Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Stejnopisy Sbírky mezinárodních smluv

AKTUALITA:
Dne 1. prosince 2010 Ministerstvo vnitra spustilo aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv. Od tohoto data budou stejnopisy obou sbírek zveřejňovány jen jejím prostřednictvím. Aplikace obsahuje i dosud vydané stejnopisy. Tato stránka bude i nadále dostupná, avšak nebude již aktualizována.

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv v souladu s § 12 zákona 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv. Aktuálně jsou zveřejňovány všechny nově vydávané částky Sbírky. V červenci 2005 byly doplněny na webovém serveru Ministerstva vnitra všechny částky Sbírky vydané v předchozích letech. Tím Ministerstvo vnitra naplňuje ustanovení uvedeného zákona.
 

Mezinárodní smlouvy od 26. června 2008

30. listopadu 2010
Částka 48, 96 (pdf, 513 kB)
96 / 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Islámskou republikou Afghánistán

16. listopadu 2010
Částka 47, 94-95 (pdf, 856 kB)
94 / 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Jordánským hášimovským královstvím o změně Dohody mezi Českou republikou a Jordánským hášimovským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané v Ammánu dne 20. září 1997
95 / 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Makedonskou republikou měnícího Dohodu mezi Českou republikou a Makedonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic

9. listopadu 2010
Částka 46, 93 (pdf, 272 kB)
93 / 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů

5. listopadu 2010
Částka 45, 92 (pdf, 1,66 MB)
92 / 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění o účasti v adresáři veřejných klíčů ICAO pro elektronické strojově čitelné cestovní doklady a o sdílení nákladů

26. října 2010
Částka 44, 91 (pdf, 832 kB)
91 / 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí nového znění Přílohy II Úmluvy o založení Evropské kosmické agentury

19. října 2010
Částka 43, 90 (pdf, 1,97 MB)
90 / 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou změn příloh A, B a C Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech

Částka 42, 84-89 (pdf, 996 kB)
84 / 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Makedonie o hospodářské a průmyslové spolupráci
85 / 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí a nóta Velvyslanectví České republiky v Bratislavě, kterou česká strana oznámila slovenské straně změny v označení a působnosti orgánů příslušných k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a při ochraně státních hranic
86 / 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí a nóta Velvyslanectví České republiky ve Vídni, kterou česká strana oznámila rakouské straně změny v označení a působnosti orgánů příslušných k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o policejní spolupráci a o druhém dodatku k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959
87 / 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí a nóta Velvyslanectví České republiky ve Varšavě, kterou česká strana oznámila polské straně změny v označení a působnosti orgánů příslušných k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a o spolupráci v příhraničních oblastech
88 / 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí a nóta Velvyslanectví České republiky v Berlíně, kterou česká strana oznámila německé straně změny v označení a působnosti orgánů příslušných k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o spolupráci policejních orgánů a orgánů působících při ochraně státních hranic v příhraničních oblastech
89 / 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Maltou o ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Maltou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 9. dubna 2002 ve Valletě

27. září 2010
Částka 41, 83 (pdf, 10,2 MB)
83 / 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Evropsko-středomořská dohoda zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé

24. září 2010
Částka 40, 82 (pdf, 2,33 MB)
82 / 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 62/2010 Sb. m. s. o vyhlášení přijetí změn a dodatků Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)

Částka 39, 80-81 (pdf, 15 MB)
80 / 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o perzistentních organických polutantech k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států z roku 1979, přijatého v Aarhusu dne 24. června 1998
81 / 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států z roku 1979, přijatého v Göteborgu dne 30. listopadu 1999

Částka 38, 78-79 (pdf, 8,92 MB)
78 / 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o dalším snižování emisí síry k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států z roku 1979, přijatého v Oslo dne 14. června 1994
79 / 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o těžkých kovech k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států z roku 1979, přijatého v Aarhusu dne 24. června 1998

Částka 37, 75-77 (pdf, 8,65 MB)
75 / 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o snížení emisí síry nebo jejich toků přes hranice států nejméně o 30 procent k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států z roku 1979, přijatého v Helsinkách dne 8. července 1985
76 / 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o omezování emisí oxidů dusíku nebo jejich toků přes hranice států k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států z roku 1979, přijatého v Sofii dne 31. října 1988
77 / 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o omezení emisí těkavých organických látek nebo jejich toků přes hranice k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států z roku 1979, přijatého v Ženevě dne 18. listopadu 1991

8. září 2010
Částka 36, 74 (pdf, 526 kB)
74 / 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vědeckotechnické spolupráci

2. září 2010
Částka 35, 73 (pdf, 0,5 MB)
73 / 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko o změně a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko o podpoře a ochraně investic, podepsané dne 4. května 1993 v Praze

