Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Společný postoj rady, ze dne 27. prosince 2001, o použití zvláštních opatření k boji proti terorismu

(2001/931/SZBP)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropské unie, a zejména na články 15 a 34 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:
 1. na svém mimořádném zasedání dne 21. září 2001 Evropská rada prohlásila, že terorismus je skutečnou výzvou pro svět a pro Evropu a že boj proti terorismu bude prioritním cílem Evropské unie;
 2. dne 28. září 2001 přijala Rada bezpečnosti Organizace spojených národů rezoluci 1373(2001), ve které stanovila rozsáhlé strategie pro boj proti terorismu, a zejména pro boj proti financování terorismu;
 3. dne 8. října 2001 Rada znovu vyjádřila pevné rozhodnutí Unie zaútočit v těsné spolupráci se Spojenými státy americkými proti zdrojům, které financují terorismus;
 4. dne 26. února 2001 přijala Rada na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1333(2000) společný postoj 2001/154/SZBP1), který mimo jiné stanoví, že mají být zmrazeny prostředky Usámy bin Ládína a osob a subjektů s ním spojených. V důsledku toho se tento společný postoj nevztahuje na tyto osoby, skupiny a subjekty;
 5. Evropská unie by měla přijmout další opatření k provedení rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1373(2001);
 6. členské státy předaly Evropské unii informace potřebné k provedení některých těchto dalších opatření;
 7. je nezbytné, aby Společenství přistoupilo k provedení některých z těchto dalších opatření; je nezbytná také aktivita členských států, zejména s ohledem na použití určitých forem policejní a soudní spolupráce ve věcech trestních,
PŘIJALA TENTO SPOLEČNÝ POSTOJ:
článek 1
 1. Tento společný postoj se v souladu s ustanoveními následujících článků vztahuje na osoby, skupiny a subjekty, které jsou zapojeny do teroristických činů a jejichž seznam je obsažen v příloze.
 2. Pro účely tohoto společného postoje se rozumí „osobami, skupinami a subjekty zapojenými do teroristických činů“:
  • osoby, které páchají nebo se snaží páchat teroristické činy nebo které mají podíl na páchání teroristických činů nebo napomáhají jejich páchání,
  • osoby a subjekty přímo nebo nepřímo vlastněné nebo kontrolované takovými osobami a osoby, skupiny a subjekty jednající jménem takových osob, skupin a subjektů nebo pod jejich vedením, včetně prostředků odvozených nebo vytvořených z majetku přímo nebo nepřímo vlastněného nebo kontrolovaného takovými osobami, skupinami a subjekty a osobami, skupinami a subjekty s nimi spojenými.
 3. Pro účely tohoto společného postoje se rozumí „teroristickým činem“ jeden z následujících úmyslných činů, který na základě své povahy nebo souvislostí může vážně poškodit některou zemi nebo některou mezinárodní organizaci, definovaný jako trestný čin podle vnitrostátních právních předpisů, pokud je spáchán s cílem:
  1. vážně zastrašit obyvatele, nebo
  2. neoprávněně nutit některou vládu nebo některou mezinárodní organizaci k nějakému jednání nebo upuštění od nějakého jednání,
  3. vážně destabilizovat nebo rozvrátit základní politické, ústavní, ekonomické nebo společenské struktury některé země nebo některé mezinárodní organizace:
   1. útoky na život nějaké osoby, které mohou způsobit smrt;
   2. útoky na fyzickou integritu nějaké osoby;
   3. únosy nebo braní rukojmí;
   4. způsobení rozsáhlého zničení vládního nebo veřejného zařízení, dopravního systému, zařízení infrastruktury, včetně informačního systému, pevné plošiny umístěné na kontinentálním šelfu, veřejného místa nebo soukromého majetku, které pravděpodobně ohrozí lidský život nebo povede ke značné hospodářské ztrátě;
   5. zmocnění se letadel, lodí nebo jiných prostředků osobní nebo nákladní dopravy;
   6. výroba, držení, opatřování, doprava, dodávka nebo používání zbraní, výbušnin nebo jaderných, biologických nebo chemických zbraní, jakož i výzkum a vývoj biologických a chemických zbraní;
   7. vypuštění nebezpečných látek nebo způsobení požárů, výbuchů nebo záplav, v jejichž důsledku dojde k ohrožení lidského života;
   8. narušení nebo přerušení dodávky vody, elektřiny nebo jiného základního přírodního zdroje, v jejichž důsledku dojde k ohrožení lidského života;
   9. hrozba spácháním kterýchkoli z činů uvedených pod písmeny a) až h);
   10. vedení nějaké teroristické skupiny;
   11. podíl na aktivitách některé teroristické skupiny, například dodáváním informací nebo materiálních zdrojů nebo financováním jejích aktivit jakýmkoli způsobem s vědomím skutečnosti, že takový podíl přispěje k trestné činnosti skupiny.
