Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Tisková zpráva ze zasedání Republikového výboru pro prevenci kriminality

červen 2011 

 
Zasedání Republikového výboru pro prevenci kriminality (dále jen RVPPK) se konalo ve čtvrtek 30. června 2011 v budově Ministerstva vnitra na Letné (MV). Jednání řídila Mgr. Jitka Gjuričová, ředitelka odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra (dále jen OPK).
 
Na jednání zazněly informace o:
  • výzkumu možností využívání náhradních opatření za vazbu v trestním řízení
  • projektu Úsvit
  • vývoji situace v oblasti nabídky metamfetaminu, včetně dostupnosti prekurzorů pro jeho výrobu
  • přípravě „Strategie prevence kriminality na léta 2012 až 2015“
 
Zadání výzkumného úkolu Opatření nahrazující vazbu v trestním řízení vyplynulo z usnesení vlády ČR č. 1151 ze dne 15. 10. 2007 k materiálu „Hodnocení systému péče o ohrožené děti“. Předmětem výzkumu, který realizoval Institut pro kriminologii a sociální prevenci (IKSP) v letech 2009 a 2010, byla právní úprava těchto opatření v trestním řízení a její praktická aplikace v českém trestním procesu. Cílem výzkumu bylo získání podrobných poznatků z praxe v této oblasti, nalezení problémových míst v aplikaci alternativ nahrazujících vazbu a posouzení možnosti jejich využívání ve větším rozsahu, včetně elektronického sledování v rámci těchto opatření. Po stručné informaci o výsledcích studie, kterou podal JUDr. Petr Zeman, Ph.D., následovala živá diskuse o praktickém využití výsledků výzkumu ke zlepšení stávají praxe. Přítomní se shodli na tom, že by měla být sestavena meziresortní skupina odborníků, která by iniciovala a zaštiťovala prosazování pozitivních aktivit v této oblasti, včetně nutnosti vzdělávání soudců. Výsledky výzkumu byly publikovány v edici IKSP STUDIE a v plném znění jsou k dispozici na webu IKSP na adrese http://www.ok.cz/iksp/publikace.html.
 
Shrnutí dosavadního průběhu avývoje Programu prevence kriminality a extremismu – Úsvit předložila ředitelka OPK Mgr. Jitka Gjuričová.Zdůraznila především úspěch projektu Asistent prevence kriminality (APK),který byl v letošním roce zařazen mezi projekty podpořené Evropskými strukturálními fondy, a jehož úspěšné absolvování by se v budoucnu mělo stát předpokladem zisku trvalého zaměstnání alespoň pro 20% APK. Mgr. Pavel Štern, ředitel Probační a mediační služby ČR, v diskusi zmínil také několikaleté pozitivní zkušenosti s projektem Romský mentor (tj. působení pracovníků, kteří pod vedení Sdružení pro probaci a mediaci v justici pomáhají odsouzeným vykonat uložený alternativní trest obecně prospěšných prací a tím předejít jeho přeměně v trest odnětí svobody).
 
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky zřídila v roce 2009 Pracovní skupinu pro metamfetamin, která na jednání RVPPK předkládá průběžné zprávy o dopadu opatření pro omezení nabídky a poptávky po pervitinu. Hlavním prekurzorem pro výrobu pervitinu se v posledních letech stal pseudoefedrin, který je extrahován z volně prodejných léčivých přípravků. S účinností od 1. června 2009 byl novelizován zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů, a došlo ke zpřísnění právního režimu nakládání s léčivými přípravky obsahujícími pseudoefedrin (LOP). Ing. Lucia Kiššová uvedla, že zavedená opatření měla vliv na snížení prodeje LOP v lékárnách v ČR, nicméně LOP jsou ve velkém množství dováženy především z Polska. Mezi doporučení pracovní skupiny patří požadavek, aby se na jednáních v rámci Evropské unie více a důrazněji upozorňovalo na tuto problematiku. Cílem by měla být dohoda nad systematickým zaváděním regulace prodeje LOP a efedrinuna evropské úrovni, především v sousedních zemích (zejména v Polsku, ale i Slovensku a Německu). Úkol má garantovat především Ministerstvo zahraničních věcí v přímé spolupráci s národním protidrogovým koordinátorem. Více na www.drogy-info.cz
 
Mgr. Gjuričová okomentovala předloženou osnovu připravované Strategie prevence kriminality na léta 2012 až 2015 a ostatní materiály seznamující se situací a s východisky pro její tvorbu (Organizace prevence, přehled kriminality v krajích ČR – rizikové okresy apod.). Požádala přítomné, aby tuto osnovu akceptovali a do podkladů za své resorty zařadili i další inovativní náměty. Tajemnice RVPPK PhDr. Ivana Dostálová pak seznámila s časovým harmonogramem zpracování Strategie.
 
Příští zasedání RVPPK se uskuteční dne 22. září 2011.
 
Odbor prevence kriminality MV
Mgr. Květa Dočkalová

vytisknout  e-mailem