Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Správní právo

Informace o časopisu, redakce, obsahy ke stažení 

 • Aktuální číslo
 • Informace o časopisu
 • Redakce
 • Redakční rada
 • Průběh recenzního řízení
 • Pokyny pro autory
 • Obsahy starších čísel
 • Předplatné

Aktuální číslo

Správní právo, číslo 5/2021
Ročník LIV

SP 5-21-obalka.jpgOBSAH:

 • Ing. Mgr. Jan Strakoš:
  Poznámky k „trvajícímu“ přestupku z pohledu stavebního zákona (shrnutí)
   
 • Mgr. Michal Šašek:
  Hodnotící paradox v zadávacích řízeních jako důsledek možnosti využití předsunutého hodnocení nabídek (shrnutí)

DISKUSE:

 • Mgr. Bc. Zbyněk Vočka:
  Povaha veřejného opatrovnictví a názor Nejvyššího správního soudu (shrnutí)

Z PRAXE:

 • JUDr. Petra Gronwaldtová Wagnerová:
  Přestupky související s matriční činností

RECENZE:

 • JUDr. Lukáš Tomaš:
  SABO,J.: Hodnotenie dôkazov v daňovom práve. Košice: ŠafárikPress, 2020, 238 s.
   
 • JUDr. Petra Gronwaldtová Wagnerová:
  SIVÁK, J.: Náhradní mateřství v českém právu a související otázky. Praha: Wolter Kluwer ČR, 2021, s. 92


LEGISLATIVNÍ PŘÍLOHA

ročník XIII, číslo III/2021

OBSAH:                                                                    

 • JUDr. Jaromír Fronc:
  Účinnost právních předpisů včera, dnes a zítra (shrnutí)

ZE SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ
INFORMACE:

 • prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.:
  První pokus o iniciaci řízení podle čl. 66 Ústavy

Informace o časopisu

Informace o časopisu

Časopis Správní právo vychází od roku 1968. Bylo to vůbec poprvé, kdy se oblastí správního práva jakožto právního odvětví začal zabývat specializovaný odborný právnický časopis, a je tomu tak doposud. V redakční radě tohoto časopisu vždy byla a stále jsou zastoupena zvučná jména z oblasti teorie i praxe správního práva zaručující odbornou úroveň časopisu.

Jeho hlavním posláním je poskytovat informace, pomoc a prostor k diskusi všem, kteří se zabývají oblastí správního práva a veřejné správy. V časopise jsou publikovány příspěvky obsahující vysvětlení konkrétních ustanovení právních norem, hodnocení jejich praktického působení, popřípadě rozbor  nedostatků, teoretické výklady různých právních institutů a také úvahy k novým připravovaným právním úpravám a návrhy de lege ferenda. Ve Správním právu jsou uveřejňovány i informace o významných událostech v oblasti (veřejného) práva, recenze a anotace publikací z oblasti veřejného práva a souvisejících disciplín nebo příspěvky týkající se zahraničních právních úprav – tomu odpovídají i pravidelné rubriky časopisu.
Od roku 2004 zde vychází (v podobě oddělitelné přílohy) rubrika Judikatura Evropského soudního dvora v oblasti správního práva, která obsahuje komentované zásadní rozsudky Evropského soudního dvora z posledně zmiňovaného právního odvětví.
Od roku 2009 začala v časopise vycházet tzv. legislativní příloha. Jedná se o oddělitelnou přílohu, v níž jsou publikovány články obsahující analýzy z teorie a praxe tvorby práva, informace z rozhodovací činnosti soudů a zamyšlení nad judikaturou nejvyšších soudních orgánů České republiky i mezinárodních a nadnárodních soudních institucí, příspěvky týkající se připravované legislativy a konečně recenze a anotace monografií i článků vztahujících se k problematice normotvorby.  Časopis Správní právo je od roku 2009 recenzovaným odborným časopisem.   
  
Časopis vychází osmkrát ročně, jedno číslo má 64 stran.
Vydavatelem časopisu je Ministerstvo vnitra ČR, IČ 00007064, se sídlem Nad Štolou 986/3, Praha 7, 170 34.
ISSN časopisu je 0139-6005.

