho ze snoubenců o vstupu do manželství za něj učinil jeho zmocněnec.

Zmocněncem může být pouze zletilá fyzická osoba, jejíž svéprávnost není v této oblasti omezena.
 

Kdo a za jakých podmínek

O uzavření manželství zmocněncem mohou požádat snoubenci a zplnomocněný zástupce jednoho ze snoubenců. Oba snoubenci nemohou být zastoupeni.

Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství.

  

Jak a kam se obrátit

Na krajský úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.

  

Co musíte předložit

Snoubenec předloží žádost o povolení uzavření manželství zmocněncem. K žádosti o povolení uzavřít manželství zmocněncem přiloží snoubenec doklady, které jsou přikládány k uzavření manželství, a písemnou plnou moc.
 

Písemná plná moc obsahuje

 1. jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, rodná čísla a místo trvalého pobytu snoubenců a zmocněnce,
 2. prohlášení o příjmení snoubenců a jejich společných dětí v mužském a ženském tvaru,
 3. prohlášení, že zmocniteli nejsou známy překážky, které by mu bránily uzavřít manželství, že je mu znám zdravotní stav druhého snoubence a že spolu zvážili uspořádání budoucích majetkových poměrů, svého bydlení a hmotné zajištění po uzavření manželství.
   

Po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení uzavřít manželství zmocněncem se při uzavření manželství postupuje podle informace uzavření manželství s tím, že se kromě předepsaných dokladů k uzavření manželství předloží také:

 • pravomocné rozhodnutí o povolení uzavřít manželství zmocněncem,
 • plná moc,
 • potvrzení o tom, že bude manželství uzavřené zmocněncem v domovském státě cizince uznáno za platné, je-li snoubenec cizinec, a
 • průkaz totožnosti zmocněnce.

  

Formuláře

Plná moc nemá předepsaný formulář, je stanoven pouze obsah plné moci. Dotazník k uzavření manželství je k dispozici na kterémkoli matričním úřadu.

  

Poplatky a termíny

Poplatky

Za uzavření manželství zmocněncem není správní poplatek stanoven.
 

Lhůty

Krajský úřad je povinen rozhodnout o povolení uzavřít manželství zmocněncem do 30 dnů; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů.

  

Další účastníci a činnosti

Další účastníci

Je-li snoubenec neslyšící, hluchoslepý nebo němý, popřípadě činí-li prohlášení v jiném než českém nebo slovenském jazyce, je nutná přítomnost tlumočníka nebo prostředníka. Neslyšícímu, hluchoslepému nebo němému snoubenci zajistí přítomnost tlumočníka matriční úřad; ustanovení správního řádu o právech osoby neslyšící nebo hluchoslepé se použijí obdobně. V ostatních případech zajišťuje přítomnost tlumočníka snoubenec na vlastní náklady.

Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit. Nejde-li o tlumočníka jmenovaného ministrem spravedlnosti, nebo předsedou krajského soudu, musí tlumočník složit slib do rukou matrikáře.
 

Další činnosti

Po uzavření manželství je třeba, na základě vydaného oddacího listu, požádat o vydání nového občanského průkazu, případně cestovního pasu.

  

Právní úprava

 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
   

Doplňující zákony a předpisy

 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

  

Opravné prostředky a sankce

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí o zamítnutí povolení uzavřít manželství zmocněncem je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím úřadu, který napadené rozhodnutí vydal.
 

Sankce

neuvedeny.

  

Kde získáte bližší informace

 • na kterémkoliv matričním úřadu České republiky, případně krajském úřadu
 • na Ministerstvu vnitra,
  odbor všeobecné správy
  oddělení matrik a ověřování
  Náměstí Hrdinů 3,
  140 21, Praha 4
  E-mail: ovs@mvcr.cz
              posta@mvcr.cz

  

Odbor všeobecné správy, oddělení matrik a ověřování, dne 8. února 2024

  

vytisknout  e-mailem