Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Upřesnění výjimky ze zákazu vstupu na území ČR a zákazu vycestovávání pro přeshraniční pracovníky - pendlery

Od 26. března 2020 dochází ke zmírnění podmínek pro tzv. pendlování pro ve pracovníky ve zdravotnictví, sociálních službách a pracovníky základních složek integrovaného záchranného systému - platí pro překračování hranic s Českou republikou, Rakouskem, Polskem, Slovenskem i Německem. 

Tato výjimka se vztahuje konkrétně na následující pracovní pozice

I. Pracovníci ve zdravotnictví

A) Povolání dle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání  a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, tedy:

 1. lékař,
 2. zubní lékař,
 3. farmaceut.
   

B) Povolání dle zákona č. 96/2004 Sb., zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), tedy:

 1. všeobecná zdravotní sestra,
 2. dětská setra,
 3. porodní asistentka,
 4. ergoterapeut,
 5. radiologický asistent,
 6. zdravotní laborant,
 7. zdravotně-sociální pracovník,
 8. optometrista,
 9. ortoptista,
 10. asistent ochrany a podpory veřejného zdraví,
 11. ortotik-protetik,
 12. nutriční terapeut,
 13. zubní technik,
 14. dentální hygienista,
 15. zdravotnický záchranář,
 16. farmaceutický asistent,
 17. biomedicínský technik,
 18. radiologický technik,
 19. adiktolog,
 20. praktická sestra,
 21. behaviorální analytik,
 22. psycholog,
 23. logoped ve zdravotnictví,
 24. zrakový terapeut,
 25. fyzioterapeut,
 26. radiologický fyzik,
 27. odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků,
 28. biomedicínský inženýr,
 29. odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví,
 30. asistent behaviorálního analytika,
 31. behaviorální technik,
 32. laboratorní asistent,
 33. ortoticko-protetický technik,
 34. nutriční asistent,
 35. asistent zubního technika,
 36. řidič vozidla zdravotnické záchranné služby,
 37. ošetřovatel,
 38. masér ve zdravotnictví a nevidomí a slabozraký masér ve zdravotnictví,
 39. zubní instrumentář,
 40. řidič zdravotnické dopravní služby,
 41. autoptický laborant,
 42. sanitář.

  

II. Pracovníci v sociálních službách

Povolání dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, tedy:

Pracovníkem v sociálních službách je ten, kdo vykonává

 1. přímou obslužnou péči o osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních sociálních služeb spočívající v nácviku jednoduchých denních činností, pomoci při osobní hygieně a oblékaní, manipulaci s přístroji, pomůckami, prádlem, udržování čistoty a osobní hygieny, podporu soběstačnosti, posilování životní aktivizace, vytváření základních sociálních a společenských kontaktů a uspokojování psychosociálních potřeb,
   
 2. základní výchovnou nepedagogickou činnost spočívající v prohlubování a upevňování základních hygienických a společenských návyků, působení na vytváření a rozvíjení pracovních návyků, manuální zručnosti a pracovní aktivity, provádění volnočasových aktivit zaměřených na rozvíjení osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností formou výtvarné, hudební a pohybové výchovy, zabezpečování zájmové a kulturní činnosti,
   
 3. pečovatelskou činnost v domácnosti osoby spočívající ve vykonávání prací spojených s přímým stykem s osobami s fyzickými a psychickými obtížemi, komplexní péči o jejich domácnost, zajišťování sociální pomoci, provádění sociálních depistáží pod vedením sociálního pracovníka, poskytování pomoci při vytváření sociálních a společenských kontaktů a psychické aktivizaci, organizační zabezpečování a komplexní koordinování pečovatelské činnosti a provádění osobní asistence,
   
 4. pod dohledem sociálního pracovníka činnosti při základním sociálním poradenství, depistážní činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, činnosti při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, činnosti při poskytování pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

  

III. Pracovníci základních složek integrovaného záchranného systému

Povolání dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, tedy v povolání v těchto základních složkách:

 1. Hasičský záchranný sbor ČR,
 2. jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany,
 3. poskytovatelé zdravotnické záchranné služby,
 4. Policie ČR.

  


27. března 2020

vytisknout  e-mailem