  Pro účely tohoto odstavce se „teroristickou skupinou“ rozumí strukturovaná skupina více než dvou osob, vytvořená na určitou dobu a jednající ve shodě při páchání teroristických činů. „Strukturovanou skupinou“ se rozumí skupina, která není vytvořena náhodně pro bezprostřední spáchání nějakého teroristického činu a která nemusí mít formálně vymezené úlohy pro své členy, stálé členstvo ani vytvořenou strukturu.
 4. Seznam v příloze se vypracovává na základě přesných informací nebo materiálu v příslušném spisu, který uvádí, že příslušný orgán přijal rozhodnutí ve vztahu k dotyčným osobám, skupinám a subjektům, bez ohledu na to, zda se týká podnětu k šetření nebo stíhání za teroristický čin, pokus o spáchání teroristického činu, podíl na něm nebo napomáhání k jeho spáchání na základě závažných a věrohodných důkazů nebo stop nebo odsouzení za takové činy. Do seznamu mohou být zahrnuty osoby, skupiny a subjekty uvedené Radou bezpečnosti Organizace spojených národů jako osoby, skupiny a subjekty spojené s terorismem a osoby, skupiny a subjekty, proti nimž Rada bezpečnosti OSN nařídila sankce.
 5. Pro účely tohoto odstavce se „příslušným orgánem“ rozumí soudní orgán, nebo tam, kde soudní orgány nemají pravomoc v oblasti, které se týká tento odstavec, rovnocenný příslušný orgán v této oblasti.
 6. Rada zajistí, aby jména fyzických nebo právnických osob, skupin nebo subjektů uvedených v příloze byla doprovázena dostatečnými údaji umožňujícími pohotovou identifikaci určitých lidských bytostí, právnických osob, subjektů nebo organizací, a umožnila tak zabránit sankcím proti těm, které mají stejné nebo podobné jméno.
 7. Jména osob a subjektů na seznamu uvedeném v příloze se budou pravidelně, nejméně však jednou za šest měsíců, kontrolovat s cílem zjistit, zda nadále existují důvody pro jejich zařazení do seznamu.
článek 2
Evropské společenství, jednající v mezích pravomocí, které mu byly svěřeny Smlouvou o založení Evropského společenství, nařídí zmrazení peněz a jiného finančního majetku nebo ekonomických zdrojů osob, skupin a subjektů uvedených v příloze.
článek 3
Evropské společenství, jednající v mezích pravomocí, které mu byly svěřeny Smlouvou o založení Evropského společenství, zajistí, aby peníze, finanční majetek nebo ekonomické zdroje nebo finanční nebo jiné související služby nebyly přímo ani nepřímo zpřístupněny ve prospěch osob, skupin a subjektů uvedených v příloze.
článek 4
Členské státy si budou vzájemně v co nejširší míře pomáhat prostřednictvím policejní a soudní spolupráce v trestních věcech v rámci hlavy VI Smlouvy o Evropské unii při prevenci teroristických činů a boji proti nim. Za tímto účelem budou s ohledem na šetření a řízení vedená jejich orgány ve vztahu ke kterékoli z osob, skupin a subjektů uvedených v příloze na žádost plně využívat všech svých pravomocí v souladu s akty Evropské unie a jinými mezinárodními dohodami, ujednáními a úmluvami, které jsou pro členské státy závazné.
