Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Úvod do problematiky obecní (městské) policie k 30. červnu 2021

Místní působnost obecní policie

Strážník může vykonávat oprávnění a povinnosti vyplývající z jeho zaměstnání pouze na území obce, která obecní policii zřídila a ke které je strážník v pracovním poměru.

Z tohoto pravidla platí výjimky uvedené v § 3a až 3c zákona o obecní policii. Aktuální veřejnoprávní smlouvy uzavírané podle § 3a zákona o obecní policii v oblasti obecní policie jsou založeny na konstrukci, kdy se obce nacházejí na území jednoho kraje a navíc jedna ze smluvních stran nesmí mít zřízenu obecní policii. V případě vyhlášení krizového stavu nebo pořádání veřejnosti přístupné sportovní, kulturní nebo obdobné společenské akce, při níž lze předpokládat účast většího počtu osob, na území obce, umožňuje obcím, které zřídily obecní policii, uzavřít veřejnoprávní smlouvu podle § 3b zákona o obecní policii.

Veřejnoprávní smlouvu podle zákona o obecní policii je oprávněna uzavřít rada obce, protože v daném případě se nejedná o vyhrazenou působnost zastupitelstva obce ani rady obce a je tedy nutno použít „zbytkové“ ustanovení § 102 odst. 3 zákona o obcích.

Nicméně, v případě každé obce existuje možnost, aby, v souladu s dikcí § 84 odst. 4 zákona o obcích, si tuto pravomoc zastupitelstvo obce vyhradilo. Bude tedy záležet na přístupu každé konkrétní obce, zda její zastupitelstvo si tuto pravomoc vyhradí. Pokud tak neučiní, bude v předmětné věci, v souladu s výše uvedeným závěrem, dána příslušnost rady obce.

Další případ, kdy strážník může působit mimo obec, která zřídila obecní policii resp. mimo obec, které je smluvní stranou veřejnoprávních smluv ve smyslu předchozího odstavce, je spojen s jeho oprávněním zabezpečovat dopravu osob do zdravotnického zařízení nebo do záchytné stanice podle tabákového zákona (viz § 17b zákona o obecní policii). Povinnosti a oprávnění podle zákona může však strážník plnit pouze vůči přepravované osobě v rozsahu nezbytném pro zajištění této přepravy.

Rovněž tak lze v případech, kdy strážník je oprávněn předvést osobu na Policii České republiky (§ 13 zákona o obecní policii) takovou osobu předvést osobu na nejbližší útvar policie i mimo území obce, která zřídila obecní policii nebo která je smluvní stranou veřejnoprávní smlouvy podle § 3a nebo 3b. Povinnosti a oprávnění podle zákona může však strážník plnit pouze v rozsahu nezbytném pro zajištění předvedení osoby.

  


Odbor bezpečnostní politiky, 2. července 2021

vytisknout  e-mailem