Sazba a tisk: Tiskárna Ministerstva vnitra, s.p.o., Bartůňkova 1159/4, 149 01 Praha 4
Předplatné a distribuce: Tiskárna Ministerstva vnitra, s.p.o., Bartůňkova 1159/4, 149 01 Praha 4
Správní právo vychází osmkrát ročně.
Cena jednoho čísla je 52 Kč a dvojčísla 104 Kč. Roční předplatné 416 Kč (Cena je uvedena včetně DPH a poštovného)
Objednávky (viz formulář dole) přijímá redakce časopisu Správní právo, e-mail: redakceSP@mvcr.cz

  
Adresa redakce:
Ministerstvo vnitra
redakce časopisu Správní právo,
nám. Hrdinů 3,
140 21 Praha 4,
telefon:
974 816 466, 777 986 964
e-mail: redakceSP@mvcr.cz

Redakce

Redakce

Adresa redakce:
Ministerstvo vnitra
redakce časopisu Správní právo,
nám. Hrdinů 3,
140 21 Praha 4,
telefon:
974 816 466, 777 986 964
e-mail: redakceSP@mvcr.cz

Redakční rada

Redakční rada časopisu Správní právo

 • JUDr. Václav Henych
  předseda redakční rady
  Ministerstvo vnitra

 • JUDr. Jan Bárta, CSc.
  Akademie věd ČR

 • JUDr. Petra Gronwaldtová Wagnerová
  Ministerstvo vnitra

 • Prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
  Právnická fakulta Univerzity Karlovy

 • Mgr. František Korbel, Ph.D.
  Ministerstvo spravedlnosti, advokát

 • Prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.
  Právnická fakulta Univerzity Karlovy

 • JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.
  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 • JUDr. Jitka Morávková
  Ministerstvo vnitra

 • Prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.
  Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislavě, Najvyšší správny súd SR

 • Doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
  Právnická fakulta Univerzity Karlovy

 • Prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.
  Právnická fakulta Masarykovy univerzity

 • JUDr. Martin Řezáč
  advokát

 • prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.
  Ústavní soud ČR

 • Mgr. Ivan Tobek
  Ministerstvo vnitra

 • prof. JUDr. Petr Tröster, CSc.

 • JUDr. Petr Voříšek, Ph.D. 
  Ministerstvo vnitra

 • JUDr. Pavel Zářecký, CSc.
  Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů, Praha

  

Redakční rada časopisu Správní právo pro legislativní přílohu

 • JUDr. Václav Henych
  předseda redakční rady
  Ministerstvo vnitra

 • Prof. JUDr. Jan Filip, CSc.
  Ústavní soud ČR

 • Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
  Právnická fakulta Univerzity Karlovy

 • Prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.
  Právnická fakulta Univerzity Karlovy

 • Mgr. Peter Mišúr
  Praha

 • JUDr. Jitka Morávková
  Ministerstvo vnitra

 • JUDr. Josef Vedral, Ph.D.
  Úřad vlády ČR

 • JUDr. Pavel Zářecký, CSc.
  Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů, Praha

  

Průběh recenzního řízení

Průběh recenzního řízení

Po obdržení příspěvku vyrozumí redakce autora, případně jednoho ze spoluautorů, příspěvku o tom, že příspěvek obdržela a zda příspěvek konvenuje odbornému profilu časopisu. Pokud příspěvek odbornému zaměření časopisu vyhovuje, je zařazen do recenzního řízení. Redakce požádá o vypracování lektorských/recenzních posudků minimálně dva členy redakční rady, ti potom svá stanoviska sdělí při nejbližším jednání redakční rady ostatním členům. Po diskusi je učiněn závěr, zda příspěvek lze publikovat ve stávající podobě, s určitými úpravami či vůbec ne. Redakční rada zároveň může doporučit, v jaké rubrice časopisu článek publikovat. O výsledku recenzního řízení redakce autory bezodkladně vyrozumívá.

Pokyny pro autory

POKYNY PRO AUTORY A SDĚLENÍ REDAKCE K NAKLÁDÁNÍ S PŘÍSPĚVKY

Vážení autoři, prosíme Vás, abyste věnovali pozornost těmto našim pokynům:

1.  Technická forma rukopisů (příspěvků)

Redakce přijímá výlučně příspěvky zpracované v elektronické formě, a to ve formátech *.docx, *.doc, *.rtf nebo *.txt. Redakce preferuje formát *.docx. Výjimečně, po předchozí domluvě s redakcí, je možno zaslat rukopis i ve strojopisné podobě.

2.  Zasílání rukopisů

Příspěvky zasílejte redakci elektronicky jako přílohu na e-mailovou adresu: redakceSP@mvcr.cz.
Výlučně strojopisné výtisky zasílejte redakci na adresu: Redakce časopisu Správní právo, nám. Hrdinů 4, Praha 4, 140 21.