19. srpna 2010
Částka 34, 72 (pdf, 18,3 MB)
72 / 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vyhlášení Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Černá Hora na straně druhé

Částka 33, 69-71 (pdf, 6,4 MB)
69 / 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Opčního protokolu k Úmluvě o bezpečnosti personálu Organizace spojených národů a přidruženého personálu
70 / 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o nótě Velvyslanectví České republiky v Tiraně, kterou byly albánské straně oznámeny kontaktní údaje orgánů příslušných ke spolupráci podle Dohody mezi vládou České republiky a radou ministrů Albánské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti
71 / 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o strategickém posuzování vlivů na životní prostředí k Úmluvě o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států

9. srpna 2010
Částka 32, 66-68 (pdf, 1,02 MB)
66 / 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o podpisu Zápisu o opravě Smlouvy o přistoupení k Evropské unii ze dne 8. března 2010 (Pátý protokol o opravách)
67 / 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o podpisu Zápisu o opravě Smlouvy o přistoupení k Evropské unii ze dne 23. března 2010 (Šestý protokol o opravách)
68 / 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o podpisu Zápisu o opravě Lisabonské smlouvy ze dne 23. března 2010 (Čtvrtý protokol o opravách)

5. srpna 2010
Částka 31, 65 (pdf, 584 kB)
65 / 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o posilování spolupráce při prevenci a potírání závažné trestné činnosti

2. srpna 2010
Částka 30, 63-64 (pdf, 1,86 MB)
63 / 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o spolupráci při boji proti nelegálnímu zaměstnávání, neohlášené výdělečné činnosti a nelegálnímu najímání přeshraničních pracovníků a s tím souvisejícímu přeshraničnímu zneužívání sociálních dávek a neodvádění pojistného
64 / 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy Republiky Makedonie o spolupráci v oblasti vzdělávání

29. července 2010
Částka 29, 62 (pdf, 13,6 MB)
62 / 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazují sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 108/1976 Sb., č. 82/ /1984 Sb. a č. 80/1994 Sb., o vyhlášení přijetí změn a dodatků Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)

12. července 2010
Částka 28, 59-61 (pdf, 2,04 MB)
59 / 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství, kultury a vědy Mongolska o spolupráci v oblasti školství, vědy a mládeže na léta 2010–2013
60 / 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky
61 / 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o ochraně a udržitelném využívání biologické a krajinné rozmanitosti k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat

Částka 27, 58 (pdf, 1,79 MB)
58 / 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

2. července 2010
Částka 26, 57 (pdf, 3,29 MB)
57 / 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o výzkumných, vývojových, testovacích a vyhodnocovacích aktivitách

30. června 2010
Částka 25, 54-56 (pdf,  636 kB)
54 / 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o změně Dohody mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o podpoře a ochraně investic podepsané dne 17. dubna 2002 v Sarajevu
55 / 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vypovězení Úmluvy o zaměstnávání žen podzemními pracemi v podzemí a dolech všech druhů
56 / 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vypovězení článku 8 odstavce 4 Evropské sociální charty

Částka 24, 53 (pdf, 1,34 MB)
53 / 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňují sdělení č. 296/1991 Sb., č. 529/1992 Sb., č. 105/1993 Sb., č. 26/1994 Sb., č. 10/1998 Sb., č. 11/1998 Sb., č. 340/1999 Sb., č. 23/2002 Sb. m. s., č. 44/2002 Sb. m. s., č. 20/2004 Sb. m. s., č. 21/ /2004 Sb. m. s., č. 22/2004 Sb. m. s., č. 41/2005 Sb. m. s., č. 36/2006 Sb. m. s., č. 41/2008 Sb. m. s., č. 88/2008 Sb. m. s. a č. 52/ /2009 Sb. m. s. o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu ke Smlouvě

23. června 2010
Částka 23, 51-52 (pdf, 520 kB)
51 / 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Slovenské republiky o spolupráci
52 / 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcího protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Slovenské republiky k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o společném využívání stanovených informačních a archivních fondů vzniklých z činnosti ministerstev vnitra v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti ze dne 29. října 1992

27. května 2010
Částka 22, 49-50 (pdf, 641 kB)
49 / 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem cestovního ruchu Keňské republiky
50 / 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 24/2007 Sb. m. s.

