Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Správní právo

Informace o časopisu, redakce, obsahy ke stažení 

 • Aktuální číslo
 • Informace o časopisu
 • Redakce
 • Redakční rada časopisu Správní právo
 • Průběh recenzního řízení
 • Pokyny pro autory a sdělení redakce k nakládání s příspěvky
 • Obsahy starších čísel
 • Předplatné a objednávky starších čísel

Aktuální číslo

SP_3-2024_-_obalka.jpg

Správní právo, číslo 3/2024
Ročník LVII

 • Jana Jurníková: Rozhodnutí vysokých škol a jejich soudní přezkum (souhrn)
 • Pavel Mates: Odvolání děkana fakulty (souhrn)
 • Vladimír Sládeček: Akademická samospráva a Ústavní soud (souhrn)
 • Josef Staša: O zákonnosti statutárních předpisů vysokých škol (souhrn)
 • Veronika Smutná: Co s načatým studiem aneb konec studijních oborů v Čechách. Část druhá: realizace pokračování ve studiu (souhrn)
 • Tomáš Kučera, Martina Pospíšilová: Ministerstvo odsouhlasilo převod studentů při zániku akreditace studijního programu (souhrn)
 • Damir Solak: Co přinese připravovaná novela zákona o vysokých školách?

  

Pro zakoupení elektronické verze čísla odkaz zde.

  

Informace o časopisu

Informace o časopisu

Časopis Správní právo vychází od roku 1968. Bylo to vůbec poprvé, kdy se oblastí správního práva jakožto právního odvětví začal zabývat specializovaný odborný právnický časopis, a je tomu tak doposud. V redakční radě tohoto časopisu vždy byla a stále jsou zastoupena zvučná jména z oblasti teorie i praxe správního práva zaručující odbornou úroveň časopisu.

Jeho hlavním posláním je poskytovat informace, pomoc a prostor k diskusi všem, kteří se zabývají oblastí správního práva a veřejné správy. V časopise jsou publikovány příspěvky obsahující vysvětlení konkrétních ustanovení právních norem, hodnocení jejich praktického působení, popřípadě rozbor  nedostatků, teoretické výklady různých právních institutů a také úvahy k novým připravovaným právním úpravám a návrhy de lege ferenda. Ve Správním právu jsou uveřejňovány i informace o významných událostech v oblasti (veřejného) práva, recenze a anotace publikací z oblasti veřejného práva a souvisejících disciplín nebo příspěvky týkající se zahraničních právních úprav – tomu odpovídají i rubriky časopisu.

Časopis Správní právo je od roku 2009 recenzovaným odborným časopisem.   

Vydavatelem časopisu je Ministerstvo vnitra ČR, IČ 00007064, se sídlem Nad Štolou 986/3, Praha 7, 170 34.
Registrační  značka  RM 5008-III/2 č. 2331/1970
ISSN 0139-6005 (Print)
ISSN 2788-2241 (On-line)

Sazba a tisk: Tiskárna Ministerstva vnitra, s.p.o., Bartůňkova 1159/4, 149 01 Praha 4
Předplatné a distribuce: Tiskárna Ministerstva vnitra, s.p.o., Bartůňkova 1159/4, 149 01 Praha 4, predplatne@tmv.cz, tel.: 974 887 314, www.tmv.cz
Předplatné a distribuce SR:  MediaCall, s.r.o., Vídeňská  546/55, 639 00 Brno, export@mediacall.cz, tel.: 532 165 165, www.predplatnedozahranici.cz

Časopis Správní právo vychází osmkrát ročně, jedno číslo má 64 stran.

Počínaje rokem 2023 časopis Správní právo vychází jak v tištěné, tak i v elektronické verzi.

Cena jednoho čísla je 55 Kč a dvojčísla 110 Kč. Roční předplatné 440 Kč (Cena je uvedena včetně DPH a poštovného).

