Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ukončení a zrušení povolení k pobytu a odjezd z ČR

 1. Ukončení pobytu na území
 2. Zrušení pobytu na území

English English

Zrušení pobytu na území

MV ČR rozhodnutím zruší přechodný pobyt na území občanovi EU pokud:

 1. se stal neodůvodnitelnou zátěží systému sociální péče nebo systému pomoci v hmotné nouzi ČR,

 2. ohrožuje bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušuje veřejný pořádek, není-li zahájeno řízení o správním vyhoštění, nebo

 3. ohrožuje veřejné zdraví tím, že trpí nemocí uvedenou v požadavcích opatření před zavlečením infekčního onemocnění, pokud k takovému onemocnění došlo do 3 měsíců po vstupu na území,

za podmínky, že rozhodnutí o zrušení přechodného pobytu na území bude přiměřené z hlediska jeho zásahu do soukromého nebo rodinného života občana Evropské unie.
 

MV ČR v rozhodnutí o zrušení přechodného pobytu občana EU stanoví lhůtu k vycestování z území a udělí občanovi EU výjezdní příkaz, ve kterém stanoví lhůtu k vycestování z území, která nebude kratší než 1 měsíc (kratší lhůta k vycestování může být stanovena pouze pokud existuje důvodné nebezpečí, že by občan EU mohl při svém pobytu na území ohrozit bezpečnost státu, závažným způsobem narušit veřejný pořádek nebo je zjištěno, že trpí nemocí uvedenou v požadavcích opatření před zavlečením infekčního onemocnění). Občan EU je povinen ve stanovené lhůtě z území vycestovat.
 

MV ČR rozhodnutím ukončí rodinnému příslušníkovi občana EU, který sám není občanem Evropské unie, přechodný pobyt na území, pokud o to požádá, nebo pokud:

 • ohrožuje veřejné zdraví tím, že trpí nemocí uvedenou v požadavcích opatření před zavlečením infekčního onemocnění, pokud k takovému onemocnění došlo do 3 měsíců po vstupu na území – je-li takové rozhodnutí přiměřené z hlediska jeho zásahu do soukromého nebo rodinného života cizince,

 • je zařazen do schengenského informačního systému a příslušný orgán, který žadatele do tohoto systému zařadil, poskytne dodatečné informace, po jejichž vyhodnocení lze mít za to, že trvá důvodné nebezpečí, že by mohl při svém pobytu na území jiného schengenského státu ohrozit jeho bezpečnost nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek,

 • se dopustil obcházení zákona o pobytu cizinců s cílem získat povolení k přechodnému pobytu na území, zejména pokud účelově uzavřel manželství nebo jeho účelově prohlášeným souhlasem bylo určeno otcovství,

 • se stal neodůvodnitelnou zátěží systému dávek pro osoby se zdravotním postižením nebo systému pomoci v hmotné nouzi České republiky, nebo

 • ohrožuje bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušuje veřejný pořádek, není-li zahájeno řízení o správním vyhoštění,

za podmínky, že toto rozhodnutí bude přiměřené z hlediska jeho zásahu do soukromého nebo rodinného života rodinného příslušníka občana EU.
 

Přechodný pobyt na území se rodinnému příslušníkovi občana EU dále ukončí, pokud:

 • přestal splňovat podmínky uvedené v § 15a zákona o pobytu cizinců,

 • přestal na území pobývat společně s občanem Evropské unie, zejména pokud občan Evropské unie ukončil svůj pobyt na území nebo mu byl přechodný pobyt na území zrušen,

za podmínky, že toto rozhodnutí bude přiměřené z hlediska jeho zásahu do soukromého nebo rodinného života rodinného příslušníka občana EU.
 

Z výše uvedených důvodů se přechodný pobyt na území se rodinnému příslušníkovi občana EU na území neukončí, pokud:

 1. přestal na území pobývat společně s občanem Evropské unie, zejména pokud občan Evropské unie ukončil svůj pobyt na území nebo mu byl přechodný pobyt na území zrušen a rodinný příslušník občana Evropské unie skutečně pečuje o dítě, a to po dobu vzdělávání dítěte občana Evropské unie v základní, střední a vyšší odborné škole nebo konzervatoři nebo studia tohoto dítěte na vysoké škole,

 2. občan Evropské unie v době přechodného pobytu na území zemřel a rodinný příslušník občana Evropské unie se na území zdržoval po dobu alespoň 1 roku před úmrtím občana Evropské unie,

 3. manželství s občanem Evropské unie zaniklo na základě pravomocného rozhodnutí soudu o rozvodu manželství nebo o prohlášení manželství za neplatné a

  1. rodinnému příslušníku občana Evropské unie bylo rozhodnutím příslušného orgánu nebo dohodou manželů svěřeno do péče dítě občana Evropské unie nebo mu bylo přiznáno právo pravidelného osobního styku s dítětem občana Evropské unie pouze na území,