18. května 2010
Částka 21, 48 (pdf, 986 kB)
48 / 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu č. 14 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, kterým se mění kontrolní systém Úmluvy

11. května 2010
Částka 20, 46-47 (pdf, 2,84 MB)
46 / 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky o hospodářské, vědeckotechnické a kulturní spolupráci
47 / 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Změně limitů odpovědnosti, které byly přijaty v souladu s článkem 24 odst. 2 Úmluvy o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě

30. dubna 2010
Částka 19, 42-45 (pdf, 1,57 MB)
42 / 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 17. března 1994 v Praze
43 / 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o učinění výhrady k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě
44 / 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava českého překladu Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, vyhlášené pod č. 10/2010 Sb. m. s.
45 / 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o dohodě mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických o přidělování styčných důstojníků

29. března 2010
Částka 18, 40-41 (pdf, 640 kB)
40 / 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Zápisu o opravě Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství
41 / 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava v textu Úmluvy o právech dítěte, vyhlášené pod č. 104/1991 Sb.
 
24. března 2010
Částka 17, 39 (pdf, 1,38 MB)
39 / 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 86/2007 Sb. m. s.

Částka 16, 37-38 (pdf, 13,1 MB)
37 / 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňuje sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 500/ /1992 Sb.
38 / 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou změny Přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu

19. března 2010
Částka 15, 35-36 (pdf, 13,8 MB)
35 / 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Evropským společenstvím pro atomovou energii a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o provádění čl. III odst. 1 a 4 Smlouvy o nešíření jaderných zbraní
36 / 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Rakouskou republikou, Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Finskou republikou, Spolkovou republikou Německo, Řeckou republikou, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Portugalskou republikou, Španělským královstvím, Švédským královstvím, Evropským společenstvím pro atomovou energii a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o provádění čl. III odst. 1 a 4 Smlouvy o nešíření jaderných zbraní

Částka 14, 34 (pdf, 31,6 MB)
34 / 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o účasti České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v Evropském hospodářském prostoru

15. března 2010
Částka 13, 29-33 (pdf, 7,8 MB)
29 / 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Tádžickou republikou na straně druhé
30 / 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Tádžikistán na straně druhé, s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii
31 / 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Přílohy D Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu
32 / 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o opravě článku 2 odst. 5 bis Změny Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu
33 / 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o opravách článku 3 odst. 1 a 3 Změny Montrealského protokolu o látkách, které
poškozují ozonovou vrstvu

Částka 12, 28 (pdf, 7,3 MB)
28 / 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje nové úplné znění Dohody o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP)

Částka 11, 23-27 (pdf, 2,9 MB)
23 / 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kyrgyzské republiky o leteckých službách
24 / 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 5/2010 Sb. m. s.
25 / 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 6/2010 Sb. m. s.
26 / 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 7/2010 Sb. m. s.
27 / 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 8/2010 Sb. m. s.

3. března 2010
Částka 10, 22 (pdf, 20,7 MB)
22 / 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 19/2007 Sb. m. s. o vyhlášení nového znění Přípojku C – Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)

2. března 2010
Částka 9, 20-21 (pdf, 53,4 MB)
20 / 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Ázerbájdžánské republiky o spolupráci v oblasti obrany
21 / 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti ochrany lesa proti šíření lýkožrouta smrkového přes hranice států na území Šumavy mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Spolkovým ministerstvem zemědělství, lesního hospodářství, životního prostředí a vodního hospodářství Rakouské republiky

26. února 2010
Částka 8, 18-19 (pdf, 5 MB)
18 / 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o záruce mezi členskými státy Evropské unie a Evropskou investiční bankou týkající se úvěrů, jež má poskytnout Evropská investiční banka na financování investičních projektů ve státech Afriky, Karibiku a Tichomoří a v zámořských zemích a na zámořských územích
19 / 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o správě nedoplatků mezi členskými státy Evropské unie a Evropskou investiční bankou upravující postupy pro platby a náhrady na základě záruk členských států ve prospěch Evropské investiční banky
 
23. února 2010
Částka 7, 16-17 (pdf, 1 MB)
16 / 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcího programu spolupráce v oblasti školství, mládeže, sportu a kultury mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky na léta 2009–2011
17 / 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce v oblasti kultury, školství, vědy a sportu mezi vládou České republiky a vládou Peruánské republiky na léta 2010–2012

18. února 2010
Částka 6, 15 (pdf, 1,42 MB)
15 / 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dvouleté smlouvy o spolupráci mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Regionálním úřadem Světové zdravotnické organizace pro Evropu na období 2010–2011

16. února 2010
Částka 5, 11-14 (pdf, 5,43 MB)
11 / 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ázerbájdžánskou republikou na straně druhé
12 / 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně, a Ázerbájdžánskou republikou na straně druhé, aby se přihlédlo k přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii
13 / 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ázerbájdžánskou republikou na straně druhé, kterým se rozšiřuje působnost dohody o partnerství a spolupráci na dvoustranný obchod s textilními výrobky s přihlédnutím k ukončení platnosti dvoustranné textilní dohody
14 / 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ázerbájdžánskou republikou na straně druhé o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

