Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ukončení trvalého pobytu

Kdo a za jakých podmínek

Kdo ukončuje místo trvalého pobytu:

 • občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy,
 • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu,
 • zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý ohlásit ukončení místa trvalého pobytu,
 • člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.

Jak a kam se obrátit

Občan sdělí své rozhodnutí o ukončení trvalého pobytu na území České republiky

v České republice na ohlašovně v místě svého trvalého pobytu, tj.

 • na obecním úřadu,
 • v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech na úřadech městských částí nebo městských obvodů, pokud tak stanoví statuty těchto měst, nebo

v zahraničí na zastupitelském úřadu České republiky.

  

Co musíte předložit

Při ukončení místa trvalého pobytu je občan povinen:

 • sdělit tuto skutečnost písemně. Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana; to neplatí v případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny nebo zastupitelského úřadu. Pokud má sdělení formu datové zprávy, občan ho po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem nebo dodá prostřednictvím datové schránky fyzické osoby,
 • prokázat totožnost občanským průkazem, popřípadě cestovním dokladem.
   

Formuláře

Neexistuje standardizovaný tiskopis. Sdělení je realizováno volnou formou.

Dnem ukončení trvalého pobytu na území České republiky se rozumí den, kdy občan předal sdělení o této skutečnosti příslušné ohlašovně, případně kdy zastupitelský úřad postoupil ohlašovně k zaevidování, nebo pozdější den, který je uveden v tomto sdělení jako den ukončení trvalého pobytu na území České republiky.

Ukončením trvalého pobytu na území České republiky končí platnost občanského průkazu.

  

Poplatky a termíny

Správní poplatek

Za ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky zaplatí občan na ohlašovně správní poplatek ve výši 100,- Kč. Za podání žádosti na zastupitelském úřadě České republiky v zahraničí pak správní poplatek ve výši 300,- Kč.
 

Lhůty

Ohlašovna zapíše údaj o ukončení trvalého pobytu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o vzniku nebo změně skutečnosti související se zapsaným údajem dozví.

Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který vydal jeho občanský průkaz, nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu je občan povinen odevzdat občanský průkaz do 15 pracovních dnů od ukončení místa trvalého pobytu.

  

Právní úprava

 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů.
   

Doplňující zákony a předpisy

 • Zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 471/2022 Sb.,
 • zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

  

Opravné prostředky a sankce

Opravné prostředky

Opravné prostředky nejsou stanoveny.
 

Sankce

Sankce nejsou stanoveny.

  

Za správnost odpovídá

Ministerstvo vnitra
odbor správních činností
oddělení evidence obyvatel,
nám. Hrdinů 3, 140 21 Praha 4
e-mail: osc@mvcr.cz

  


Odbor správních činností, 3. srpna 2023

vytisknout  e-mailem