  2. před zahájením řízení o rozvodu nebo řízení o prohlášení manželství za neplatné toto manželství trvalo alespoň 3 roky a v době trvání manželství měl rodinný příslušník občana Evropské unie na území povolen pobyt nejméně 1 rok, nebo

  3. je to opodstatněno obzvláště obtížnými okolnostmi, zejména pokud se rodinný příslušník občana Evropské unie stal za trvání manželství obětí domácího násilí,

 4. došlo k ukončení partnerského vztahu rodinného příslušníka občana Evropské unie s občanem Evropské unie, s kterým má s občanem Evropské unie trvalý partnerský vztah, který není manželstvím a žije s ním ve společné domácnosti a

  1. rodinnému příslušníku občana Evropské unie bylo rozhodnutím příslušného orgánu nebo dohodou rodičů svěřeno do péče dítě občana Evropské unie nebo mu bylo přiznáno právo pravidelného osobního styku s dítětem občana Evropské unie pouze na území, nebo

  2. je to opodstatněno obzvláště obtížnými okolnostmi, zejména pokud se rodinný příslušník občana Evropské unie stal za trvání partnerského vztahu obětí domácího násilí, nebo

 5. rodinný příslušník občana Evropské unie neuvedený v písmenu c) nebo d) se stal obětí domácího násilí a z tohoto důvodu přestal na území pobývat společně s občanem Evropské unie.
   

Ministerstvo v rozhodnutí o ukončení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana EU stanoví lhůtu k vycestování z území a udělí rodinnému příslušníkovi výjezdní příkaz, ve kterém stanoví lhůtu k vycestování z území, která nebude kratší než 1 měsíc (kratší lhůta k vycestování může být stanovena pouze pokud existuje důvodné nebezpečí, že by občan EU mohl při svém pobytu na území ohrozit bezpečnost státu, závažným způsobem narušit veřejný pořádek nebo je zjištěno, že trpí nemocí uvedenou v požadavcích opatření před zavlečením infekčního onemocnění). Rodinný příslušník je povinen ve stanovené lhůtě z území vycestovat.

Je-li rodinnému příslušníkovi občana EU ukončen přechodný pobyt na základě jeho žádosti, případně z důvodu, že přestal splňovat podmínky uvedené v ust. § 15a zák.č. 326/1999 Sb. nebo přestal s občanem EU pobývat ve společné domácnosti, stanoví ministerstvo v rozhodnutí lhůtu k vycestování v délce 60 dní ode dne nabytí právní moci rozhodnutí. V této lhůtě je cizinec oprávněn podat ministerstvu na území žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu, nebo v případě, že na území pobývá 5 let, podat žádost o trvalý pobyt dle ust. § 68 zák.č. 326/1999 Sb.
 

MV ČR rozhodnutím zruší povolení k trvalému pobytu občana EU nebo jeho rodinného příslušníka, pokud o to požádá, nebo pokud:

 1. ohrožuje bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušuje veřejný pořádek, není-li zahájeno řízení o správním vyhoštění,

 2. je rodinným příslušníkem občana EU, který sám není občanem Evropské unie, a je zařazen do informačního systému schengenských států, a příslušný orgán, který držitele povolení k trvalému pobytu do tohoto systému zařadil, poskytne dodatečné informace, po jejichž vyhodnocení lze mít za to, že trvá důvodné nebezpečí, že by mohl při svém pobytu na území jiného schengenského státu ohrozit jeho bezpečnost nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek,

 3. se dopustil obcházení zákona o pobytu cizinců s cílem získat povolení k trvalému pobytu, zejména pokud účelově uzavřel manželství nebo jeho účelově prohlášeným souhlasem bylo určeno otcovství, nebo

 4. nepobývá na území po dobu delší než 2 po sobě jdoucí roky,

za podmínky, že rozhodnutí bude přiměřené z hlediska zásahu do jeho soukromého nebo rodinného života.
 

Ministerstvo v rozhodnutí o zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu podle písm. a) až c) rodinnému příslušníkovi občana Evropské unie, který sám není občanem Evropské unie, současně stanoví lhůtu pro vycestování z území a udělí mu výjezdní příkaz, ve kterém stanoví lhůtu k vycestování z území, která nebude kratší než 1 měsíc (kratší lhůta k vycestování může být stanovena, pouze pokud existuje důvodné nebezpečí, že by občan EU mohl při svém pobytu na území ohrozit bezpečnost státu, závažným způsobem narušit veřejný pořádek nebo je zjištěno, že trpí nemocí uvedenou v požadavcích opatření před zavlečením infekčního onemocnění). Rodinný příslušník je povinen ve stanovené lhůtě z území vycestovat.  Obdobně ministerstvo postupuje v případech, kdy platnost povolení k trvalému pobytu byla zrušena na žádost rodinného příslušníka občana Evropské unie. Rodinný příslušník občana Evropské unie je povinen ve stanovené lhůtě z území vycestovat.

  


Odbor azylové a migrační politiky, 2. srpna 2021

vytisknout  e-mailem