Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Uzavření manželství státního občana ČR nebo osoby bez státní příslušnosti v cizině

Občan České republiky nebo osoba bez státní příslušnosti, která má na území povolen trvalý pobyt, může uzavřít manželství v cizině před příslušným orgánem cizího státu nebo před zastupitelským úřadem České republiky v cizině.

Způsobilost osoby uzavřít manželství, jakož i podmínky jeho platnosti se řídí právem státu, jehož je osoba příslušníkem. Forma uzavření manželství se řídí právem místa, kde se manželství uzavírá.

Pokud bude manželství uzavíráno před zastupitelským úřadem České republiky v cizině, je třeba předložit kromě stanovených dokladů k uzavření manželství i vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.

Bude-li uzavíráno manželství v cizině před příslušným orgánem cizího státu, doporučujeme předem zjistit, které doklady je nutné k uzavření manželství předložit, případně jaká vyšší ověření bude orgán cizího státu, před kterým bude manželství uzavřeno, na požadovaných dokladech vyžadovat a zda, a jakým způsobem je nutné předkládané doklady přeložit do úředního jazyka země, kde bude manželství uzavřeno. Orgány cizích států požadují nejčastěji k uzavření manželství na snoubencích cizincích matriční doklady a vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství. Pro vydávání matričních dokladů a vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství jsou vypracovány samostatné informace.
 

Kdo a za jakých podmínek

Snoubenec, státní občan České republiky nebo osoba bez státní příslušnosti, která má na území povolen trvalý pobyt, a to za podmínky prokázání právní způsobilosti k uzavření manželství vysvědčením o právní způsobilosti k uzavření manželství.

  

Jak a kam se obrátit

Požádat o vydání dokladu "Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství" na matričním úřadu podle místa trvalého pobytu, popřípadě posledního trvalého pobytu na území České republiky před odchodem do ciziny, a pokud takový pobyt nikdy nebyl, Úřad městské části Praha 1.

  

Co musíte předložit 

Písemnou žádost o vydání "Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství" a předložit stanovené doklady k jeho vydání. Těmito doklady jsou (§ 46 odst. 2 zákona o matrikách):

 1. občanský průkaz, cestovní pas nebo povolení k pobytu pro cizince,
 2. rodný list,
 3. výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu,
 4. výpis z evidence obyvatel o osobním stavu,
 5. úřední doklad o bydlišti a o osobním stavu, vydaný orgánem cizího státu, zdržuje-li se žadatel trvale v cizině,
 6. pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera.
 7. úřední doklad o správné podobě užívaného příjmení, není-li tato skutečnost patrna z předložených matričních dokladů.
   

Státní občan České republiky není povinen předkládat doklady, pokud si skutečnosti v nich uvedené matriční úřad může ověřit z jím vedené matriční knihy, ze základního registru obyvatel, informačního systému evidence obyvatel, z informačního systému evidence občanských průkazů nebo z informačního systému evidence cestovních dokladů.

Požádá-li snoubenec o vydání vysvědčení prostřednictvím zmocněnce, musí být jeho podpis na plné moci úředně ověřen.

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství platí 6 měsíců ode dne jeho vydání. Informaci o postupu při zajištění vyššího ověření dokladů, které byly vydány matričními úřady v ČR, poskytne na žádost kterýkoli matriční úřad.

  

Formuláře

Pro písemnou žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství není stanoven předepsaný formulář. Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se vydává na závazně stanoveném tiskopisu, který je vícejazyčný (čeština, angličtina, němčina, ruština). Doporučujeme ověřit u příslušných úřadů v cizině, před kterým bude uzavřeno manželství, zda u tohoto dokladu bude vyžadován úřední překlad do příslušného úředního jazyka či nikoli.

  

Poplatky a termíny

Poplatky

Správní poplatek za vydání vysvědčení o právní způsobilosti činí 500,- Kč a hradí se matričnímu úřadu, který je vydal.

Správní poplatek za vydání vícejazyčného standardního formuláře k vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství činí 100,- Kč.
 

Lhůty

Matriční úřad je povinen rozhodnout o žádosti o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství do 30 dnů; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů.

  

Další účastníci a činnosti 

Další účastníci

Žádní
 

Další činnosti

Po uzavření manželství v cizině bude manžel(ka), který(á) je státním občanem České republiky, potřebovat oddací list vystavený matričním úřadem v České republice, na jehož základě si žádá o vystavení svých osobních dokladů, tj. občanského průkazu, cestovního pasu, apod. Český oddací list vydá ze zápisu v matriční knize tzv. zvláštní matrika vedená Úřadem městské části Brno-střed, kde se zapisují uzavření manželství státních občanů České republiky, ke kterým došlo v cizině. O zápis do matriční knihy zvláštní matriky je třeba požádat u zastupitelského úřadu České republiky nebo u kteréhokoli matričního úřadu v ČR. K žádosti se připojí:

 • cizozemský oddací list opatřený předepsanými ověřeními a úředně přeložený do českého jazyka; matriční úřad může potřebná ověření listin prominout, je-li jejich opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou (např. vážný zdravotní stav - hospitalizace v nemocnici apod.);
 • doklad o státním občanství České republiky osoby, které se zápis týká;
 • další doklady potřebné k ověření správnosti zapisovaných údajů do matriční knihy, (např. rodný list snoubence).
   

Právní úprava

 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů
   

Doplňující zákony a předpisy

 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

  

Opravné prostředky a sankce

Neuvedeny
 

Veškeré další potřebné informace v této věci Vám poskytne kterýkoli matriční úřad v České republice, popř. zastupitelský úřad České republiky v cizině.

  

Kde získáte bližší informace

 • na kterémkoliv matričním úřadu České republiky, případně krajském úřadu
 • na Ministerstvu vnitra,
  odbor všeobecné správy
  oddělení matrik a ověřování
  Náměstí Hrdinů 3
  140 21, Praha 4
  E-mail: ovs@mvcr.cz
              posta@mvcr.cz

  

Odbor všeobecné správy, oddělení matrik a ověřování, dne 8. února 2024

  

vytisknout  e-mailem