12. února 2010
Částka 4, 10 (pdf, 4,5 MB)
10 / 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením

1. února 2010
Částka 3, 5-9 (pdf, 2,29 MB)
5/2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o vzájemné právní pomoci mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými
6/2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o vydávání mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými
7/2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkové úmluvy o vzájemné právní pomoci v trestních věcech mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými
8/2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Druhé dodatkové úmluvy o vydávání mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými
9/2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašují opravy Mezinárodní úmluvy o potlačování financování terorismu, vyhlášené sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 18/2006 Sb. m. s.

21. ledna 2010
Částka 2, 3-4 (pdf, 540 kB)
3 / 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o spolupráci v oblasti protiraketové obrany
4 / 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 83/2009 Sb. m. s. o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže

8. ledna 2010
Částka 1, 1-2 (pdf, 1,12 MB)
1 / 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Brazilské federativní republiky o hospodářské a průmyslové spolupráci
2 / 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic

Částka 52, rejstřík 2009 (pdf, 590 kB)

31. prosince 2009
Částka 51, 125 (pdf, 514 kB)
125 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti Úmluvy o Europolu a souvisejících smluvních dokumentů

23. prosince 2009
Částka 50, 122-124 (pdf, 1,31 MB)
122 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Lotyšské republiky o spolupráci v oblasti obrany a vojenských vztahů
123 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Vietnamské socialistické republiky o spolupráci v oblasti vojenského vzdělávání
124 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických o výměně inženýrů a výzkumných a vědeckých pracovníků

22. prosince 2009
Částka 49, 120-121 (pdf, 1,99 MB)
120 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Kyperskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokolu k ní
121 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o údržbě silničních hraničních mostních objektů a společných úseků silnic na česko-polských státních hranicích

15. prosince 2009
Částka 48, 119 (pdf, 1,03 MB)
119 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a radou ministrů Albánské republiky
o spolupráci v boji proti trestné činnosti

11. prosince 2009
Částka 47, 116-118 (pdf, 4 MB)
116 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Mezinárodními silami a pozorovateli (MFO) o podmínkách účasti České republiky v misi MFO
117 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Království Bahrajn o podpoře a ochraně investic
118 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o dvoustranné spolupráci při podpoře průmyslového výzkumu a vývoje v soukromé sféře

7. prosince 2009
Částka 46, 115 (pdf, 2,12 MB)
115 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Syrské arabské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokolu k ní

7. prosince 2009
Částka 45, 112-114 (pdf, 2,38 MB)
112 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Gruzií o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
113 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
114 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu kulturní, vzdělávací a vědecké spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael na léta 2009–2011

1. prosince 2009
Částka 44, 111 (pdf, 26,3 MB)
111 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství

25. listopadu 2009
Částka 43, 109-110 (pdf, 1,16 MB)
109 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Dánským královstvím o změnách a ukončení platnosti Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Dánským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic
110 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací

10. listopadu 2009
Částka 42, 106-108 (pdf, 3,39 MB)
106 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě o podpůrném rámci pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (Úmluva č. 187)
107 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 17/1999 Sb., o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Běloruské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy
108 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek

23. října 2009
Částka 41, 103-105 (pdf, 1,02 MB)
103 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o hospodářské, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci
104 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kambodžského království o podpoře a vzájemné ochraně investic
105 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí k platnosti Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic

16. října 2009
Částka 40, 102 (pdf, 1,21 MB)
102 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Jihoafrické republiky o vzájemné pomoci v celních otázkách

16. října 2009
Částka 39, 100-101 (pdf, 1,64 MB)
100 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách
101 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Českým statistickým úřadem, Generálním ředitelstvím cel České republiky, Státní celní službou Ukrajiny a Státním výborem Ukrajiny pro statistiku o spolupráci v oblasti výměny celních a statistických informací

12. října 2009
Částka 38, 99 (pdf, 726 kB)
99 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Dohoda o Mezinárodní komisi pro ochranu Labe

12. října 2009
Částka 37, 94-98 (pdf, 895 kB)
94 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o vodním hospodářství na hraničních vodách
95 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o kulturní spolupráci mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Republiky Makedonie
96 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Estonskou republikou
97 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou
98 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Litevskou republikou

6. října 2009
Částka 36, 92-93 (pdf, 7,95 MB)
92 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě o založení Evropské kosmické agentury
93 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Evropskou kosmickou agenturou o přistoupení České republiky k Úmluvě o založení Evropské kosmické agentury a o souvisejících podmínkách