Adresa redakce:

 • Ministerstvo vnitra
  redakce časopisu Správní právo
  nám. Hrdinů 3
  140 21 Praha 4
  Telefon: 974 816 473
  E-mail: redakceSP@mvcr.cz

  

Redakce

Redakce

vedoucí redaktorka: Mgr. Kristýna Nováková

Adresa redakce:
Ministerstvo vnitra
redakce časopisu Správní právo

nám. Hrdinů 3
140 21 Praha 4
telefon: 974 816 473
e-mail: redakceSP@mvcr.cz

  

Redakční rada časopisu Správní právo

Redakční rada časopisu Správní právo

 • JUDr. Václav Henych - předseda redakční rady, Ministerstvo vnitra
 • Mgr. Lucie Mlsnová Bryxová - místopředsedkyně redakční rady, Ministerstvo vnitra
 • JUDr. Jan Bárta, CSc. - Akademie věd ČR
 • Prof. JUDr. Jan Filip, CSc. - Ústavní soud ČR
 • Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. - Právnická fakulta Univerzity Karlovy
 • JUDr. Petra Gronwaldtová Wagnerová - právník, Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s. r. o.
 • Mgr Jiří Kaucký - Úřad na ochranu osobních údajů
 • Prof. JUDr. Martin Kopecký, CSc. - Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni
 • Mgr. František Korbel, Ph.D. - Ministerstvo spravedlnosti, advokát
 • Prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc. - Právnická fakulta Univerzity Karlovy
 • Doc. JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
 • Mgr. Klára Pondělíčková - Ministerstvo vnitra
 • Prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. - Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislavě, Najvyšší správny súd SR
 • Doc. JUDr. Helena Prášková, CSc. - Právnická fakulta Univerzity Karlovy
 • Prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. - Právnická fakulta Masarykovy univerzity
 • Prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc. - Ústavní soud ČR
 • Ing. Mgr. Jan Strakoš, LL.M. - Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • JUDr. Cyril Svoboda, Ph.D. - Diplomatická akademie
 • Mgr. Ivan Tobek - Ministerstvo vnitra
 • Plk. doc. JUDr. Mgr. František Vavera, Ph.D. - GŘ HZS MV ČR
 • JUDr. Josef Vedral, Ph.D. - Úřad vlády ČR
 • JUDr. Petr Voříšek, Ph.D. - Ministerstvo vnitra
 • JUDr. Pavel Zářecký, CSc. - Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů, Praha

  

Průběh recenzního řízení

Průběh recenzního řízení

Po obdržení příspěvku vyrozumí redakce autora, případně jednoho ze spoluautorů, příspěvku o tom, že příspěvek obdržela a zda příspěvek konvenuje odbornému profilu časopisu. Pokud příspěvek odbornému zaměření časopisu vyhovuje, je zařazen do recenzního řízení. Redakce požádá o vypracování lektorských/recenzních posudků minimálně dva členy redakční rady, ti potom svá stanoviska sdělí při nejbližším jednání redakční rady ostatním členům. Po diskusi je učiněn závěr, zda příspěvek lze publikovat ve stávající podobě, s určitými úpravami či vůbec ne. Redakční rada zároveň může doporučit, v jaké rubrice časopisu článek publikovat. O výsledku recenzního řízení redakce autory bezodkladně vyrozumívá.

  

Pokyny pro autory a sdělení redakce k nakládání s příspěvky

Pokyny pro autory a sdělení redakce k nakládání s příspěvky

(ke stažení zde)

Vážení autoři, prosíme Vás, abyste věnovali pozornost těmto našim pokynům:

 1. Technická forma rukopisů (příspěvků)
  Redakce přijímá výlučně příspěvky zpracované v elektronické formě, a to v editovatelném formátu (WORD).

 2. Zasílání rukopisů
  Příspěvky zasílejte redakci elektronicky jako přílohu na e-mailovou adresu: redakceSP@mvcr.cz.

 3. Formální úprava rukopisů
  Formátování textu omezte na užívání jednoho fontu písma a jeho řezů (kurzíva, tučně atp.).

  Nepoužívejte rozdělování slov ani podtrhávání textu.

