Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Účastníci správního řízení o žádosti o povolení k pobytu

English English

Obecně je okruh účastníků správního řízení vymezen v § 27 a § 28 správního řádu a jsou jimi:

a) v řízení o žádosti žadatel a další dotčené osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu,
b) v řízení z moci úřední dotčené osoby, jimž má rozhodnutí založit, změnit nebo zrušit právo anebo povinnost nebo prohlásit, že právo nebo povinnost mají nebo nemají,
c) osoby, které mohou být rozhodnutím správního orgánu přímo dotčeny na svých právech nebo povinnostech,
d) osoby, o kterých to stanoví zvláštní zákon,
e) v pochybnostech i ten, kdo tvrdí, že je účastníkem řízení, dokud se neprokáže opak.

Z povahy řízení o žádosti o povolení k pobytu vyplývá, že účastníkem tohoto řízení bude vždy cizinec žádající o toto povolení.
 
Koho by bylo nutné dále považovat za účastníka řízení o žádosti o trvalý pobyt, je zapotřebí zkoumat vždy podle individuálních okolností případu.
 
Pokud se v rámci řízení o žádosti o povolení k pobytu objeví osoba, kterou je nutné považovat za účastníka řízení a nejsou-li o tom pochybnosti, MV ČR s takovou osobou jako s účastníkem řízení jedná. Tzn., že taková osoba má práva účastníka řízení – právo na seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí, právo na doručení písemného vyhotovení rozhodnutí apod. Pokud se však postavení účastníka správního řízení o žádosti o povolení k pobytu domáhá osoba (např. je v žádosti o trvalý pobyt jako účastník řízení označena), která dle názoru MV ČR postavení účastníka řízení nemá, MV ČR vydá usnesení o tom, že tato osoba není účastníkem řízení dle § 28 odst. 1 . Do doby vydání usnesení MV ČR s takovou osobou jedná jako s účastníkem řízení podle § 28 odst. 1 .

vytisknout  e-mailem