2. října 2009
Částka 35, 87-91 (pdf, 944 kB)
87 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kyperské republiky o mezinárodní silniční dopravě cestujících a zboží
88 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o výstavbě hraničního mostu na společných státních hranicích s napojením na státní silnici I/26 a spolkovou silnici B 20
89 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o novém propojení české silnice I/58 a polské státní silnice č. 78 a o výstavbě nového hraničního mostu přes řeku Odru v lokalitě Bohumín a Chalupki
90 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o propojení české rychlostní silnice R 11 a polské rychlostní silnice S 3 na česko-polských státních hranicích
91 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o výstavbě nového hraničního mostu přes řeku Divoká Orlice na hraničním přechodu Orlické Záhoří – Mostowice

25. září 2009
Částka 34, 85-86 (pdf, 2,2 MB)
85 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské dohody o osobách účastnících se řízení před Evropským soudem pro lidská práva
86 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Arménskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

24. září 2009
Částka 33, 84 (pdf, 9,08 MB)
84 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Římského statutu Mezinárodního trestního soudu

23. září 2009
Částka 32, 73-83 (pdf, 530 kB)
73 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Ázerbájdžánskou republikou
74 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Turkmenistánem
75 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Republikou Tádžikistán
76 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Arménskou republikou
77 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán
78 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou
79 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Běloruskem
80 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Kyrgyzskou republikou
81 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Moldavskou republikou
82 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Gruzií
83 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 84/2007 Sb. m. s. a nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 7/2009 Sb. m. s. o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže

21. září 2009
Částka 31, 66-72 (pdf, 2,91 MB)
66 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o změnách Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 25. listopadu 1997 v Hanoji
67 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Finskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
68 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Bezpečnostní smlouvy mezi Českou republikou a Švédským královstvím o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
69 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
70 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností
71 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
72 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Norského království o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací

4. září 2009
Částka 30, 65 (pdf, 1,04 MB)
65 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Jemenskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic

21. srpna 2009
Částka 29, 64 (1.4 MB)
64 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Čtvrtého protokolu o opravách Smlouvy mezi Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Portugalskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (členskými státy Evropské unie) a Českou republikou, Estonskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Maďarskou republikou, Republikou Malta, Polskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii, která byla podepsána v Aténách dne 16. dubna 2003

14. srpna 2009
Částka 28, 62-63 (pdf, 1,25 MB)
62 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Syrskou arabskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
63 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky

14. srpna 2009
Částka 27, 61 (pdf, 9,18 MB)
61 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání změn Příloh 1, 2 a 3 Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou ve věci implementace Programu švýcarsko-české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie

30. července 2009
Částka 26, 59-60 (pdf, 1,14 MB)
59 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Turecké republiky o průmyslové spolupráci v oblasti obrany
60 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o podpoře a vzájemné ochraně investic

17. července 2009
Částka 25, 57-58 (pdf, 25,2 MB)
57 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé
58 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

9. července 2009
Částka 24, 56 (pdf, 0,98 MB)
56 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

9. července 2009
Částka 23, 55 (pdf, 657 kB)
55 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění a spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem cestovního ruchu Salvadorské republiky

26. června 2009
Částka 22, 52-54 (pdf, 813 kB)
52 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňují sdělení č. 296/1991 Sb., č. 529/1992 Sb., č. 105/1993 Sb., č. 26/1994 Sb., č. 10/1998 Sb., č. 11/1998 Sb., č. 340/1999 Sb., č. 23/2002 Sb. m. s., č. 44/2002 Sb. m. s., č. 20/2004 Sb. m. s., č. 21/2004 Sb. m. s., č. 22/2004 Sb. m. s., č. 41/2005 Sb. m. s., č. 36/2006 Sb. m. s., č. 41/2008 Sb. m. s. a č. 88/2008 Sb. m. s. o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu ke Smlouvě
53 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu
54 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Francouzské republiky o zřízení a podmínkách činnosti kulturních středisek

23. června 2009
Částka 21, 50-51 (pdf, 2,4 MB)
50 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o vzájemné pomoci a spolupráci mezi celními správami
51 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a kabinetem ministrů Ukrajiny o ekonomické, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci

8. června 2009
Částka 20, 48-49 (pdf, 798 kB)
48 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o hospodářské, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci
49 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o ekonomické, průmyslové a vědecko-technické spolupráci

4. června 2009
Částka 19, 47 (pdf, 1,7 MB)
47 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Ukrajiny o strategické letecké přepravě

29. května 2009
Částka 18, 45-46 (pdf, 962 kB)
45 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a výzkumu Estonské republiky o spolupráci v oblasti školství, vědy a mládeže na léta 2009 – 2012
46 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Bavorským státním ministerstvem pro vědu, výzkum a umění o spolupráci v oblasti vysokého školství

29. května 2009
Částka 17, 44 (pdf, 841 kB)
44 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a Úřadem Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky o spolupráci při přesídlování uprchlíků

29. května 2009
Částka 16, 43 (pdf, 589 kB)
43 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 70/2002 Sb. m. s.

