Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Správní právo

Informace o časopisu, redakce, obsahy ke stažení 

POKYNY PRO AUTORY A SDĚLENÍ REDAKCE K NAKLÁDÁNÍ S PŘÍSPĚVKY

Vážení autoři, prosíme Vás, abyste věnovali pozornost těmto našim pokynům:

1. Technická forma rukopisů (příspěvků)
Redakce přijímá výlučně příspěvky zpracované v elektronické formě, a to ve formátech *.docx, *.doc, *.rtf nebo *.txt. Redakce preferuje formát *.docx. Výjimečně, po předchozí domluvě s redakcí, je možno zaslat rukopis i ve strojopisné podobě.

2. Zasílání rukopisů
Příspěvky zasílejte redakci elektronicky jako přílohu na e-mailovou adresu: redakceSP@mvcr.cz.
Výlučně strojopisné výtisky zasílejte redakci na adresu: Redakce časopisu Správní právo, nám. Hrdinů 4, Praha 4, 140 21.

3. Formální úprava rukopisů
Formátování textu omezte na užívání jednoho fontu písma a jeho řezů (kurzíva, tučně atp.).
Nepoužívejte rozdělování slov ani podtrhávání textu.
Název příspěvku by měl být pokud možno výstižný a krátký. Delší příspěvky doporučujeme pro lepší přehlednost dělit do jednotlivých kapitol s případnými mezititulky.
Poznámky pod čarou značte 1) - XXX).
Poznámky, prosím, začínejte vždy velkým písmenem a ukončujte tečkou. Bibliografické citace dokumentů uvádějte podle norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2. Citace by měly být přehledné, jednotné a úplné.
Níže uvádíme základní informace o preferovaném způsobu citace dokumentů.
Očíslovávejte všechny dodané strany rukopisu, (neoddělujte na zvláštní stranu Shrnutí/Abstract/Summary).

a) Citace z monografií:
Vzor (je-li jeden autor):
PŘÍJMENÍ AUTORA, Iniciála jména.: Název díla (kurzívou). Vydání. Nakladatelské údaje (místo a nakladatel), rok vydání, ISBN.
Jsou-li autoři dva nebo tři, uvádějí se všichni, a to ve stejném formátu (příjmení, iniciála jména) jako u jednoho autora. Jednotlivé autory je nutno oddělit interpunkčním znaménkem, např. tečkou, čárkou, středníkem, pomlčkou. Redakce Správního práva preferuje jako oddělovací znaménko v tomto případě čárku.
Je-li autorů více než tři, uvádí se jeden, dva nebo tři první (jména se oddělují výše popsaným způsobem) a za poslední jméno se přidá a kol. nebo aj. nebo et al.
První vydání se uvádět nemusí.
Kromě výše zmíněných údajů je možno uvádět i další údaje, např. o rozsahu díla (počet stran).
Příklad:
HENDRYCH, D. a kol.: Správní právo. Obecná část. 5., rozšířené vydání. Praha: C. H. Beck, 2003, ISBN 80-7179-671-9.

b) Citace článků z periodik
Vzor:
PŘÍJMENÍ AUTORA, Iniciála jména.: Název článku. Název zdrojového dokumentu (periodika), rok, ročník (kurzívou), číslo svazku, rozsah článku (strany od do). ISSN.
Příklad:
HARTMANNOVÁ, V.: Právní jazyk v úřední korespondenci. In Správní právo, 2006, roč. XXXIX, č. 6-7, str. 444 - 450, ISSN 0139-6005.

c) Citace článků ze sborníků
Vzor:
PŘÍJMENÍ AUTORA, Iniciála jména.: Název příspěvku. In Název zdrojového Sborníku (kurzívou). Vydání. Nakladatelské údaje (místo, nakladatel). Rok. Rozsah (strana od do). ISBN (ISSN) - není povinné.

d) Citace z internetových zdrojů1)
Vzor:
Přístup ke zdroji. Verze (resp. poslední úpravy internetové stránky, je-li tento údaj dostupný).
Datum    citace.    Příklad:    <http://www.ochrance.cz/cinnost>    [citováno 1. prosince 2008].

4. Abstrakta
Povinnou součástí příspěvku (s výjimkou informací, recenzí a anotací) je abstrakt v českém jazyce a v jednom ze světových jazyků. Abstraktem se rozumí stručný obsah příspěvku bez jeho hodnocení. Abstrakt by měl být stručný - o rozsahu maximálně 1 000 znaků - a výstižný.
Spolu s příspěvkem dodejte abstrakt v požadovaném rozsahu alespoň v češtině, v ideálním případě i v jednom  ze světových jazyků.

5. Jazyk a gramatická správnost rukopisu
Redakce přijímá příspěvky v českém nebo slovenském jazyce. Text rukopisu musí být v souladu s mluvnickými pravidly jazyka, v němž je napsán. V případě gramatických chyb v textu si redakce vyhrazuje právo jejich opravy.

6. Údaje o autorovi, kontakt
V příspěvku  uveďte své jméno a příjmení, popř. akademický  titul a  kontakt na Vás (adresu, e-mail nebo číslo telefonu, zaměstnání). Redakce  upřednostňuje komunikaci prostřednictvím e-mailu. Pokud je to možné, uvádějte prosím své pracoviště nebo jiné profesní působiště (omezí se tím nechtěné riziko přidělení příspěvku k recenzi členovi redakční rady, který může mít shodné pracovní působiště s autorem).

7. Úpravy rukopisů
Redakce si vyhrazuje právo navrhnout Vám provedení věcných úprav, popřípadě doplnění rukopisů podle návrhů členů redakční rady. Dále si redakce vyhrazuje právo navrhnout Vám provedení formulačních a stylistických úprav textu. Navržené změny s Vámi budou projednány a budou provedeny pouze s Vaším souhlasem.
O zařazení příspěvku do konkrétní rubriky časopisu rozhoduje redakce na základě výsledku recenzního řízení.

8. Autorské korektury
Autorské korektury vracejte redakci urychleně, nejpozději v termínu sděleném Vám redakcí. Případné opravy či úpravy proveďte srozumitelně a čitelně.

9. Autorský honorář
Autorský honorář je stanoven následovně:

  • za jednu normostranu (1 800 úhozů včetně mezer) rukopisu - článku - 200,- Kč,
  • za jednu normostranu překladu - 300,- Kč,
  • za jednu normostranu anotace, informace nebo recenze - 100,- Kč.

Za překlad je považována i anotace, informace nebo recenze, pokud jsou zpracované  z cizojazyčných publikací nebo cizojazyčných zdrojů.
Autorský honorář je vyplácen v okamžiku vydání příslušného čísla časopisu Správní právo prostřednictvím distributora časopisu v následujícím měsíci od vydání.

10. Upozornění pro autory ohledně využití vydaného příspěvku
Redakce po vydání příslušného čísla časopisu zveřejní plné znění příspěvku rovněž  na internetových stránkách časopisu. Redakce dále spolupracuje se systémy ASPI  a CODEXIS, do jejichž databáze vydané příspěvky poskytuje. V případě, že autor spolu  s předáním příspěvku do recenzního řízení redakci oznámí, že si nepřeje, aby jeho příspěvek byl k dispozici na internetových stránkách časopisu nebo v některém z uvedených právních informačních systémů, redakce bude tento požadavek respektovat.

Děkujeme za pozornost, kterou věnujete našim pokynům, a těšíme se na Vaše příspěvky.

Vaše redakce

 

1) V případě dlouhé citace si redakce vyhrazuje právo k jejímu zkrácení, s tím, že se zachová funkčnost celého odkazu.

vytisknout  e-mailem