Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území ČR

Občan České republiky může na území České republiky uzavřít manželství s cizím státním občanem, a to formou občanského nebo církevního sňatku.

Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství, že spolu vstupují do manželství. Sňatečný obřad je veřejný a slavnostní; činí se v přítomnosti dvou svědků.

Projeví-li snoubenci vůli, že spolu vstupují do manželství, osobně před orgánem veřejné moci provádějícím sňatečný obřad, a to buď v přítomnosti matrikáře nebo bez přítomnosti matrikáře, jedná se o občanský sňatek.

Je-li občanský sňatek konán bez přítomnosti matrikáře, musí mít oddávající odbornou způsobilost matrikáře podle § 9 odst. 1 zákona o matrikách.

Projeví-li snoubenci vůli, že spolu vstupují do manželství, osobně před orgánem církve nebo náboženské společnosti, jedná se o církevní sňatek.
 

Kdo a za jakých podmínek

Snoubenci musí před uzavřením manželství předložit matričnímu úřadu potřebné předepsané doklady, jimiž prokáží právní způsobilost k uzavření manželství. Rozsah předkládaných dokladů je upraven zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o matrikách").

Předkládané doklady musí mít náležitosti veřejných listin. Jsou-li vystaveny orgány cizích států, musí být opatřeny potřebnými ověřeními, pokud mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, nestanoví jinak a úředně přeloženy do českého jazyka nebo musí obsahovat vícejazyčný standardní formulář doplněný glosářem - podrobné informace sdělí kterýkoli matriční úřad.

  

Jak a kam se obrátit

Nejprve je potřeba předběžně vybrat místo a termín k uzavření manželství. Po vybrání místa a termínu se obrátit na matriční úřad, do jehož správního obvodu vybrané místo k uzavření manželství spadá, jde-li o občanský sňatek. Bližší informace sdělí matriční úřad.

Bude-li uzavřen občanský sňatek před poslancem nebo senátorem, a to ve správním obvodu kteréhokoli matričního úřadu, musí snoubenci předložit matričnímu úřadu prohlášení poslance nebo senátora, že přijme jejich prohlášení o uzavření manželství.

Má-li být manželství uzavřeno církevní formou, je nutné se obrátit na osobu pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností.

  

Co musíte předložit

Dotazník k uzavření manželství, který obdržíte u matričního úřadu. Tento tiskopis vyplní oba snoubenci a předloží jej matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno, spolu s doklady potřebnými k uzavření manželství.

Dle § 33 zákona o matrikách snoubenec, který je státním občanem České republiky (dále jen "občan") a je přihlášen k trvalému pobytu v České republice, je povinen matričnímu úřadu prokázat svou totožnost a k výše uvedenému tiskopisu připojit

 1. rodný list,
 2. doklad o státním občanství,
 3. výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu,
 4. výpis z evidence obyvatel o osobním stavu,
 5. pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popř. pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera.
   

Snoubenci nejsou povinni předkládat doklady, pokud si skutečnosti v nich uvedené matriční úřad může ověřit z jím vedené matriční knihy, ze základního registru obyvatel, informačního systému evidence obyvatel, z informačního systému cizinců, z informačního systému evidence občanských průkazů nebo z informačního systému evidence cestovních dokladů.

Podle § 34 zákona o matrikách je snoubenec, který je občanem a má trvalý pobyt v cizině, povinen prokázat svoji totožnost a k předepsanému tiskopisu připojit výše uvedené doklady nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány. Doklady výše uvedené pod písm. c) a d) nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány, musí být vydány státem, na jehož území má snoubenec pobyt.

Podle § 35 zákona o matrikách snoubenec, který je cizincem, k předepsanému tiskopisu připojí

 1. rodný list,
 2. doklad o státním občanství,
 3. doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li cizím státem vydáván,
 4. potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno,
 5. úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince; tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství,
 6. pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, jde-li o cizince,
 7. potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno za platné, je-li uzavíráno zmocněncem,
 8. pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství,
 9. doklad, kterým je možné prokázat totožnost.
   

Údaje uvedené pod písm. b) až d) mohou být uvedeny v jednom dokladu; státní občanství lze rovněž prokázat cestovním dokladem.

Je-li snoubenec nebo osoba, která chce vstoupit do partnerství, cizincem a zdržuje-li se trvale v jiném státě než ve státě, jehož je občanem, k předepsanému tiskopisu podle § 32 připojí doklad uvedený v § 35 odstavci 1 písm. d) i z tohoto státu.

Snoubenec, který je cizincem, podle § 35 odst. 3 zákona o matrikách předloží matričnímu úřadu před uzavřením manželství nebo vznikem partnerství potvrzení vydané Policií České republiky o oprávněnosti pobytu na území České republiky; to neplatí, jde-li o občana členského státu Evropské unie, smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace nebo jeho rodinné příslušníky. Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství nebo vzniku partnerství starší 7 pracovních dnů.

