Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Udělení státního občanství České republiky z důvodu významného přínosu pro Českou republiku

Státní občané cizího státu i osoby bez státního občanství, kteří trvale žijí na území České republiky, mají možnost nabýt státní občanství České republiky udělením. Institut udělení státního občanství z důvodu významného přínosu pro Českou republiku se vztahuje na žadatele, jejichž státní občanství České republiky by bylo významným přínosem pro Českou republiku z hlediska vědeckého, vzdělávacího, kulturního, sportovního, sloužilo by k plnění mezinárodních závazků České republiky nebo účelům humanitárním, nebo by bylo v jiném státním zájmu.

Kdo a za jakých podmínek

Státní občané cizího státu trvale žijící na území České republiky nebo osoby bez státního občanství trvale žijící v České republice, jejichž udělení státního občanství České republiky by mělo významný přínos pro Českou republiku.

Státní občanství České republiky může (nikoli musí) Ministerstvo vnitra na žádost udělit pouze osobě (cizinci nebo osobě bez státního občanství), která splňuje současně následující podmínky:

I. Žadatel je integrován do společnosti České republiky, zejména z hlediska

 • rodinného
 • pracovního
 • sociálního

A ZÁROVEŇ
II. Žadatel neohrožuje bezpečnost státu, jeho svrchovanost a územní celistvost, demokratické základy, životy, zdraví, nebo majetkové hodnoty

A ZÁROVEŇ
III. Žadatel splňuje tyto podmínky:

1. ŽADATEL MÁ NA ÚZEMÍ ČR POVOLEN TRVALÝ POBYT

2. TRESTNÍ BEZÚHONNOST

 • Prokazuje žadatel, který je starší 15-ti let
 • Žadatel se zdržuje v České republice dobu delší než 10 let   → že nebyl pravomocně odsouzen :

  • v ČR

pro nedbalostní trestní čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody
nebo
pro úmyslný trestný čin

 • Žadatel se zdržuje v České republice dobu kratší než 10 let   → že nebyl pravomocně odsouzen :

  • v ČR

pro nedbalostní trestní čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody
nebo
pro úmyslný trestný čin

 • ve státě, jehož je státním občanem, pokud nejde o žadatele, kterému byla v České republice udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany

pro nedbalostní trestní čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody
nebo
pro úmyslný trestný čin

 • ve státech, ve kterých v posledních 10 letech přede dnem podání žádosti pobýval nepřetržitě více než 6 měsíců po dosažení věku 15 let

pro nedbalostní trestní čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody
nebo
pro úmyslný trestný čin

Podmínku nelze prominout!

3. VÝZNAMNÝ PŘÍNOS

 • Udělení státního občanství podle tohoto postupu musí být významným přínosem pro Českou republiku z hlediska vědeckého, vzdělávacího, kulturního, sportovního, slouží k plnění mezinárodních závazků České republiky nebo účelům humanitárním. Pro osvědčení tohoto důvodu musí žadatel předložit doklad.

Z jiných než zákonem stanovených důvodů uvedených výše splnění podmínek pro udělení českého státního občanství prominout nelze. K učinění výjimky není oprávněn ani ministr vnitra či jiný ústavní činitel.

Jak a kam se obrátit

Je třeba podat písemnou žádost o udělení státního občanství České republiky.

Žádost o udělení státního občanství České republiky se podává osobně u krajského úřadu (v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22), příslušného podle místa trvalého pobytu žadatele.

Úřad příslušný k podání žádosti vyplní se žadatelem dotazník a žádost o udělení státního občanství se svým stanoviskem, stanoviskem obecního úřadu z místa bydliště žadatele a dalšími doklady zašle Ministerstvu vnitra, které o žádosti rozhodne.

Ministerstvo vnitra si může žadatele předvolat k ústnímu jednání.

Co musíte předložit

Z žádosti o udělení českého státního občanství psané volnou formou musí být patrné, kdo ji podává, které věci se týká, co sleduje a kterému orgánu je určena. Dále by měla být podepsána a datována a také je vhodné ji i stručně odůvodnit. Z žádosti dále musí být patrné, zda a z jakých důvodů žadatel žádá o prominutí splnění podmínek pro udělení státního občanství České republiky.

K žádosti je třeba připojit následující doklady:
 • rodný list,
 • oddací list nebo doklad o vzniku registrovaného partnerství, pokud žadatel uzavřel manželství nebo vstoupil do partnerství,
 • doklad o rozvodu manželství nebo rozhodnutí o zrušení partnerství, pokud bylo manželství rozvedeno nebo partnerství zrušeno,
 • úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera,
 • výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudem nebo správním orgánem cizího státu nebo jiný doklad prokazující bezúhonnost žadatele, nebo čestné prohlášení o bezúhonnosti, jde-li o cizí stát, kde žadatel v posledních 10 letech pobýval po kratší dobu nebo cizí stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad nevydává či jej odmítá žadateli vydat, (dále jen „doklad o bezúhonnosti“); tyto doklady nesmí být starší než 6 měsíců,
 • životopis, zpracovaný volnou formou v českém jazyce, ve kterém uvede zejména údaje o pobytu na území České republiky, včetně délky zahraničních pobytů během této doby, pracovní nebo jiné výdělečné činnosti a studiu v České republice a rodinném a společenském životě,
 • doklad, který byl žadateli vystaven některým z ministerstev či jiným ústředním správním úřadem, Kanceláří prezidenta republiky, veřejnou nebo státní vysokou školou, nebo veřejnou výzkumnou institucí, a který osvědčuje důvod pro udělení státního občanství České republiky z důvodu významného přínosu pro Českou republiku

Doklady vystavené orgány cizího státu musí být opatřeny vyšším ověřením (superlegalizační doložkou nebo tzv. Apostillou), nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředně přeloženy do českého jazyka, jsou-li vystaveny v cizím jazyce (u dokladů vydaných orgány Slovenské republiky se překlad do českého jazyka nevyžaduje).