3.  Formální úprava rukopisů

Formátování textu omezte na užívání jednoho fontu písma a jeho řezů (kurzíva, tučně atp.).
Nepoužívejte rozdělování slov ani podtrhávání textu.
Název příspěvku by měl být pokud možno výstižný a krátký. Delší příspěvky doporučujeme pro lepší přehlednost dělit do jednotlivých kapitol s případnými mezititulky.
Poznámky pod čarou značte 1) - XXX).
Poznámky, prosím, začínejte vždy velkým písmenem a ukončujte tečkou. Bibliografické citace dokumentů uvádějte podle norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2. Citace by měly být přehledné, jednotné a úplné.
Níže uvádíme základní informace o preferovaném způsobu citace dokumentů.
Očíslovávejte všechny dodané strany rukopisu, (neoddělujte na zvláštní stranu Shrnutí/Abstract/Summary).

a) Citace z monografií:
Vzor (je-li jeden autor):
PŘÍJMENÍ AUTORA, Iniciála jména.: Název díla (kurzívou). Vydání. Nakladatelské údaje (místo a nakladatel), rok vydání, ISBN.
Jsou-li autoři dva nebo tři, uvádějí se všichni, a to ve stejném formátu (příjmení, iniciála jména) jako u jednoho autora. Jednotlivé autory je nutno oddělit interpunkčním znaménkem, např. tečkou, čárkou, středníkem, pomlčkou. Redakce Správního práva preferuje jako oddělovací znaménko v tomto případě čárku.
Je-li autorů více než tři, uvádí se jeden, dva nebo tři první (jména se oddělují výše popsaným způsobem) a za poslední jméno se přidá a kol. nebo aj. nebo et al.
První vydání se uvádět nemusí.
Kromě výše zmíněných údajů je možno uvádět i další údaje, např. o rozsahu díla (počet stran).

Příklad:
HENDRYCH, D. a kol.: Správní právo. Obecná část. 5., rozšířené vydání. Praha: C. H. Beck, 2003, ISBN 80-7179-671-9.

b)  Citace článků z periodik
Vzor:
PŘÍJMENÍ AUTORA, Iniciála jména.: Název článku. Název zdrojového dokumentu (periodika), rok, ročník (kurzívou), číslo svazku, rozsah článku (strany od do). ISSN.
Příklad:
HARTMANNOVÁ, V.: Právní jazyk v úřední korespondenci. In Správní právo, 2006, roč. XXXIX, č. 6-7, str. 444–450, ISSN 0139-6005.

c)  Citace článků ze sborníků
Vzor:
PŘÍJMENÍ AUTORA, Iniciála jména.: Název příspěvku. In Název zdrojového Sborníku (kurzívou). Vydání. Nakladatelské údaje (místo, nakladatel). Rok. Rozsah (strana od do). ISBN (ISSN) - není povinné.

d)  Citace z internetových zdrojů
Vzor:
Přístup ke zdroji. Verze (resp. poslední úpravy internetové stránky, je-li tento údaj dostupný).
Datum    citace.    Příklad:    <http://www.ochrance.cz/cinnost>    [citováno
1. prosince 2008].

4.  Abstrakta

Povinnou součástí příspěvku (s výjimkou informací, recenzí a anotací) je abstrakt v českém jazyce a v jednom ze světových jazyků. Abstraktem se rozumí stručný obsah příspěvku bez jeho hodnocení. Abstrakt by měl být stručný – o rozsahu maximálně 1 000 znaků – a výstižný.
Spolu s příspěvkem dodejte abstrakt v požadovaném rozsahu alespoň v češtině, v ideálním případě i v jednom ze světových jazyků.

5.  Jazyk a gramatická správnost rukopisu

Redakce přijímá příspěvky v českém nebo slovenském jazyce. Text rukopisu musí být v souladu s mluvnickými pravidly jazyka, v němž je napsán. V případě gramatických chyb v textu si redakce vyhrazuje právo jejich opravy.

6.  Údaje o autorovi, kontakt

V příspěvku uveďte své jméno a příjmení, popř. akademický titul a kontakt na Vás (adresu, e-mail nebo číslo telefonu, zaměstnání). Redakce upřednostňuje komunikaci prostřednictvím e-mailu. Pokud je to možné, uvádějte prosím své pracoviště nebo jiné profesní působiště (omezí se tím nechtěné riziko přidělení příspěvku k recenzi členovi redakční rady, který může mít shodné pracovní působiště s autorem).

