Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Správní právo

Informace o časopisu, redakce, obsahy ke stažení 

 • Aktuální číslo
 • Informace o časopisu
 • Redakce
 • Redakční rada
 • Průběh recenzního řízení
 • Pokyny pro autory
 • Obsahy starších čísel
 • Předplatné

Aktuální číslo

Správní právo, číslo 7-8/2022
Ročník LV

SP 7-8-22-obalka.jpg

OBSAH:

 • Editorial
 • JUDr. Martin Zídek:
  Nepřímé novely v památkové péči (shrnutí) (pdf, 53 kB)
 • Mgr. Arkady Alexandrov:
  Problematika jazykových kontextů v legislativě (shrnutí) (pdf, 54 kB)
 • JUDr. Bc. Štěpán Kořínek:
  Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla za dodržování povinností řidiče a pravidel silničního provozu – materiální báze a aplikační úskalí (shrnutí) (pdf, 58 kB)


DISKUSE:

 • Mgr. Miroslav Dvořáček:
  Aktivní procesní legitimace k podání návrhu na zrušení opatření obecné povahy ve světle nálezu Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 2431/21 (shrnutí) (pdf, 59 kB)
 • JUDr. Jiří Kapras:
  Majetková přiznání veřejných funkcionářů v kontextu soudobé praxe správního trestání (shrnutí
  (pdf, 53 kB)


Z JUDIKATURY:

 • JUDr. Vladimír Janoušek Pysk, LL.M.:
  Z judikatury Evropského soudu pro lidská práva


INFORMACE:

 • PhDr. Mgr. Simona Ulčová, Ph.D.:
  Rozsudky Evropského soudu pro lidská práva ve věcech změny příjmení


JUBILEUM – JUDr. Josef Vedral, Ph.D.
Vánoční přání

………………………………………………………..…………………………………………

Legislativní příloha III-IV/2022
ročník XIV, číslo III-IV/2022

OBSAH:

 • Mgr. Michaela Glozygová, Mgr. Marie Kmecová, Ph.D, Mgr. Barbora Kubíková, Mgr. Martin Šaroch:
  ZE SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ

Informace o časopisu

Informace o časopisu

Časopis Správní právo vychází od roku 1968. Bylo to vůbec poprvé, kdy se oblastí správního práva jakožto právního odvětví začal zabývat specializovaný odborný právnický časopis, a je tomu tak doposud. V redakční radě tohoto časopisu vždy byla a stále jsou zastoupena zvučná jména z oblasti teorie i praxe správního práva zaručující odbornou úroveň časopisu.

Jeho hlavním posláním je poskytovat informace, pomoc a prostor k diskusi všem, kteří se zabývají oblastí správního práva a veřejné správy. V časopise jsou publikovány příspěvky obsahující vysvětlení konkrétních ustanovení právních norem, hodnocení jejich praktického působení, popřípadě rozbor  nedostatků, teoretické výklady různých právních institutů a také úvahy k novým připravovaným právním úpravám a návrhy de lege ferenda. Ve Správním právu jsou uveřejňovány i informace o významných událostech v oblasti (veřejného) práva, recenze a anotace publikací z oblasti veřejného práva a souvisejících disciplín nebo příspěvky týkající se zahraničních právních úprav – tomu odpovídají i rubriky časopisu.

Časopis Správní právo je od roku 2009 recenzovaným odborným časopisem.   

Vydavatelem časopisu je Ministerstvo vnitra ČR, IČ 00007064, se sídlem Nad Štolou 986/3, Praha 7, 170 34.
Registrační  značka  RM 5008-III/2 č. 2331/1970
ISSN 0139-6005 (Print)
ISSN 2788-2241 (On-line)

Sazba a tisk: Tiskárna Ministerstva vnitra, s.p.o., Bartůňkova 1159/4, 149 01 Praha 4
Předplatné a distribuce: Tiskárna Ministerstva vnitra, s.p.o., Bartůňkova 1159/4, 149 01 Praha 4, predplatne@tmv.cz, tel.: 974 887 314, www.tmv.cz
Předplatné a distribuce SR:  MediaCall, s.r.o., Vídeňská  546/55, 639 00 Brno, export@mediacall.cz, tel.: 532 165 165, www.predplatnedozahranici.cz

Časopis Správní právo vychází osmkrát ročně, jedno číslo má 64 stran.