29. května 2009
Částka 15, 41-42 (pdf, 1,96 MB)
41 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Japonskem o sociálním zabezpečení
42 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Japonskem o sociálním zabezpeční

15. května 2009
Částka 14, 39-40 (pdf, 1,57 MB)
39 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví
40 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o propojení české rychlostní silnice R 52 a rakouské dálnice A 5 na česko-rakouských státních hranicích

4. května 2009
Částka 13, 29-38 (pdf, 3,63 MB)
29 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Norským královstvím a Evropskou unií o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací
30 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií a Evropskou unií o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací
31 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ukrajinou a Evropskou unií o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací
32 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Chorvatskou republikou a Evropskou unií o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací
33 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Islandskou republikou a Evropskou unií o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací
34 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Evropskou unií a vládou Spojených států amerických o bezpečnosti utajovaných informací
35 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Švýcarskou konfederací a Evropskou unií o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací
36 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Evropskou kosmickou agenturou a Evropskou unií o bezpečnosti a výměně utajovaných informací
37 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Italské republiky o ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Italskou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsané dne 22. ledna 1996 v Římě
38 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem ekologie a přírodních zdrojů Republiky Ázerbájdžán

22. dubna 2009
Částka 12, 26-28 (pdf, 1,07 MB)
26 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy
27 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce v oblasti školství mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Korejské lidově demokratické republiky na léta 2008 – 2011
28 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Pákistánské islámské republiky na léta 2009 – 2011

30. března 2009
Částka 11, 24-25 (pdf, 766 kB)
24 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o zřízení a zásadách činnosti společných pracovišť Chotěbuz a Kudowa Słone
25 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o zvýšení pracovních víz vydávaných občanům České republiky a Nového Zélandu

24. března 2009
Částka 10, 23 (pdf, 852 kB)
23 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Jihoafrické republiky o hospodářské spolupráci

24. března 2009
Částka 9, 17-22 (pdf, 2 MB)
17 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí úprav článků 2A a 2B Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu
18 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí úprav článků 2A, 2B, 2D a 2E Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu
19 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí úprav článků 5, 2F, 2H a Přílohy E Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu
20 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí úprav článků 5 a 2H Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu
21 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí úprav článků 2A, 2B, 2C a 2H Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu
22 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí úprav článků 2F a 5 Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu

24. března 2009
Částka 8, 15-16 (pdf, 1,43 MB)
15 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Kanady o spolupráci v oblasti kulturních, akademických a sportovních vztahů
16 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dvouleté smlouvy o spolupráci mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Regionálním úřadem Světové zdravotnické organizace pro Evropu na období 2008 – 2009

24. března 2009
Částka 7, 14 (pdf, 17,8 MB)
14 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí vyhlášené pod č. 94/1997 Sb. o přijetí Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení

24. března 2009
Částka 6, 13 (pdf, 163 MB)
13 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňují sdělení č. 159/1997 Sb., č. 186/1998 Sb., č. 54/1999 Sb., č. 93/2000 Sb. m. s., č. 6/2002 Sb. m. s., č. 65/2003 Sb. m. s., č. 77/2004 Sb. m. s., č. 33/2005 Sb. m. s., č. 14/2007 Sb. m. s. a č. 21/2008 Sb. m. s. o vyhlášení přijetí změn a doplňků „Přílohy A – Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů“ a „Přílohy B – Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě“ Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)

20. února 2009
Částka 5, 12 (pdf, 992 kB)
12 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Portugalskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací

19. února 2009
Částka 4, 10-11 (pdf, 1,16 MB)
10 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 86/2007 Sb. m. s.
11 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem životního prostředí, bydlení a územního rozvoje Kolumbijské republiky

23. ledna 2009
Částka 3, 8-9 (pdf, 2,37 MB)
8 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 58/2007 Sb. m. s. a nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 2/2008 Sb. m. s. o Mezinárodní úmluvě proti dopingu ve sportu
9 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce v oblasti školství, kultury, vědy, mládeže a sportu mezi vládou České republiky a vládou Maltské republiky na léta 2009 – 2011.

