Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Standard bezpečí v Koniklecově ulici č. 5 v Brně se stal realitou

 

V sídlištních komplexech a v obytných domech po celé ČR se vyskytují situace bezpečnostního a pořádkového ohrožení, zejména tam, kde se mohou nekontrolovatelně pohybovat cizí osoby, bezdomovci, drogoví dealeři a drogově závislé osoby, včetně problematických skupinek dětí a mladistvých. Pro tyto lokality platí, že jejich obyvatelé mají strach z majetkové i násilně trestné činnosti a z dalšího obtěžování, které je ohrožují, ruší a znepříjemňují jim život. Zejména na sídlištích a ve velkých bytových komplexech je značným problémem zajištění vchodů do domů před nezvanými návštěvníky.

Právě pro zlepšení bezpečnosti v těchto lokalitách a v obytných objektech byl na Ministerstvu vnitra vytvořen program „Bezpečná lokalita – Bezpečné bydlení“. Při jeho přípravě vycházeli pracovníci odboru prevence kriminality MV ze zahraničních zkušeností a ze zkušeností našich, které jsme získali za uplynulých více než 15 let z realizace preventivních programů ve městech a obcích.

Záměr pilotního projektu Bezpečná lokalita – Bezpečné bydlení projednal na svém zasedání v prosinci roku 2008 Poradní sbor pro situační prevenci kriminality Ministerstva vnitra. Byl vyhlášen pilotním projektem partnerství veřejného a soukromého sektoru za koordinace a finanční podpory odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra.

V loňském roce se za podpory Statutárního města Brna (400 tisíc Kč) a přidělené státní finanční dotace z MV ČR (600 tisíc Kč) podařilo dokončit II. etapu pilotního projektu prevence kriminality „Bezpečná lokalita – Bezpečné bydlení“, který se zaměřil na bezpečné bydlení v bytovém domě Koniklecova č. 5 v Brně. Projekt přispěje ke zvýšení standardu bezpečí, zlepšení mezilidských vztahů a spolupráci mezi veřejností, policií, samosprávou a vlastníky tohoto bytového domu. Komplexnost zabezpečení ve jmenovaném době je unikátní v rámci celé ČR. 

Co konkrétně pilotní projekt řeší

V přípravné části projektu bylav popisovaném domě pomocí průzkumu mezi jeho obyvateli definována bezpečnostní, pořádková a sociální rizika a také míra jejich vnímání pocitu ohrožení.

Projekt se primárně soustřeďuje na místa s bezpečnostními a pořádkovými riziky uvnitř bytového domu, a předpokládá, že jejich minimalizace nebo dokonce úplná eliminace pozitivně ovlivní i bezpečnostní a pořádkovou situaci v bezprostředním okolí domu.

Podstatou pilotního projektu v Brně je změna postojů občanů k problematice bezpečnosti, motivace k bezpečnějšímu chování, k zabezpečení bytů a obytných domů, ke zlepšení sousedských vztahů a respektování domovního řádu.

Cílem pak je: 

  • Zvýšení bezpečnosti obyvatelů domů.

  • Snížení anonymity v domech.

  • Snížení rizika pohybu neoprávněných osob v prostorách domu.

  • Snížení rizika poškozování zařízení domů (vandalismu).

  • Zamezení páchání trestných činů a přestupků v prostorách domu.

  • Zlepšení situace v nabídce sociálních služeb přímo v domě či v jeho bezprostředním okolí.

Na projektu v Brně se mimo Statutárního města Brna podíleli pracovníci Městské policie Brno, Krajského ředitelství Policie ČR Jihomoravského kraje, HZS Jihomoravského kraje, Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, Probační a mediační služby ČR a také zástupci Městské části Brno - Nový Lískovec.

Přijatá opatření

V rámci režimových opatření byly jako nejúčinnější prvky prevence vyhodnoceny v několika provedených průzkumech mezi obyvateli domu systém oprávněných vstupů do objektu a instalace kamerových bodů. Jejich umístění na nejrizikovějších místech v domě plně reflektuje stav, který byl zjištěn v pilotní fázi projektu. Instalace těchto podpůrných a dále také hlásných systémů probíhá podle jednotných zásad evropských norem pro prevenci kriminality řady CEN/TC 325, dalších technických norem a právních předpisů se zvláštním zřetelem na oblast dodržování ochrany osobních údajů.

Nedílnou součástí preventivních opatření je spolupráce obyvatel domu s Policií ČR a Městskou policií Brno. Jsou pořádána pravidelná setkání policistů a strážníků s místní znalostí se zástupci domovní samosprávy a obyvateli domu.

Spolupráce s HZS ČR

Obsah režimových opatření pro dosažení optimální úrovně bezpečí byl realizován v součinnosti s HZS ČR. Mezi základní opatření patří:

  • Stanovení požárních rizik a následně bodů pro umístění požárního hlásného systému.

  • Stanovení pravidel pro příjem poplachových signálů požárního hlásného systému a pravidel pro jejich vyhodnocení.

  • Přístupnost únikových východů a volnost únikových cest.

Případné ohlášené zvýšení koncentrace kouře systém uloží v centrálním úložišti (recepci) a vyhlásí požární poplach. Pracovník recepce (domovník) dále postupuje v souladu s požárním poplachovým plánem. Systém využívá rovněž alternativy nepřítomnosti pracovníka recepce (domovníka) a možnosti ohlášení zakouření, resp. požáru objektu, na jeho mobilní telefon nebo místně příslušnou služebnu Městské policie Brno. Pro volný postup jednotek požární ochrany je umožněno vypnutí elektronického přístupového systému.

Součástí projektu je také informační kampaň realizovaná ve spolupráci s HZS Jihomoravského kraje s cílem přiblížit zásady požární prevence, poplachové postupy a evakuační plány.

Rozvoj projektu

Vyhodnocování pilotního projektu se věnuje pracovní skupina složená ze zástupců odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra, Poradního sboru pro situační prevenci kriminality Ministerstva vnitra a zástupců dalších zainteresovaných institucí. „Jsem ráda, že naše doporučení dopadla na úrodnou půdu a že se dosud vše daří úspěšně realizovat. Oceňuji zejména nadšení a profesionální zapojení zúčastněných subjektů a věřím, že spolupráce bude úspěšně pokračovat i nadále,“ bilancuje dosažené aktivity ředitelka odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra Mgr. Jitka Gjuričová.

V domech, které budou dále do projektu zahrnuty, by se měla v budoucnu nejen zásadně zlepšit bezpečnost obyvatel, ale také zkvalitnit mezilidské vztahy.

 „Projekt má všechny předpoklady přispět k postupné pozitivní změně v chování obyvatel k vlastnímu i společnému majetku a jeho následné ochraně. Na základě zhodnocení zkušeností z pilotního projektu je připravována doporučující metodika pro obce a bytová družstva. Reálnou podobu nabývají pravidla technického zabezpečení objektů a přijatých režimových opatření jako možných forem legální ochrany občanů před majetkovou trestnou činností i požárními riziky,“ shrnuje dosavadní poznatky z pilotního projektu JUDr. Tomáš Koníček, projektový manažer projektu Bezpečná lokalita – Bezpečné bydlení, z odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra.

Informuje: JUDr. Tomáš Koníček z odboru prevence kriminality MV, E-mail: sekropk@mvcr.cz
Odbor prevence kriminality, 24.1.2011

vytisknout  e-mailem