Počínaje rokem 2023 časopis Správní právo vychází jak v tištěné, tak i v elektronické verzi.

Cena jednoho čísla je 55 Kč a dvojčísla 110 Kč. Roční předplatné 440 Kč (Cena je uvedena včetně DPH a poštovného).

Adresa redakce:
Ministerstvo vnitra
redakce časopisu Správní právo,
nám. Hrdinů 3,
140 21 Praha 4,
telefon: 974 816 466
e-mail: redakceSP@mvcr.cz

Redakce

Redakce

Adresa redakce:
Ministerstvo vnitra
redakce časopisu Správní právo,
nám. Hrdinů 3,
140 21 Praha 4,
telefon:
974 816 466
e-mail: redakceSP@mvcr.cz

Redakční rada

Redakční rada časopisu Správní právo

 • JUDr. Václav Henych – předseda redakční rady, Ministerstvo vnitra
 • JUDr. Jitka Morávková – místopředsedkyně redakční rady, právník, Praha
 • JUDr. Jan Bárta, CSc. – Akademie věd ČR
 • Prof. JUDr. Jan Filip, CSc. – Ústavní soud ČR
 • Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. – Právnická fakulta Univerzity Karlovy
 • JUDr. Petra Gronwaldtová Wagnerová – právník, Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o.
 • Prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. – Právnická fakulta Univerzity Karlovy
 • Mgr. František Korbel, Ph.D. – Ministerstvo spravedlnosti, advokát
 • Prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc. – Právnická fakulta Univerzity Karlovy
 • Mgr. Peter Mišúr – Praha
 • doc. JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
 • Mgr. Klára Pondělíčková – Ministerstvo vnitra
 • Prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. – Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislavě, Najvyšší správny súd SR
 • Doc. JUDr. Helena Prášková, CSc. – Právnická fakulta Univerzity Karlovy
 • Prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. – Právnická fakulta Masarykovy univerzity
 • JUDr. Martin Řezáč – advokát
 • prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc. – Ústavní soud ČR
 • Mgr. Ivan Tobek – Ministerstvo vnitra
 • JUDr. Josef Vedral, Ph.D. – Úřad vlády ČR
 • JUDr. Petr Voříšek, Ph.D. – Ministerstvo vnitra
 • JUDr. Pavel Zářecký, CSc. – Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů, Praha

Průběh recenzního řízení

Průběh recenzního řízení

Po obdržení příspěvku vyrozumí redakce autora, případně jednoho ze spoluautorů, příspěvku o tom, že příspěvek obdržela a zda příspěvek konvenuje odbornému profilu časopisu. Pokud příspěvek odbornému zaměření časopisu vyhovuje, je zařazen do recenzního řízení. Redakce požádá o vypracování lektorských/recenzních posudků minimálně dva členy redakční rady, ti potom svá stanoviska sdělí při nejbližším jednání redakční rady ostatním členům. Po diskusi je učiněn závěr, zda příspěvek lze publikovat ve stávající podobě, s určitými úpravami či vůbec ne. Redakční rada zároveň může doporučit, v jaké rubrice časopisu článek publikovat. O výsledku recenzního řízení redakce autory bezodkladně vyrozumívá.

Pokyny pro autory

POKYNY PRO AUTORY A SDĚLENÍ REDAKCE K NAKLÁDÁNÍ S PŘÍSPĚVKY (ke stažení zde (pdf, 86 kB))

Vážení autoři, prosíme Vás, abyste věnovali pozornost těmto našim pokynům:

1.     Technická forma rukopisů (příspěvků)
Redakce přijímá výlučně příspěvky zpracované v elektronické formě, a to v editovatelném formátu (WORD).

2.     Zasílání rukopisů
Příspěvky zasílejte redakci elektronicky jako přílohu na e-mailovou adresu: redakceSP@mvcr.cz.

3.     Formální úprava rukopisů
Formátování textu omezte na užívání jednoho fontu písma a jeho řezů (kurzíva, tučně atp.).

Nepoužívejte rozdělování slov ani podtrhávání textu.

Název příspěvku by měl být pokud možno výstižný a krátký. Delší příspěvky doporučujeme pro lepší přehlednost dělit do jednotlivých kapitol s případnými mezititulky.

