Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Správní právo

Informace o časopisu, redakce, obsahy ke stažení 

Pokyny pro autory a sdělení redakce k nakládání s příspěvky

(ke stažení zde)

Vážení autoři, prosíme Vás, abyste věnovali pozornost těmto našim pokynům:

 1. Technická forma rukopisů (příspěvků)
  Redakce přijímá výlučně příspěvky zpracované v elektronické formě, a to v editovatelném formátu (WORD).

 2. Zasílání rukopisů
  Rukopis textu je třeba redakci nabídnout v plné a anonymní variantě. Plná varianta je článek v podobě, v jaké má být publikován. Anonymní varianta musí být naprosto identická s plnou variantou vyjma níže uvedených změn:
  - musí být smazáno jméno autora/autorky;
  - musí být smazány všechny odkazy na granty a jiné formy podpory, podle nichž je možné identifikovat autora/autorku;
  - odkazuje-li autor/ka na své vlastní práce, musí být odkazy formulovány tak, aby znemožňovaly identifikaci; redakce obecně doporučuje, aby autoři citovali své vlastní publikace uvážlivě;
  - stejně tak je třeba smazat nebo upravit další formulace, které umožňují identifikaci autora/autorky
  Rukopis, který nesplňuje formální náležitosti vyplývající z těchto pokynů, nemůže být přijat do recenzního řízení.
  Příspěvky zasílejte redakci elektronicky jako přílohu na e-mailovou adresu: redakceSP@mvcr.cz.

 3. Formální úprava rukopisů
  Formátování textu omezte na užívání jednoho fontu písma a jeho řezů (kurzíva, tučně atp.).

  Nepoužívejte rozdělování slov ani podtrhávání textu.

  Název příspěvku by měl být pokud možno výstižný a krátký. Delší příspěvky doporučujeme pro lepší přehlednost dělit do jednotlivých kapitol s případnými mezititulky.

  Poznámky pod čarou značte 1) - XXX).
  Poznámky, prosím, začínejte vždy velkým písmenem a ukončujte tečkou. Bibliografické citace dokumentů uvádějte podle níže uvedených vzorů. Citace by měly být přehledné, jednotné a úplné. Redakce si vyhrazuje právo příspěvek vrátit v případě, že nebude dodržen citační úzus.

  Očíslovávejte všechny dodané strany rukopisu, (neoddělujte na zvláštní stranu Shrnutí / Abstract / Summary).

  a) Citace z monografií:
  Vzor (je-li jeden autor):
  PŘÍJMENÍ AUTORA, Iniciála jména.: Název díla (kurzívou). Vydání. Nakladatelské údaje (místo a nakladatel), rok vydání, ISBN.

  Jsou-li autoři dva nebo tři, uvádějí se všichni, a to ve stejném formátu (příjmení, iniciála jména) jako u jednoho autora. Jednotlivé autory je nutno oddělit interpunkčním znaménkem, např. tečkou, čárkou, středníkem, pomlčkou. Redakce Správního práva preferuje jako oddělovací znaménko v tomto případě čárku.
  Je-li autorů více než tři, uvádí se jeden, dva nebo tři první (jména se oddělují výše popsaným způsobem) a za poslední jméno se přidá a kol. nebo aj. nebo et al.

  První vydání se uvádět nemusí.
  Kromě výše zmíněných údajů je možno uvádět i další údaje, např. o rozsahu díla (počet stran).

  Příklad:
  HENDRYCH, D. a kol.: Správní právo. Obecná část. 5., rozšířené vydání. Praha: C. H. Beck, 2003, ISBN 80-7179-671-9.

  b) Citace článků z periodik
  Vzor:
  PŘÍJMENÍ AUTORA, Iniciála jména.: Název článku. Název zdrojového dokumentu (periodika), rok, ročník (kurzívou), číslo svazku, rozsah článku (strany od do). ISSN.

