Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace o podmínkách kandidatury ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky

Volby do Evropského parlamentu na území České republiky upravuje zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

 • Kdy se budou volby do Evropského parlamentu na území České republiky konat? (§ 3 zákona)
  Volby do Evropského parlamentu se budou na území České republiky konat ve dnech 24. a 25. května 2019. Dne 24. května 2019 (pátek) se bude hlasovat od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 25. května 2019 (sobota) se bude hlasovat od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
   
 • Kdo může ve volbách do Evropského parlamentu konaných na území České republiky kandidovat ?  (§ 6 zákona)
  Poslancem Evropského parlamentu může být na území České republiky zvolen každý občan České republiky a každý občan jiného členského státu EU, který
  • alespoň druhý den voleb dosáhl věku 21 let a
  • nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva,

jde-li o občana jiného členského státu EU, dále za podmínky, že

 • není v členském státě EU, jehož je státním občanem, zbaven práva být volen a
 • je na území České republiky nejpozději druhý den voleb po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu (tj. nejméně od 10. dubna 2019).
   
 • Kdo je oprávněn podávat kandidátní listiny ?  (§ 21 zákona)
  Kandidátní listiny pro volby do Evropského parlamentu mohou podávat politické strany a politická hnutí registrovaná na Ministerstvu vnitra České republiky podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, jejichž činnost nebyla pozastavena, a jejich koalice. Za kandidátní listinu podanou koalicí se považuje ta, kterou všechny společně kandidující politické strany a politická hnutí jednoznačně na kandidátní listině jako koaliční označí a uvedou, kdo je členem koalice a jaký je její název.

  Každá politická strana, politické hnutí a koalice může podat pouze jednu kandidátní listinu.

  Pokud politická strana nebo politické hnutí podávají kandidátní listinu samostatně, nemohou již být součástí koalice. Každá politická strana nebo politické hnutí může být součástí pouze jedné koalice.

  Kandidát může být uveden pouze na jedné kandidátní listině.

  Politické strany, politická hnutí a jejich koalice mohou na svoji kandidátní listinu navrhnout i kandidáty, kteří jsou členy jiné politické strany nebo politického hnutí, anebo jsou bez politické příslušnosti. Členství v politické straně nebo politickém hnutí není podmínkou kandidatury ani pro státní občany České republiky ani pro občany jiných členských států EU.
   
 • Kdy, kde a jak se podávají kandidátní listiny ?  (§ 21 odst. 3 zákona)
  Kandidátní listiny se podávají nejpozději 66 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 19. března 2019 do 16.00 hodin Ministerstvu vnitra (náměstí Hrdinů 4, Praha 4) prostřednictvím zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice.

  Nejpozději 60 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 25. března 2019 do 16.00 hodin, lze doplňovat další kandidáty do kandidátní listiny a měnit jejich pořadí.
   
 • Jaké jsou náležitosti kandidátní listiny ?  (§ 22 odst. 1 zákona)
  Kandidátní listina obsahuje
 1. název politické strany, politického hnutí nebo koalice a složení koalice,
 2. jména a příjmení kandidátů, datum narození, údaj o pohlaví, jejich povolání (výběr je ponechán na kandidátech, nicméně neměla by tam být uvedena činnost, která zjevně není povoláním či zaměstnáním, ale pouhým zájmem či zálibou kandidáta), obec trvalého pobytu (u občana jiného členského státu EU obec pobytu), název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy, nebo údaj, že kandidát je bez politické příslušnosti,
 3. pořadí kandidáta na kandidátní listině vyjádřené pomocí arabské číslice,
 4. jméno a příjmení zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice s uvedením místa, kde je přihlášen k trvalému pobytu nebo jde-li o občana jiného členského státu EU, místo pobytu (doporučuje se, aby zmocněnec uvedl též svoji kontaktní adresu, telefonní číslo a e-mail, na kterém ho bude možno v případě potřeby operativně kontaktovat; je-li navržen náhradník zmocněnce, uvedou se u něj stejné údaje jako u zmocněnce),
 5. jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo,
 6. podpis zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice,
 7. jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jménem politické strany nebo politického hnutí; v případě koalice jména, příjmení, označení funkcí a podpisy osob oprávněných jednat jménem politických stran a politických hnutí, které ji tvoří.