Poznámky pod čarou značte 1) - XXX).
Poznámky, prosím, začínejte vždy velkým písmenem a ukončujte tečkou. Bibliografické citace dokumentů uvádějte podle níže uvedených vzorů. Citace by měly být přehledné, jednotné a úplné. Redakce si vyhrazuje právo příspěvek vrátit v případě, že nebude dodržen citační úzus.

Očíslovávejte všechny dodané strany rukopisu, (neoddělujte na zvláštní stranu Shrnutí/Abstract/Summary).

a) Citace z monografií:
Vzor (je-li jeden autor):
PŘÍJMENÍ AUTORA, Iniciála jména.: Název díla (kurzívou). Vydání. Nakladatelské údaje (místo a nakladatel), rok vydání, ISBN.

Jsou-li autoři dva nebo tři, uvádějí se všichni, a to ve stejném formátu (příjmení, iniciála jména) jako u jednoho autora. Jednotlivé autory je nutno oddělit interpunkčním znaménkem, např. tečkou, čárkou, středníkem, pomlčkou. Redakce Správního práva preferuje jako oddělovací znaménko v tomto případě čárku.
Je-li autorů více než tři, uvádí se jeden, dva nebo tři první (jména se oddělují výše popsaným způsobem) a za poslední jméno se přidá a kol. nebo aj. nebo et al.

První vydání se uvádět nemusí.
Kromě výše zmíněných údajů je možno uvádět i další údaje, např. o rozsahu díla (počet stran).

Příklad:
HENDRYCH, D. a kol.: Správní právo. Obecná část. 5., rozšířené vydání. Praha: C. H. Beck, 2003, ISBN 80-7179-671-9.

b)    Citace článků z periodik
Vzor:
PŘÍJMENÍ AUTORA, Iniciála jména.: Název článku. Název zdrojového dokumentu (periodika), rok, ročník (kurzívou), číslo svazku, rozsah článku (strany od do). ISSN.

Příklad:
HARTMANNOVÁ, V.: Právní jazyk v úřední korespondenci. In Správní právo, 2006, roč. XXXIX, č. 6-7, str. 444 - 450, ISSN 0139-6005.

c)     Citace článků ze sborníků
Vzor:
PŘÍJMENÍ AUTORA, Iniciála jména.: Název příspěvku. In Název zdrojového Sborníku (kurzívou). Vydání. Nakladatelské údaje (místo, nakladatel). Rok. Rozsah (strana od do). ISBN (ISSN) - není povinné.

d)    Citace z internetových zdrojů
Vzor:
Přístup ke zdroji. Verze (resp. poslední úpravy internetové stránky, je-li tento údaj dostupný).
Datum    citace.    Příklad:    <http://www.ochrance.cz/cinnost>    [citováno 1. prosince 2008].
V případě dlouhé citace si redakce vyhrazuje právo k jejímu zkrácení, s tím, že se zachová funkčnost celého odkazu.

4.     Abstrakta
Povinnou součástí příspěvku (s výjimkou informací, recenzí a anotací) je abstrakt v českém jazyce a v jednom ze světových jazyků. Abstraktem se rozumí stručný obsah příspěvku bez jeho hodnocení. Abstrakt by měl být stručný - o rozsahu maximálně 1 000 znaků - a výstižný.

5.     Jazyk a gramatická správnost rukopisu
Redakce přijímá příspěvky v českém nebo slovenském jazyce. Text rukopisu musí být v souladu s mluvnickými pravidly jazyka, v němž je napsán. V případě gramatických chyb v textu si redakce vyhrazuje právo jejich opravy.

6.     Údaje o autorovi, kontakt
V příspěvku  uveďte své jméno a příjmení, popř. akademický  titul a  kontakt na Vás (adresu, e-mail nebo číslo telefonu, zaměstnání). Redakce  upřednostňuje komunikaci prostřednictvím e-mailu. Pokud je to možné, uvádějte prosím své pracoviště nebo jiné profesní působiště (omezí se tím nechtěné riziko přidělení příspěvku k recenzi členovi redakční rady, který může mít shodné pracovní působiště s autorem).

7.     Úpravy rukopisů
Redakce si vyhrazuje právo navrhnout Vám provedení věcných úprav, popřípadě doplnění rukopisů podle návrhů členů redakční rady. Dále si redakce vyhrazuje právo navrhnout Vám provedení formulačních a stylistických úprav textu. Navržené změny s Vámi budou projednány a budou provedeny pouze s Vaším souhlasem.
O zařazení příspěvku do konkrétní rubriky časopisu rozhoduje redakce na základě výsledku recenzního řízení.

