Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Integrovaný operační program

Pro využívání prostředků z Evrospkého fodnu pro regionální rozvoj EU v programovacím období 2007 - 2013 připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem kultury a Ministerstvem práce a sociálních věcí Integrovaný operační program, který byl schválen Evropskou komisí 20. prosince 2007.  

Integrovaný operační program na stránkách OSF MV ČR

Loga IOPLoga IOP

Představení IOP

V rámci Integrovaného operačního programu se integruje několik tématických oblastí podpory, které musí být z hlediska vymezených kompetencí, subsidiarity a dělby práce zajišťovány z centrální úrovně orgány státní správy nebo orgány územní samosprávy.
Operační program je spolufinancovaný z Evropského fondu regionálního rozvoje a jeho prostřednictvím je možno financovat tzv. investiční projekty.

Řídícím orgánem programu je Ministerstvo pro místní rozvoj. Řídící orgán v souladu s článkem 60 nařízení EK č. 1083/2006 odpovídá za řízení a provádění operačního programu v souladu se zásadou řádného finančního řízení.
V souladu se schváleným delegováním činností zabezpečuje Ministerstvo vnitra jako zprostředkující subjekt pro následující oblasti intervence veškeré úkoly spojené s příjmem, hodnocením, výběrem a realizací projektů:

1.1.a) a 1.1.b) - Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě
2.1. Zavádění ICT v územní veřejné správě
3.4. Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik

V projektech budou podporovány aktivity spojené se zaváděním služeb elektronické veřejné správy – eGovernment s vysokou mírou využití moderních informačních a komunikačních technologií jak u centrálních úřadů, tak také na úřadech územní samosprávy s cílem přinést kvalitativní změnu v systému veřejné správy a veřejných služeb v souladu se Strategií Efektivní veřejné správy a přátelské veřejné služby v období 2007 – 2015.

Podporované aktivity: 

  • Vytváření, rozvoj a údržba celostátních základních a dalších relevantních registrů veřejné správy včetně systému bezpečného a chráněného přístupu, 
  • Sdílení dat s centrálními registry ve veřejné správě a vytváření dalších relevantních registrů pro potřeby územní veřejné správy, 
  • Budování komunikační infrastruktury veřejné správy a územní veřejné správy, 
  • Vybudování přístupových míst pro komunikaci s informačními systémy veřejné správy, 
  • Elektronizace služeb veřejné správy, a to zejména formou elektronizace procesních postupů u jednotlivých agend v oblasti justice, bezpečnosti, daňové a celní správy, kultury, vzdělávání, zdravotnictví, dopravy, zaměstnanosti, sociální péče, 
  • Elektronizace služeb veřejné správy, a to zejména formou elektronizace procesních postupů u jednotlivých agend vykonávaných orgány územní veřejné správy.

Bude rovněž posílena koordinace složek Integrovaného záchranného systému, jejich rozvoj a modernizace.

Podrobné údaje o formách podpory, způsobilých výdajích projektů a příjemcích podpory jsou uvedeny v Prováděcím dokumentu Integrovaného operačního programu pro období let 2007–2013 a budou specifikovány v jednotlivých Výzvách pro předkládání projektů.

Související odkazy

Metodika ZV pro programy spolufinancované ze SF a FS na 2007-2013 (pdf, 839 kB)

Pravidla ZV pro programy spolufinancované ze SF a FS na 2007-2013 (pdf, 414 kB)

Oddělení IOP Odboru strukturálních fondů MV ČR

Obecné dokumenty IOP na stránkách Strukturálních fondů EU

Odbor struktráních fondů, 5.1.2010

vytisknout  e-mailem