  Název příspěvku by měl být pokud možno výstižný a krátký. Delší příspěvky doporučujeme pro lepší přehlednost dělit do jednotlivých kapitol s případnými mezititulky.

  Poznámky pod čarou značte 1) - XXX).
  Poznámky, prosím, začínejte vždy velkým písmenem a ukončujte tečkou. Bibliografické citace dokumentů uvádějte podle níže uvedených vzorů. Citace by měly být přehledné, jednotné a úplné. Redakce si vyhrazuje právo příspěvek vrátit v případě, že nebude dodržen citační úzus.

  Očíslovávejte všechny dodané strany rukopisu, (neoddělujte na zvláštní stranu Shrnutí / Abstract / Summary).

  a) Citace z monografií:
  Vzor (je-li jeden autor):
  PŘÍJMENÍ AUTORA, Iniciála jména.: Název díla (kurzívou). Vydání. Nakladatelské údaje (místo a nakladatel), rok vydání, ISBN.

  Jsou-li autoři dva nebo tři, uvádějí se všichni, a to ve stejném formátu (příjmení, iniciála jména) jako u jednoho autora. Jednotlivé autory je nutno oddělit interpunkčním znaménkem, např. tečkou, čárkou, středníkem, pomlčkou. Redakce Správního práva preferuje jako oddělovací znaménko v tomto případě čárku.
  Je-li autorů více než tři, uvádí se jeden, dva nebo tři první (jména se oddělují výše popsaným způsobem) a za poslední jméno se přidá a kol. nebo aj. nebo et al.

  První vydání se uvádět nemusí.
  Kromě výše zmíněných údajů je možno uvádět i další údaje, např. o rozsahu díla (počet stran).

  Příklad:
  HENDRYCH, D. a kol.: Správní právo. Obecná část. 5., rozšířené vydání. Praha: C. H. Beck, 2003, ISBN 80-7179-671-9.

  b) Citace článků z periodik
  Vzor:
  PŘÍJMENÍ AUTORA, Iniciála jména.: Název článku. Název zdrojového dokumentu (periodika), rok, ročník (kurzívou), číslo svazku, rozsah článku (strany od do). ISSN.

  Příklad:
  HARTMANNOVÁ, V.: Právní jazyk v úřední korespondenci. In Správní právo, 2006, roč. XXXIX, č. 6-7, str. 444 - 450, ISSN 0139-6005.

  c) Citace článků ze sborníků
  Vzor:
  PŘÍJMENÍ AUTORA, Iniciála jména.: Název příspěvku. In Název zdrojového Sborníku (kurzívou). Vydání. Nakladatelské údaje (místo, nakladatel). Rok. Rozsah (strana od do). ISBN (ISSN) - není povinné.

  d) Citace z internetových zdrojů
  Vzor:
  Přístup ke zdroji. Verze (resp. poslední úpravy internetové stránky, je-li tento údaj dostupný).
  Datum citace. Příklad: <http://www.ochrance.cz/cinnost> [citováno 1. prosince 2008].
  V případě dlouhé citace si redakce vyhrazuje právo k jejímu zkrácení, s tím, že se zachová funkčnost celého odkazu.

 4. Abstrakta
  Povinnou součástí příspěvku (s výjimkou informací, recenzí a anotací) je abstrakt v českém jazyce a v jednom ze světových jazyků. Abstraktem se rozumí stručný obsah příspěvku bez jeho hodnocení. Abstrakt by měl být stručný - o rozsahu maximálně 1 000 znaků - a výstižný.

 5. Jazyk a gramatická správnost rukopisu
  Redakce přijímá příspěvky v českém nebo slovenském jazyce. Text rukopisu musí být v souladu s mluvnickými pravidly jazyka, v němž je napsán. V případě gramatických chyb v textu si redakce vyhrazuje právo jejich opravy.

