Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Stanovisko k postupu strážníků obecních a městských policií při projednávání přestupků podle pandemického zákona

M I N I S T E R S T V O   V N I T R A
odbor bezpečnostní politiky
Nad Štolou 3
170 34  Praha 7

Praha 24. května 2021

Stanovisko k postupu strážníků obecních a městských policií při projednávání přestupků
podle pandemického zákona

Odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra vydává následující stanovisko k činnostem obecních a městských policií:

Dne 27. února 2021 nabyl účinnosti zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen "pandemický zákon"). Podle ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona může Ministerstvo zdravotnictví, krajská hygienická stanice nebo Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "krajská hygienická stanice") za účelem likvidace epidemie COVID-19 nebo nebezpečí jejího opětovného vzniku nařídit v rozsahu stanoveném ustanovením § 2 odst. 2 uvedeného zákona mimořádné opatření, kterým přikáže určitou činnost přispívající k naplnění uvedeného účelu, nebo zakáže nebo omezí určité činnosti nebo služby, jejichž výkonem by mohlo být šířeno onemocnění COVID-19, anebo stanoví podmínky provádění takových činností nebo poskytování takových služeb.

Podle ustanovení § 10 odst. 1 a § 11 odst. 1 pandemického zákona se právnická osoba, fyzická podnikající osoba nebo fyzická osoba dopustí přestupku, pokud nedodrží mimořádné opatření podle § 2. K projednávání těchto přestupků je příslušná krajská hygienická stanice. Podle ustanovení § 12 odst. 3 pandemického zákona může příkazem na místě přestupek podle tohoto zákona projednávat též orgán Policie České republiky nebo strážník obecní policie.

Ve vztahu k uvedenému oprávnění strážníků obecních a městských policií je třeba uvést, že toto se vztahuje pouze k nedodržování mimořádných opatření, resp. v nich stanovených povinností, vydaných podle pandemického zákona.

Současně je třeba upozornit na skutečnost, že Ministerstvem zdravotnictví jsou i nadále nařizována mimořádná opatření i na základě ustanovení § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ochraně veřejného zdraví"), postupem podle § 69 tohoto zákona.

Podle ustanovení § 92n odst. 1 písm. b) zákona o ochraně veřejného zdraví fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba dopustí přestupku mj. tím, že nesplní povinnost uloženou mimořádným opatřením vydaným podle § 80 odst. 1 písm. g) uvedeného zákona k ochraně zdraví fyzických osob při epidemii, nebezpečí jejího vzniku, živelné pohromě nebo jiné mimořádné události. Uvedený přestupek jsou strážníci obecní police s odkazem na ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 243/2020 Sb., o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky, projednávat příkazem na místě. Pokud nebudou tyto přestupky projednány strážníkem příkazem na místě, oznamují se podle § 10 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, příslušné krajské hygienické stanici, která je příslušná k jejich projednání.

Ve vztahu k činnostem obecní policie je třeba uvést, že mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení provozu maloobchodu a služeb od 24. května, č.j.: MZDR 14601/2021-13/MIN/KAN, je vydáno na základě obou výše uvedených zákonů, tj. jak s odkazem na ustanovení § 69 odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví, tak i s odkazem na ustanovení § 2 odst. 2 pandemického zákona.

Při zjištění porušení povinností stanovených tímto mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, č.j.: MZDR 14601/2021-113/MIN/KAN, tak je třeba na základě ustanovení § 69 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví a § 2 odst. 2 pandemického zákona rozlišovat, který zákon byl konkrétním protiprávním jednáním porušen a podle kterého zákona tedy má být řešeno zjištěné protiprávní jednání.

Ve vztahu k povinnostem uvedeným v předmětném Mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví, č.j.: MZDR 14601/2021-13/MIN/KAN, je třeba uvést, že porušení povinností stanovených jeho čl. I odst. 4 písm. a), b), c), e), f), h), odst. 5, 8, 11, 13 a 17  zakládá skutkovou podstatu přestupku podle ustanovení § 92n odst. 1 písm. b) zákona o ochraně veřejného zdraví, který jsou strážníci obecní police s odkazem na ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 243/2020 Sb., o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky, oprávněni projednávat příkazem na místě. Pokud nebudou tyto přestupky projednány strážníkem příkazem na místě, oznamují se podle § 10 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, příslušné krajské hygienické stanici, která je příslušná k jejich projednání.

Ve vztahu ke zbývajícím povinnostem podle uvedeného Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 14601/2021-13/MIN/KAN, je třeba uvést, že jejich porušení naplňuje znaky skutkové podstaty přestupků podle ustanovení § 10 a § 11 pandemického zákona. Uvedené přestupky jsou strážníci obecní policie oprávněni projednávat podle ustanovení § 12 odst. 3 pandemického zákona příkazem na místě. V případě neprojednání takových přestupků příkazem na místě, se tyto oznamují podle § 10 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, příslušné krajské hygienické stanici, která je příslušná k jejich projednání.

Dále je třeba upozornit, že mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o nošení ochranných prostředků úst a nosu ze dne 5. května, č.j.: MZDR 15757/2020-50/MIN/KAN, bylo vyhlášeno pouze podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Porušení povinností stanovaných tímto mimořádným opatřením tak jsou strážníci i po 10. květnu 2021 oprávněni projednávat příkazem na místě podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 243/2020 Sb., o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky, pouze jako přestupky podle ustanovení § 92n odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb. Pokud nebudou tyto přestupky projednány strážníkem příkazem na místě, oznamují se podle § 10 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, příslušné krajské hygienické stanici, která je příslušná k jejich projednání.

Obecně lze doporučit, vzhledem ke značně turbulentním změnám přijímaných mimořádných opatření a s ohledem na možnou kolizi zákona o ochraně veřejného zdraví a tzv. pandemického zákona, příkazem na místě projednávat výhradně ta protiprávní jednání, u kterých je jednoznačná a nesporná právní regulace. Ke dni 24. května 2021 je to zejména porušení povinností mít zakrytá ústa ve smyslu zákona o ochraně veřejného zdraví v návaznosti na § 92n zákona č. 258/2000 Sb. a zákona č. 243/2020 Sb. V ostatních případech se jako vhodnější postup jeví využití § 10 zákona o obecní policii, zvláště přihlédneme-li k faktu, že správním orgánem, ve smyslu zákona o ochraně veřejného zdraví a pandemického zákona je krajská hygienická stanice.

  

Mgr. Milena Bačkovská
vedoucí

  

vytisknout  e-mailem