článek 5
Tento společný postoj nabývá účinnosti dnem svého přijetí.
článek 6
Tento společný postoj se bude průběžně přezkoumávat.
článek 7
Tento společný postoj bude zveřejněn v Úředním věstníku Evropských společenství.
V Bruselu dne 27. prosince 2001.
Za Radu
předseda
L. MICHEL
 
 
PŘÍLOHA

První seznam osob, skupin a subjektů zmíněných v článku 12)
 1. OSOBY
  • *ABAUNZA MARTINEZ, Javier (aktivista ETA), narozen 1. 1. 1965 v Guernice (Vizcaya), průkaz totožnosti č. 78. 865. 882,
  • *ALBERDI URANGA, Itziar (aktivista hnutí ETA), narozen 7. 10. 1963 v Durangu (Vizcaya), průkaz totožnosti č. 78. 865. 693,
  • *ALBISU IRIARTE, Miguel (aktivista hnutí ETA; člen Gestoras Proamnistía), narozen 7. 6. 1961 v San Sebastiánu (Guipúzcoa), průkaz totožnosti č. 15. 954. 596,
  • *ALCALDE LINARES, Angel (aktivista hnutí ETA; člen Herri Batasuna /E.H/ Batasuna), narozen 2. 5. 1943 v Portugalete (Vizcaya), průkaz totožnosti 14. 390. 353,
  • AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (alias ABU OMRAN; alias AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), narozen 26. 6. 1967 v Qatif-Bab al Shamal, Saúdská Arábie; státní příslušník Saúdské Arábie,
  • AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, narozen v Al Ihsa, Saúdská Arábie; státní příslušník Saúdské Arábie,
  • AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, narozen 16. 10. 1966 v Tarutu, Saúdská Arábie; státní příslušník Saúdské Arábie,
  • *ARZALLUS TAPIA, Eusebio (aktivista hnutí ETA), narozen 8. 11. 1957 v Regil (Guipúzcoa), průkaz totožnosti č. 15. 927. 207,
  • ATWA, Ali (alias BOUSLIM, Ammar Mansour; alias SALIM, Hassan Rostom), Libanon, narozen v roce 1960 v Libanonu; státní příslušník Libanonu,
  • *ELCORO AYASTUY, Paulo (aktivista hnutí ETA; člen organizace Jarrai/Haika/Segi), narozen 22. 10. 1973 ve Vergara (Guipúzcoa), průkaz totožnosti č. 15. 394. 062,
  • EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (alias AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; alias EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), narozen 10. 7. 1965 nebo 11. 7. 1965 v El Dibabiya, Saúdská Arábie; státní příslušník Saúdské Arábie,
  • *FIGAL ARRANZ, Antonio Agustín (aktivista hnutí ETA; člen organizace Kas/Ekin), narozen 2. 12. 1972 v Baracaldo (Vizcaya), průkaz totožnosti č. 20. 172. 692,
  • *GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko (aktivista hnutí ETA), narozen 29. 4. 1967 v Guernice (Vizcaya), průkaz totožnosti č. 44. 556. 097,
  • *GOIRICELAYA GONZALEZ, Cristina (aktivistka hnutí ETA; členka organizace Herri Batasuna /E.H /Batasuna), narozena 23. 12. 1967 ve Vergaře (Guipúzcoa), průkaz totožnosti č. 16. 282. 556,
  • *IPARRAGUIRRE GUENECHEA, Ma Soledad (aktivistka hnutí ETA), narozena 25. 4. 1961 v Escoriaza (Navarre), průkaz totožnosti č. 16. 255. 819,
  • IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, AHMED; alias SA-ID; alias SALWWAN, Samir), Libanon, narozen v roce 1963 v Libanonu, státní příslušník Libanonu,
  • MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem; alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith; alias WADOOD, Khalid Adbul), narozen 14. 4. 1965 nebo 1. 3. 1964 v Kuvajtu; státní příslušník Kuvajtu,
  • *MORCILLO TORRES, Gracia (aktivistka hnutí ETA; členka Kas/Ekin), narozena 15. 3. 1967 v San Sebastiánu (Guipúzcoa), průkaz totožnosti č. 72. 439. 052,
  • *MÚGICA GOŃI, Ainhoa (aktivistka hnutí ETA), narozena 27. 6. 1970 v San Sebastiánu (Guipúzcoa), průkaz totožnosti č. 34. 101. 243,
  • MUGHNIYAH, Imad Fa‘iz (alias MUGHNIYAH, Imad Fayiz), vyšší úředník zpravodajských služeb hnutí HIZBALÁH, narozen 7. 12. 1962 v Tayr Dibba, Libanon, cestovní pas č. 432298 (Libanon),
  • *MUŃOA ORDOZGOITI, Alońa (aktivistka hnutí ETA; členka Kas/Ekin), narozena 6. 7. 1976 v Seguře (Guipúzcoa), průkaz totožnosti č. 35. 771. 259,
  • *NARVÁEZ GOŃI, Juan Jesús (aktivista hnutí ETA), narozen 23. 2. 1961 v Pamploně (Navarra), průkaz totožnosti č. 15. 841. 101,
  • *OLARRA GURIDI, Juan Antonio (aktivista hnutí ETA), narozen 11. 9. 1967 v San Sebastiánu (Guipúzcoa), průkaz totožnosti č. 34. 084. 504,
  • *ORBE SEVILLANO, Zigor (aktivista hnutí ETA; člen Jarrai/Haika/Segi), narozen 22. 9. 1975 v Basauri (Vizcaya), průkaz totožnosti č. 45. 622. 851,
  • *OTEGUI UNANUE, Mikel (aktivista hnutí ETA; člen Jarrai/Haika/Segi), narozen 8. 10. 1972 v Itsasondo (Guipúzcoa), průkaz totožnosti č. 44. 132. 976,
  • *PEREZ ARAMBURU, Jon Ińaki (aktivista hnutí ETA; člen Jarrai/Haika/Segi), narozen 18. 9. 1964 v San Sebastiánu (Guipúzcoa), průkaz totožnosti č. 15. 976. 521,
  • *SAEZ DE EGUILAZ MURGUIONDO, Carlos (aktivista hnutí ETA; člen Kas/Ekin), narozen 9. 12. 1963 v San Sebastiánu (Guipúzcoa), průkaz totožnosti č. 15. 962. 687,
  • *URANGA ARTOLA, Kemen (aktivista hnutí ETA; člen Herri Batasuna/E.H/Batasuna), narozen 25. 5. 1969 v Ondarroa (Vizcaya), průkaz totožnosti č. 30. 627. 290,
  • *VILA MICHELENA, Fermín (aktivista hnutí ETA; člen Kas/Ekin), narozen 12. 3. 1970 v Irúnu (Guipúzcoa), průkaz totožnosti č. 15. 254. 214;
 2. SKUPINY A SUBJEKTY
  • *Continuity Irish Republican Army (CIRA),
  • *Euskadi Ta Askatasuna / Tierra Vasca y Libertad / Baskicko a svoboda (ETA).
  • (Následující organizace jsou součástí teroristické skupiny ETA: K.a.s., Xaki; Ekin, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras pro-amnistía.)
  • *Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre / Antifašistické skupiny odporu prvního října (G.R.A.P.O.),
  • Hamas-Izz al-Din al-Qassem (teroristické křídlo hnutí Hamás),
  • *Loyalist Volunteer Force (LVF),
  • *Orange Volunteers (OV),
  • Palestinský islámský džihád (PIJ),
  • *Real IRA,
  • *Red Hand Defenders (RHD),
  • *Revolutionary Nuclei / Epanastatiki Pirines,
  • *Revoluční organizace 17. listopadu / Dekati Evdomi Noemvri,
  • Revoluční lidový boj / Epanastatikos Laikos Agonas (ELA),
  • Ulster Defence Association / Ulster Freedom Fighters (UDA/UFF).


 
Poznámky
 1. Úř. věst. č. L 57, 27. 2. 2001, s. 1.
 2. Na osoby označené * se vztahuje pouze článek 4.

vytisknout  e-mailem