 6. Údaje o autorovi, kontakt
  V příspěvku uveďte své jméno a příjmení, popř. akademický titul a kontakt na Vás (adresu, e-mail nebo číslo telefonu, zaměstnání). Redakce upřednostňuje komunikaci prostřednictvím e-mailu. Pokud je to možné, uvádějte prosím své pracoviště nebo jiné profesní působiště (omezí se tím nechtěné riziko přidělení příspěvku k recenzi členovi redakční rady, který může mít shodné pracovní působiště s autorem).

 7. Úpravy rukopisů
  Redakce si vyhrazuje právo navrhnout Vám provedení věcných úprav, popřípadě doplnění rukopisů podle návrhů členů redakční rady. Dále si redakce vyhrazuje právo navrhnout Vám provedení formulačních a stylistických úprav textu. Navržené změny s Vámi budou projednány a budou provedeny pouze s Vaším souhlasem.
  O zařazení příspěvku do konkrétní rubriky časopisu rozhoduje redakce na základě výsledku recenzního řízení.

 8. Autorské korektury
  Autorské korektury vracejte redakci v co nejkratší době, nejpozději v termínu sděleném Vám redakcí. Případné opravy či úpravy proveďte srozumitelně a čitelně.

 9. Autorský honorář
  Autorský honorář je stanoven následovně:
  - za jednu normostranu (1 800 úhozů včetně mezer) recenzovaného rukopisu - článku - 200,- Kč,
  - za jednu normostranu ostatních příspěvků (anotace, recenze, informace) - 100,- Kč.
  Autorský honorář je vyplácen v okamžiku vydání příslušného čísla časopisu Správní právo prostřednictvím distributora časopisu v následujícím měsíci od vydání.

 10. Upozornění pro autory ohledně využití vydaného příspěvku
  Redakce dále spolupracuje se systémy ASPI a CODEXIS, do jejichž databáze vydané příspěvky poskytuje. V případě, že autor spolu s předáním příspěvku do recenzního řízení redakci oznámí, že si nepřeje, aby jeho příspěvek byl k dispozici v některém z uvedených právních informačních systémů, redakce bude tento požadavek respektovat.
   

Děkujeme za pozornost, kterou věnujete našim pokynům, a těšíme se na Vaše příspěvky.

Vaše redakce

  

Obsahy starších čísel

Obsahy starších čísel

Ročník LVII (rok 2024)
Číslo 1-2 Číslo 3 -

Pro zakoupení elektronické verze čísla odkaz zde.

  

Ročník LVI (rok 2023)
Číslo 1-2 Číslo 3 Číslo 4
Číslo 5-6 Číslo 7-8 -
Rejstřík ročníku LVI (2023) (pdf, 61 kB)

Pro zakoupení elektronické verze čísla odkaz zde.

  

Ročník LV (rok 2022)
Číslo 1 Číslo 2 Číslo 3-4
Číslo 5 Číslo 6 Číslo 7-8
Rejstřík ročníku LV (2022) (pdf, 231 kB)

Pro zakoupení elektronické verze čísla odkaz zde.

  

Ročník LIV (rok 2021)
Číslo 1 Číslo 2 Číslo 3 Číslo 4
Číslo 5 Číslo 6-7 Číslo 8 -
Rejstřík ročníku LIV (2021) (pdf, 75 kB)

Pro zakoupení elektronické verze čísla odkaz zde.

  

Ročník LIII (rok 2020)
Číslo 1 Číslo 2 Číslo 3 Číslo 4
Číslo 5–6 Číslo 7 Číslo 8 -
Rejstřík ročníku LIII (2020) (pdf, 84 kB)

Pro zakoupení elektronické verze čísla odkaz zde.

