Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Stanovisko Ministerstva vnitra k možnosti distanční účasti členů zastupitelstva kraje na ustavujícím zasedání

Východiska

 • Zákon o krajích (129/2000 Sb.) upravuje podmínky pro konání ustavujícího zasedání zastupitelstva v § 39. Zasedání musí být svoláno tak, aby se konalo do 15 dnů od uplynutí lhůty pro soudní napadení voleb do zastupitelstva (případně od právní moci posledního rozhodnutí soudu, pokud byly návrhy zamítnuty). Žádnou výjimkou z této povinnosti např. z důvodu nouzového stavu či předpokládané absence zastupitelů (karanténa apod.) zákon nestanoví.

 • Podle zákona o volbách do zastupitelstev krajů (130/2000 Sb.) vzniká mandát člena zastupitelstva kraje zvolením, k němuž dojde ukončením hlasování (§ 48 odst. 1). Identické ustanovení je uvedeno i v § 33 odst. 1 zákona o krajích. Od tohoto okamžiku může zastupitel vykonávat svůj mandát, tedy všechna práva a povinnosti spojené s funkcí zastupitele (účastnit se jednání zastupitelstva, hlasovat, být volen do funkcí apod.). Mandát tedy nevzniká až složením slibu, tj. složení slibu není podmínkou, aby zastupitel mohl mandát vykonávat (hlasovat apod.). Pouze odmítnutí složit slib nebo jeho složení s výhradou je důvodem (následného) zániku mandátu (§ 48 odst. 2 písm. b/ zákona o volbách do zastupitelstev krajů).

 • Zastupitel skládá slib na začátku prvního jednání, kterého se po zvolení zúčastní (§ 33 odst. 2 zákona o krajích). Skládá jej před zastupitelstvem pronesením slova "slibuji". Složení slibu potvrdí zastupitel svým podpisem (§ 33 odst. 3 zákona o krajích).

 • Osvědčení o zvolení předává nově zvoleným zastupitelům krajský úřad (§ 46 zákona o volbách do zastupitelstev krajů). Zákon o volbách nevyžaduje osobní převzetí osvědčení, tj. není vyloučeno jeho zaslání např. poštou apod.

 • Skutečnost, že člen zastupitelstva je v karanténě či že onemocněl nákazou covid-19 sama o sobě neznamená, že by nemohl právně relevantně vykonávat svůj mandát. Limitován je jen fakticky (nemožností být přítomen v zasedací místnosti, příliš špatný zdravotní stav, který reálně znemožňuje vykonávat mandát apod.).
   

Možný postup účasti zastupitele v karanténě

 • Není vyloučeno, aby se člen zastupitelstva kraje účastnil zasedání i tzv. distančně (na dálku), a to i v případě ustavujícího zasedání. Podmínkou je "on-line" přítomnost (není tedy možné hlasování per rollam apod.).

 • Není vyloučeno ani složení slibu "na dálku". Ustanovení § 33 odst. 2 a 3 vyžaduje, že slib je složen před zastupitelstvem pronesením slova "slibuji". To lze uskutečnit i tzv. on-line, tedy typicky tím, že v zasedací místnosti bude umístěn monitor umožňující vzájemnou audiovizuální komunikaci mezi zastupiteli přítomnými v místnosti a na dálku. Pronesení slova "slibuji" je pak možné takto učinit i dálkově.

 • Následný podpis lze zajistit i dodatečně, neboť podpis totiž není součástí slibu (srov. zákonná dikce: Složení slibu potvrdí člen zastupitelstva svým podpisem). Může se tak stát například tím, že příslušný dokument podepíše zastupitel elektronicky (zaručeným elektronickým podpisem), případně fyzicky v místě bydliště (převzetí podpisu zajistí např. vyslaný pracovník krajského úřadu).

 • Člen zastupitelstva, který se účastní distančně, je taktéž oprávněn hlasovat. Je-li to technicky možné, může mu být zřízen dálkový přístup do hlasovacího zařízení, jinak hlasuje vizuálně tak, aby bylo zjevné, jak hlasoval (typicky zvednutím ruky viditelným v monitoru apod.). Je vhodné, aby se zamezilo případným sporům, aby předsedající zasedání uvedl, jak daný zastupitel hlasoval, a vyzval jej k potvrzení jeho hlasování.

 • Určitý technický problém by mohlo být ověření totožnosti nově zvoleného zastupitele (to není podmínkou, nejsou-li o jeho totožnosti pochybnosti). Takové ověření je do jisté míry záležitostí individuální, nabízí se např. ukázání občanského průkazu do monitoru (případně pouze pro předsedajícího tak, aby nebylo možné údaje veřejně sdílet a potencionálně zneužít).

  

Zpracoval Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly MV
Praha 20. října 2020

  

vytisknout  e-mailem