Formuláře

Předepsaný tiskopis - "Dotazník k žádosti o udělení státního občanství České republiky", který žadatel obdrží a vyplňuje na úřadu příslušném k podání žádosti.

Poplatky a termíny

Poplatky

Za přijetí žádosti o udělení státního občanství České republiky se úřadu příslušnému k přijetí žádosti hradí správní poplatek ve výši 2 000 Kč v případě dospělého žadatele, v případě nezletilého žadatele a žadatele, který je azylantem se hradí správní poplatek ve výši 500 Kč.

Úřad může z důvodů hodných zvláštního zřetele poplatek snížit až na částku 500 Kč, v případě nezletilého dítěte a azylanta až na 100 Kč.

V případě, že žádosti o udělení státního občanství není po provedeném správním řízení vyhověno, správní poplatek za přijetí žádosti se nevrací.

Udělení státního občanství České republiky není zpoplatněno; to se však netýká žádostí, které byly podány před 2. 8. 2021.
 

Lhůty

Úřad příslušný k podání žádosti zašle žádost o udělení státního občanství České republiky do 30 dnů Ministerstvu vnitra, které o ní následně rozhodne ve lhůtě 180 dnů od jejího doručení.

V případě vydání "Listiny o udělení státního občanství České republiky" je příslušný úřad povinen pozvat žadatele ke složení státoobčanského slibu.

Další informace

V případě kladného vyřízení žádosti je žadateli vydána "Listina o udělení státního občanství České republiky".

Státní občanství České republiky se nabývá dnem složení státoobčanského slibu (z důvodu hodných zvláštního zřetele může být složení tohoto slibu prominuto - v takovém případě se české státní občanství nabývá dnem, kdy rozhodnutí o prominutí státoobčanského slibu nabylo právní moci). Při složení státoobčanského slibu je žadateli předána "Listina o udělení státního občanství České republiky". Děti mladší 15 let státoobčanský slib neskládají.

Dítě nabývá státní občanství České republiky udělením dnem, kdy jeho zákonný zástupce převezme Listinu o udělení státního občanství České republiky pro dítě.

Státoobčanský slib se skládá veřejně a slavnostním způsobem před ředitelem krajského úřadu (v hlavním městě Praze před tajemníkem úřadu městské části Praha 1 až 22), nebo před jím pověřenou osobou. Státoobčanský slib lze v případě důvodů hodných zvláštního zřetele složit i v cizině před vedoucím zastupitelského úřadu nebo konzulárního úřadu České republiky, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem nebo před jím pověřenou osobou.

Žadatel může složit státoobčanský slib nejpozději do 12 měsíců ode dne, kdy mu byla výzva ke složení státoobčanského slibu doručena. Pokud státoobčanský slib v této lhůtě nesloží, ministerstvo usnesením řízení zastaví a rozhodnutí o udělení státního občanství České republiky zruší.

Právní úprava

Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky
Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 433/2013 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního občanství České republiky
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Opravné prostředky a sankce

Opravné prostředky

Nevyhoví-li Ministerstvo vnitra žádosti o udělení českého státního občanství, vydá ve věci zamítavé rozhodnutí. Proti rozhodnutí o nevyhovění žádosti o udělení občanství České republiky lze podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad (odvolání) ministrovi vnitra prostřednictvím oddělení státního občanství a matrik Ministerstva vnitra.  Ministr vnitra rozhodne o takto podaném rozkladu ve lhůtě 120 dnů ode dne podání rozkladu.

Žádosti o udělení státního občanství České republiky, které jsou zamítnuty z důvodu ohrožení bezpečnosti státu, jsou vyloučeny ze soudního přezkumu.

Ministerstvo vnitra může přerušit správní řízení a stanovit lhůtu pro odstranění vad (např. z důvodu doplnění dokladů, které musí být obligatorně připojeny k žádosti, nebo jiných dokladů nezbytných k posouzení otázky, zda jsou splněny podmínky pro udělení českého státního občanství). Proti rozhodnutí Ministerstva vnitra o přerušení správního řízení nelze podat rozklad (není opravný prostředek).

Sankce

Pokud žadatel o udělení státního občanství České republiky uvede nepravdivý nebo neúplný údaj o své bezúhonnosti v čestném prohlášení, jedná se o přestupek a lze mu uložit pokutu do 20 000 Kč.

Úmyslné uvedení nesprávných nebo neúplných údajů správnímu orgánu nebo jejich úmyslné zatajení nebo uvedení nepravdivého údaje, které by mohlo mít vliv na rozhodnutí o udělení státního občanství České republiky je také kvalifikováno jako přestupek a může být sankcionováno pokutou do 50 000 Kč.

Kde získáte bližší informace

Další informace na žádost podají krajské úřady (v Praze úřady městských částí Praha 1 až 22 neboa Magistrát hlavního města Prahy) nebo Oddělení státního občanství odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra, Náměstí Hrdinů 3, 140 21, Praha 4, a to buď písemně na uvedené adrese, telefonicky na telefonním čísle 974 817 438 nebo i elektronickou poštou: obcanmat@mvcr.cz. 
Za správnost odpovídá:
 • Ministerstvo vnitra Odbor všeobecné správy oddělení státního občanství
  Náměstí Hrdinů 3, 140 21 Praha 4
  obcanmat@mvcr.cz
  tel. 974 817 438 (informační linka oddělení státního občanství)
  tel. 974 817 411 (sekretariát oddělení státního občanství)
 


Odbor všeobecné správy, oddělení státního občanství, 20. března 2024

vytisknout  e-mailem