Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Tisková zpráva ze zasedání Republikového výboru pro prevenci kriminality

Zasedání Republikového výboru pro prevenci kriminality (dále jen RVPPK) se konalo ve čtvrtek 26. května 2011 v budově Ministerstva vnitra na Letné (MV). 

Jednání řídil Mgr. Radek Jiránek z odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra (dále jen OPK).
 
Na jednání zazněly informace o:
  • realizaci dotační politiky v působnosti resortu MŠMT 
  • programu Bezpečná lokalita – Bezpečné bydlení
  • projektu „Asistent prevence kriminality“
  • závěrech 19. zasedání Komise OSN pro prevenci kriminality a trestní justici
O dotační politice resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti prevence rizikového chování referovala Ing. Radka Heřmánková. V roce 2010 byla poskytnuta podpora 212 projektům ve výši 21 185 000 Kč. Byly podpořeny jak certifikované programy (tj. dlouhodobé všeobecné primární prevence užívání drog, zvláště zaměřené na prevenci užívání legálních drog - alkoholu, tabákových výrobků), tak i programy nepodléhající certifikaci (tj. primární prevence rizikového chování - agrese a šikana, záškoláctví, poruchy příjmu potravy; oblast rasismu a xenofobie, negativního působení sekt, sexuálního rizikového chování, kriminálního chování - krádeže, vandalismus, závislosti; projekty evaluace potřebnosti, dostupnosti a efektivnosti služeb a projekty zaměřené na poskytování odborných a ověřených informací odborné či laické veřejnosti.
Více na stránkách MŠMT.
 
Další informaci o průběhu pilotního projektu prevence kriminality „Bezpečná lokalita – Bezpečné bydlení“, realizovaného v Brně v bytovém domě Koniklecova č. 5, podal JUDr. Tomáš Koníček z OPK. Z přidělené státní finanční dotace z MV (600 tisíc Kč) a za podpory Statutárního města Brna (400 tisíc Kč) se v roce 2010   podařilo dokončit II. etapu. Projekt přispívá ke zvýšení standardu bezpečí, zlepšení mezilidských vztahů a spolupráci mezi veřejností, policií, samosprávou a vlastníky tohoto bytového domu. Již nyní se prokazuje, že postoje občanů k problematice bezpečnosti se mění, získávají motivaci k lepšímu zabezpečení bytů a domů, k bezpečnějšímu chování, k respektování domovního řádu a ke zlepšení sousedských vztahů. Zkušenosti z pilotního projektu budou v I. pololetí roku 2012 zpracovány v „Metodice zabezpečení bytových komplexů na sídlištích“. Projekt v květnu 2011 získal 1. cenu v soutěži preventivních projektůEvropského fóra pro bezpečnost ve městech – EFUS.
Více na webu MV.
 
O „Programu prevence kriminality a extremismu – Úsvit“, který OPK realizuje od září roku 2009 v 10 lokalitách České republiky, hovořil Mgr. Radek Jiránek. Cílem programu je zvyšování bezpečí v sociálně vyloučených lokalitách  a jejich okolí, eliminace sociálně rizikových jevů, prevence útoků páchaných s extremistickým motivem a podpora nerepresivních metod práce Policie ČR i obecní policie. V rámci dílčího projektu „Asistent prevence kriminality“ pracují ve vybraných lokalitách vyškolení, převážně romští asistenti. S místní znalostí a s výhodou příslušnosti k romské komunitě pomáhají obecní policii s udržováním veřejného pořádku. Asistent prevence kriminality je zaměstnancem samosprávy zařazeným v obecní policii ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Asistent není strážníkem ani čekatelem, ale plní úkoly, které nejsou dle zákona o obecní policii svěřeny výhradně strážníku nebo čekateli. Projekt byl vyhodnocen jako úspěšný. V I. čtvrtletí 2011 předložil OPK žádost o dotaci tříletého projektu „Asistent prevence kriminality“ v rámci strukturálních fondů Evropské unie - Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ). V březnu 2011 podpořen ve výši 37 771 432 Kč, ukončení projektu je plánováno na březen 2014.
Více na webu MV.
 
Přítomní dostali k dispozici zprávu o 20. zasedání Komise OSN pro prevenci kriminality a trestní justici, které se konalo v dubnu 2011 ve Vídni. Více informaci najdete na webu Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC).
 
Na závěr Mgr. Jiránek poděkoval paní Janě Jarošové, která z OPK odchází, za její dlouholetou, spolehlivou a precizní práci tajemnice RVPPK a oznámil, že novou tajemnicí RVPPK se stává PhDr. Ivana Dostálová.
 
Příští zasedání RVPPK se uskuteční dne 30. června 2011.
 
Odbor prevence kriminality MV, 8. 6. 2011
Mgr. Květa Dočkalová

vytisknout  e-mailem