15. ledna 2009
Částka 2, 5-7 (pdf, 902 kB)
5 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Kabinetem ministrů Ukrajiny o spolupráci v oblasti obranného průmyslu
6 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a ministrem kultury a národního dědictví Polské republiky na léta 2008 – 2010
7 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 84/2007 Sb. m. s. a nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 19/2008 Sb. m. s. o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže

13. ledna 2009
Částka 1, 1-4 (pdf, 524 kB)
1 / 2009
Sdělění Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 1 k Dohodě mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o rozdělení a využívání dokumentů vzniklých před zánikem České a Slovenské Federativní Republiky
2 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Doplňku k Protokolu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání a výcviku vojáků z povolání a občanských zaměstnanců resortu obrany
3 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou o úpravě dvojího státního občanství
4 / 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se opravuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 87/2008 Sb. m. s., o ukončení platnosti Dohody mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o sociálním zabezpečení a Protokolu k Dohodě ve vztahu k Ruské federaci

8. ledna 2009
Rejstřík 2008 (pdf, 555 kB)
Částky 1 - 34

30. prosince 2008
Částka 34, 88-89 (pdf, 2,04 MB)
88 / 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňují sdělení č. 296/1991 Sb., č. 529/1992 Sb., č. 105/1993 Sb., č. 26/1994 Sb., č. 10/1998 Sb., č. 11/1998 Sb., č. 340/1999 Sb., č. 23/2002 Sb. m. s., č. 44/2002 Sb. m. s., č. 20/2004 Sb. m. s., č. 21/ /2004 Sb. m. s., č. 22/2004 Sb. m. s., č. 41/2005 Sb. m. s., č. 36/2006 Sb. m. s. a č. 41/2008 Sb. m. s. o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu ke Smlouvě
89 / 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Peruánské republiky o hospodářské a průmyslové spolupráci

30. prosince 2008
Částka 33, 85-87 (pdf, 543 kB)
85 / 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými
86 / 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání o provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými
87 / 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti Dohody mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o sociálním zabezpečení a Protokolu k Dohodě ve vztahu k Ruské federaci

15. prosince 2008
Částka 32, 77-84 (pdf, 2,32 MB)
77 / 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Ukrajinou, kterým se mění Smlouva mezi Českou republikou a Ukrajinou o právní pomoci v občanských věcech
78 / 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o hospodářské a průmyslové spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Argentinské republiky
79 / 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o hospodářské spolupráci
80 / 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Korejskou republikou
81 / 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Korejskou republikou
82 / 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Bulharské republiky o spolupráci v oblasti vojenské geografie
83 / 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce v oblasti školství mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Argentinské republiky na léta 2009 – 2011
84 / 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Brazilské federativní republiky o spolupráci v oblasti vysokého školství a vědy na léta 2009 – 2011

25. listopadu 2008
Částka 31, 76 (pdf, 623 kB)
76 / 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o spolupráci v oblasti činnosti daňové správy mezi Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem daní Ázerbájdžánské republiky

20. listopadu 2008
Částka 30, 73-75 (pdf, 1,04 MB)
73 / 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o provádění bilaterálních mezinárodních smluv mezi Českou republikou a Slovenskou republikou po zahájení plné aplikace schengenského acquis oběma státy
74 / 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o školských výměnách mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Čínské lidové republiky na léta 2008 – 2011
75 / 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Novým Zélandem o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

13. října 2008
Částka 29, 67-72 (pdf, 3,91 MB)
67 / 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Vnitřní dohody mezi zástupci vlád členských států, zasedajícími v Radě, o opatřeních, která mají být přijata, a o postupech, které mají být dodrženy při provádění Dohody o partnerství AKT-ES, podepsané dne 18. září 2000 v Bruselu
68 / 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody, kterou se mění Dohoda o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsaná v Cotonou dne 23. června 2000
69 / 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Vnitřní dohody mezi zástupci vlád členských států, zasedajícími v Radě, kterou se mění Vnitřní dohoda ze dne 18. září 2000 o opatřeních, která mají být přijata, a o postupech, které mají být dodrženy při provádění Dohody o partnerství AKT-ES, podepsané v Lucemburku dne 10. dubna 2006
70 / 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Vnitřní dohody mezi zástupci vlád členských států, zasedajícími v Radě, o financování pomoci Společenství v rámci víceletého finančního rámce pro období 2008 – 2013 v souladu s Dohodou o partnerství AKT-ES a o přídělu finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se vztahuje část čtvrtá Smlouvy o ES, podepsané dne 17. července 2006 v Bruselu
71 / 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí Rady za dne 16. července 2007, kterým se mění Vnitřní dohoda ze dne 17. července 2006 mezi zástupci vlád členských států, zasedajícími v Radě, o financování podpory Společenství v rámci víceletého finančního rámce pro období 2008 – 2013 v souladu s Dohodou o partnerství AKT-ES a o přídělu finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se vztahuje část čtvrtá Smlouvy o ES, podepsaného dne 16. července 2007 v Bruselu
72 / 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže o tělovýchovy České republiky a Ministerstvem vzdělávání, výzkumu a mládeže Rumunska