Na kandidátní listině může být uvedeno nejvýše 28 kandidátů.

 • Co musí být přiloženo ke kandidátní listině ?  (§ 21 odst. 4, § 22 odst. 2 a 3 zákona) 
  • potvrzení o složení příspěvku na volební náklady ve výši 19 000 Kč. Příspěvek se skládá na zvláštní účet zřízený Ministerstvem vnitra u České národní banky. Ministerstvo vnitra zřídí tento účet nejpozději 13. března 2019 a číslo tohoto účtu zveřejní na úřední desce Ministerstva vnitra v budově, v níž sídlí Státní volební komise (náměstí Hrdinů 3, Praha 4) a zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup (na internetových stránkách Ministerstva vnitra www.mvcr.cz pod bannerem Volby a Volby do Evropského parlamentu),
  • doklad o státním občanství kandidáta,
   • Je-li kandidátem občan České republiky, prokazuje státní občanství České republiky
    • a) občanským průkazem České republiky,
    • b) cestovním dokladem České republiky,
    • c) osvědčením ne starším 1 roku,
    • d) listinou o nabytí nebo udělení státního občanství České republiky ne starší 1 roku; případně se může kandidát osobně dostavit s občanským průkazem nebo cestovním dokladem na Ministerstvo vnitra, které registruje kandidátní listiny, kde bude se souhlasem kandidáta pořízena kopie dokladu se záznamem o ověření požadovaných skutečností.
   • Je-li kandidátem občan jiného členského státu EU, je dokladem o státním občanství listina, která je domovským členským státem kandidáta uznávána jako doklad o státním občanství a která je za účelem jejího použití v České republice opatřena vyšším ověřením, nestanoví-li mezinárodní smlouva, jíž je Česká republika vázána, jinak, a opatřena úředním překladem do českého jazyka; případně se může kandidát osobně dostavit s občanským nebo cestovním dokladem vydaným jeho domovským státem na Ministerstvo vnitra, které registruje kandidátní listiny, kde bude se souhlasem kandidáta pořízena kopie dokladu se záznamem o ověření požadovaných skutečností,
  • vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb, a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do Evropského parlamentu, a to ani v jiném členském státě EU. V prohlášení kandidát dále uvede místo svého trvalého pobytu, nebo jde-li o občana jiného členského státu EU místo pobytu, a datum narození; prohlášení může být učiněno v českém jazyce anebo v jazyce anglickém, francouzském či německém,
  • je-li kandidátem občan jiného členského státu EU, uvede v prohlášení navíc místo narození a adresu svého posledního místa pobytu v členském státě původu a připojí prohlášení, že v členském státě původu nebyl soudním nebo správním rozhodnutím zbaven práva být volen.

Vzor kandidátní listiny pro volby do Evropského parlamentu a prohlášení kandidáta pro občana ČR i pro občana jiného členského státu EU jsou uvedeny v příloze č. 1 vyhlášky č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, v platném znění.

Vzor kandidátní listiny a prohlášení kandidáta ke stažení ve formátu doc zde nebo ve formátu pdf zde.
 

 • Jak probíhá projednání a registrace kandidátní listiny ?  (§ 23 zákona)
  Ministerstvo vnitra přezkoumá ve lhůtě od 66 do 60 dnů přede dnem voleb (od 19. března do 25. března 2019) předložené kandidátní listiny. Není-li kandidátní listina podána způsobem, který stanoví zákon nebo nemá-li zákonem požadované náležitosti nebo obsahuje-li nesprávné údaje, vyzve Ministerstvo vnitra písemně prostřednictvím zmocněnce politickou stranu, politické hnutí nebo koalici nejpozději 58 dnů přede dnem voleb (27. března 2019), aby závady odstranila do 50 dnů přede dnem voleb (4. dubna 2019). Ve stejné lhůtě může vady odstranit zmocněnec i bez vyzvání Ministerstva vnitra.

