Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Útvar personálního ředitele sekce pro státní službu

Personální ředitelka: Mgr. Martina Postupová

Ministerstvo vnitra
Jindřišská 34
110 00 Praha 1

tel.: 974 818 269
e-mail: statnisluzba@mvcr.cz

Součástí útvaru personálního ředitele sekce pro státní službu je oddělení strategie, komunikace a organizace a oddělení rozvoje státní služby.

Útvar personálního ředitele sekce pro státní službu v rámci stanoveného předmětu činnosti zabezpečuje:

 • plnění úkolů ministerstva souvisejících s jeho působností v oblasti státní služby, a to zejména v oblastech
  • zabezpečení činností orientovaných na rozvoj a kvalitu státní služby;
  • koordinace, přípravy a realizace projektů souvisejících s agendou státní služby;
  • správy služebních vztahů, pracovněprávních vztahů a odměňování státních zaměstnanců a zaměstnanců zařazených v sekci pro státní službu a státních tajemníků;
  • podílí se na přípravě, tvorbě, realizaci a vyhodnocení Strategie rozvoje sekce pro státní službu;
  • realizuje mezinárodní spolupráci v oblasti agendy státní služby a plní úkoly vyplývající z dokumentů orgánů a institucí Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací, zejména Evropského institutu veřejné správy a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj;
  • nastavuje systém udržitelného rozvoje sekce pro státní službu prostřednictvím vnitřní i vnější komunikace;
  • plní úkoly spojené s funkcí ředitele areálu a vedoucího bezpečnostní ochrany areálu;
  • zajišťování provozních agend souvisejících s chodem sekce pro státní službu, zejména v oblastech správy svěřeného majetku;
 • zajišťuje přípravu podkladů pro rozhodování personálního ředitele sekce pro státní službu jako služebního orgánu a přípravu podkladů pro rozhodování nejvyššího státního tajemníka jako služebního orgánu;
 • připravuje návrhy právních předpisů, služebních předpisů a metodických pokynů v oblastech uvedených výše;
 • podílí se na výkonu kontrol ve služebních vztazích státních zaměstnanců;
 • podílí se na tvorbě koncepcí souvisejících se státní službou;
 • podporuje a metodicky usměrňuje řízení kvality ve služebních úřadech;
 • řídí, koordinuje a spravuje systémy řízení kvality v sekci pro státní službu;
 • vykonává roli věcného správce aplikace pro realizaci úřednické zkoušky (eZkouška);
 • koordinuje zabezpečování výkonu ochrany utajovaných informací v sekci pro státní službu;
 • připravuje návrhy právních a služebních předpisů v oblasti vysílání státních zaměstnanců do zahraničí;
 • podílí se na tvorbě výroční zprávy o státní službě;
  • koordinuje přípravu aktivit sekce pro státní službu v souladu s naplňováním strategického cíle profesionalizace a rozvoje lidských zdrojů;
  • zpracovává koncepci komunikace sekce pro státní službu;
  • je příjemcem podpory a realizátorem projektu Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy spolufinancovaného z Operačního programu Zaměstnanost pod registračním číslem CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173;
  • zajišťuje správu agendy Státní služba A1671 v Registru práv a povinností.

  

vytisknout  e-mailem