Předkládané listiny k uzavření manželství vydané orgány cizího státu, musí být opatřeny předepsanými ověřeními, pokud mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána nestanoví jinak a úředně přeloženy do českého jazyka nebo musí obsahovat vícejazyčný standardní formulář doplněný glosářem. Matriční úřad může potřebná ověření listin a předložení stanovených dokladů prominout, je-li jejich opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou. Podrobné informace sdělí na dotaz matriční úřad.

  

Formuláře

Dotazník k uzavření manželství snoubenci obdrží na kterémkoli matričním úřadu. Jeho první část vyplňují snoubenci ve spolupráci s matrikářem. Druhou část vyplňuje matrikář.

Protokol o uzavření manželství vyplňuje, v případě občanského sňatku, matrikář ve spolupráci se snoubenci nebo snoubencem na základě veřejných listin a listin, které snoubenci předloží.

Protokol o uzavření manželství vyplňuje, v případě občanského sňatku bez přítomnosti matrikáře, ve spolupráci se snoubenci nebo snoubencem na základě veřejných listin a listin, které snoubenci předloží, oddávající. Protokol o uzavření manželství musí doručit matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu bylo manželství uzavřeno, a to do 3 pracovních dnů.

Protokol o uzavření manželství vyplňuje, v případě církevního sňatku, oddávající z církve nebo náboženské společnosti. Oddávající je povinen do 3 pracovních dnů od uzavření manželství doručit protokol o uzavření manželství s uvedením skutečností podle jiného právního předpisu matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu bylo manželství uzavřeno.

  

Poplatky a termíny

Poplatky

Uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky je zpoplatněno částkou 5 000,- Kč.

Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky, je zpoplatněno částkou 3 000,- Kč.

Přítomnost matrikáře u prohlášení snoubenců, že spolu vstupují do manželství, před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, městské části hlavního města Prahy, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, které nejsou matričním úřadem, není-li ani jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu ve správním obvodu této obce, městské části hlavního města Prahy, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města je zpoplatněno částkou 1 000,- Kč.

Vydání povolení uzavřít manželství mimo určené místo nebo dobu je zpoplatněno částkou 3 000,- Kč.

Vydání osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku, je zpoplatněno částkou 500,- Kč.

Poplatky se platí v hotovosti nebo složenkou před provedením úkonu.

  

Poznámky a osvobození od poplatku

Poznámky

Poplatek se vybírá jen od jednoho ze snoubenců.

Poplatek v případě uzavření manželství mimo místo i čas určené obcí pro konání slavnostních obřadů se vybírá jen jednou.

Poplatek za přítomnost matrikáře, v případě uzavření manželství před oddávajícím z nematriční obce, městské části hlavního města Prahy, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, v níž ani jeden snoubenec nemá trvalý pobyt, se nevybírá, jestliže je dán důvod pro vybrání poplatku k povolení uzavřít manželství mimo určené místo nebo dobu.
 

Osvobození

Od poplatku (povolení uzavřít manželství mimo určené místo nebo dobu) jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené.

  

Lhůty

Lhůty nejsou stanoveny.

  

Další účastníci

Je-li snoubenec neslyšící, hluchoslepý nebo němý, popřípadě činí-li prohlášení v jiném než českém nebo slovenském jazyce, je nutná přítomnost tlumočníka nebo prostředníka. Neslyšícímu, hluchoslepému nebo němému snoubenci zajistí přítomnost tlumočníka matriční úřad; ustanovení správního řádu o právech osoby neslyšící nebo hluchoslepé se použijí obdobně. V ostatních případech zajišťuje přítomnost tlumočníka snoubenec na vlastní náklady.

Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit. Nejde-li o tlumočníka jmenovaného ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu, musí tlumočník složit slib do rukou matrikáře, a to ve znění slibu podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, ve znění zákona č. 166/2020 Sb.). Znění slibu předkládá matrikář.

Je třeba, aby snoubenci tuto skutečnost sdělili matrikáři při vyřizování formalit před uzavřením manželství.

Tlumočník se podepisuje na protokol o uzavření manželství. Prokazuje svoji totožnost matrikáři.

Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. V protokolu o uzavření manželství se uvádí jméno(a), příjmení, rodné číslo, popř. datum narození, místo a okres (stát) narození. Svědkové prokazují svoji totožnost platným dokladem.

  

Právní úprava

 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů
 • sdělení č. 235/1995 Sb., Ministerstva zahraničních věcí České republiky o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě některých otázek na úseku matrik a státního občanství.
   

Doplňující zákony a předpisy

 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů.

  

Opravné prostředky a sankce

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí, kterým matriční úřad nevyhoví žádosti snoubence/ců o prominutí předložení dokladů potřebných k uzavření manželství, je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení.

Odvolání se podává prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.
 

Sankce

Neuvedeny

  

Kde získáte bližší informace

 • na kterémkoliv matričním úřadu České republiky, případně krajském úřadu
 • na Ministerstvu vnitra,
  odbor všeobecné správy,
  oddělení matrik a ověřování,
  Náměstí Hrdinů 3
  140 21, Praha 4
  E-mail: ovs@mvcr.cz
              posta@mvcr.cz

  

Odbor všeobecné správy, oddělení matrik a ověřování, dne 8. února 2024

  

vytisknout  e-mailem