  Ministerstvo vnitra rozhodne nejpozději do 48 dnů přede dnem voleb (6. dubna 2019)
  • o registraci kandidátní listiny splňující náležitosti stanovené zákonem,
  • o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině, pokud politická strana, politické hnutí nebo koalice ve stanovené lhůtě závady, které se týkají pouze kandidáta, neodstraní, nebo pokud obdrží od členského státu původu kandidáta – občana jiného členského státu informaci, že tento kandidát byl zbaven práva být volen,
  • o odmítnutí kandidátní listiny, jestliže není podána v souladu se zákonem nebo neobsahuje zákonem stanovené náležitosti a nápravy nebylo dosaženo ani na základě výzvy k odstranění závad ani vyškrtnutím kandidáta.

Rozhodnutí Ministerstva vnitra se zašle tomu, kdo je proti tomuto rozhodnutí oprávněn domáhat se ochrany u soudu, a současně se zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup (na internetových stránkách Ministerstva vnitra www.mvcr.cz pod bannerem Volby a Volby do Evropského parlamentu) a bude vyvěšeno na úřední desce budovy Ministerstva vnitra, v níž sídlí Státní volební komise (náměstí Hrdinů 3, Praha 4) s vyznačením dne vyvěšení. Za doručené se rozhodnutí považuje třetím dnem ode dne jeho vyvěšení.

Proti rozhodnutí o odmítnutí kandidátní listiny a rozhodnutí o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině se může domáhat soudní ochrany dotčená politická strana, politické hnutí nebo koalice a u škrtnutí kandidáta i tento kandidát. Proti rozhodnutí o registraci kandidátní listiny se mohou ostatní politické strany, politická hnutí a koalice, které podaly kandidátní listinu, domáhat soudního rozhodnutí o zrušení registrace. Soudní ochrany se lze domáhat do 2 dnů od doručení rozhodnutí. Příslušným je Nejvyšší správní soud.

Na základě rozhodnutí soudu provede Ministerstvo vnitra zaregistrování kandidátní listiny i po lhůtě, nejpozději však 20 dnů přede dnem voleb (4. května 2019).
 

 • Jak a kdy je možné vzdát se kandidatury nebo ji odvolat ?  (§ 24 zákona)
  Kandidát se může písemným prohlášením doručeným Ministerstvu vnitra do 48 hodin před zahájením voleb (22. května 2019 do 14.00 hodin) vzdát své kandidatury. Stejným způsobem může zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice jeho kandidaturu odvolat. Takové prohlášení nelze vzít zpět.
   
   
 • Co je volební kampaň a jak dlouho trvá? (§ 59 zákona)
  Volební kampaní se rozumí jakákoli propagace kandidující politické strany, polického hnutí nebo koalice anebo jejich kandidáta nebo volební agitace ve prospěch kandidující politické strany, polického hnutí nebo koalice anebo jejich kandidáta, zejména veřejné oznámení určené na jejich podporu anebo sloužící v jejich prospěch, včetně jakékoli doprovodné akce, za které se poskytne nebo obvykle poskytuje úplata. Za volební kampaň se považuje i sdělení v neprospěch jiné kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice anebo jejich kandidáta.

  Volební kampaň podle tohoto zákona začíná dnem vyhlášení voleb do Evropského parlamentu a končí dnem vyhlášení celkových výsledků voleb do Evropského parlamentu.

 • Co je volební účet a od kdy ho musí kandidující subjekt mít? (§ 59a a § 59d zákona)
  Každá kandidující politická strana, politické hnutí nebo koalice jsou povinny si pro financování volební kampaně nejpozději do 5 dnů ode dne vyhlášení voleb zřídit účet umožňující bezplatný a nepřetržitý přístup třetích osob k zobrazování přehledu platebních transakcí na tomto účtu (dále jen „volební účet“).

  Volební účet musí být veden u banky, spořitelního a úvěrního družstva nebo u zahraniční banky, která má pobočku umístěnu na území České republiky.
   
  Kandidující politická strana, politické hnutí nebo koalice zajistí, aby přístup k volebnímu účtu byl po dobu trvání tohoto účtu vymezenou v § 59a zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na jejich internetových stránkách.

Problematika financování volební kampaně spadá do působnosti Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Bližší informace jsou uvedeny zde: http://udhpsh.cz.

vytisknout  e-mailem