  Příklad:
  HARTMANNOVÁ, V.: Právní jazyk v úřední korespondenci. In Správní právo, 2006, roč. XXXIX, č. 6-7, str. 444 - 450, ISSN 0139-6005.

  c) Citace článků ze sborníků
  Vzor:
  PŘÍJMENÍ AUTORA, Iniciála jména.: Název příspěvku. In Název zdrojového Sborníku (kurzívou). Vydání. Nakladatelské údaje (místo, nakladatel). Rok. Rozsah (strana od do). ISBN (ISSN) - není povinné.

  d) Citace z internetových zdrojů
  Vzor:
  Přístup ke zdroji. Verze (resp. poslední úpravy internetové stránky, je-li tento údaj dostupný).
  Datum citace. Příklad: <http://www.ochrance.cz/cinnost> [citováno 1. prosince 2008].
  V případě dlouhé citace si redakce vyhrazuje právo k jejímu zkrácení, s tím, že se zachová funkčnost celého odkazu.

 4. Abstrakta
  Povinnou součástí příspěvku (s výjimkou informací, recenzí a anotací) je abstrakt v českém jazyce a v jednom ze světových jazyků. Abstraktem se rozumí stručný obsah příspěvku bez jeho hodnocení. Abstrakt by měl být stručný - o rozsahu maximálně 1 000 znaků - a výstižný.

 5. Jazyk a gramatická správnost rukopisu
  Redakce přijímá příspěvky v českém nebo slovenském jazyce. Text rukopisu musí být v souladu s mluvnickými pravidly jazyka, v němž je napsán. V případě gramatických chyb v textu si redakce vyhrazuje právo jejich opravy.

 6. Údaje o autorovi, kontakt
  V příspěvku uveďte své jméno a příjmení, popř. akademický titul a kontakt na Vás (adresu, e-mail nebo číslo telefonu, zaměstnání). Redakce upřednostňuje komunikaci prostřednictvím e-mailu. Pokud je to možné, uvádějte prosím své pracoviště nebo jiné profesní působiště (omezí se tím nechtěné riziko přidělení příspěvku k recenzi členovi redakční rady, který může mít shodné pracovní působiště s autorem).

 7. Úpravy rukopisů
  Redakce si vyhrazuje právo navrhnout Vám provedení věcných úprav, popřípadě doplnění rukopisů podle návrhů členů redakční rady. Dále si redakce vyhrazuje právo navrhnout Vám provedení formulačních a stylistických úprav textu. Navržené změny s Vámi budou projednány a budou provedeny pouze s Vaším souhlasem.
  O zařazení příspěvku do konkrétní rubriky časopisu rozhoduje redakce na základě výsledku recenzního řízení.

 8. Autorské korektury
  Autorské korektury vracejte redakci v co nejkratší době, nejpozději v termínu sděleném Vám redakcí. Případné opravy či úpravy proveďte srozumitelně a čitelně.

 9. Autorský honorář
  Autorský honorář je stanoven následovně:
  - za jednu normostranu (1 800 úhozů včetně mezer) recenzovaného rukopisu - článku - 200,- Kč,
  - za jednu normostranu ostatních příspěvků (anotace, recenze, informace) - 100,- Kč.
  Autorský honorář je vyplácen v okamžiku vydání příslušného čísla časopisu Správní právo prostřednictvím distributora časopisu v následujícím měsíci od vydání.

 10. Upozornění pro autory ohledně využití vydaného příspěvku
  Redakce dále spolupracuje se systémy ASPI a CODEXIS, do jejichž databáze vydané příspěvky poskytuje. V případě, že autor spolu s předáním příspěvku do recenzního řízení redakci oznámí, že si nepřeje, aby jeho příspěvek byl k dispozici v některém z uvedených právních informačních systémů, redakce bude tento požadavek respektovat.

 11. Autorská práva a původ nabízeného rukopisu
  1) Redakce předpokládá, že nabízený rukopis nebyl dosud nikde publikován a od autorů očekává, že ji budou informovat o skutečnosti, že část nebo některé podstatné části byly již publikovány. V případě, že předkládaný rukopis vychází z kvalifikační studentské práce je třeba tuto skutečnost redakci sdělit a je zároveň nezbytné, aby předkládaný příspěvek, který vychází z již publikované kvalifikační práce, byl rozšířen nejméně o třetinu obsahující zcela nové pasáže.
  2) Dále se předpokládá, že nabízený příspěvek je dostatečně odlišný od jiných textů vydaných nebo určených k vydání. Zjištění opaku může vést k ukončení recenzního řízení.
   

Děkujeme za pozornost, kterou věnujete našim pokynům, a těšíme se na Vaše příspěvky.

Vaše redakce

  

vytisknout  e-mailem