  

Ročník LII (rok 2019)
Číslo 1 Číslo 2 Číslo 3 Číslo 4
Číslo 5 Číslo 6 Číslo 7 Číslo 8
Rejstřík ročníku LII (2019) (pdf, 66 kB)

  

Ročník LI (rok 2018)
Číslo 1-2 Číslo 3 Číslo 4-5
Číslo 6 Číslo 7 Číslo 8
Rejstřík ročníku LI (2018) (pdf, 99 kB)

  

Ročník L (rok 2017)
Číslo 1 Číslo 2 Číslo 3 Číslo 4
Číslo 5 Číslo 6 Číslo 7-8 -
Rejstřík ročníku L (2017) (pdf, 58 kB)

  

Ročník XLIX (rok 2016)
Číslo 1 Číslo 2 Číslo 3 Číslo 4
Číslo 5 Číslo 6 Číslo 7 Číslo 8
Rejstřík ročníku XLIX (2016) (pdf, 71 kB)

  

Ročník XLVIII (rok 2015)
Číslo 1-2 Číslo 3 Číslo 4-5
Číslo 6 Číslo 7-8 -
Rejstřík ročníku XLVIII (2015) (pdf, 77 kB)

  

Ročník XLVII (rok 2014)
Číslo 1-2 Číslo 3 Číslo 4
Číslo 5 Číslo 6 Číslo 7-8
Rejstřík ročníku XLVII (2014) (pdf, 84 kB)

  

Ročník XLVI (rok 2013)
Číslo 1 Číslo 2 Číslo 3
Číslo 4-5 Číslo 6 Číslo 7-8
Rejstřík ročníku XLVI (2013) (pdf, 79 kB)

  

Ročník XLV (rok 2012)
Číslo 1-2 Číslo 3 Číslo 4
Číslo 5-6 Číslo 7 Číslo 8
Rejstřík ročníku XLV (2012) (pdf, 66,5 kB)

  

Ročník XLIV (rok 2011)
Číslo 1-2 Číslo 3 Číslo 4 Číslo 5
Číslo 6 Číslo 7 Číslo 8 -
Rejstřík ročníku XLIV (2011) (pdf, 70 kB)

  

Ročník XLIII (rok 2010)
Číslo 1 Číslo 2  Číslo 3 Číslo 4
Číslo 5 Číslo 6 Číslo 7 Číslo 8
Rejstřík ročníku XLIII (2010) (pdf, 67 kB)

  

Ročník XLII (rok 2009)
Číslo 1 Číslo 2 Číslo 3 Číslo 4
Číslo 5 Číslo 6 Číslo 7-8 -
Rejstřík ročníku XLII (2009) (pdf, 70 kB)

  

Ročník XLI (rok 2008)
Číslo 1 (pdf, 60 kB) Číslo 2 (pdf, 56 kB) Číslo 3 (pdf, 72 kB) Číslo 4-5 (pdf, 65 kB)
Číslo 6 (pdf, 43 kB) Číslo 7 (pdf, 67 kB) Číslo 8 (pdf, 55 kB) -
Rejstřík ročníku XLI (2008) (pdf, 56 kB)

  

  

  

  

Předplatné a objednávky starších čísel

Předplatné a objednávky starších čísel

Vážení čtenáři,
časopis Správní právo vychází v počtu 8 čísel za rok. Cena jednotlivého čísla je 55 Kč, předplatné na celý rok 440 Kč.

Počínaje rokem 2023 časopis Správní právo vychází jak v tištěné, tak i v elektronické verzi.

V elektronické verzi si lze objednat i jednotlivá čísla. Odkaz zde

Informace k oběma variantám najdete na stránkách Tiskárny Ministerstva vnitra.
 

Tisk:

 • Tiskárna Ministerstva vnitra, s. p. o.
  Bartůňkova 1159/4
  149 00 Praha 11-Chodov
  tel.: +420 974 887 314
  fax: +420 974 887 395
   

Předplatné a distribuce:

 • Tiskárna Ministerstva vnitra, s. p. o.
  Bartůňkova 1159/4
  149 00 Praha 11-Chodov
  tel.: +420 974 887 314
  fax:+420 974 887 395
  e-mail: predplatne@tmv.cz
  web: https://www.tmv.cz/

Předplatné a distribuce do zahraničí:

  

vytisknout  e-mailem