Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Úvod do problematiky obecní (městské) policie k 30. červnu 2021

Právní předpisy, které se váží k oblasti obecní policie

Přímo

 1. Zákon o obecní policii (zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 163/1993 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 153/1995 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 65/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 248/2017 Sb. a zákona č. 261/2020)

 2. Vyhláška Ministerstva vnitra ČR č. 418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii

 3. Vyhláška Ministerstva vnitra ČR č. 444/2008 Sb., o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie

 4. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů - (dále jen "zákon o obcích")

 5. Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

 6. Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

 7. Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů

 8. Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění zákona č. 178/2018 Sb.

 9. Zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

 10. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 11. Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

 12. Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

 13. Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

 14. Zákon č.  449/2001Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

 15. Zákon č. 99/2004, o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)

 16. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

 17. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

 18. Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek ve znění pozdějších předpisů

 19. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů dále jen "trestní zákoník")

 20. Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů

 21. Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů)

 22. Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů

 23. Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 24. Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů

 25. Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

 26. Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších přepisů

 27. Správní řád.
   

Nepřímo

 1. Ústavní zákon  č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů,

 2. Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákoník práce") a předpisy související,

 3. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,

 4. Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů,

 5. Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,

 6. Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád).

 7. Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů.
   

Výčet výše uvedených právních předpisů není úplný. Při výkonu povinností a oprávnění se pak strážník řídí platným právním řádem České republiky včetně celé řady dalších právních předpisů.

  


Odbor bezpečnostní politiky, 2. července 2021

vytisknout  e-mailem