7. října 2008
Částka 28, 65-66 (pdf, 5,75 MB)
65 / 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou týkající se implementace Programu švýcarsko-české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie
66 / 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Iráckou republikou

12. září 2008
Částka 27, 63-64 (pdf, 625 kB)
63 / 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňuje sdělení č. 248/1996 Sb., o Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek
64 / 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňuje sdělení č. 248/1996 Sb. a č. 63/2008 Sb. m. s., o Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek

12. září 2008
Částka 26, 62 (pdf, 17,5 MB)
62 / 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o partnerství mezi africkými, karibskými a tichomořskými státy na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé

10. září 2008
Částka 25, 61 (pdf, 55,2 MB)
61 / 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje vyhláška ministra zahraničních věcí č. 144/1982 Sb., o Celní úmluvě o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR)

19. srpna 2008
Částka 24, 60 (pdf, 618 kB)
60 / 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání v oblasti vysokého školství

15. srpna 2008
Částka 23, 58-59 (pdf, 725 kB)
58 / 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Protokolu vypracovanému na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii týkajícímu se rozsahu úpravy praní výnosů obsažené v Úmluvě o používání inforamční technologie pro celní účely a týkajícímu se zahrnutí registrační značky dopravního prostředku do Úmluvy
59 / 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Protokolu vypracovanému v souladu s článkem 34 Smlouvy o Evropské unii, kterým se mění Úmluva o používání informační technologie pro celní účely, pokud jde o vytvoření identifikační databáze celních spisů

13. srpna 2008
Částka 22, 57 (pdf, 894 kB)
57 / 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o provádění bilaterálních mezinárodních smluv mezi Českou republikou a Rakouskem po zahájení plné aplikace shengenského acquis

1. srpna 2008
Částka 21, 54-56 (pdf, 2,34 MB)
54 / 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Etiopskou federativní demokratickou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
55 / 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Státním ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko o změně Dodatku k Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Státním ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko o spolupráci při realizaci dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-německého vzdělávacího cyklu na gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně
56 / 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se opravuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 3/2005 Sb. m. s., o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o vzájemném zrušení vízové povinnosti sjednané výměnou nót
 

 17. července 2008
Částka 20, 52-53 (pdf, 877 kB)
52 / 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy číslo 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
53 / 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o spolupráci v oblasti mládeže mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem zdravotnictví, sociálních věcí a rodiny Korejské republiky na léta 2008 – 2010

17. července 2008
Částka 19, 48-51 (pdf, 1,65 MB)
48 / 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o včasném oznamování jaderné nehody a výměně informací o mírovém využívání jaderné energie, jaderné bezpečnosti a radiační ochraně
49 / 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Guernsey a jejím prozatímním provádění
50 / 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Jersey a jejím prozatímním provádění
51 / 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Ostrovem Man a jejím prozatímním provádění

4. července 2008
Částka 18, 45-47 (pdf, 842 kB)
45 / 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rámcové dohody o spolupráci v oblasti energetiky a hornictví mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hornictví a energetiky Kolumbijské republiky
46 / 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 58/2007 Sb. m. s.
47 / 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Českou republikou Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a o vědeckých hodnostech a titulech, vydávaných v Československé socialistické republice a v Bulharské lidové republice

26. června 2008
Částka 17, 43-44 (pdf, 897 kB)
43 / 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rakouské republiky o úpravě otázek společného zájmu týkajících se jaderné bezpečnosti a ochrany před zářením
44 / 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky, kterým se mění Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rakouské republiky o úpravě otázek společného zájmu týkajících se jaderné bezpečnosti a ochrany před zářením

26. června 2008
Částka 16, 41-42 (pdf, 5 MB)
41 / 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňují sdělení č. 296/1991 Sb., č. 529/1992 Sb., č. 105/1993 Sb., č. 26/1994 Sb., č. 10/1998 Sb., č. 11/1998 Sb., č. 340/1999 Sb., č. 23/2002 Sb. m. s., č. 44/2002 Sb. m. s., č. 20/2004 Sb. m. s., č. 21/ /2004 Sb. m. s., č. 22/2004 Sb. m. s., č. 41/2005 Sb. m. s. a č. 36/2006 Sb. m. s. o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu ke Smlouvě
42 / 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se oznamuje zahájení plné aplikace schengenského acquis

vytisknout  e-mailem