7.  Úpravy rukopisů

Redakce si vyhrazuje právo navrhnout Vám provedení věcných úprav, popřípadě doplnění rukopisů podle návrhů členů redakční rady. Dále si redakce vyhrazuje právo navrhnout Vám provedení formulačních a stylistických úprav textu. Navržené změny s Vámi budou projednány a budou provedeny pouze s Vaším souhlasem.
O zařazení příspěvku do konkrétní rubriky časopisu rozhoduje redakce na základě výsledku recenzního řízení.

8.  Autorské korektury

Autorské korektury vracejte redakci urychleně, nejpozději v termínu sděleném Vám redakcí. Případné opravy či úpravy proveďte srozumitelně a čitelně.

9.  Autorský honorář

Autorský honorář je stanoven následovně:

 • za jednu normostranu (1 800 úhozů včetně mezer) rukopisu – článku – 200,- Kč,
 • za jednu normostranu překladu - 300,- Kč,
 • za jednu normostranu anotace, informace nebo recenze - 100,- Kč.

Za překlad je považována i anotace, informace nebo recenze, pokud jsou zpracované z cizojazyčných publikací nebo cizojazyčných zdrojů.
Autorský honorář je vyplácen v okamžiku vydání příslušného čísla časopisu Správní právo prostřednictvím distributora časopisu v následujícím měsíci od vydání.

10.  Upozornění pro autory ohledně využití vydaného příspěvku

Redakce po vydání příslušného čísla časopisu zveřejní plné znění příspěvku rovněž na internetových stránkách časopisu. Redakce dále spolupracuje se systémy ASPI a CODEXIS, do jejichž databáze vydané příspěvky poskytuje. V případě, že autor spolu s předáním příspěvku do recenzního řízení redakci oznámí, že si nepřeje, aby jeho příspěvek byl k dispozici na internetových stránkách časopisu nebo v některém z uvedených právních informačních systémů, redakce bude tento požadavek respektovat.

Děkujeme za pozornost, kterou věnujete našim pokynům, a těšíme se na Vaše příspěvky.

Vaše redakce

Obsahy starších čísel

Obsahy starších čísel

Ročník LIV (rok 2021)   

 Číslo 1 Číslo 2 Číslo 3 Číslo 4
Číslo 5

Rejstřík ročníku LIV (2021)

Ročník LIII (rok 2020)   

 Číslo 1 Číslo 2 Číslo 3 Číslo 4
Číslo 5–6 Číslo 7 Číslo 8
Rejstřík ročníku LIII (2020) (pdf, 84 kB)

Ročník LII (rok 2019)   

 Číslo 1 Číslo 2 Číslo 3 Číslo 4
Číslo 5 Číslo 6 Číslo 7 Číslo 8
Rejstřík ročníku LII (2019) (pdf, 66 kB)

Ročník LI (rok 2018)   

 Číslo 12 Číslo 3  Číslo 45
Číslo 6 Číslo 7 Číslo 8
Rejstřík ročníku LI (2018) (pdf, 99 kB)

Ročník XLVIII (rok 2015)  

 Číslo 12 Číslo 3  Číslo 45
 Číslo 6 Číslo 78
Rejstřík ročníku XLVIII (2015) ( pdf, 77 kB)

Ročník XLVII (rok 2014)  

 Číslo 12  Číslo 3  Číslo 4
 Číslo 5  Ćíslo 6  Číslo 78
Rejstřík ročníku XLVII (2014) ( pdf, 84 kB)

Ročník XLVI (rok 2013)  

Číslo 1  Číslo 2  Číslo 3
 Číslo 45  Číslo 6  Číslo 78
Rejstřík ročníku XLVI (2013) (pdf, 79 kB)

Ročník XLI (rok 2008)  

Číslo 1 (pdf, 60 kB) Číslo 2 (pdf, 56 kB) Číslo 3 (pdf, 72 kB) Číslo 45 (pdf, 65 kB)
Číslo 6 (pdf, 43 kB) Číslo 7 (pdf, 67 kB) Číslo 8 (pdf, 55 kB)
Rejstřík ročníku XLI (2008) (pdf, 56 kB)

  

  

Předplatné

Předplatné

Cena předplatného:

 • Vychází 8x ročně, cena jednotlivého čísla 52 Kč, předplatné na celý rok 416 Kč.
   

Tisk:

 • Tiskárna Ministerstva vnitra, s.p.o.
  Bartůňkova 1159/4
  1489 01 Praha 4-Chodov
  tel.: 974 887 314
  fax: 974 887 395
   

Předplatné a distribuce:

Předplatné a distribuce do zahraničí:

vytisknout  e-mailem