8.     Autorské korektury
Autorské korektury vracejte redakci v co nejkratší době, nejpozději v termínu sděleném Vám redakcí. Případné opravy či úpravy proveďte srozumitelně a čitelně.

9.     Autorský honorář
Autorský honorář je stanoven následovně:

 • za jednu normostranu (1 800 úhozů včetně mezer) recenzovaného rukopisu - článku - 200,- Kč,
 • za jednu normostranu ostatních příspěvků (anotace, recenze, informace) - 100,- Kč.

Autorský honorář je vyplácen v okamžiku vydání příslušného čísla časopisu Správní právo prostřednictvím distributora časopisu v následujícím měsíci od vydání.

10.   Upozornění pro autory ohledně využití vydaného příspěvku
Redakce dále spolupracuje se systémy ASPI  a CODEXIS, do jejichž databáze vydané příspěvky poskytuje. V případě, že autor spolu  s předáním příspěvku do recenzního řízení redakci oznámí, že si nepřeje, aby jeho příspěvek byl k dispozici v některém z uvedených právních informačních systémů, redakce bude tento požadavek respektovat.

Děkujeme za pozornost, kterou věnujete našim pokynům, a těšíme se na Vaše příspěvky.

Vaše redakce

Obsahy starších čísel

Obsahy starších čísel

Ročník LV (rok 2022)   

 Číslo 1 Číslo 2  Číslo 3-4
Číslo 5 Číslo 6 Číslo 7-8
Rejstřík ročníku LV (2022)

Ročník LIV (rok 2021)   

 Číslo 1 Číslo 2 Číslo 3 Číslo 4
Číslo 5 Číslo 6-7 Číslo 8

Rejstřík ročníku LIV (2021) (pdf, 75 kB)

Ročník LIII (rok 2020)   

 Číslo 1 Číslo 2 Číslo 3 Číslo 4
Číslo 5–6 Číslo 7 Číslo 8
Rejstřík ročníku LIII (2020) (pdf, 84 kB)

Ročník LII (rok 2019)   

 Číslo 1 Číslo 2 Číslo 3 Číslo 4
Číslo 5 Číslo 6 Číslo 7 Číslo 8
Rejstřík ročníku LII (2019) (pdf, 66 kB)

Ročník LI (rok 2018)   

 Číslo 12 Číslo 3  Číslo 45
Číslo 6 Číslo 7 Číslo 8
Rejstřík ročníku LI (2018) (pdf, 99 kB)

Ročník XLVIII (rok 2015)  

 Číslo 12 Číslo 3  Číslo 45
 Číslo 6 Číslo 78
Rejstřík ročníku XLVIII (2015) ( pdf, 77 kB)

Ročník XLVII (rok 2014)  

 Číslo 12  Číslo 3  Číslo 4
 Číslo 5  Ćíslo 6  Číslo 78
Rejstřík ročníku XLVII (2014) ( pdf, 84 kB)

Ročník XLVI (rok 2013)  

Číslo 1  Číslo 2  Číslo 3
 Číslo 45  Číslo 6  Číslo 78
Rejstřík ročníku XLVI (2013) (pdf, 79 kB)

Ročník XLI (rok 2008)  

Číslo 1 (pdf, 60 kB) Číslo 2 (pdf, 56 kB) Číslo 3 (pdf, 72 kB) Číslo 45 (pdf, 65 kB)
Číslo 6 (pdf, 43 kB) Číslo 7 (pdf, 67 kB) Číslo 8 (pdf, 55 kB)
Rejstřík ročníku XLI (2008) (pdf, 56 kB)

  

Předplatné

Předplatné

Cena předplatného:

 • Vychází 8x ročně, cena jednotlivého čísla 55 Kč, předplatné na celý rok 440 Kč.

Tisk:

 • Tiskárna Ministerstva vnitra, s.p.o.
  Bartůňkova 1159/4
  1489 01 Praha 4-Chodov
  tel.: 974 887 314
  fax: 974 887 395

Počínaje rokem 2023 časopis Správní právo vychází jak v tištěné, tak i v elektronické verzi.

Předplatné a distribuce:

Předplatné a distribuce do zahraničí:

vytisknout  e-mailem