Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Stanoviska odboru správních činností pro krajské úřady nebo obecní úřady

Seznam stanovisek odboru správních činností pro krajské úřady nebo obecní úřady: 

 • Rok 2024
 • Rok 2023
 • Rok 2022
 • Rok 2021
 • Rok 2020
 • Rok 2019
 • Rok 2018
 • Rok 2017
 • Rok 2016
 • Rok 2015
 • Rok 2014
 • Rok 2013
 • Rok 2012

Rok 2024

Rok 2024

 1. Postup při zápisu údajů do AISEO matričními úřady (pdf, 265 kB)
  V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 414/2023 Sb. k 1. lednu 2024 došlo k několika legislativním změnám, které mají dopad do provozu formulářů, prostřednictvím nichž matriční úřady plní povinnost podle § 4a zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, a zapisují údaje do informačního systému evidence obyvatel.

  

Rok 2023

Rok 2023

 1. Aktualizace formulářů registru obyvatel
  Informace ke změnám formulářů na KMVS (pdf, 776 kB)
  Informace ke změnám u multiagendového formuláře ZRO 01 (pdf, 467 kB)
  V souvislosti s novelizací zákona č. 111/2009 Sb. jsou od 1. června 2023 k dispozici nové verze formulářů registru obyvatel. Jedná se o "Výpis údajů z registru obyvatel", "Výpis o využití údajů z registru obyvatel" a "Žádost o poskytnutí údajů z registru obyvatel jiné osobě". Mezi hlavní úpravy patří rozšíření položkové skladby a vyhledávacích kritérií pro ztotožnění fyzické osoby, a to např. o identifikační doklady, které nejsou elektronicky čitelné.

 2. Podklady z metodického dne pro krajské úřady
  Agenda evidence obyvatel a agenda základního registru obyvatel (pdf, 484 kB)
  Agenda občanských průkazů a cestovních dokladů (pdf, 405 kB)

  

Rok 2022

Rok 2021

Rok 2021

 1. Metodický návod pro vydávání vícejazyčného standardního formuláře k výpisu údajů z registru obyvatel (pdf, 2 MB)
  S účinností od 8. července 2021 dochází ke změně způsobu vyhotovování vícejazyčného standardního formuláře k výpisu údajů z registru obyvatel (ZR01), který je ve smyslu Nařízení EU č. 2016/1191 veřejnou listinou stvrzující v členských státech Evropské unie skutečnosti o místě pobytu. Nově je zajištěno automatické vyplnění vícejazyčného standardního formuláře v jakémkoliv úředním jazyce Evropské unie a jeho následné vygenerování v systému CzechPOINT spolu s vyhotoveným ověřeným výstupem z registru obyvatel.

 2. Metodické doporučení postupu při změně místa trvalého pobytu (pdf, 237 kB)

 3. Podklady z metodického dne pro krajské úřady
  Agenda evidence obyvatel (pdf, 801 kB)
  Agenda občanských průkazů a cestovních dokladů (pdf, 1,1 MB)

  

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2019

 1. Metodický postup k vydání vícejazyčného standardního formuláře (pdf, 2,9 MB)
  - aktualizováno v roce 2021
  Dnem 16. února 2019 vstoupilo v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016, o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012.
  Na základě tohoto nařízení je "Výpis údajů z registru obyvatel" vydaný kontaktním místem veřejné správy (CzechPOINT) veřejnou listinou stvrzující skutečnosti o místě pobytu, pokud je ve výpise tento údaj uveden. Z uvedených důvodů lze k uvedenému výpisu na žádost vydat vícejazyčný standardní formulář, díky kterému nebude vyžadován v členském státě Evropské unie, v jehož jazyce je formulář vyhotoven a k výpisu přiložen, úřední překlad tohoto výpisu.
  Vícejazyčné standardní formuláře k Výpisu údajů z registru obyvatel vyhotovují na žádost pouze kontaktní místa veřejné správy (CzechPOINT).

 2. Přihlášení k trvalému pobytu do objektu s ubytovacími jednotkami, které slouží ke krátkodobému ubytování, s účelem určeným v katastru nemovitostí jako "jiný nebytový prostor" (pdf, 62 kB)

 3. Metodický postup k multiagendovým formulářům ZRO01 - "Výpis údajů z registru obyvatel" a ZRO08 - "Žádost o změnu údajů v registru obyvatel" (pdf, 743 kB)

 4. Informace k výpisu "Záznam o využívání údajů v registru obyvatel" (pdf, 873 kB)

 5. Úprava stávajícího formuláře M45 "Zápis údaje o ztrátě nebo odcizení občanského průkazu do agendového informačního systému evidence občanských průkazů" (pdf, )
  (rozšíření taxativního výčtu důvodů pro skončení platnosti občanského průkazu o důvod "ohlášení nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu")

 6. Podklady z videokonference pro krajské úřady ze dne 21. listopadu 2019

  

Rok 2018

Rok 2018

 1. Žádost o zajištění informování ohlašoven a matričních úřadů o změně formulářů CzP (pdf, 602 kB)
  - příloha: Úpravy ve formulářích CzP (pdf, 1,2 MB)

 2. Žádost o informování soudů 1. stupně (pdf, 556 kB)
  - příloha: Metodika pro zápis údajů o zákazu pobytu - soudy (pdf, 705 kB)

 3. Podklady z metodických dnů pro krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností - duben až květen 2018

 4. Správný postup práce s notifikacemi a udržování datového kmene navázaného na ROB (pdf, 1,2 MB)
  - uvedený dokument poskytuje implementátorům agendových informačních systémů základní a ucelený postup zpracování notifikací registru obyvatel a dále vhodný postup, který má agendový informační systém používat při údržbě svého datového fondu navázaného na registr obyvatel prostřednictvím notifikací základních registrů.

 5. Podklady z videokonference pro krajské úřady

 6. Doplnění výstupu formuláře M64 Poskytnutí údajů z AISEO (pdf, 625 kB)
  příloha - formulář M64 (pdf, 282 kB)

 7. Sdělení k formuláři - Žádost o poskytnutí údajů (pdf, 594 kB)

  

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

vytisknout  e-mailem